Forord
Afgift af cigaretter og røgtobak fremgår af lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998 om tobaksafgifter med senere ændringer, se nedenstående oversigt. Om afgift af cigarer mv., se C.2.

Afgiften af cigaretter mv. blev indført i 1912. Den nuværende lov om afgift af tobaksvarer - lov nr. 1016 af 19. december 1992 - trådte i kraft den 1. januar 1993 og indeholder bl.a. en tilpasning til EUs bestemmelser, idet afgiften er omfattet af de harmoniserede punktafgifter, se E.A.1.8.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 1408 af 4. december 2010 om definitioner af tobaksvarer, kredittid, administrative regler for virksomheder og varetransport til eller fra andre EU-lande efter lov om tobaksafgifter. I vejledningen omtales denne som bekendtgørelsen eller bek.

Lovændringer mv.Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændring

635

21.08.1998 Lovbekendtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

947

20.12.1999 Svigbekæmpende foranstaltninger mv.

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1296

20.12.2000 Afgiftsforhøjelse for røgtobak
1059 17.12.2002 Regnskabsbestemmelser, skærpede bøder mv.

1063

17.12.2002 Nedsættelse af af afgiften af cigaretter mv.
962 02.12.2003 Afskaffelse af 24-timers-reglen (konsekvensændringer)
1392 20.12.2004 Afgiftsforhøjelse for cigaretter
325 18.05.2005 Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse
424 06.06.2005 Ændring af forfaldstidspunkt for cigaretter og røgtobak
428 06.06.2005 Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen
408 08.05.2006 Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II
509 07.06.2006

Lettelse af administrative byrder

524 12.06.2009 Skattereform, Forårspakke 2.0
1385 21.12.2009 Gennemførelse af EU-cirkulationsdirektiv 2008/118
626 11.06.2010 Afgiftsforhøjelse for cigaretter og røgtobak
722 25.06.2010 Nyaffattelse af fritagelsesbestemmelser
1361 08.12.2010 Nyaffattelse af EU-note, reference til almene definitioner af røgtobak
626 14.06.2011 Ændring af kredittid ved køb af stempelmærker til cigaretter og røgtobak *)
►1383◄ 28.12.2011 ►Ændring af afgiftsstrukturen og afgiftsforhøjelser◄
►278◄ 27.03.2012 ►Pakkestørrelse for cigaretpakker◄

*) Kredittiden ved køb af stempelmærker i lovens § 5, stk. 1, ændres med virkning fra og med den 17. oktober 2011 til 1 måned for cigaretter og til 1 måned og 25 dage for røgtobak. Se nærmere i SKATs nyhedsbrev af 20. juni 2011 om ændring af kredittider i tobaksafgiftsloven fra 17. oktober 2011