åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Da sundhedsydelser som udgangspunktet er et privat anliggende, og bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder kun omfatter goder, der i overvejende grad er erhvervsmæssige, omfatter bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder som udgangspunkt ikke sundhedsydelser. Se C.A.5.1.3 om bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder.

I få tilfælde kan bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder dog være relevant i forhold til sundhedsydelser. Fx er vaccination af nøglemedarbejdere omfattet af bagatelgrænsen.

Vaccination

Vaccination af medarbejderne er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder, hvis der er tale om vaccination af nøglemedarbejdere, der vanskeligt kan undværes i en kommende spidsbelastningsperiode. Det er en konkret individuel vurdering, om en medarbejder kan anses som en nøglemedarbejder, der vanskeligt kan undværes.

Vaccination kan også være omfattet af personaleplejefritagelsen eller af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Se C.A.5.15.5 om personaleplejefritagelsen og C.A.5.15.6 om bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.300.SR Medarbejderne ved et bosted for hjemløse ville blive skattepligtige af et fitnesskort, som de kunne få betalt af deres arbejdsgiver A, og som de ville få for at kunne tage til fitness med de hjemløse. Fitnesskortet var ikke omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Skatterådet lagde vægt på, at de ansatte fik et abonnement til et fitnesscenter uden egenbetaling herfor, som også kunne benyttes privat til træning på andre tidspunkter, end når de skulle træne sammen med de hjemløse. Da udgiften til fitnesskortet ikke var under 1000 kr., kunne fitnesskortet heller ikke være skattefrit efter bagatelgrænsen for mindre personalegoder.

SKM2011.73.SR

Diagnosticering af medarbejderne hos en privat praktiserende speciallæge var omfattet af skattefriheden i LL § 30. I forbindelse med ordningen kunne syge medarbejdere få bistand fra en koordinator, hvis opgave var at hjælpe medarbejderen igennem behandlingsforløbet ved bl.a. at undersøge ventetider og orientere leder om medarbejderens status. Denne bistand var et personalegode, der ikke kunne være omfattet af SL praksis vedrørende forebyggelse og helbredelse af arbejdsskader, LL § 30, bagatelgrænsen  for arbejdsrelaterede personalegoder eller personaleplejefritagelsen.

Medarbejdere, der fik bistand fra en koordinator, ville derfor blive skattepligtige af værdien af denne bistand.

 

SKM2010.794.SR

Medarbejderne hos selskabet A A/S var skattepligtige af motionspakken fra B Virksomhed, der bl.a. indeholdt trænings- og kostprogrammer, træningsdagbog og -vejledning samt elektroniske nyhedsbreve med kostråd, træningstips m.m. Udgifterne til disse goder kunne hverken anses for omfattet af SL praksis om behandling eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader, bagatelgrænsen  for arbejdsrelaterede personalegoder, personaleplejefritagelsen eller LL § 30.

 

SKM2010.469.SR

Allerede fordi der ikke forelå en lægeerklæring, kunne et løbe- og motionsprogram ikke være skattefrit efter LL § 30. Løbe- og motionsprogrammet var heller ikke skattefrit ifølge praksis efter statsskatteloven eller omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. Medarbejdernes deltagelse i foredrag/workshop var derimod skattefrit for medarbejderne, fordi der var tale om almindelig personalepleje.

 

SKM2010.398.SR

Kommunens ansatte (og borgere) ville blive skattepligtige af deltagelse i et satspuljeprojekt som led i et sundhedspolitisk forebyggende initiativ, der bl.a. bestod i motion i eksterne motionslokaler og madlavningskurser.

 

SKM2009.516.SR

Skatterådet fandt, at medarbejderne ville blive skattepligtige af et tilbud om forskellige former for træning i et motionscenter. Medarbejderne kunne dog skattefrit modtage forebyggende massage, zoneterapi og kiropraktisk behandling uden at blive beskattet af værdien.

 

SKM2008.306.SR

Værdien af en arbejdsgiverbetalt livmoderhalskræftvaccination faldt ikke ind under bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder. I forbindelse med dette spørgsmål blev der taget stilling til, at vaccinationen ikke er omfattet af LL § 30.

I afgørelsen blev der også taget stilling til, at vaccinationen ikke er omfattet af LL § 30.