Dato for udgivelse
28 Mar 2012 09:42
Til
Virksomheder omkring tobaksafgift
Sagsnummer
12-085878
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har vedtaget lovforslag nr. L33 om forhøjelse af bl.a. afgiften på cigaretter og røgtobak og L82 om pakkestørrelse for cigaretter. Nyhedsbrevet omhandler bl.a. de ændrede afgiftssatser pr. 1. april 2012 og 1. januar 2014 samt de nye stempelmærker, som herefter skal anvendes.


Afgiftsforhøjelse

Folketinget har vedtaget lov nr. 1383 af 28. december 2011 om bl.a. forhøjelse af afgiften på cigaretter og røgtobak. Loven træder i kraft 1. april 2012 og gælder for cigaretter og røgtobak, som herefter udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

For cigaretter forhøjes stykafgiften, mens værdiafgiften nedsættes. Endvidere forhøjes afgiften på røgtobak.

Afgiftssatser

Cigaretter

De nye afgiftssatser fra den 1. april 2012 til 31. december 2013 er:

  • 116,65 øre pr. styk (gl. sats 67,50 øre)
  • 1 % af detailprisen (gl. sats 21,65 %)
  • Minimumsafgiften bortfalder (gl. sats 103,65 øre pr. styk)

Eksempel

Oversigten viser tobaksafgiften før og efter 1. april 2012 beregnet efter en detailpris på henholdsvis 34 kr. og 38 kr. for en pakke med 20 styk cigaretter.

  Ny afgift/kr. Tidligere afgift/kr.
Detailsalgspris for 20 styk cigaretter

 38 kr.

 34 kr.

Stykafgift

 23,330

 13,500

Værdiafgift

 0,380

 7,361

Tobaksafgift i alt

 23,710

 20,861

Moms

 7,600

 6,800

Tobaksafgift og moms i alt

 31,310

 27,661

Røgtobak

De nye afgiftssatser fra den 1. april 2012 til 31. december 2013 er:

a.

Groftskåret røgtobak                       

722,50 kr. pr. kg

b.

Fintskåret røgtobak

772,50 kr. pr. kg

1. april 2012

De nye afgiftssatser gælder for cigaretter og røgtobak, der fra og med 1. april 2012 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

Varer, som er påsat "gamle" stempelmærker og udleveret til forbrug før 1. april 2012 er dermed ikke omfattet af afgiftsforhøjelserne.

Satserne for funktionærvarer efter tobaksafgiftslovens § 29, stk. 34, ændres ikke. Se satser i SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit C.1.8.

1. januar 2014

Der er med loven vedtaget en yderligere forhøjelse af afgiftssatserne for cigaretter og røgtobak med virkning fra 1. januar 2014.

De nye afgiftssatser fra den 1. januar 2014 er:

  • Cigaretter 118,25 øre pr. styk og 1% af detailprisen
  • Groftskåret røgtobak 738,50 kr. pr. kg.
  • Fintskåret røgtobak 788,50 kr. pr. kg.

Afgiften på røgtobak forhøjes med 16 kr. i forhold til niveauet for afgiftsforhøjelsen pr. 1. april 2012. Forhøjelsen af afgiften på cigaretter sker ved, at stykafgiften øges fra 116,65 øre til 118,25 øre pr. styk.

Pakkestørrelse for cigaretter

Folketinget har endvidere den 22. marts 2012 vedtaget lovforslag nr. L82 om ændring af tobaksafgiftsloven (Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker).

Med loven bestemmes, at cigaretpakker fremover skal indeholde minimum 20 styk cigaretter.

Loven træder i kraft den 1. april 2012 og finder anvendelser for varer, som herefter udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller importeres.

Stempelmærker

Der fremstilles nye stempelmærker, som skal benyttes ved beskatning af cigaretter og røgtobak efter de nye afgiftssatser. For cigaretter forsynes stempelmærkerne med identifikationskode 5 (nuværende er 4). For røgtobak forsynes stempelmærkerne med identifikationskode 2 (nuværende er 1).

Bestillingsblanketter vedrørende stempelmærker med de nye afgiftssatser er tilgængelige på skat.dk/blanketter fra den 26. marts 2012.

Loft over køb af stempelmærker med "gammel" afgift

Hvis en virksomhed, der er registreret efter tobaksafgiftsloven i perioden fra og med den 12. december 2011 til og med den 31. marts 2012, køber stempelmærker til mere end 20 pct. flere styk cigaretter og kilogram røgtobak, end virksomheden normalt ville gøre i en periode på 112 dage, anses det overskydende køb for foretaget den 1. april 2012 og vil hermed blive efterreguleret i henhold til satserne pr. 1. april 2012.

I afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak en virksomhed normalt ville købe stempelmærker i en periode på 112 dage, tages udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 1. januar 2011 til og med den 30. juni 2011. Antallet ganges herefter med 112.

For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 1. januar 2011, men dog senest den 31. marts 2011, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 112 dage udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 1. april 2011 til og med den 30. juni 2011.

For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 31. marts 2011, men dog senest den 12. oktober 2011, tages der i afgørelsen af, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden normalt ville købe stempelmærker i en periode på 112 dage udgangspunkt i, til hvor mange styk cigaretter og kilogram røgtobak virksomheden i gennemsnit har købt stempelmærker pr. dag i perioden fra og med den 12. oktober 2011 til og med den 12. november 2011.

For virksomheder, som er registreret efter tobaksafgiftsloven efter den 12. oktober 2011, er der ikke fastsat et loft over køb af stempelmærker med "gammel" afgift.

Virksomheder, der er koncernforbundne, betragtes som en enkelt virksomhed.

Godtgørelse af tobaksafgift

Den registrerede virksomheds beholdning den 1. april 2012 af ikke anvendte stempelmærker til cigaretter (kode 4) og røgtobak (kode 1) kan tilbageleveres mod godtgørelse af punktafgiften,

Virksomheden skal indlevere stempelmærkerne til den regionale punktafgiftsafdeling sammen med en specificeret fortegnelse. Som fortegnelse kan benyttes bestillingsseddel 29.022 for cigaretter og 29.003 for røgtobak. Fortegnelsen udarbejdes i 3 eksemplarer, hvoraf de 2 indsendes til den regionale punktafgiftsafdeling. Det tredje eksemplar opbevares i virksomheden som bilag til stempelmærkeregnskabet.

Regnskab

Stempelmærkebog og lagerregnskab over cigaretter skal afsluttes den 31. marts 2012 på samme måde som ved sædvanlig kvartalsafslutning.

Mere information

Reglerne om afgift af tobaksvarer fremgår i øvrigt af SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit C.1, se www.skat.dk under Jura, tal og statistik og underpunktet "Juridiske vejledninger".

Punktafgiftsafdelingernes adresser

Skattecenter Skive, Punktafgiftsafdelingen, Jægervej 2, 7800 Skive.

Skattecenter Grenå, Punktafgiftsafdelingen, Bredstrupvej 40, 8500 Grenå.

Skattecenter Middelfart, Punktafgiftsafdelingen, Teglgårdensparken 19, 5500 Middelfart.

Skattecenter Køge, Punktafgiftsafdelingen, Gymnasievej 21, 4600 Køge.

Skattecenter København, Punktafgiftsafdelingen, Sluseholmen 8B, 2450 København SV

Skattecenter Fredensborg, Punktafgiftsafdelingen, Kratbjerg 236, 3480 Fredensborg