Dato for udgivelse
26 mar 2004 12:30
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.158.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 1-999/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Fogedret, restance, transport, denunciation
Resumé

Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt en betaling fra skyldners konto til selskabet foretaget af selskabets bankforbindelse var omfattet af en mellem Toldskat og skyldner indgået transportaftale og derfor omstødelig i medfør af konkurslovens § 70, herunder om, hvorvidt transportaftalen var blevet behørigt denuntieret over for debitor inden debitors betaling til skyldners bankforbindelse, og om hvorvidt det forhold, at skyldners bankforbindelse uden accept fra skyldner udbetalte det indgåede beløb til Toldskat, havde nogen betydning for, om indbetalingen kunne anses for omfattet af konkurslovens § 70.

Retten fandt, at bankforbindelsens betaling til Toldskat alene var sket på baggrund af transportaftalen, hvorfor retten fandt betalingen omstødelig i medfør af konkurslovens § 70.

Reference(r)

Konkursloven § 70

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2004 - 2 D.5.8.6.1
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2004 - 2 E.3.12.9

Esbjerg byrets dom 
22. december 2003
BS 1-999/2003

Parter

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs v/kurator Peter Schmitz

mod

Skatteministeriet v/Told- og Skattestyrelsen v/ToldSkat Vestjylland Region Esbjerg

Sagen er anlagt 26. juni 2003.

Sagen drejer sig om, hvorvidt en betaling, foretaget den 21. januar 2003 af F1-bank fra en konto tilhørende H1 Maskinudlejning ApS, til Skatteministeriet ved Told- og Skattestyrelsen ved ToldSkat Vestjylland Region Esbjerg, kan omstødes.

Påstande

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs har påstået Skatteministeriet ved Told- og Skattestyrelsen ved ToldSkat Vestjylland Region Esbjerg - i det følgende ToldSkat Vestjylland - dømt til at betale kr. 226.184,55 med tillæg af procesrente fra sagens anlæg.

ToldSkat Vestjylland, der ikke har bestridt kravets størrelse, har påstået frifindelse.

Sagens baggrund

I perioden fra juli 2001 til juli 2003 betalte H1 Maskinudlejning ApS løbende, men ofte med forsinkelser sin gæld til ToldSkat Vestjylland. H1 Maskinudlejning ApS blev på grund af forsinkelserne indkaldt til udlægsforretninger hos ToldSkat Vestjylland den 18. juli 2001, 23. oktober 2001, 19. februar 2002, 26. februar 2002, 17. september 2002, 8. oktober 2002 og 12. november 2002. Alle udlægsforretninger, bortset fra den 19. februar 2002, som der ikke er nærmere oplysninger om, blev afværget.

Den 17. december 2002 blev H1 Maskinudlejning ApS indkaldt til en udlægsforretning den 7. januar 2003 hos ToldSkat Vestjylland i anledning af manglende betaling af moms for perioden 1. juli 2002 til 30. september 2002. Den samlede gæld var 244.994 kr.

Den 30. december 2002 blev H1 Maskinudlejning ApS igen indkaldt til en udlægsforretning den 14. januar 2003 hos ToldSkat Vestjylland vedrørende manglende betaling af bidrag og A-skatter for ansatte. Den samlede gæld blev opgjort til 248.657 kr.

H1 Maskinudlejning ApS havde ikke mulighed for at betale hverken den skyldige moms eller de skyldige bidrag og A-skatter, og A fra H1 Maskinudlejning ApS var derfor mødt til udlægsforretningen den 14. j anuar 2003. Af fogedbogen herfor, hvori den samlede gæld er opgjort til 221.244 kr., fremgår blandt andet følgende:

"Der blev foretaget udlæg således

Tilgodehavende iflg. vedl. liste, som indsendes i uge 3.

Regionen vil få en henvendelse fra F1-bank, NG om fuld betaling af 221.244 kr. Hvis betaling sker denuntiering ikke"

Den 17. januar 2003 henvendte ToldSkat Vestjylland sig til A angående betaling af restancen.

Den 18. januar 2003 henvendte A sig til NG, souschef i F1-bank. NG opfordrede H1 Maskinudlejning ApS til at give ToldSkat Vestjylland transport i et tilgodehavende, som H1 Maskinudlejning ApS havde hos G1 Huse.

