Dato for udgivelse
23 Mar 2004 15:21
SKM-nummer
SKM2004.147.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/04-4314-05810
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Spaltning, aktieombytning, generationsskifte, succession
Resumé
Sagen vedrørte skattefri spaltning af et holdingselskab. I umiddelbar forlængelse af spaltningen var det hensigten, at to af de modtagende selskaber skulle successionsoverdrages til hovedaktionærernes to sønner i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11. Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen om skattefri spaltning uden fastsættelse af særlige vilkår, idet formålet fandtes at være forretningsmæssigt begrundet.
Reference(r)

Fusionsskatteloven § 15 a og b
Aktieavancebeskatningsloven § 11
Aktieavancebeskatningsloven § 13

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 S.D.2.7.2.

Henvisning
Ligningsvejledningen 2004-1 S.G.17

Told- og Skattestyrelsen blev anmodet om tilladelse til skattefri ophørsspaltning af et holdingselskab i medfør af fusionsskattelovens §§ 15 a og 15 b.

 

Holdingselskabet, som var stiftet ved skattefri aktieombytning i 1997, ejede samtlige aktier i to underliggende driftsselskaber. Koncernen var ejet af ægteparret M og F.

 

Den påtænkte spaltning agtedes gennemført derved, at selskabets aktiver og passiver blev overdraget til tre nystiftede holdingselskaber, B1, B2 og MF. I forbindelse med spaltningen ville anpartskapitalen i de to underliggende datterselskaber fordeles ligeligt på de tre modtagende selskaber, mens samtlige øvrige aktiver og passiver ville overdrages til MF. Herefter skulle anparterne i B1 og B2 overdrages til M og F´s 2 sønner i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 11.

 

Formålet med transaktionerne var således, at de to sønner hver især – og via deres personligt ejede holdingselskaber – skulle erhverve ejerskab over 1/3 af aktierne i de underliggende driftsselskaber.

 

Told- og Skattestyrelsen imødekom anmodningen om skattefri spaltning uden fastsættelse af særlige vilkår. Derved var navnlig henset til, at generationsskiftet vedrørte de driftsmæssige aktiviteter, og at sønnerne allerede var erhvervsmæssigt involveret heri.

 

Det forhold, at spaltningen i det konkrete tilfælde medførte undgåelse af 15%-kravet i aktieavancebeskatningslovens § 11, kunne ikke i sig selv anses som skatteundgåelse eller skatteunddragelse, når det – som tilfældet var i den konkrete sag – samtidig kunne godtgøres, at hovedformålet med spaltningen var forretningsmæssigt begrundet i et faktisk generationsskifte af en reel erhvervsvirksomhed, i overensstemmelse med aktieavancebeskatningslovens § 11's formål, jf. bemærkningerne til lov nr. 763 af 14. december 1988.