Dato for udgivelse
27 Feb 2012 15:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
08 Feb 2012 11:09
SKM-nummer
SKM2012.126.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 2-272/2011
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Erhvervsejendom, blomsterforretning, EDC, kommission
Resumé

            
Retten fandt det ikke godtgjort, at sagsøgeren og dennes ægtefælles ophold i den af sagen omhandlede ejendom havde haft karakter af reel beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, og betingelserne for at kunne afstå ejendommen skattefrit efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, var derfor ikke opfyldt.
        

Reference(r)
Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 1
    
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 C.H.2.1.15.7
Redaktionelle noter

Sagen er anket til landsretten og efterfølgende er sagen hævet.

Parter

A
(Advokat Leo Jantzen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Sheraz Rovsing)

Afsagt af byretsdommer

Hanne Rasmussen

Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt avancen ved sagsøgerens salg af ejendommen beliggende ...1, ...5, i indkomståret 2007 er skattefri efter bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Sagsøgeren, A, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal tilpligtes at anerkende, at As skatteansættelse for indkomståret 2007 nedsættes med 679.045 kr.

Skatteministeriet har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Ved kendelse af 2. november 2010 stadfæstede Landsskatteretten en afgørelse af 25. marts 2010 fra skatteankenævnet om, at As fortjeneste ved salg af ejendommen beliggende ...1 i ...5 var skattepligtig, hvorfor As indkomst i 2007 skulle forhøjes med 679.045 kr. Af kendelsen fremgår:

"...

Sagens oplysninger

Klageren købte den 25. marts 2003 ejendommen ...1 i ...5 for kontant 1.725.000 kr. Ejendommen var vurderet som en erhvervsejendom, der skulle benyttes til forretning. Klageren har i ca. 20 år drevet blomsterforretning og har i perioden siden købet frem til den 31. maj 2007, hvor forretningen lukkede, haft sin virksomhed på ...1.

Klageren og hendes ægtefælle har siden 1. april 1995 boet i ejendommen ...2, ...5. Den 1. juni 2007 flyttede parret deres folkeregisteradresse til ...1, og i den forbindelse blev ejendommen registreret som en beboelsesejendom i BBR-registeret.

Den 10. september 2007 blev ejendommen ...1 solgt for kontant 2.500.000 kr., og ægteparret flyttede tilbage til ...2.

Klageren har i forbindelse med sagens behandling ved skattecenteret fremlagt en formidlingskontrakt af den 3. maj 2007 om salg af ...2. Det fremgår af aftalen, at den i stedet for de normale 6 måneder er gældende i 4 måneder fra aftalens indgåelse. Det fremgår videre, at såfremt aftalen blev opsagt af sælgeren, skulle der betales vederlag, medmindre opsigelsen kunne lægges ejendomsmægleren til last. Skattecenteret har modtaget en erklæring fra den pågældende ejendomsmægler, hvoraf det fremgår, at aftalen er indgået som "solgt eller gratis", og at der ikke er betalt honorar til ejendomsmægleren.

Der har ligeledes været fremlagt dokumentation for flytning af telefon fra ...2. Ordrebekræftelsen er dateret den 13. juni 2007 og sendt til adressen ...2.

Skatteankenævnets afgørelse

Klageren er skattepligtig af avancen ved salg af ejendommen ...1.

Det er godtgjort, at klageren og hendes familie har taget ophold i ejendommen i en del af den periode, hvor de rent folkeregistermæssigt var tilmeldt der.

Der er dog mange af de foreliggende faktorer, der er usikkerhed omkring, herunder at der i formidlingsaftalen om salg af ...2 er rettet i den fortrykte tekst omkring aftalens varighed. Der er ikke indsat nogen notater eller lignende i aftalen, der begrunder den foretagne rettelse.

Der foreligger desuden ingen dokumentation for flytteomkostninger i forbindelse med flytningen af husstandens indbo til ...1 fra ...2 og tilbage igen.

Det er på baggrund heraf og efter en konkret vurdering ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at ejendommen ...1 reelt har tjent som bolig for familien. Der er ved afgørelsen lagt særlig vægt på, at klageren og dennes familie flyttede tilbage til den ejendom, som de hidtil havde beboet.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens skatteansættelse for indkomståret 2007 skal nedsættes med 679.045 kr.