Af faktura udstedt af H1 Maskinudlejning ApS til G1 Huse den 9. januar 2003 ses, at fakturabeløbet inkl. moms er 281.250 kr. Herfra er af G1 Huse fratrukket 55.065,45 kr. for varekøb hos G1 Huse.

Den 20. januar 2003 afholdtes møde mellem H1 Maskinudlejning ApS ved A og ToldSkat Vestjylland ved LL. På mødet underskrev A en transporterklæring, hvoraf blandt andet fremgår, at H1 Maskinudlejning ApS har givet ToldSkat Vestjylland uigenkaldelig transport i kr. 281.250 kr. af H1 Maskinudlejning ApS' nuværende og fremtidige tilgodehavende hos G1 Huse.

Den 20. januar 2003 sendte LL en telefax til F1-bank ved NG. Faxen, der har følgende overskrift: "Denunciation transport" angiver, at F1-bank anmodes om at notere en transport, givet af H1 Maskinudlejning ApS. Der er blandt andet anført følgende:

"Som følge af den meddelte transport kan betaling af 281.250,00 kr. kun ske med frigørende virkning hertil under henvisning til ovenanførte SE nr.

Det bemærkes, at G1 Huse har oplyst, at beløbet er afsendt til F1-bank, og De bedes derfor som aftalt telefonisk overføre beløbet til regionen, så snart det dukker op."

Ifølge kontoudtog for H1 Maskinudlejning ApS' konto- hos F1-bank indgik det overførte beløb på kontoen den 21. januar 2003.

Den 12. februar 2003 anmeldte H1 Maskinudlejning ApS betalingsstandsning.

Den 2. april 2003 blev H1 Maskinudlejning ApS erklæret konkurs.

Forklaringer

A har forklaret, at han har drevet entreprenørvirksomhed i 15 år. Han var indehaver af H1 Maskinudlejning ApS. Restancen hos ToldSkat Vestjylland skyldtes manglende betaling af moms, bidrag og A-skatter. Han kunne ikke betale restancen, dels fordi han ikke fik betaling fra egne kunder til tiden, dels fordi selskabet på det tidspunkt led et tab på 179.000 kr. ToldSkat Vestjylland har ofte henvendt sig til H1 Maskinudlejning ApS angående betalinger, men der har ikke indtil juli 2002 været problemer. I midten af juli 2002 blev der hos vidnets datter, der er bogholder i virksomheden, afholdt et møde mellem H1 Maskinudlejning ApS og ToldSkat Vestjylland. ToldSkat Vestjylland havde tilkendegivet, at man pr. 1. januar 2003 ikke længere ville acceptere, at selskabet fratrak olieafgifter. A tilkendegav på mødet, at dette ville medføre, at virksomheden ikke kunne køre videre. På mødet blev et regnskab gennemgået, men han kan ikke præcist huske, om det var regnskabet for 2001. Der var aktiviteter i selskabet frem til konkursen.

ToldSkat Vestjylland har efter eget ønske set alle virksomhedens regnskaber. De har også set kontoudtog fra selskabets kassekredit. Kassekreditten har været overtrukket længe, ligesom kreditten er blevet udvidet løbende. ToldSkat Vestjylland må have været klar over, at selskabet havde likviditetsproblemer.

Han var til møde hos ToldSkat Vestjylland den 14. januar 2003. Her blev det aftalt, at han i løbet af den efterfølgende uge skulle sende en oversigt over selskabets tilgodehavender. Han tilkendegav samtidig, at H1 Maskinudlejning ApS eventuelt ville betale gælden i løbet af kort tid, idet han forventede at få betaling for udført arbejde for nogle nordjyske kommuner. Stemningen på mødet var ikke god.

Han blev herefter fredag den 17. januar 2003 om eftermiddagen kontaktet af ToldSkat Vestjylland. Det var en dame, der ringede op. Hun sagde, at ToldSkat Vestjylland ville have restancen betalt senest mandag kl. 12, og at hun, hvis ikke betaling fandt sted, ville gøre papirerne til konkurs klar.

