Dato for udgivelse
09 feb 2012 13:45
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 dec 2011 11:26
SKM-nummer
SKM2012.95.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 174/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Arv og gaver
Emneord
Morfar, testamente, datter, settler, trust
Resumé

  
Sagen drejede sig om, hvorvidt et beløb på 9.621.194 kr., som blev udbetalt til appellanten fra en engelsk trust stiftet af appellantens morfar, var en gave fra appellantens mor eller arv fra morfaren. Beløbet kunne kun udbetales af trustee med appellantens mors samtykke.

Henset til, at appellantens mor havde en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels - i form af vetoret - i levende live, tiltrådte Højesteret, at appellantens mor måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende. Det modtagne beløb måtte herefter karakteriseres som en gave, og appellanten blev pålagt bl.a. at svare gaveafgift med 1.435.949 kr. samt renter.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.
  

Reference(r)
Boafgiftslovens kapitel 5
    
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.B.2.15.2
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 C.A.6.2

Parter

A
(advokat Jørn Qviste)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Peter Blok, Per Walsøe, Lene Pagter Kristensen, Marianne Højgaard Pedersen og Henrik Waaben

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 20. afdeling den 11. juni 2010.

Påstande

Appellanten, A, har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af Skatteministeriet.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Subsidiært har Skatteministeriet nedlagt påstand om, at A skal

1)

anerkende, at den del af det i 2002 udbetalte forskud, der modsvares af en formindskelse af hendes mors, BAs, rentenydelsesret i henhold til testamente af 9. december 1943, skal anses for en gave fra BA, og

 
   

2)

indgive gaveanmeldelse vedrørende denne gave samt anerkende, at denne anmeldelse burde være indgivet senest den 1. maj 2003.

Supplerende sagsfremstilling

Det er oplyst, at BA døde i maj 2011.

I et brev af 1. november 2011 til As advokat, advokat Jørn Qviste, skrev Mrs. LD, F1 Bank Ltd., som trustee bl.a.:

"...

On the death of Mrs BA, the capital value of the trust is added to the value of her personal estate and the capital value of any other relevant trusts in which she had an interest. The available inheritance tax allowance, which needs to be clarified, will then be deducted and the remaining funds become subject to inheritance Tax at 40%. This statement is made on the understanding that Mrs BA had a UK domicile/residency for tax purposes.

..."

Højesterets begrundelse og resultat

Som beskrevet af landsretten havde BA en vis adgang til at råde over trustkapitalen dels ved testamente, dels - i form af vetoret - i levende live. Højesteret tiltræder, at hun på denne baggrund måtte anses for ejer af trustkapitalen i dansk afgiftsmæssig henseende.

Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 75.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.