Avancen fra salg af ...1 er skattefri, da ejendommen har tjent til bolig for klageren og hendes ægtefælle i perioden 1. juni 2007 til 10. september 2007.

Beviskravene for, at flytning af bopæl har fundet sted, er meget streng, såfremt fraflytningen kun har været i en relativ kort periode, hvorefter ejendommen bliver solgt. Dette gælder især i den situation, hvor skatteyderen flytter tilbage til den ejendom, hvor skatteyderen oprindeligt boede.

Den pågældende praksis er ganske rimelig, idet hovedprincippet i ejendomsavancebeskatningsloven er, at avancer af fast ejendom er skattepligtig.

Faktum i nærværende sag er imidlertid, at klageren og hendes ægtefælle rent faktisk flyttede ind på ejendommen ...1 med henblik på at bebo ejendommen, og at indflytningen på ingen måde var begrundet i skattemæssige årsager.

Den bedste dokumentation herfor er, at klageren i en længere periode havde søgt at sælge ejendommen ...1, hvilket er bevist ved, at der i perioden 11. marts 2007 til 27. marts 2007 blev indrykket 6 salgsannoncer i avisen.

Da klageren ikke havde økonomi til at have to ejendomme, og da ægteparret havde bestemt sig for, at de på et tidspunkt ville flytte til byen, besluttede de sig for at flytte ind i ...1 og i stedet forsøge at sælge ejendommen ...2. Dette var baggrunden for, at de også fik ændret ...1's anvendelse fra erhverv til beboelsesejendom.

Ejendommen ...2, ...5, blev sat til salg hos en ejendomsmægler, hvilket dokumenterer, at det ikke var ægteparrets oprindelige plan at flytte tilbage til ejendommen. Der var tale om en reel formidlingsaftale, hvilken den håndskrevne ændring af aftalens varighed fra 6 måneder til 4 måneder også viser. Såfremt aftalen var indgået på skrømt, ville den pågældende ændring være irrelevant.

Det kan videre bemærkes, at ejendomsmægleren rent faktisk ofrede en hel del økonomiske ressourcer på at få solgt ejendommen. Ejendommen blev blandt andet indrykket i lokalbladet, ligesom der også blev udsendt salgsmateriale til ca. 40 personer. Der er fremlagt dokumentation for salgsbestræbelserne i form af kopi af kvittering for indrykket annoncer i Lokalbladet samt oversigt over, hvem salgsmaterialet var blevet sendt til. Såfremt der var kommet et bud på ejendommen, havde klageren været nødt til at acceptere dette, idet hun ellers havde skullet betale salær til ejendomsmægleren. Der er således ikke tvivl om, at det var indgået en reel og bindende aftale om salg af ...2.

For så vidt angår Skatteankenævnets bemærkning om el- og vandforbrug på de to ejendomme skal det bemærkes, at det forhold, at vandforbruget på ejendommen ...2 faldt meget i 2007, mens det steg på ...1 netop sandsynliggør, at klageren flyttede til ejendommen ...1, da der blev taget bad på ejendommen, ligesom parrets tøjvask m.v. blev foretaget på denne adresse.

Baggrunden for, at elforbruget på ...2 steg meget i 2007 er, at klageren efter tilbageflytningen til ...2 etablerede et orkideværksted på ejendommen. Dette værksted var elopvarmet, hvilket medførte, at der i slutningen af året blev anvendt ganske betydelige omkostninger til el i forbindelse med opvarmningen, da orkideeme behøvede en vis varme.

Der kan ikke fremlægges dokumentation for flytteomkostninger, hvilket skyldes, at klagerens ægtefælle driver virksomhed med varevognsudlejning. Virksomhedens biler blev i denne forbindelse anvendt til flytteforretning. Der er fremlagt kopi af billede af 2 af de biler, som ægtefællens firma har.

Skatteankenævnet anfører, at den eneste dokumentation, som understøtter, at flytningen faktisk er foretaget, er flytning af telefon. Dette er absolut ikke korrekt. I denne forbindelse fremlægges der følgende materiale, som viser, at der også overfor alle andre er sket meddelelse om fraflytning:

udskrifter fra kommunen, hvoraf fremgår, at klageren og dennes ægtefælle havde meldt folkeregisterflytning til ejendommen.