Han kontaktede derfor sin bankrådgiver, NG, privat lørdag den 18. januar 2003. NG anbefalede, at H1 Maskinudlejning ApS transporterede et tilgodehavende, som selskabet havde hos G1 Huse, til ToldSkat Vestjylland. Han følte sig presset af ToldSkat Vestjylland. Han kontakter ellers aldrig NG privat.

Mandag den 20. januar 2003 kontaktede han EL hos G1 Huse og anmodede om, at beløbet blev betalt hurtigst muligt. Han var herefter til møde hos ToldSkat Vestjylland. Under mødet underskrev han en transporterklæring. LL, der afholdt mødet, kontaktede under mødet telefonisk G1 Huse. Han kan ikke huske, om ordet transport blev anvendt. Han fortalte LL, at selskabet ingen penge havde. Han kunne mærke, at hun havde "skruet bissen på".

LL har forklaret, at hun er ansat hos ToldSkat Vestjylland som foged. En række af H1 Maskinudlejning ApS' fogedforretninger er blevet afværget, fordi restancerne er blevet betalt. Betalingerne er altid sket på baggrund af en henvendelse fra ToldSkat Vestjylland. Der er sendt i alt omkring 40 udlægstilsigelser til H1 Maskinudlejning ApS.

Der blev den 14. januar 2003 afholdt en udlægsforretning, hvor A oplyste, at der var penge på vej til betaling af restancen. A sagde, at han ville kontakte sin bank, hvilket han sædvanligvis gjorde, når ToldSkat Vestjylland henvendte sig angående en restance. Hun aftalte derfor med ham, at han i uge 3 enten skulle betale restancen eller aflevere en liste, hvoraf selskabets debitorer fremgik. Hun ringede efterfølgende til ham og sagde, at han enten skulle betale eller aflevere debitorlisten. Hun har ofte talt med A om, at manglende betaling kan medføre en konkursbegæring. Hun kan ikke huske, om der konkret blev truet med konkurs, hvis der ikke blev betalt inden mandag kl. 12.00, eller om hun nævnte noget om en konkursbegæring i telefonen. At tale om konkurs er ikke en trussel, men en information om, hvad konsekvensen af manglende betaling kan være. Hun kan ikke huske, om hendes telefonopringning skyldtes, at der var tilkommet yderligere restancer. Hun presser hele tiden alle skyldnere.

Mandag den 20. januar 2003 blev der afholdt et møde med A og hende selv. Han medbragte 2 stk. faktura til mødet. De blev enige om at lave en transport, fordi dette i forhold til kreditorerne så pænere ud. Transportdokumentet blev udformet under mødet og underskrevet af A.

Hun laver ofte transporter og kender godt reglerne om denunciation. Hun kontaktede G1 Huse telefonisk for at få oplyst fax-nummeret. G1 Huse oplyste, at de allerede havde overført beløbet til H1 Maskinudlejning ApS' konto hos F1-bank. Hun spurgte ikke, om beløbet kunne trækkes tilbage. Hun mener, at opringningen til G1 Huse fandt sted samme formiddag. Hun kontaktede efterfølgende F1-bank. Hun oplyste, at hun havde faet af vide, at der var et beløb på vej til H1 Maskinudlejning ApS' konto fra G1 Huse. Hun sagde endvidere, at A havde sagt, at beløbet skulle overføres til ToldSkat Vestjylland, og at hun havde en transporterklæring.

Hun afsendte herefter en denunciation til F1-bank, hvilket var en fejl, idet det i stedet skulle have været en følgeskrivelse.

Hun ved ikke, om ToldSkat Vestjylland har haft H1 Maskinudlejning ApS' regnskaber til gennemsyn. Hun ved, at MM, der også er ansat hos ToldSkat Vestjylland, har arbejdet med en momsefterregulering hos selskabet, men hun er ikke klar over, om det er selskabet selv, der har udregnet efterreguleringen.

NG har forklaret, at han er ansat som souschef i F1-bank. Han har siden 1999 været bankrådgiver for H1 Maskinudlejning ApS. H1 Maskinudlejning ApS har en kassekredit, hvorpå der maksimalt må trækkes 550.000 kr. Det er sæsonbestemt, hvor stort trækket på kreditten er, idet selskabet har mange udgifter i månederne januar til september, mens der i de resterende måneder er indtægter. Kassekreditten har varieret fra at være 400.000 kr. til 2,5 mill. kr.

