Dato for udgivelse
18 mar 2004 15:43
SKM-nummer
SKM2004.137.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/03-317-00264
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattetræk, fritagelse, A-indkomst, udland, fraflytning
Resumé

Det henstilles til de kommunale skattemyndigheder at udstede skattefritagelseserklæringer ved skatteyderens flytning til udlandet uden tidsbegrænsning. Samtidig henstilles det, at der kun indhentes attestation af udenlandsk bopælsforhold i fraflytningsåret og det efterfølgende indkomstår. Herefter bør attestation om bopælsforhold kun indhentes hvert 5. år, eller hvis der er mistanke om, at skatteyderen ikke længere er hjemmehørende i tilflytningslandet.

Reference(r)

Kildeskatteloven § 48
Kildeskattebekendtgørelsen § 20, nr. 2, 3, 5, 8, 19, 25, 26 og 32

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, 2004-1 B.3

Efter gældende praksis udstedes skattefritagelseserklæringer til udbetalere af A-indkomst kun for et år ad gangen, hvorefter de skal fornys. Ved fraflytning til en fremmed stat, hvor denne stat er tillagt beskatningsretten til de modtagne ydelser, kan skattefritagelseserklæring normalt først udstedes, når den udenlandske kompetente skattemyndighed har attesteret, at skatteyderen er hjemmehørende i den pågældende stat.

Under hensyn til skatteyderens pligt til selv at oplyse forhold, der har betydning for skatteansættelsen herunder flytning til en anden stat, henstiller Told- og Skattestyrelsen til de kommunale skatteforvaltninger, at skattefritagelseserklæringer i forbindelse med flytning af bopæl til udlandet fremover udstedes uden tidsbegrænsning. Skatteforvaltningen kan dog indsætte den betingelse, at fritagelseserklæringen kun gælder så længe skatteyderen med udbetalerens viden er hjemmehørende i den udenlandske stat. Nedenfor beskrives mulighederne for at tilbagekalde erklæringen.

År 1 og 2 efter fraflytningen: Attestation fra den kompetente udenlandske myndighed om, at skatteyderen er hjemmehørende i den pågældende stat, kan hvert af årene indkaldes på de kommunale skattemyndigheders foranledning. Hvis skatteyderen ikke efterkommer de kommunale skattemyndigheders gentagne henvendelser om at få tilsendt den pågældende attestation (herunder henvendelser til eventuelle ferieadresser i Danmark), tilbagekaldes skattefritagelseserklæringen og udbetaleren pålægges at indeholde A-skat.

Efter år 2 antages skatteyderen at have taget varigt ophold i den pågældende stat.

De kommunale skattemyndigheders anmodning om attestation bør herefter kun ske hvert 5. år. Imødekommer skatteyderen ikke myndighedernes gentagne henvendelser om attestation, herunder henvendelser til eventuelle ferieadresser i Danmark, tilbagekaldes skattefritagelseserklæringen og udbetaleren pålægges at indeholde A-skat.

Opstår der udenfor de anførte terminer mistanke om, at skatteyderen ikke længere er hjemmehørende i den anden stat, kan det - ved henvendelse til skatteyderens adresse i udlandet eller til eventuel ferieadresse i Danmark - kræves, at den udenlandske kompetente myndighed attesterer skattepligten. Ønsker skatteyderen ikke at imødekomme anmodningen eller undlader skatteyderen at besvare myndighedernes gentagne henvendelser, tilbagekaldes skattefritagelseserklæringen, og udbetaleren pålægges at indeholde A-skat.