Dato for udgivelse
22 mar 2012 10:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 mar 2012 12:56
SKM-nummer
SKM2012.195.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-026600
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
influenzavaccination, vaccination
Resumé

Skatterådet bekræftede, at A's medarbejdere ikke skal betale skat af den influenzavaccination, som de tilbydes af A hvert år.

Skatterådet vurderede, at vaccinationen omfattes af personaleplejefritagelsen og dermed skattefri, idet vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værdi, er stillet til rådighed for virksomhedens ansatte på arbejdspladsen og tilbydes alle ansatte som led i den almindelige personalepleje.

Reference(r)
Ligningsloven § 16, stk. 1 og stk. 3
Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.1
Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.4
Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.5
Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit C.A.5.1.5.

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at A's medarbejdere ikke skal betale skat af den influenzavaccination, som de tilbydes af A hvert år?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A tilbyder hvert år alle medarbejdere en gratis influenzavaccination. Vaccinationen gives primært for at forebygge sygefravær og dermed af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen.

Det er oplyst, at vaccinationen vil finde sted på arbejdspladsen i arbejdstiden.

Der er endvidere oplyst, at vaccinationen vil koste 150,00 kr. pr. medarbejder.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger har anført, at det fremgår af SKATs hjemmeside, at vaccination af medarbejdere er skattefri, hvis vaccinationen i overvejende grad er ydet af hensyn til medarbejderens arbejde. Det anføres endvidere, at det f.eks. kan være influenzavaccination af en medarbejder, der ikke kan undværes under den kommende spidsbelastning.

A tilbyder som nævnet alle medarbejdere influenzavaccinationen og foretager derfor ikke en individuel vurdering af, hvilke medarbejder der af hensyn til arbejdet nødigst kan undværes, men da vaccinationen primært tilbydes for at forebygge sygefravær og dermed af hensyn til arbejdet på A, er det A's opfattelse, at vaccinationen bør kunne modtages skattefrit, og at spørgsmålet derfor skal besvares med "nej".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål

Det ønskes bekræftet, at A's medarbejdere ikke skal betale skat af den influenzavaccination, som de tilbydes af A hvert år.

Lovgrundlag

Det fremgår af statsskattelovens § 4, at alle indtægter af økonomisk værdi er skattepligtige, uanset om der er tale om kontanter eller naturalier, og uanset om den økonomiske fordel har form af en éngangsindtægt eller er af tilbagevendende karakter.

Efter statsskattelovens § 4 vil en medarbejder derfor som udgangspunkt være skattepligtig af værdien af de økonomiske fordele, som vedkommende opnår i kraft af ansættelsesforholdet, hvad enten der er tale om kontanter eller naturalieydelser m.v.

Det fremgår dernæst af ligningslovens § 16, stk. 1, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, efter reglerne i stk. 3-13 medregnes vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt.

Det fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3 pkt., at goder, herunder julegaver i form af naturalier, kun beskattes, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr.

Det fremgår yderligere at ligningslovens § 16, stk. 3, 5 pkt. at goder, som arbejdsgiveren i overvejende grad har ydet af hensyn til den ansattes arbejde, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 5.500 kr.

For både 3. og 5. pkt. gælder, at hvis godernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, beskattes hele den samlede værdi. Julegaver i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et grundbeløb på 700 kr. Værdien af visse oplistede goder beskattes uden hensyn til grundbeløbene i 3.-5. pkt., og værdien af disse goder medregnes ikke ved beregningen af, om grundbeløbene er overskredet

Praksis

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.1, at arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser som hovedregel er skattepligtige for modtageren i henhold til statsskattelovens § 4. Selv om den ansattes helbred og sundhed utvivlsomt er relevant for hans eller hendes arbejdsevne, er den ansattes generelle sundhedstilstand skatteretligt set et privat anliggende.

Der er fem undtagelser til hovedreglen om skattepligt:

  • arbejdsskader og forebyggelse af arbejdsskade
  • lægefagligt begrundet behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning,
  • bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i henhold til ligningslovens § 16. stk 3, 6. pkt,
  • personaleplejefritagelsen,
  • bagatelgrænsen for mindre personalegoder i henhold til ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.

På grund af disse undtagelser er der i praksis flere arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser, som en medarbejder kan modtage skattefrit.

Skatteministeriet bemærker, at de to første undtagelser ikke er relevante for så vidt angår vaccinationer.

Til gengæld kan vaccinationer være omfattet at de øvrige tre undtagelser.

Det fremgår af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.4, at bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder i henhold til ligningslovens § 16. stk 3, 6. pkt, kan anvendes i de tilfælde, hvor der eksempelvis er tale om vaccination af nøglemedarbejdere omfattet af bagatelgrænsen.

Vaccination af medarbejderne er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, hvis der er tale om vaccination af nøglemedarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en kommende spidsbelastningsperiode. Det er en konkret individuel vurdering, om en medarbejder kan anses som en nøglemedarbejder, der vanskeligt kan undværes.

Det fremgår dernæst af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.5, at vaccination kan være omfattet af personaleplejefritagelsen eller af bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Vaccination af medarbejdere kan være omfattet af personaleplejefritagelsen. Det kræver, at vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værdi og generelt er stillet til rådighed for virksomhedens ansatte på arbejdspladsen som led i den almindelige personalepleje. Kriteriet om, at det skal foregå på arbejdspladsen, medfører, at selve vaccinationen fysisk skal foregå på arbejdspladsen. Det betyder, at vaccination uden for virksomheden som udgangspunkt udløser beskatning, medmindre den er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder eller bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Det fremgår yderligere af Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.15.6, at sundhedsydelser kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Dog kan sundhedsbehandlinger m.v. og sundhedsforsikringer ikke omfattes jf. ligningslovens § 16, stk. 3, 5 pkt. Der fremgår af ligningslovens § 16, stk. 3, 3.pkt, at goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. pr. år. Hvis den samlede værdi af de personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på 1.000 kr., bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb.

Begrundelse

Det er oplyst, at A tilbyder alle medarbejdere influenzavaccinationen og foretager derfor ikke en individuel vurdering af, hvilke medarbejder der af hensyn til arbejdet kan undværes.

Det er endvidere oplyst, at vaccinationen vil finde sted på arbejdspladsen i arbejdstiden og at vaccinationen vil koste 150,00 kr. pr. medarbejder.

Skatteministeriet vurderer derfor, at vaccinationen vil være anset for omfattet af personaleplejefritagelsen og dermed skattefri, idet:

  • vaccinationen ikke er af væsentlig økonomisk værd
  • er stillet til rådighed for virksomhedens ansatte på arbejdspladsen
  • og tilbydes alle ansatte som led i den almindelige personalepleje.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares bekræftende, dvs. A's medarbejdere ikke skal betale skat af den influenzavaccination, som de tilbydes af A hvert år.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriet indstilling og begrundelse.