Han blev lørdag den 18. januar 2003 kontaktet privat af A, der var rystet, fordi ToldSkat Vestjylland havde sagt til ham, at de ville lukke selskabet på grund af en restance på 300.000 kr. A har aldrig før kontaktet ham privat. Han sagde til A, at banken ikke ville lægge pengene ud, idet kassekreditten på daværende tidspunkt var overtrukket med en negativ saldo på 1 mill. kr. F1-bank har til sikkerhed for kassekreditten fået pant i selskabets maskinpark og i fakturaer, udstedt til offentlige myndigheder. Han kører H1 Maskinudlejning ApS' konto med en stram likviditet, og han ser derfor alle fakturaer. Banken har aldrig haft transport i fakturaer, udstedt til G1 Huse, men han havde kendskab til en ubetalt faktura, fordi han havde set den. Han anbefalede A at give ToldSkat Vestjylland transport i denne faktura.

Mandagen efter ringede LL til ham mellem kl. 9 og 10 vedrørende en transport. Hun oplyste, at hun skulle have de penge, som G1 Huse havde overført til F1-bank. Han krævede at se dokumentation for, at ToldSkat Vestjylland havde denuncieret transporten overfor G1 Huse. Han fik tilsendt en fax, hvori en meddelt transport omtaltes. Dette opfattede han som bevis for, at transporten var denuncieret overfor G1 Huse. G1 Huse kunne have krævet pengene tilbage fra F1-bank ved at sende en fax. Dette kunne lade sig gøre frem til det tidspunkt, hvor beløbet indgik på H1 Maskinudlejning ApS' konto.

Selskabets likviditet var stram. Regnskabet fra 2001 medførte en efterregulering af momsen. Kassekreditten blev lukket den dag, selskabet anmeldte betalingsstandsning.

Han har ikke modtaget nogen instruks fra A i anledning af betalingen til ToldSkat Vestjylland. Hvis transporten ikke havde været en realitet, ville pengene være blevet brugt til at nedbringe kassekreditten med. Pengene blev alene udbetalt til ToldSkat Vestjylland, fordi transporten havde fundet sted, og fordi LL meddelte ham, at denunciationen var sket, mens pengene "hang i luften". Denunciationen var dermed sket, mens pengene reelt stadig var G1 Huses, hvorfor han mente at være forpligtet til at videresende beløbet.

BT har forklaret, at hun er ansat som bogholder ved G1 Huse. Hendes chef meddelte hende den 20. januar 2003 om morgenen, at hun skulle overføre det skyldige beløb til H1 Maskinudlejning ApS' konto, hvilket hun gjorde. Hun blev efterfølgende ringet op af ToldSkat Vestjylland, der oplyste hende, at hun ikke måtte betale beløbet. Hun kan ikke huske konkret hvornår der blev ringet, eller om det var en mand eller kvinde, der ringede. Personen anmodede ikke om, at pengene blev trukket tilbage, hvilket hun kunne havde gjort indtil kl. 15.00 den dag, hvor beløbet var betalt. Det er en kutyme, at der modregnes for varekøb, idet H1 Maskinudlejning ApS vist nok har en lidt stram likviditet.

LC har forklaret, at han er selvstændig revisor. Han fik kontakt til H1 Maskinudlejning i august 2002. Han hørte dog først fra A igen den 8. oktober 2002, hvor H1 Maskinudlejning skiftede revisor. Grunden hertil var mangelfuld rådgivning fra den tidligere revisor. Balancerne fra 1. januar 2002 til 31. december 2002 og fra 1. januar 2002 til 30. november 2002 er udarbejdet af bogholderen hos H1 Maskinudlejning ApS. Hun er ikke uddannet bogholder.

