Dato for udgivelse
20 apr 2004 13:59
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.181.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-1-1901-0070
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dagplejer, fradrag, kursus, orlov
Resumé
Der kunne ikke indrømmes fradrag for dagpleje efter ligningslovens § 9 H for en periode, hvor en kommunal dagplejer var på orlov/kursus, og hvor der udbetaltes løn under kurset.
Reference(r)
Ligningsloven § 9 H
Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-4 A.F.2.2

Klagen skyldes at klageren ikke har fået godkendt fradrag som dagplejer i forbindelse med orlov til efteruddannelse.

Landsskatterettens afgørelse

Skatteankenævnet har godkendt fradrag som dagplejer med 63.852 kr.

Fradrag er selvangivet med 75.462 kr.

Landsskatteretten stadfæster ankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren arbejder som kommunal dagplejer i X kommune. Klageren har opgjort standardfradrag med 40 % af den bidragspligtige A-indkomst med reduktion af am-bidrag og særlig pensionsbidrag.

Klageren  deltog i perioden 10. september – 2. november 2001 i et kursus afholdt i AMU-regi i X. Klageren fik løn fra X kommune i hele kursusperioden på 8 uger, og X kommune modtog refusion fra klagerens A-kasse.

Deltagelse i kurset var frivilligt, men Dagplejekontoret opfordrede til deltagelse i kurset.

Dagplejekontoret i X kommune forespurgte før oprettelsen af kurset, om dagplejerne, der ville deltage i kurset, kunne foretage standardfradrag efter ligningslovens § 9 H i den periode, hvor de deltog i kurset.

Den kommunale skattemyndighed svarede, at der efter deres opfattelse ikke var lovhjemmel til at medregne lønnen under de 8 ugers kursus til beregningsgrundlaget for standardfradrag jf. ligningslovens § 9 H.

Deltagerne fik meddelelse om dette. Deltagerne kunne søge om kørselsgodtgørelse, hvis afstanden frem og tilbage udgjorde mere en 24 km. Der blev maximalt givet tilskud til 120 km.

Skatteankenævnets afgørelse

Der er ikke godkendt dagplejefradrag i kursusperioden, idet fradraget tilsigter at dække udgifter til børnenes kost, sanitær service og slitage på dagplejerens hjem. Disse udgifter afholdes ikke under er kursusophold, som er varslet lang tid i forvejen.

Lønindtægt i kursusperioden betragtes på lige fod med dagpenge, løn under barselsorlov eller løn i en sammenhængende sygeperiode på mere end 3 måneder.

Betingelsen i ligningslovens § 9 H anses ikke for opfyldt, idet fradraget er betinget af, at der udføres privat dagpasning.

Endvidere kan reglerne i statsskattelovens § 6 ikke anvendes, idet udgifterne ikke er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indtægten.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at klageren er berettiget til at foretage standardfradrag som selvangivet. Personer, der er omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 9 H,  kan vælge at fratrække faktiske udgifter i forbindelse med dagplejen, eller vælge at foretage standardfradrag efter ligningslovens § 9 H.

Standardfradraget opgøres som en procentdel af den skattepligtige del af vederlaget, der modtages for dagplejen. Det er derfor hele det vederlag, som klageren har modtaget, der skyldes hendes job som dagplejer.

Der er ikke i lovteksten grundlag for at nægte dagplejerfradrag under et kursus, der er varslet i god tid. Der er tale om et standardfradrag, der beregnes af den skattepligtige del af det vederlag, der modtages for dagplejen.

Hvis skattemyndighedernes opfattelse skal lægges til grund, skal det vel også vurderes, om der kan gives fradrag, når dagplejeren afholder ferie, eller et barn ikke møder op på grund af sygdom eller forældres ferie.

Når skatteankenævnet drager sammenligning med sygedagpenge, der ligger ud over 90 dage, ville det være mere naturligt at drage en sammenligning til den indtægt, klageren har fået under kursus, med de sygedagpenge, der ligger inden for 90 dage.

Det fremgår ikke af årsopgørelsen, at klageren har været på kursus, men hvis det er en relevant oplysning for udfyldelse af selvangivelsen, burde det fremgå af årsopgørelsen. Det er tværtimod hele årsindtægten, der er oplyst i et beløb på årsopgørelsen fra lønningskontoret.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Driftsomkostninger kan fradrages ved indkomstopgørelsen efter bestemmelsen i statsskattelovens § 6  stk. 1, litra a. Dagplejere, der udfører privat dagpasning omfattet af bl.a. kommunalt formidlet dagpleje, kan i stede for at fradrage faktiske udgifter forbundet med dagplejen foretage et standardfradrag efter ligningslovens § 9 H.

Ved sammenhængende sygeperioder på mere end 3 måneder indenfor et indkomstår beregnes der kun standardfradrag af vederlag, der er modtaget i de første 90 dage af sygeperioden.

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at fradrag i henhold til ligningslovens § 9 H skal dække udgifterne til børnenes kost, sanitær service og slitage på dagplejerens hjem, hvorfor øvrige udgifter til fagforeningskontingent, befordring og dokumenterede udgifter til personer, der hjælper med plejen, kan fradrages ved siden af det særlige fradrag.

Det fremgår af  ligningslovens § 9 H, stk. 1 og bemærkningerne til loven, at det er en betingelse, jf. bestemmelsens ordlyd ”…. der udfører privat dagpasning…”, at fradraget gives for udgifter, som dagplejeren påføres i forbindelse med dagplejen. Klageren har i perioden 10. september – 2. november 2001  ikke udført arbejde som dagplejer. Retten er enig med skatteankenævnet i,  at der ikke kan beregnes fradrag jf. ligningslovens § 9 H.

Beregning af standardfradrag i forbindelse med sygdom efter bestemmelsens stk. 2, kan ikke anses at omfatte vederlag modtaget i forbindelse med løn under uddannelsesorlov.