 

-

kopi af indbetalingskort fra SKAT, hvoraf fremgår, at klagerens og ægtefællens adresse er ...1

 

-

Mastercardaftale mellem F1 Sparekasse og klagerens ægtefælle, hvoraf fremgår, at denne er sendt til adressen ...1

 

-

kontoudtog fra G1 A/S til klagerens ægtefælle, hvoraf fremgår, at dette er tilstillet ham på adressen ...1.

 

-

forsikringsoversigt fra Tryg Forsikring A/S til klageren og hendes ægtefælle tilstillet dem på ...1.

 

-

forsikringsoversigt fra Alm. Brand A/S til klageren tilstillet hende på ...1

 

-

udbetalingsmeddelelser af den 10. juli og 25. juli 2007 til henholdsvis klagerens ægtefælle og klageren fra Alm. Brand A/S tilstillet begge på adressen ...1.

 

-

betalingsoversigter til klageren tilstillet hende på adressen ...1.

 

-

diverse erklæringer fra venner og bekendte samt naboer.

Alle disse erklæringer dokumenterer, at ægteparret boede på adressen ...1 i en periode i 2007.

Baggrunden for tilbageflytningen til ...2 var primært, at klagerens ægtefælle fandt ud af, at han ikke havde psyken til at bo i byen. Derfor blev ejendommen ...1 på ny blev sat til salg og stort set solgt med det samme.

Det må anses for dokumenteret, at der var tale om en reel flytning og ikke kun en proformaflytning med henblik på at opnå skattefrihed ved salget af ejendommen. Hvis den dokumentation, der er fremlagt i denne sag, ikke er nok til løfte bevisbyrden for beboelse, vil det være utrolig svært at føre tilstrækkeligt bevis.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtiges indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Dette fremgår af ejendomsavancebeskatningsloven § 1, stk. 1.

Af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, følger, at fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke skal medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen.

Det beror på en konkret vurdering, om beboelse har fundet sted i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Det er således ikke tilstrækkeligt, at ejendommen har tjent til ophold for klageren i en periode, idet det skal sandsynliggøres, at ejeren har haft til hensigt at tage varigt ophold på ejendommen.

Landsskatteretten anser det ikke for godtgjort, at ejendommen ...1, ...5, har tjent til bolig for klageren i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at klageren i hele den periode, hvor hun og hendes ægtefælle har haft folkeregisteradresse på ...1, samtidig har haft rådighed over ejendommen ...2, og at klageren ikke har dokumenteret, at have udført tilstrækkeligt aktivt salgsarbejde for at sælge denne ejendom. Videre er der lagt vægt på, at der ikke er fremlagt dokumentation for, at bohavet er flyttet til ...1, og at ...1 faktisk blev solgt, efter at klageren havde haft adresse på ejendommen i blot 3 måneder, hvorefter klageren foretog tilbageflytning til ...2. Disse forhold sandsynliggør på ingen måde, at det har været parrets intention at tage permanent ophold på ...1.

Det må anses for godtgjort, at klageren sammen med sin ægtefælle har opholdt sig i ejendommen ...1 i den omhandlede periode, men uanset dette, anses opholdet alene at have karakter af at være midlertidigt ophold og ikke varigt ophold, hvilket er en forudsætning for at opnå skattefritagelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Som følge heraf vil avancen ved salget af ...1 være skattepligtig indkomst. Da den talmæssige opgørelse af avancen i øvrigt ikke har været bestridt stadfæstes afgørelsen.

..."

Af mandataftale af 20. april 2006 mellem G2 ApS og A om salg af As forretning, H1 samt ejendommen ...1, ...5, fremgår, at aftalen kunne opsiges fra den 1. januar 2007 med en måneds varsel.

A har betalt for annoncering af den pågældende ejendom med butik til salg 5 gange i avisen i marts 2007 og 2 gange i lokalbladet i maj 2007.

