Dato for udgivelse
24 feb 2012 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2012 11:33
SKM-nummer
SKM2012.123.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-180613
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Skat, forsikring, arbejdsløshedsforsikring, syge- og ulykkesforsikring, løbende ydelse, erstatter lønindkomst / indkomst ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed.
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at forsikringsproduktet "X" til brug for en skattemæssig vurdering kan opdeles i flere forsikringer, herunder arbejdsløshedsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 49 og syge- og ulykkesforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5. Forsikringsproduktet skal herefter vurderes som ét produkt og skattemæssigt undergives statsskattelovens regler og praksis. Da udbetalingerne / erstatningerne fra forsikringen uanset de omhandlede forsikringsbegivenheder udgør en løbende ydelser, der træder i stedet for en lønindkomst eller indkomst erhvervet ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, er udbetalingerne skattepligtige efter statsskattelovens § 4 a og c.

Hjemmel

Lov nr. 149 af 10/4 1922 (statsskatteloven)
Lovbekendtgørelse nr. 1246 af 15/10 2010 (pensionsbeskatningsloven)

Reference(r)

Statsskatteloven § 4 a, c og
Statsskatteloven § 5 b.
Pensionsbeskatningsloven § 49, stk. 2 og
Pensionsbeskatningsloven § 53 A, stk. 1, nr. 5 og stk. 2 og 5.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2, almindelig del, afsnit A.A.1.3.11.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-2, almindelig del, afsnit A.C.3.3.1.

Spørgsmål                                                                                                                                                        

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at forsikringsproduktet X til brug for en skattemæssig vurdering kan opdeles i flere forsikringer?
  2. Kan Skatterådet bekræfte, at hele eller dele af udbetalingerne til forsikrede fra forsikringsproduktet X kan udbetales skattefrit?
  3. Kan Skatterådet bekræfte, at udbetalinger til forsikrede fra forsikringsproduktet X skal medregnes til den skattepligtige indkomst?

Svar

  1. Nej.
  2. Nej.
  3. Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Baggrund

Selskabet A (spørger) er registreret som forsikringsmægler i B land. Fra B land driver spørger grænseoverskridende forsikringsvirksomhed i bl.a. Danmark som agent for en forsikringssammenslutning i C land.

Dispositionen

Spørger påtænker at introducere et nyt forsikringsprodukt i Danmark - "X" (forsikringen).

Spørger kan tegne forsikringen i kraft af en fuldmagt, som er udstedt via ovennævnte forsikringssammenslutning.

Forsikringen

Spørger har henvist til beskrivelse og vilkår for forsikringen. Af forsikringsvilkårene fremgår følgende:

Pkt.

Tekst

1

Hvem gælder forsikringen for

1.1

Forsikringen kan tegnes af enhver forbruger, der opfylder følgende krav:

  • Privatpersoner og selvstændigt erhvervsdrivende. [...]
1.2

Forsikringen omfatter selvstændige med medlemskab i en arbejdsløshedskasse, som ligeledes opfylder betingelserne i afsnit 1.1

Kun en forsikring kan være gyldig samtidig for den samme person.

2

Hvornår dækker forsikringen {...]

4

Hvad forsikringen dækker

Forsikringen dækker de punkter, der er anført nedenfor, og vil erstatte den valgte dækningssum, dog maksimalt xx.xxx DKK per måned. Valgt dækningssum fremgår af forsikringsbeviset. [...]

4.1

Hel uarbejdsdygtighed på grund af ulykke, sygdom eller ved pleje af en nær slægtning

Hvis den forsikrede efter kvalificeringsperioden, på grund af pludselig og uforudset ulykke, sygdom eller pleje af nært familiemedlem bliver helt uarbejdsdygtig, gives erstatning fra dag [...]. Erstatning betales derefter med 1/30-del af forsikringsbeløbet pr. dag, hvis fuldstændigt uarbejdsdygtighed forekommer. [...]. Erstatning udbetales til den forsikrede. [...]. Forsikringen dækker den forsikrede, som har ret til sygedagpenge og førtidspension fra kommunen. Forsikringsdækning for pasning af nærmeste slægtninge fortsætter selv om udbetaling fra arbejdsløshedskasse ophører, dog under forudsætning af, at kravet om fortsat pleje af nært familiemedlem er certificeret af en autoriseret læge.

4.1

Ufrivillig arbejdsløshed - medarbejdere

Hvis den forsikrede efter kvalificeringsperioden bliver ufrivillig arbejdsløs, udbetales erstatningen efter 30 sammenhængende dage (karenstiden) som ufrivillig arbejdsløs. [...].  Erstatning udbetales til den forsikrede. [...].

4.3

Ufrivillig arbejdsløshed - selvstændige

Hvis forsikrede bliver ufrivillig arbejdsløs efter kvalificeringsperioden, udbetales erstatning efter 30 sammenhængende dage (karenstiden) af den ufrivillige arbejdsløshed i tilfælde af konkurs eller likvidation. [...]. Erstatning udbetales derefter med 1/30-del af forsikringssummen pr. dag af den ufrivillige arbejdsløshed. [...]. Erstatning udbetales til den forsikrede. [...].

