Dato for udgivelse
24 mar 2004 09:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.150.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-3674-03
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Restance, fogedret, udlæg, konnekse, krav
Resumé

Idet en i forskudsopgørelsen for 2003 indregnet skatterestance på kr. 14.600,- for indkomståret 1995 under henvisning til kildeskattelovens § 61, stk. 3 og nu § 12 A, stk. 1, i bkg. 852 af 15. oktober 2003, jf. kildeskattelovens § 61 A, allerede var betalt og ikke længere eksisterede, da Hvidovre Kommune den 9. maj 2003 udarbejdede skyldnerens nye årsopgørelse for 1995, kunne skyldneren ikke foretage modregning i den overskydende skat for restancen på kr. 14.600,- .

Hvidovre Kommune kunne derfor foretage udlæg i den fulde overskydende skat for indkomståret 1995 på kr. 31.744,-.

Reference(r)

Bekendtgørelse nr. 852 af 15. oktober 2003 § 12A
Kildeskatteloven § 61, stk. 3
Kildeskatteloven § 61A

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2004 - 2 H.5.2

Østre Landsrets kendelse af 22. december 2003, 1.afdeling, B-3674-03

Parter

Skatteforvaltningen Hvidovre Kommune
(Kammeradvokaten v/advokat Finn Mejnertsen)

mod

A

Afsagt af landsdommerne

A. F. Wehner, Engler og Henrik Engell Rhod (kst.)

----------

Hvidovre byrets kendelse af 6. november 2003, FS 1716/2003

Under denne sag har A protesteret mod udlæg stort kr. 31.744,00 foretaget den 31. juli 2003 i hendes overskydende skat for indkomståret 1995. A har påstået udlægget ophævet for så vidt angår 14.600 kr.

Hvidovre Kommune har påstået udlægget stadfæstet.

Sagens omstændigheder

Udlægget er foretaget til dækning af skatterestance for B, som er As ægtefælle. Det er under sagen ubestridt, at B har en skatterestance der overstiger 31.744 kr. og at A hæfter for denne, jf. kildeskattelovens § 72, stk. 2.

I As forskudsopgørelse for 2003 er indregnet en restance på 14.600 kr, som hidrører fra indkomståret 1995.

Forklaringer

A har under sagen blandt andet forklaret, at hun indtil uge 38 i 2003 havde haft en indtægt på ialt 106.309 kr. Indtægten havde været nogenlunde ligeligt fordelt over året. Der var den 22. september 2003 indeholdt 31.868 kr i A-skat i 2003.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at restskatten for 1995 på 14.600 kr og den overskydende skat for 1995 er konnekse krav, der er afviklingsmodne og fuldt gensidige. Der bør derfor ske modregning, inden der foretages udlæg for Bs restance. A har i øvrigt anført, at Hvidovre Kommune ikke har ført bevis for, at der er sket betaling af restancen inden udlægget blev foretaget den 31. juli 2003.

Hvidovre Kommune har til støtte for sin påstand anført, at restancen for 1995 var dækket ved As skattebetalinger, foretaget inden udlægget. Det fremgår af As forklaring, at indtægten var ligeligt fordelt over året, hvorfor også skatteindbetalingerne var ligeligt fordelt. Efter kildeskattelovens § 61, stk. 3, dækkes restancer forlods.

Fogedrettens begrundelse og resultat

Fogedretten finde at kravet på restskat og kravet på overskydende skat for 1995 er konnekse krav, da de begge vedrører As skattebetalinger i 1995. De to fordringer er begge opstået inden restancen er dækket ved skattebetalinger i 2003, hvorfor retten finder, at de to krav skal modregnes inden der kan foretages udlæg i den overskydende skat for 1995.

Retten finder herefter at udlægget ophæves for så vidt angår 14.600 kr. således at udlægget består for så vidt angår 17.144,03 kr.

Derfor bestemmes

Det af Hvidovre Kommune den 31. juli 2003 foretagne udlæg opretholdes for 17.144,03 kr.

Hvidovre Kommune betaler sagens omkostninger med 3.000 kr til Statskassen.

Fogedretten tillagde advokat Finn Borum 2.400 + moms i salær. Salæret afholdes foreløbigt af Statskassen.

-----------

Østre Landsrets kendelse af 22. december 2003, 1.afdeling, B-3674-03

Landsrettens votering og begrundelse

Kildeskattelovens § 61, stk. 3 fastsætter, at skattebeløb, der er opkrævet i et år, hvortil der er overført restskat, anses for medgået først til dækning af den overførte restskat. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse på forfaldne restskatter fra tidligere indkomstår, jf. nu § 12A, stk. 1 i bekendtgørelse 852 af 15. oktober 2003 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v., if. kildeskattelovens § 61A.

Den i indkæredes forskudsopgørelse for 2003 indregnede restskat hidrører fra indkomståret 1995. Herefter, og da det efter de foreliggende oplysninger må lægges til grund, at de skattebeløb, der er opkrævet i 2003 inden udlæggets foretagelse den 31. juli 2003 overstiger den indregnede restskat, findes indkærede på udlægstidspunktet ikke at have haft en restskat, der kunne danne grundlag for modregning med kærendes krav på overskydende skat.

Som følge af det anførte, og da det er ubestridt, at indkærede hæfter for skatterestancen, for hvilken der er foretaget udlæg, opretholdes det af skatteforvaltningen i Hvidovre kommune den 31. juli 2003 foretagne udlæg hos indkærede fuldt ud.

T h i   b e s t e m m e s

Fogedrettens kendelse ændres således, at det af skatteforvaltningen i Hvidovre kommune den 31. juli 2003 foretagne udlæg hos A opretholdes for 31.744 kr.

Kæreafgiften tilbagebetales kærende.

Retten hævet.