Formidlingsaftalen om salg af ejendommen ...2 blev indgået mellem A og EDC for en 4 måneders periode i maj 2007 og ophørte den 31. august 2007. Salgsmateriale vedrørende ejendommen blev i perioden sendt til/downloaded af ca. 40 personer.

A og hendes ægtefælle BA modtog post på adressen ...1, ...5, i den periode de var tilmeldt der, 1. juni 2007 til 10. september 2007, fra bl.a. bank og forsikringsselskab.

Den 20. august 2007 indgik A formidlingsaftale med EDC angående salg af ejendommen ...1. Ejendommen blev solgt ved købsaftale underskrevet af A den 10. september 2007 og af køberne den 6. september 2007. Overtagelsesdagen var den 10. september 2007. Det fremgår af købsaftalen, at der var indhentet tilstandsrapport den 14. august 2007 og forsikringstilbud den 30. august 2007.

Forklaringer

Under sagen har A, BA, ejendomsmægler IO, IJ, NN og KL afgivet forklaringer.

A har forklaret, at hun er uddannet blomsterdekoratør. I dag arbejder hun på free lance basis og som konsulent for andre forretninger. Hun har tidligere været blomsterhandler i 20 år. Hun drev forretning i ...3 i 7 år, derefter fra ...4 og fra 2003 fra ejendommen ...1 - under navnet H1. Hun købte ejendommen, som bestod af to længer og en stor gård samt et anneks. Den ene længe blev brugt som galleri. I den anden længe indrettede hun forretning og kursuslokale. Hun stoppede med at drive forretningen i slutningen af maj 2007. Hun besluttede sig for at stoppe, fordi hun var blevet syg i 2005. Det var livsstilsbetonet, idet hun arbejdede for meget, og hendes hænder og arme kunne ikke blive ved med at klare det. Hun forsøgte at sælge hele konceptet med ejendommen. Der var nogle henvendelser, men det lykkedes ikke at sælge. Hun indgik mandataftale med G2, som skulle forsøge at sælge virksomheden samt ejendommen for hende. Aftalen ophørte den 1. januar 2007. Hun forlængede den ikke, for hun var utilfreds med G2s indsats. Hun forsøgte herefter at sælge butikken og ejendommen selv ved at indrykke annoncer i aviser, men det lykkedes heller ikke. Ejendommen havde status som forretningsejendom. De fik ændret status til beboelsesejendom. Hun og hendes mand havde allerede, da hun købte ejendommen, besluttet, at de skulle flytte til byen og bo, når de gik på pension. De havde bopæl i ejendommen ...2, som hun købte i 1994 eller 1995. De kunne ikke sidde med to ejendomme, og derfor besluttede de at flytte til byen, selvom det egentlig var 10 år før planlagt. De satte ejendommen på ...2 til salg i maj 2007. De havde to mæglere til at vurdere ejendommen, en fra F1 Sparekasse og en fra EDC. Formidlingsaftalen skulle vare 4 måneder. Hun husker ikke, hvorfor aftalens varighed blev nedsat fra 6 måneder til 4 måneder. De flyttede det meste af deres indbo fra ...2 til ...1 i slutningen af maj. De små ting flyttede de løbende. De meldte adresseændring fra den 1. juni 2007. De flyttede ind i den længe, hvor der havde været galleri. Der var spisekøkken, soveværelse, stue, badeværelse og værelse. Den anden længe blev ikke brugt særligt meget. Der var stadig ting, der skulle ryddes op og gøres rent. De flyttede al indbo fra stuen, soveværelset og alle køkkenting m.v. Det eneste de ikke flyttede, var møblerne i deres pigers værelser. Pigerne var flyttet hjemmefra, og der var ikke plads til deres ting i ...1. Hendes bror, KJ, hjalp med at flytte de store ting, og de brugte en af BAs store flyttebiler. De gjorde det over nogle aftener efter fyraften. Mens de boede i ...1 havde de ikke særligt meget besøg af gæster. Hun var selv meget træt i perioden, og BA havde travlt med arbejde. De holdt en sammenkomst Sankt Hans aften, og hun havde besøg af enkelte veninder. De var ikke særligt sociale i perioden. Til sammenkomsten Sankt Hans aften deltog nogle venner og nogle tidligere ansatte. Som hun husker det, var de 10-12 personer. På et tidspunkt begyndte hun og BA at overveje at sætte ...1 til salg. Hun tror, at det var i midten af august 2007. Baggrunden for, at de så kort tid efter flytningen fra ...2 besluttede at flytte tilbage, var, at BA mistrivedes. Han havde ikke albuerum nok. Han fik det psykisk dårligt. Ejendommen i ...1 var for indelukket til hans behov. De indgik derfor en formidlingsaftale med EDC om salg af ...1. Hun husker ikke, om det var dem selv eller ejendomsmægleren, der fandt køberen. De skattemæssige forhold har ikke spillet en rolle for deres dispositioner overhovedet. Hun har aldrig tænkt på penge. Hun går mere op i trivsel.