4.4

Fuld uarbejdsdygtighed og ufrivillig arbejdsløshed

Den forsikrede har ret til erstatning for både ufrivillig arbejdsløshed og fuld uarbejdsdygtighed, hvis disse er i direkte forbindelse, dog under maksimalt samme erstatningsperiode, der ellers ville gælde for individuelle skader af ufrivillig arbejdsløshed eller fuld uarbejdsdygtighed. [...].

5

Undtagelser [...]

6

Foranstaltninger ved skade: [...]

Præmien på forsikringen betales hver måned. Præmiens størrelse er afhængig af dækningssum / erstatning pr. måned.

Spørgers opfattelse og begrundelse

Spørger er ikke fremkommet med bemærkninger til udkast til indstilling.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Indledende bemærkninger

Skatteministeriet bemærker indledningsvist, at indstillingerne til svar på spørgsmålene nedenfor er givet under forudsætning af, at der er tale om personer, der er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark.

Spørgsmål 1

Kan Skatterådet bekræfte, at forsikringen til brug for en skattemæssig vurdering kan opdeles i flere forsikringskategorier.

Lovgrundlag

Statsskattelovens (lov nr. 149 af 10/4 1922) §§ 4 a, c og 5 b er sålydende (uddrag):

"§ 4. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks.

a. af Agerbrug, Skovbrug, Industri, Handel, Haandværk, Fabrikdrift, Søfart, Fiskeri eller hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed, [...]

c. af et embede eller en bestilling såsom fast lønning, sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 b.), [...]"

§ 5 b."Til indkomst henregnes ikke:

[...] udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;"

Pensionsbeskatningslovens (lbkg. nr. 1246 af 15/10 2010) § 49 og § 53 A, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2 og 5 er sålydende (uddrag):

"§ 49 Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den forsikrede kan fradrages udgifter til arbejdsløshedsforsikring. [...]

Stk.2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes udbetalinger fra arbejdsløshedsforsikring, jf. dog ligningslovens §§ 30 og 31."

"§ 53 A. Reglerne i stk. 2-5 gælder for [...]

5) syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede, [...]

Stk.2. Præmier eller bidrag til pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. [...]. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes præmier eller bidrag, der er indbetalt af arbejdsgiveren eller en tidligere arbejdsgiver. [...]

Stk.5. Udbetalinger fra pensionsordninger m.v. som nævnt i stk. 1 til den personkreds, der er nævnt i § 55, 1. pkt., og som svarer til indbetalinger på ordningen, som der ved opgørelsen af ejerens skattepligtige indkomst har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, medregnes til den skattepligtige indkomst. [...]"

Praksis

TfS 2002, 1083 ØL

Østre Landsrets dom angik primært forventningsprincippet. Derudover angik dommen spørgsmålet om en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var skattepligtig efter statsskattelovens § 4. Landsretten henviste i sine bemærkninger til Landsskatterettens udtalelse i kendelsen af 12/5 2000. Af Landsskatterettens udtalelse fremgik bl.a. følgende:

"Landsskatteretten finder, at erstatningsbeløbet på 100.000 kr., der er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, er skattepligtig indkomst for klageren, idet erstatningen træder i stedet for en indkomst, som ville have været skattepligtig, jf. statsskattelovens § 4. Retten bemærker, at klagerens advokat er enig i, at erstatningen er skattepligtig efter de gældende skatteregler. [...]"

Juridiske Vejledninger

Ligningsvejledningen 2011-2, Almindelig del afsnit A.A.1.3.11 og afsnit A.C.3.3.1

Afsnit A.A.1.3.11 omhandler den skattemæssige behandling af erstatninger. Af afsnittet fremgår bl.a.  følgende:

"Erstatninger, der udbetales som engangsbeløb beskattes som udgangspunkt på samme måde som det tab, der erstattes, [...]. Erstatning for tab af indkomstkilden vil efter praksis være skattefri, såfremt erstatningen udbetales som et engangsbeløb. [...]

Afsnit A.C.3.3.1 omhandler den skattemæssige behandling af indkomstskattepligtige pensionsordninger / forsikringer omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit II A. Heraf fremgår bl.a. følgende:

"PBL § 53 A gælder for pensionsordninger m.v., uanset om de er oprettet i Danmark eller udlandet og omfatter derfor også ordninger oprettet af danskere, der aldrig har været udlandsdanskere [...]. Der er ikke fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger til ordninger omfattet af bestemmelsen, hvilket modsvares af, at udbetalinger er skattefri, jf. PBL § 53 A, stk. 2 og stk. 5. [...]. Følgende ordninger er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1: [...] syge- og ulykkesforsikring, der ejes af den forsikrede [...]. Det bemærkes, at rene risikoforsikringer er omfattet af bestemmelsen. Rene risikoforsikringer er livsforsikringer, som alene kan komme til udbetaling ved den forsikredes død, invaliditet eller livstruende sygdom, i en forud aftalt periode, der senest skal udløbe første policedag efter forsikredes fyldte 80. år. Som en særregel skal der ikke ske afkastbeskatning af rene risikoforsikringer, jf. PBL § 53 A, stk. 4. [...]

