Dato for udgivelse
02 Feb 2012 13:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2012 10:22
SKM-nummer
SKM2012.73.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-192134
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
obligation, gæld, låneportefølje, struktureret, indfrielseskurs
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et eventuelt realiseret kurstab på obligationen "CRAFT 2010-3" skulle behandles som almindelig (ikke-kildeartsbestemt) kapitalindkomst efter de generelle regler om privates gevinst og tab på fordringer (dvs. at obligationen ikke var omfattet af kursgevinstloven § 29, stk. 3, om strukturerede fordringer). Obligationens hovedstol i sagen ville på udløbstidspunktet blive tilbagebetalt med fradrag for eventuelle tab i Deutsche Banks låneportefølje, som obligationens hovedstol havde dækket. Med baggrund i det oplyste fandt Skatterådet, at obligationen skulle beskattes efter reglerne i kursgevinstlovens § 29, stk. 3.

Hjemmel

Kursgevinstloven § 29, stk. 3

Reference(r)

Kursgevinstloven § 29, stk. 3

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit C.B.1.8.2

Spørgsmål

Kan Skatterådet bekræfte, at et eventuelt realiseret kurstab på obligationen "CRAFT 2010-3" skal behandles som almindelig (ikke-kildeartsbestemt) kapitalindkomst efter de generelle regler om privates gevinst og tab på fordringer?                     

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

"CRAFT 2010-3" er en obligation noteret på Cayman Island Stock Exchange (jf. vedhæftede bekræftelse).

Det obligationsudstedende selskab indestår med et beløb svarende til obligationens hovedstol overfor Deutsche Bank for de første 8 % af konstaterede tab på en portefølje af lån udstedt af Deutsche Bank til en række internationale erhvervsvirksomheder. Som betaling herfor modtager obligationen en væsentlig del af rentemarginalen på de pågældende lån.

I praksis er dette tilvejebragt ved, at et selskab "CRAFT 2010-3 Ltd." har udstedt en obligation, hvor provenuet (EUR 45,6 mio.) er placeret som et aftaleindskud, der modtager 3 måneders EURIBOR. Eventuelle tab på en specifikt defineret portefølje af Deutsche Banks lån til ca. 70 erhvervsvirksomheder vil blive betalt til Deutsche Bank ud af denne hovedstol. Som kompensation herfor har selskabet indgået en aftale med Deutsche Bank, hvorunder selskabet modtager 1,75 % p.a. af den dækkede låneportefølje (EUR 570 mio. fratrukket eventuelle tab), hvoraf selskabet tilbagebetaler ca. 0,6 % p.a. af EUR 524,4 mio. (- svarende til de inderste 92 % af den oprindelige låneportefølje). Selskabet udbetaler nettoprovenuet fra denne aftale, som rentebetalinger til obligationsejerne, dvs. obligationens pålydende rente er 3 måneders EURIBOR med tillæg af nævnte rentekompensation, minus aftalte administrationsomkostninger. Dette svarer til, at obligationens rente udgør godt 15 % p.a.

Denne transaktion er det obligationsudstedende selskabs eneste formål.

Obligationen er udstedt 30. september 2010 og løber til 7. oktober 2016 (- dog kan obligationen forlænges med op til to år for den mindre del, hvor der måtte udestå afklaring om det endelige tab på eventuelle misligholdte lån). På udløbstidspunktet vil obligationens oprindelige hovedstol blive tilbagebetalt med fradrag for eventuelle tab i Deutsche Banks låneportefølje, som obligationens hovedstol har dækket.

Obligationen er indkøbt til kurs 100,10 og det må forudses med en vis sandsynlighed, at der vil forekomme tab i den pågældende låneportefølje, og at obligationen dermed ved udløb vil blive tilbagebetalt med et beløb under pari. Det er dog forventningen, at det høje løbende renteafkast, vil sikre et samlet positivt resultat af investeringen.

Som det derved fremgår, tjener værdipapiret et reelt bagvedliggende kommercielt formål - nemlig Deutsche Banks udlicitering af en del af risikoen på sin udlånsportefølje. Dette reducerer væsentligt bankens kapitalkrav knyttet til disse udlån, med den besparelse for banken som dette medfører. Obligationsejerne kan herved, ved at overtage en andel af bankens kreditrisiko på dennes låneportefølje, nyde gavn af den besparelse, som banken oplever.