På ...2 var der næsten ingen møbler tilbage efter flytningen, bortset fra enkelte ting i pigernes værelser. Hun gik og ryddede op løbende. De store rum var tomme. Hun husker ikke, om de overvejede at leje ud, men hun tror, at de håbede på et salg. Som hun husker det, ringede hun til forsikringsselskabet, som sagde, at forsikringen fulgte med til den adresse, som hun var registreret på i Cpr. De havde ikke abonnementer, som ikke blev flyttet. Hun husker, at hun havde et rend af telefonteknikeren, der ikke kunne få deres telefon i ...1 til at virke. Hun blev også en dag overrasket af, at skorstensfejeren kom vadende ind uden at banke på.

BA har forklaret, at han er gift med A. Han er uddannet smed. Han har aldrig brugt uddannelsen. Han har drevet H2 og H3 siden 1999. Tidligere var han ansat som bilsælger. Han har bl.a. flyttebiler til udlejning. Han driver forretningen fra ...5. Baggrunden for, at han og A valgte at sætte ...2 til salg, var, at de ikke havde råd til at have to ejendomme. Formidlingsaftalen blev ændret fra 6 måneder til 4 måneder. Det var ham, der ønskede det sådan, men han husker ikke hvorfor. Måske var det fordi, de havde dårlige erfaringer med formidlingsaftalen med G2, som A var bundet af i 8 måneder, uden der skete noget. I forbindelse med, at ...2 blev sat til salg, blev der indhentet to vurderinger, en fra G3 og en fra EDC. Det var vigtigt, at ejendommen blev vist rigtigt frem, for det er en ejendom med attraktiv beliggenhed. Han husker ikke, hvornår de flyttede til ...1. Han havde ret travlt i de pågældende måneder, og han havde ingen fritid. Det kan godt passe, at det var den 1. juni 2007. De flyttede det meste af indboet, men ikke tingene fra pigeværelserne. Det var KJ og ham, der stod for flytningen, og de brugte hans sorte flyttebil. A hjalp også, men hun kunne ikke løfte de tunge ting. Han husker, at et af hans børn var på besøg hos dem i ...1 en weekend, mens de boede der. Han husker ikke nærmere hvornår. De havde også en sammenkomst Sankt Hans aften. I august 2007 havde de en annonce i avisen om salg af ...1. ...2 var ikke solgt, og de var nødt til at sælge en af ejendommene af økonomiske grunde. Det blev ejendommen i byen, fordi han ikke kunne trives der. Bussen kørte forbi hver 20. minut, og de kunne høre naboerne. Han havde heller ikke noget udenoms plads. Det var slet ikke ham. Han tror måske, at han ville kunne trives, hvis han havde været pensionist. Han kunne ikke foretage sig noget om aftenen, da der ikke var en have, der skulle passes m.v. Hvis ...2 var blevet solgt, havde de fundet et andet sted, for det duede ikke for ham at bo i byen. Der kom nogle henvendelser på annoncen i avisen. Der var en fra ...6, og en ejendomsspekulant samt dem, som senere købte ejendommen. Baggrunden for, at de indgik formidlingsaftale med EDC, selvom de havde fundet en køber, var, at tingene skulle laves rigtigt, da de ikke har forstand på hussalg.

Der var ikke købstilbud vedrørende ...2 som sådan, men der var fremvisninger af huset til flere interesserede. Han tror ikke, at det var den udbudte pris, der var årsag til, at ...2 ikke blev solgt i løbet af de 4 måneder, den var til salg. Det er en speciel ejendom, som der er meget vedligeholdelse på, og det gør nok ejendommen lidt sværere at sælge.