Begrundelse

Den omhandlede forsikring har til formål at sikre forsikringstager en løbende månedlig ydelse, hvis forsikringstager får en indtægtsnedgang. Den forsikringsudløsende begivenhed er en af følgende:

a)      Fuld uarbejdsdygtighed på grund af ulykke eller sygdom hos forsikringstager.

b)      Pleje af forsikringstagers nære slægtning på grund af ulykke eller sygdom indtruffet for den pågældende slægtning.

c)      Ufrivillig arbejdsløshed for en medarbejder / lønmodtager

d)     Ufrivillig arbejdsløshed for en selvstændig erhvervsdrivende

e)      Fuld uarbejdsdygtighed og ufrivillig arbejdsløshed, hvis disse begivenheder er i direkte forbindelse.

Erstatningen i form af den månedlige ydelse afhænger udelukkende af størrelsen af den valgte dækning, indbetalt præmie samt, om der udløses to forsikringsbegivenheder, jf. punkt e. Der er derfor som udgangspunkt ingen sammenhæng mellem erstatning og hvilken forsikringsbegivenhed, der indtræffer.

På baggrund af disse faktiske omstændigheder ved forsikringen, er det Skatteministeriets opfattelse, at forsikringen ikke kan opdeles i flere kategorier, når der skal foretages en skattemæssig vurdering af udbetaling af erstatning fra forsikringen. I steder skal forsikringen skattemæssigt vurderes som ét forsikringsprodukt.

Der henvises til indstilling til svar på efterfølgende spørgsmål vedrørende den skattemæssige vurdering af udbetalinger fra forsikringen.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 1 besvares med "Nej".

Spørgsmål 2 og 3

Spørger ønsker ved spørgsmål 2 bekræftet, at hele eller dele af udbetalinger fra forsikringen kan udbetales skattefrit, og ved spørgsmål 3, at hele udbetalingen skal medregnes til den skattepligtige indkomst.

Lovgrundlag og praksis

Se ovenfor under spørgsmål 1.

Begrundelse

Forsikrede kan fratrække udgifter til arbejdsløshedsforsikring ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, og udbetalinger fra en arbejdsløshedsforsikring skal medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. pensionsbeskatningslovens § 49, stk. 1 og stk. 2

Præmier eller bidrag til syge- og ulykkesforsikringer, hvor forsikrede er ejer kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Udbetalinger fra syge- og ulykkesforsikringer er skattefrie. Dette følger af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5, jf. stk. 2 og stk. 5.

Som det fremgår af indstillingen til svar på spørgsmål 1 kan forsikringen ikke opdeles til brug for en skattemæssig vurdering men skal i stedet vurderes ud fra det samlede forsikringsprodukt.

Skatteministeriet finder, at forsikringen ikke udgør en arbejdsløshedsforsikring omfattet af pensionsbeskatningslovens § 49. Det skyldes, at forsikringsbegivenheden, der udløser erstatning, ikke udelukkende er ufrivillig arbejdsløshed hos en medarbejder eller selvstændig erhvervsdrivende.

Skatteministeriet finder endvidere, at der ikke er tale om en syge- eller ulykkesforsikring, omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5. Det skyldes, at forsikringsbegivenheden, der udløser erstatning, ikke udelukkende er sygdom eller ulykke hos forsikringsejer. Det bemærkes i øvrigt, at en syge- eller ulykkesforsikring, hvor forsikringsbegivenheden vedrører syge- og ulykkesforhold hos en nær pårørende ikke kan omfattes af pensionsbeskatningslovens § 53 A, stk. 1, nr. 5.

Den skattemæssige vurdering af forsikringen følger herefter af statsskattelovens regler og praksis.

Udbetaling af engangsbeløb / erstatning i anledning af, at der er indtrådt en forsikringsbegivenhed, der dækker et konkret formuetab / indkomstkilden, som fx en branderstatning, en ulykkesforsikring o. lign, er omfattet af i statsskattelovens § 5, litra b og dermed skattefri.

Udbetalingerne fra forsikringen udgør imidlertid en løbende ydelser, der træder i stedet for en lønindkomst. Ifølge praksis behandles erstatninger som den indtægt, erstatningen træder i stedet for.

Udbetalinger / erstatninger fra forsikringen, uanset forsikringsbegivenheden skal således i sin helhed medregnes til den skattepligtige indkomst, da erstatningen vedrører tab af lønindkomst eller indkomst ved drift af selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. statsskattelovens § 4 a og c.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmål 2 besvares med et "Nej" og spørgsmål 3 besvares med et "Ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.