Han har gennemgået balancerne og afstemt dem. Der er ikke medtaget afskrivninger i balancerne, ligesom der ikke er taget højde for forskydninger i igangværende arbejder. Pr. 30. november 2002 kunne der faktureres 150.000 kr. under post 55600. Det beløb, der er angivet under posten i balancen, er således ikke korrekt. Derudover er der ikke foretaget afskrivninger på selskabets maskiner. Disse afskrivninger er anslået til at være 300.000 kr. Dette medfører, at selskabets underskud pr. 30. november 2002 reelt var større end det underskud, der fremgår af balancen. I balancen for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2002 var faldet i igangværende arbejder 300.000 kr. Underskuddet er pr. 31. december 2002 større end det var den 30. november 2002. December 2002 har isoleret set givet et underskud. ToldSkat Vestjylland kunne se dette, hvis de personer, der vurderer regnskabet hos ToldSkat Vestjylland, har regnskabsindsigt. Han har gjort B og A opmærksom på dette.

Viser en balance et misforhold mellem de samlede omsætningsaktiver og den kortfristede gæld, har selskabet et problem med likviditet, medmindre selskabet har en kassekredit eller andre finansieringsmuligheder. Hvis man ser godt efter, kan man ud af balancen se, at H1 Maskinudlejning ApS havde en stram likviditet. Umiddelbart kan man nok ikke se, at der er problemer, men har man regnskabsindsigt, vil man stille spørgsmål ved resultatet. ToldSkat Vestjylland har nok ikke været nede i samme vurdering, når de har efterregnet selskabets moms. ToldSkat Vestjylland har ikke set selskabets regnskab for 2002.

B har forklaret, at hun siden 1997 har været ansat som bogholder hos H1 Maskinudlejning ApS. Hun har lavet alt regnskabsarbejde. ToldSkat Vestjylland henvendte sig på et tidspunkt angående tidligere regnskabsår. Regnskabet fra 2001 gav anledning til et møde, hvor hendes far, MM fra ToldSkat Vestjylland og hun selv deltog. Her oplyste MM, at hun havde fundet fejl i selskabets beregning af moms. Selskabet betaler moms kvartalsvis og afregner skatter månedligt. Hun har løbende holdt møder med MM.

Hun er blevet gjort opmærksom på uoverensstemmelsen mellem resultatopgørelsen og virkeligheden. Hun gjorde ToldSkat Vestjylland opmærksom på dette i forbindelse med en stor momspost, der var forfalden til betaling. Dette var umiddelbart efter hun selv havde fået oplysningerne fra selskabets revisor.

ToldSkat Vestjylland har fået tilsendt al regnskabsmateriale, herunder også kontoudtog og bilag. Hun har sidst sendt noget til ToldSkat Vestjylland i slutningen af 2002, hvor kontoudtoget viste, at kassekreditten var overtrukket med 500.000 kr. i forhold til det tilladte. Hun har flere gange fortalt ToldSkat Vestjylland, når der er blevet rykket for betalinger, at selskabet ingen penge havde. MM har rykket efter betalinger mange gange.

Fredag den 17. januar 2003 kom hendes far hjem til hende og sagde, at ToldSkat Vestjylland havde truet med konkurs.

Procedure

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs har gjort følgende gældende:

at   

den af F1-bank den 21. januar 2003 på vegne G1 Huse foretagne betaling af
kr. 226.184,55 til ToldSkat Vestjylland er omstødelig i medfør af konkurslovens
§ 70, stk. 1,

 
 

idet der foreligger en sikkerhedsret og ikke en ordinær betaling, idet betalingen
skete på grundlag af den af anpartsselskabet udarbejdede transporterklæring.
Ligeledes har sikkerheden ikke medført en øget kreditfacilitet.

 

at

den af H1 Maskinudlejning ApS tilbudte sikkerhed ikke blev tilsagt ToldSkat
Vestjylland ved gældens stiftelse,

 
 

idet transportdokumentet er underskrevet. den 20. januar 2003 og således
efter tidspunktet, hvor gælden til ToldSkat Vestjylland er opstået. 

 
at der derfor foreligger sikkerhed for gammel gæld.

at

sikringsakten - denunciation til G1 Huse - er foretaget den 20. januar 2003.

   

at

denne denunciation er sket senere end 3 måneder før fristdagen, som var den
12. februar 2003.

 

at

G1 Huse, uanset at det omtvistede beløb på tidspunktet for ToldSkat Vestjyllands
denunciation til samme, allerede var afsendt fra G1 Huse, kunne havde foretaget
en kontramandering af beløbet eller afgivet eller afsendt en meddelelse til F1-bank
om, at beløbet på grund af transporten skulle tilbageføres.