De begyndte at tale om at sælge ...1 i starten af august. De kunne ikke beholde to ejendommen, og han mistrivedes, så de måtte gøre noget. Han ville ikke sige så meget til A om det, for hun havde nok at bekymre sig om. Han havde aldrig ro i huset på grund af trafikken.

IO har forklaret, at han er ejendomsmægler i EDC. Det er ham, der har underskrevet formidlingsaftalen med A vedrørende ...2. Han vurderede ejendommen på ...2 til omkring 3 mio. kr. efter en besigtigelse af denne. De udbød ejendommen til lidt mere end 3 mio. kr. Han mener, at der også var et andet mæglerfirma, som vurderede ejendommen. Ændringen af formidlingsaftalens varighed fra 6 måneder til 4 måneder er sket efter aftale med sælgerne. Der var almindeligt salgsmateriale med billeder m.v. De har efterfølgende fået nyt edb anlæg i firmaet, og derfor har de ikke materialet længere. Fra maj 2007 blev ejendommen annonceret til salg i butikken og de lokale blade som alle andre ejendomme. Han kan se, hvor mange der har været på nettet og trække en salgsopstilling, og hvor mange der har fået den udleveret, og det var ca. 40 personer i alt. Han mener, at der var 2 fremvisninger. Han mener, at det var ham, der fremviste ejendommen. Han husker ikke, om der var møbler i ejendommen. Der kom ikke bud på ejendommen. Han kan ikke sige, hvorfor der ikke kom købere, men det kan være, at krisen var begyndt at vise sig på det tidspunkt. Normalt ville en ejendom af den pågældende karakter på det pågældende tidspunkt have en liggetid på 3 måneder. Det var ikke på tale at forlænge formidlingsaftalen efter de 4 måneder. Formidlingsaftalen vedrørende ...1 blev indgået, fordi A havde fundet en køber, og hun bad om hjælp til at udfærdige dokumenter. Han er ikke venner med A eller BA.

Han kan ikke huske, hvordan A havde fundet en køber. De drøftede ikke en ny udbudspris for ...2. Det var ikke aktuelt at sætte prisen ned.

KJ har forklaret, at han er As bror. Han er uddannet landmand og arbejder som chauffør. Han har hjulpet A og BA med at flytte fra ...2 til ...1. De kørte en to-tre aftener efter fyraften, da det skulle passes ind med hans arbejde. Alt blev stort set flyttet. Han husker ikke, hvornår det var, men det er nogle år siden. Han var kun en enkelt gang på besøg hos A og BA, mens de boede i ...1. Han var ikke med til at flytte tingene fra ...1 til ...2. De brugte en af BAs biler, men lige hvad det var for en, kan han ikke huske.

IJ har forklaret, at han er ansat som afdelingsleder ved G4 A/S. Han kender A og BA, da han gennem mange år har lejet biler af BA. Han har også været kunde i As butik. Han er en af deres bekendte. Han har kendt A og BA i ca. 10 år. Han har været på besøg hos dem både på ...2 og i ...1. Han husker, at han besøgte A og BA en Sankt Hans aften i ...1. Huset var møbleret. Der var fjernsyn og møbler, og han betragtede det som beboeligt. De opholdt sig i gården og lidt over det hele. Han har også været der til en reception på et tidspunkt. Efter Sankt Hans har han været og få en kop kaffe.

NN har forklaret, at hun arbejder som kontaktperson indenfor socialpsykiatrien i kommunen. Hun kender A og BA gennem venner og bekendte og gennem forretningen. Hun har kendt dem i 7-8 år. Hun har besøgt dem både på ...2 og i ...1, mens de boede der. Det var bl.a. til Sankt Hans aften og nogle små besøg efterfølgende. Der var møbler, og alt hvad der hørte til et hjem. Hun husker ikke, om det var de samme møbler, som dem der tidligere havde været på ...2. Det var hendes opfattelse, at A og BA boede i ...1. Hun husker, at A og BA cyklede hen og besøgte hende i perioden, og at de snakkede om, at de nu boede så tæt på hinanden, at de ikke behøvede at køre i bil. Hun tror, at A og BA flyttede tilbage til ...2, fordi de fik solgt ...1. Hun tror, at de satte ...1 til salg, fordi A ikke kunne drive forretningen mere på grund af problemer med håndleddet.

