Dato for udgivelse
14 maj 2012 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
12 apr 2012 15:05
SKM-nummer
SKM2012.282.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-2099-11
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Emneord
Udenlandsk, indregistreret, køretøj, bopæl, registreringspligt
Resumé

  
Ankesagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt appellanten var registreringsafgiftspligtig vedrørende en polsk indregistreret Mercedes. Byretten havde efter en konkret bevisbedømmelse fundet, at appellanten måtte anses for at have bopæl i Danmark, jf. registreringsbekendtgørelsens § 7. Herefter var registreringsafgift med rette opkrævet.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor, hvorfor byrettens dom blev stadfæstet.
  

Reference(r)
Registreringsafgiftsloven § 1
Registreringsbekendtgørelsen § 7, stk. 1
Registreringsbekendtgørelsen § 10
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 E.A.8.5.4

Parter

A
(selvmøder)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Sune Riisgaard)

Sagens baggrund og parternes påstande

Byrettens dom af 9. juni 2011 (BS A-3122/2009) er anket af A med påstand om, at indstævnte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at appellanten ikke er registreringsafgiftspligtig for 2008 med i alt 159.970 kr.

Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

A har for landsretten fremlagt en ansættelsesattest, hvoraf fremgår, at hun i perioden fra 1. oktober 1996 til 31. december 2006 var ansat som bogholder i et firma i Polen. A har endvidere fremlagt kvitteringer vedrørende udgifter vedrørende transport mellem Danmark og Polen afholdt i august 2006 samt hoteludgifter i ...1 og udgift til lejlighed i ...2 ligeledes afholdt i august 2008.

A har endvidere fremlagt en samarbejdsaftale dateret den 20. juli 2006 indgået mellem G1 og H1. Aftalen er underskrevet af A på vegne H1.

A har tillige fremlagt en kopi af bogen "Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund" udgivet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, herunder uddrag af en polsk oversættelse heraf.

Endelig har A fremlagt årsopgørelse for 2007 samt forskudsopgørelser for 2007 og 2008, hvoraf fremgår, at appellanten er registreret som begrænset skattepligtig i Danmark.

Forklaringer

Der er for landsretten afgivet supplerende forklaring af A, som supplerende har forklaret blandt andet, at forholdet til kæresten i Polen rettelig først blev afsluttet i 2008. Efter at hendes bil blev beslaglagt, var hun ikke i stand til i samme omfang at rejse til Polen. Hun lejede lejligheden i ...2 fortrinsvist til brug for de polske arbejdere. Hun overnattede også selv i lejligheden, men hun havde ikke noget fast værelse eller lignende i lejligheden. Hendes forhold til ST startede i 2009. Hun kom oprindelig til Danmark i forbindelse med en stor aktion, der kørte i Polen, for at få polsk arbejdskraft til Danmark, og her blev blandt andet skattelettelser i en 2-årsperiode fremført. Hun besluttede at oprette en selvstændig virksomhed i anpartsselskabsselskabsregi, som hun så kunne sælge efter de to år. Hun var kun i Danmark for at arbejde, mens hun tilbragte det meste af den tid, hvor hun ikke arbejdede, i Polen. Sønnen rejste frem og tilbage med hende og har derfor været i Polen i samme omfang som hende. Det er korrekt, at sønnen gik i skole i Danmark. Hun var ikke i Danmark forud for 2006, men hun havde fra Polen kontakt til ST, som styrede en kaffemaskineproduktion i Polen. Formidlingsaftalen med G1 blev indgået via ST. Hun har ikke mødt NN fra G1 personligt, idet hun underskrev aftalen i Polen. ST var ikke ansat i hendes firma, men da hun ikke talte dansk, havde hun en aftale med ST om, at han bistod hende.

Procedure

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten og har procederet i overensstemmelse hermed.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten er enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Herefter og da det af A for landsretten fremlagte, forklarede og anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæster landsretten byrettens dom.

A skal betale sagsomkostninger for landsretten til Skatteministeriet med i alt 20.000 kr. Ved fastsættelsen af beløbet, som vedrører dækning af udgifterne til advokatbistand, er der ud over sagens værdi taget hensyn til sagens omfang.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, A, betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.