 

at

sikkerheden ikke bortfalder, selv om beløbet var afsendt, da denunciationen fandt
sted, idet det afgørende herfor er, hvad transporthaver rent faktisk foretager sig
for at sikre sin ret.

   

at

betingelserne for omstødelse som anført i konkurslovens § 70, stk. 1 herefter
er opfyldte.

 

at

ToldSkat Vestjylland, såfremt retten måtte komme til den konklusion, at der ikke
er denuncieret overfor G1 Huse, da bevidst eller ved ansvarspådragende
uagtsomhed har givet F1-bank urigtige oplysninger herom, idet banken
udelukkende på baggrund af meddelelsen om, at der forelå en transport og
denunciation af samme, overførte det omtvistede beløb til ToldSkat Vestjylland
og ellers ingen interesse i eller juridisk mulighed havde for at overføre pengene
til ToldSkat Vestjylland.

 

at

der foreligger en disposition, som på utilbørlige måde begunstiger ToldSkat
Vestjylland på de øvriges bekostning.

 

at

anpartsselskabet ved betalingsstandsningen blev insolvent,

 
 

idet selskabets manglende betalingsevne ikke blot var af forbigående karakter,
men rent faktisk resulterede i den senere påfølgende konkurs.

 

at

sagsøgte kendte eller burde kende H1 Maskinudlejnings ApS' insolvens og de
omstændigheder, der gjorde dispositionen utilbørlig,

 
 

idet ToldSkat Vestjylland på tidspunktet for transportens underskrivelse var
eller burde være vidende om, at H1 Maskinudlejning ApS befandt sig i svære
økonomiske vanskeligheder, og at man derfor ikke ville være i stand til at betale
sine gældsposter, efterhånden som disse forfaldt, idet ToldSkat Vestjylland selv
havde indkaldt anpartsselskabet til flere fogedforretninger, idet B havde afholdt
flere mødet med ToldSkat Vestjylland angående betalingsvanskeligheder, og idet
A selv har gjort ToldSkat Vestjylland opmærksom på, at firmaet ikke ville kunne
overleve uden fradragsretten for olieafgifter. Derudover har ToldSkat Vestjylland
haft selskabets regnskaber og kontoudtog til eftersyn, hvilket burde have medført
spørgsmål.

 

at

de i konkurslovens § 74 opstillede betingelser om insolvens på tidspunktet for
dispositionens foretagelse dermed var opfyldt.

 

at

dispositionen, såfremt retten finder, at dispositionen ikke er omstødelig efter
konkurslovens § 70, stk. 1, således er omstødelig i medfør af konkurslovens § 74.

 

at

man i øvrigt som debitor må kunne regne med, at ToldSkat Vestjylland, når der
i almindelighed afgives trussel om konkurs, har gjort sig overvejelser om, hvorvidt
betingelsen om debitors insolvens, jf. konkurslovens § 17, er opfyldt og dermed
rigtigheden i at true debitor med konkurs, jf. Advokatnævnets kendelser om
konkurs som inkassomiddel analogt.

 

at

ToldSkat Vestjylland uretmæssigt og på grundlag af omstændigheder, der må
anses for stødende, er blevet beriget på bekostning af de øvrige kreditorer.

 

at

boets øvrige kreditorer som følge heraf har lidt et tab.

 

at

betalinger der, jf. princippet om berigelsesgrundsætningen, skal tilbageføres til boet.

ToldSkat Vestjylland har gjort følgende gældende:

at   

den af H1 Maskinudlejning ApS den 21. januar 2003 foretagne betaling til ToldSkat
Vestjylland stor kr. 226.184,55 ikke er omstødelig efter konkurslovens § 70, stk. 1
eller § 74, idet betingelserne herfor ikke er opfyldte.