KL har forklaret, at hun p.t. er ledig. Hun er uddannet teknisk assistent og har arbejdet ved G5 i mange år. Hun er gode venner med A og BA, og de har kendt hinanden siden 1983. Hun har ofte besøgt dem. Hun har besøgt dem en Sankt Hans aften, som blev holdt i gården i ...1. Hun var der en gang efterfølgende, hvor hun og A lavede mad sammen. Ejendommen fremstod fuldt møbleret. Soveværelset havde seng, og der var sofa og stole m.v. i stuen. Det var møblementet fra ...2, der var flyttet til ...1. Det er hendes opfattelse, at de boede i ejendommen. Hun spurgte også A, om hun var glad for at flytte til byen, og det bekræftede A. Hun var også glad for, at de kom til at bo tættere på hinanden, og både A og BA var indstillet på at blive i byen på det tidspunkt. Huset i byen blev solgt, og de flyttede tilbage til ...2. Hun ved ikke, hvorfor de satte huset til salg.

Parternes synspunkter

A har i det væsentligste procederet sagen i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende:

"...

Anbringender

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at A og hendes ægtefælle i perioden den 1. juni 2007 til den 10. september 2007 har anvendt ejendommen ...1 i ...5 som deres bolig, hvorfor ejendomsavancen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8 er skattefri.

..."

Det er hertil supplerende anført, at det afgørende er, om ejendommen ...1 har tjent som bolig for A og hendes ægtefælle eller ej. Der er ikke noget krav til beboelsesperiodens længde. Efter bevisførelsen har A godtgjort, at hun og ægtefællen tog fysisk ophold i ejendommen med den intention, at den skulle være deres bopæl. Landsskatteretten har lagt vægt på to forhold, som begrundelse for, at betingelserne ikke var opfyldt. Dels fandt landsskatteretten ikke, at det var dokumenteret, at der var udført tilstrækkeligt aktivt salgsarbejde vedrørende salg af ejendommen ...2, dels blev der lagt vægt på, at der ikke var fremlagt dokumentation for, at bohavet var flyttet til ...1. Det er ved ejendomsmægler IOs forklaring godtgjort, at der blev indhentet to mæglervurderinger, ejendommen blev sat til salg på sædvanlig vis, der blev sendt sædvanligt salgsmateriale til en række køberemner, ejendommen blev annonceret til salg, og der var flere fremvisninger af ejendommen. Alt dette taler entydigt for, at A ville sælge ejendommen. Flytningen af bohave er dokumenteret ved BAs og KJs forklaringer. Der er ikke fakturaer herfor, da BA selv havde flyttebil til rådighed via sit firma. Også de øvrige vidneforklaringer støtter As påstand. Det gøres således gældende, at det er dokumenteret, at A og hendes ægtefælle havde bopæl i ...1 i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1's forstand, hvorfor hun skal have medhold under sagen.

Skatteministeriet har i det væsentligste procederet sagen i overensstemmelse med sit påstandsdokument, hvoraf fremgår følgende:

"...

Anbringender

Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at hun opfylder betingelserne for skattefrihed i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1.

Som udgangspunkt medregnes fortjeneste ved salg af fast ejendom til den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 1, stk. 1.

Efter lovens § 8, stk. 1, skal fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen.

Bevisbyrden for, at betingelserne for skattefrihed efter § 8, stk. 1, er opfyldt, påhviler sagsøgeren.

I en situation som den foreliggende, hvor sagsøgeren har haft to ejendomme til rådighed, og hvor sagsøgeren flytter tilbage til den hidtidige bopæl efter at have haft adresse på den nu afståede ejendom i blot 3 måneder, bærer sagsøgeren en tung bevisbyrde for, dels at hun havde opgivet sin hidtidige bolig, dels at der for så vidt angår den afståede ejendom var tale om reel beboelse med henblik på varigt ophold, jf. f.eks. TfS 2004, 286 og SKM2006.258.SR.

