Dato for udgivelse
08 May 2012 11:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
07 May 2012 09:01
SKM-nummer
SKM2012.266.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 186/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Emneord
Realisationsprincip, finansielle, instrumenter, renteswap
Resumé

  
Appellanten havde indgået renteswaps til sikring af renter på lån optaget af appellantens datterselskaber i forbindelse med datterselskabernes køb af ejendomme med henblik på udlejning.

Dispensationsadgangen, jf. kursgevinstlovens § 33, stk. 2, til at medregne gevinst og tab på swapaftalerne efter realisationsprincippet, jf. kursgevinstlovens § 25, stk. 1, fandt kun anvendelse i få ganske særlige tilfælde, og det påhvilede appellanten at godtgøre, at betingelserne for dispensation var opfyldt.

Hverken efter ordlyden af kursgevinstlovens § 33, stk. 2, eller bestemmelsens forarbejder kunne de af appellanten foretagne sikringer af rentebetalingerne på gælden ved brug af renteswaps sidestilles med sikring af "leverancer til eller fra virksomheden". Der var således ikke tale om finansielle kontrakter, der modsvarede køb eller salg af tjenesteydelser eller varer til indgåelse i koncernens produktion eller videre omsætning.

Henset til, at det var uoplyst, hvilke omkostninger, der for appellanten ville være forbundet med at frigøre likviditet til skattebetalingen samt til skattebetalingens størrelse, var det ikke godtgjort, at en skattebetaling efter lagerprincippet, jf. kursgevinstlovens § 33, stk. 1, ville være til væsentlig økonomisk ulempe for virksomheden.

Betingelserne for at meddele dispensation efter kursgevinstlovens § 33, stk. 2, var dermed ikke opfyldt og Højesteret stadfæstede landsrettens dom.
  

Reference(r)
Kursgevinstloven § 33, stk. 2
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.1.8.5

Parter

H1 A/S
(advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Per Lunde Nielsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Lene Pagter Kristensen, Poul Søgaard, Marianne Højgaard Pedersen, Jens Peter Christensen og Kurt Rasmussen

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 3. afdeling den 27. maj 2010.

Påstande

Appellanten, H1 A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at betingelserne for at meddele H1 A/S dispensation efter kursgevinstlovens § 33, stk. 2, ikke er opfyldt. Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 A/S betale 500.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.