 

at

den af H1 Maskinudlejning ApS foretagne betaling er en sædvanlig betaling og ikke en pantsætningsaftale eller en betaling i henhold til pantsætningsaftale, idet betalingen ikke er sket på baggrund af en denunciation. G1 Huse kunne på betalingstidspunktet alene betale med frigørende virkning til H1 Maskinudlejning ApS' konto i F1-bank, hvilket betyder, at der ikke var denuncieret inden betalingen. Dermed kan der ikke ske omstødelse efter konkurslovens § 70, stk. 1. Da beløbet var indkommet på H1 Maskinudlejning ApS' konto, kunne H1 Maskinudlejning ApS have rådet over beløbet. F1-bank har ikke kunnet råde over beløbet uden kontohavers accept. F1-bank var ikke berettiget til at videresende beløbet alene på baggrund af transportaftalen.

 

at

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs ikke har dokumenteret, at betalingen til sagsøgte var en utilbørlig begunstigelse af sagsøgte.

 

at

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs ikke har dokumenteret, at H1 Maskinudlejning ApS på tidspunktet for betalingen til ToldSkat Vestjylland var insolvent, idet balancerne fra anpartsselskabet ikke viser noget om selskabets solvens pr. 21. januar 2003.

 

at

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs ikke har dokumenteret, at ToldSkat Vestjylland vidste eller burde have vidst, at H1 Maskinudlejning ApS på tidspunktet for betalingen var insolvent, idet balancerne ikke på dette tidspunkt var fremsendt til ToldSkat Vestjylland, der alene havde set årsregnskaberne med henblik på at beregne moms.

 

at

H1 Maskinudlejning ApS under konkurs ikke har dokumenteret, at ToldSkat Vestjylland vidste eller burde have vist, at betalingen udgjorde en utilbørlig begunstigelse af ToldSkat Vestjylland, idet H1 Maskinudlejning ApS' betalingsmønster altid har været at betale beløbet for sent. ToldSkat Vestjylland har derfor med rette troet, at beløbet som så ofte tidligere ville komme fra selskabets bankforbindelse.

 

at

der udover reglerne i konkursloven ikke er hjemmel til at omstøde, og at der, hvis retten skulle nå frem til, at der er hjemmel, ligeledes her kræves, at ToldSkat Vestjylland var i ond tro.

Rettens begrundelse og resultat

LL og A har forklaret, at fogedforretningerne den 14. og 20. januar 2003 fandt sted, fordi H1 Maskinudlejning ApS ikke havde betalt skyldig moms for juli kvartal 2002 og A-skatter for november 2002. Retten lægger på baggrund heraf til grund, at transporten af tilgodehavendet hos G1 Huse er sket til sikkerhed for gæld, stiftet inden den 20. januar 2003.

LL og BT har begge forklaret, at G1 Huse havde betalt tilgodehavendet, da LL henvendte sig til G1 Huse angående denunciation af transporten.

LL og NG har samstemmende forklaret, at LL kontaktede NG med henblik på at få beløbet videresendt til ToldSkat Vestjylland. De har derudover begge forklaret, at LL krævede beløbet videresendt under henvisning til den transport, som ToldSkat Vestjylland havde fået af tilgodehavendet hos G1 Huse. Dette understøttes endvidere af den denuncation, som LL den 20. januar 2003 fremsendte til F1-bank.

ToldSkat Vestjylland denuncierede transporten overfor G1 Huse på et tidspunkt, hvor betalingen af tilgodehavendet var sket. G1 Huse kunne ifølge BTs forklaring have trukket beløbet tilbage. Derudover er betalingen først indgået på H1 Maskinudlejning ApS' konto den efterfølgende dag.

Retten lægger på baggrund heraf til grund, at betalingen af beløbet fra F1-bank til ToldSkat Vestjylland alene er sket, fordi LL har påberåbt sig retten til pengene under henvisning til den transport, der fandt sted den 20. januar 2003.

Da endvidere denunciationen fandt sted den 20. januar 2003, og fristdagen er den 12. februar 2003, finder retten, at betalingen er omstødelig i medfør af konkurslovens § 70. Retten tager således H1 Maskinudlejning ApS' påstand til følge.

Der idømmes sagsomkostninger som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet v/Told- og Skattestyrelsen v/Told & Skat Vestjylland Region Esbjerg, betaler inden 14 dage til H1 Maskinudlejning ApS under konkurs ved kurator Peter Schmitz kr. 226.184,55 kr. med procesrente fra den 26. juni 2003 og i sagsomkostninger 25.000 kr.