Denne toleddede bevisbyrde har sagsøgeren ikke løftet:

For det første havde sagsøgeren under hele perioden den hidtidige bopæl, ...2, til rådighed. Huset blev ikke udlejet og stod fuldt ud til ægteparrets disposition. Sagsøgeren opfylder derfor ikke betingelsen om at have opgivet den hidtidige bolig.

Dertil kommer, at sagsøgeren ikke har løftet den tunge bevisbyrde, der efter praksis gælder i en tilbageflytningssituation, for, at flytningen til den afståede ejendom havde karakter af reel beboelse med henblik på varigt ophold.

Sagsøgerens ændring af folkeregisteradresse er ikke nok til at løfte bevisbyrden, og den korte registrering på ejendommen - lidt over tre måneder - samt det tidlige salg taler afgørende imod en reel beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens forstand.

Det faktum, at sagsøgeren i maj 2007 indgik formidlingsaftale vedrørende ...2, medfører heller ikke, at sagsøgeren dermed har godtgjort, at hun reelt flyttede til ...1 med henblik på varig beboelse, jf. f.eks. SKM2006.16.ØLR, SKM2006.380.ØLR og SKM2010.565.BR, i hvilke afgørelser, det ikke blev tillagt betydning, at skatteyderen havde forsøgt at afstå den hidtidige bopæl.

De fremlagte erklæringer og korrespondancen stilet til sagsøgeren på ...1 dokumenterer - i bedste fald - ikke andet, end at sagsøgeren har opholdt sig på ejendommen inden for perioden juni - september 2007.

Det faktum, at sagsøgeren eventuelt har opholdt sig på ejendommen i en del af eller i hele perioden medfører imidlertid ikke, at ejendommen dermed har tjent som bopæl i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, jf. SKM2005.404.HR, og sagsøgeren har heller ikke med de fremlagte bilag løftet sin bevisbyrde.

..."

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at A og hendes ægtefælle fraflyttede ejendommen ...2 i slutningen af maj 2007/ starten af juni 2007, idet de flyttede den væsentligste del af deres indbo til ejendommen ...1 samtidig med, at de meldte adresseændring til folkeregisteret, ligesom de flyttede telefon m.v. til den nye adresse. Ejendommen ...2 var på det tidspunkt sat til salg hos firmaet EDC, som havde fået ejendommen i kommission frem til den 31. august 2007, og efter ejendomsmægler IOs forklaring må det lægges til grund, at der i denne periode blev foretaget sædvanlige bestræbelser på at sælge ejendommen, uden at det lykkedes at opnå købstilbud.

Det kan endvidere lægges til grund, at A og hendes ægtefælle i løbet af august 2007 selv fandt en køber til ejendommen i ...1, som blev solgt pr. 10. september 2007, fra hvilken dato de flyttede tilbage til ejendommen på ...2.

På baggrund af dette forløb finder retten ikke, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at A og ægtefællen havde til hensigt at tage varigt ophold i ...1, da de flyttede dertil, og at de som følge heraf opgav den tidligere bolig på ...2. Der er herved særligt lagt vægt på, at A og hendes ægtefælle stadig havde rådighed over ejendommen ...2, at der kun var indgået kommissionsaftale på 4 måneder vedrørende salg af denne ejendom, samt at ejendommen i ...1 blev forsøgt solgt få måneder efter indflytningen, hvilket tidsmæssigt faldt sammen med, at kommissionsaftalen vedrørende ...2 udløb.

Da det derfor ikke er godtgjort, at A og dennes ægtefælles ophold i ejendommen ...1 har haft karakter af reel beboelse i ejendomsavancebeskatningslovens forstand, tages Skatteministeriets påstand om frifindelse til følge.

Efter udfaldet af sagen skal A betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med 30.000 kr. Beløbet omfatter udgifter til advokatbistand. Der er herved lagt vægt på sagens værdi, udfald og forløb, herunder at hovedforhandlingen blev gennemført på ca. en retsdag.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Inden 14 dage skal sagsøgeren, A, betale sagsomkostninger til sagsøgte, Skatteministeriet, med 30.000 kr.