Dato for udgivelse
23 Feb 2012 10:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Feb 2012 10:02
SKM-nummer
SKM2012.117.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2012-462-0189
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Nettoindeholdelse udbytter dobbeltbeskatningsoverenskomst fysiske personer
Resumé
Dette styresignal omhandler muligheden for at opnå tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat vedrørende udbytter, der udloddes af danske selskaber til begrænset skattepligtige fysiske personer, som er hovedaktionærer. 
Reference(r)
KSL § 65 C, stk. 2, bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005 § 1 KSL § 2, stk. 1, nr. 6
Henvisning
Ligningsvejledningen D.D.2 Artikel 10

Tilladelse til nettoindeholdelse af udbytteskat

For skattepligtige udbyttemodtagere, som er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, med hvem Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan det udloddende selskab efter aftale med SKAT opnå en tilladelse til nettoindeholdelse af kildeskat på udbytte, jf.§ 1, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1442 af 20. december 2005.

Omfattet af nettoindeholdelsesordningen

Muligheden for at opnå nettoindeholdelse gælder i tilfælde, hvor udbyttemodtageren er hovedaktionær omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, dvs. en begrænset skattepligtig fysisk person, der ejer 25 % eller mere af aktiekapitalen eller råder over mere end 50 % af stemmeværdien i et selskab, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Hvem kan anmode om nettoindeholdelse

Det er selskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, der kan anmode om tilladelse til at foretage nettoindeholdelse, dvs. aktie- og anpartsselskaber.

Betingelser for tilladelsen

Følgende betingelser skal være opfyldt og dokumenteret for at selskaber kan opnå tilladelse til en nettoindeholdelse:

  • Udbyttemodtageren skal være omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 6, dvs. en begrænset skattepligtig fysisk person.
  • Udbyttemodtageren skal eje 25 % eller mere af aktiekapitalen eller råde over mere end 50 % af stemmeværdien i et udloddende selskab, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.
  • Udbyttemodtageren skal være hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, med hvem Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
  • Der skal sendes dokumentation til SKAT om, hvilket land udbyttemodtageren er hjemmehørende i (hjemstedserklæring).

Hvis udbyttemodtageren er hovedaktionær i flere selskaber, skal der sendes en anmodning med tilhørende dokumentation for hvert enkelt selskab.

Tilladelsens modtager

Tilladelse til nettoindeholdelse, udstedes til det udloddende selskab. Det påhviler til enhver tid det udloddende selskab at sikre, at betingelserne for tilladelsen er opfyldt. Er en eller flere af betingelserne ikke længere opfyldt, skal SKAT underrettes hurtigst muligt.

Tilsidesætter det udloddende selskab sin pligt til at sikre, at betingelserne er opfyldt, finder kildeskattelovens § 69 anvendelse.

Tilladelsens varighed

Tilladelsen gives for en periode på 5 år gældende fra tidspunktet for udstedelsen.

Ophør før udløb

En tilladelse til nettoindeholdelse kan ophøre før udløb i følgende situationer:

  • Hvis udbyttemodtageren ikke længere opfylder hovedaktionærbetingelsen.
  • Hvis udbyttemodtageren ikke længere kan anses for hjemmehørende i det aftaleland tilladelsen knytter sig til.
  • Hvis dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det land, udbyttemodtageren er hjemmehørende i, opsiges.
  • Hvis det udbyttebetalende selskab likvideres, ophører eller af andre årsager bliver skattemæssigt hjemmehørende i udlandet.

Virkning af ophør før udløb

Såfremt en eller flere af ovenstående situationer opstår, bortfalder tilladelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor en eller flere af betingelserne ikke længere er opfyldt.

Der kan ansøges om en ny tilladelse, såfremt der sendes en ny anmodning til SKAT, hvor samtlige betingelser er opfyldt.