Spørgeren har investeret i det beskrevne værdipapir "CRAFT 2010-3". Investeringen er gennemført i forbindelse med obligationens udstedelse den 30. september 2010 og er indkøbt til kurs 100,10 - og det er hensigten at beholde investeringen til udløb.

Investeringen er indgået med den kommercielle vurdering, at der med en rimeligt høj sandsynlighed vil opstå kurstab på obligationen ved en indfrielse under pari - men at dette tab vil mere end opvejes af den løbende renteindtægt på obligationen.

Investeringen er placeret i personligt regi baseret på en vurdering af, at obligationen skal behandles med skattemæssig symmetri. Dvs. at renteindtægterne henholdsvis fradrag for eventuelle kurstab på obligationen begge vil blive behandlet som almindelig ikke-kildeartsbestemt kapitalindkomst.

Det ønskes ved denne forespørgsel således fastlagt, at obligationen ikke falder ind under Kursgevinstlovens § 29 om 'strukturerede produkter', hvorved et eventuelt kurstab på obligationen ville være kildeartsbestemt og ikke kunne modregnes i almindelig kapitalindkomst.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Til grund for ovenstående vurdering lægges, at obligationen ikke er baseret på en 'væddemålslignende' struktur - men på en aftale mellem det obligationsudstedende selskab og Deutsche Bank baseret på et reelt kommercielt formål og grundlag. Deutsche Bank indgår løbende denne form for aftaler, som et led i sin risiko- og solvensstyring.

Dette er også afspejlet i obligationens opbygning, hvor en relativt høj rente må forventes at modsvares af et vist tab på hovedstolen. Det vil dermed være en rimelig betragtning, at den skattemæssige behandling følger den kommercielle hensigt og giver symmetri mellem renteafkast og kurstab - dvs. at eventuelle kurstab behandles skattemæssigt som almindelig kapitalindkomst, og dermed ensartet med de renteindtægter, som selv samme obligation giver som kompensation for sådant forventet kurstab. (Kursgevinstlovens § 29 vurderes at tage sigte på 'nulkuponobligationer').

Den anlagte betragtning vurderes endvidere at være i overensstemmelse med hensigten i Kursgevinstlovens § 30. Selvom det obligationsudstedende selskab, således har indgået, hvad der kan betegnes som en 'finansiel kontrakt', er formålet med denne alene at opfylde det underliggende kommercielle formål - og den 'finansielle kontrakt' kan ikke differenceafregnes og løber i samme periode, som det underliggende aktiv denne afdækker (- nemlig låneporteføljen).

(Der er opmærksomhed på, at obligationen med denne vurdering vil være realisationsbeskattet, og at obligationsejeren dermed ikke opnår sin renteindtægt fra obligationen i samme skatteår, som fradrag for et eventuelt kurstab måtte opstå).

Da obligationen har en 6 års løbetid (- for en mindre andel af hovedstolen eventuelt tillagt op til to år for en afklaring af endelige tab på eventuelle udestående misligholdte lån ved obligationens planlagte udløb) - ønskes svaret bindende for obligationens løbetid.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Spørger ønsker at få bekræftet, at et eventuelt realiseret kurstab på obligationen "CRAFT 2010-3" skal behandles som almindelig (ikke-kildeartsbestemt) kapitalindkomst efter de generelle regler om privates gevinst og tab på fordringer og obligationen ikke er omfattet af reglerne i KGL § 29, stk. 3, vedrørende strukturerede obligationer.

Lovgrundlag

Kursgevinstlovens § 1

"§ 1. Denne lov omfatter

1) gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pantebreve og gældsbreve,

...."

Kursgevinstlovens § 12

"§ 12. Personer, der er skattepligtige efter kildeskatteloven, og dødsboer, der er skattepligtige efter dødsboskatteloven, skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne gevinst og tab på fordringer og gæld, som omfattes af § 1, efter de regler, der er angivet i dette kapitel og § 29 samt i kapitel 4, 5 og 7."

Kursgevinstlovens § 29, stk. 1 og 3

"§ 29. Skattepligtige omfattet af § 2 eller § 12 skal medregne gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om køberetter og salgsretter ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Gevinst og tab medregnes efter de regler, der er angivet i dette kapitel og i kapitel 7.

Stk. 3. Dette kapitel og kapitel 7 gælder også gevinst og tab på fordringer, der ikke er omfattet af §§ 4 og 5, hvis fordringen reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v., når blot udviklingen er af en karakter, som kan lægges til grund i en finansiel kontrakt, jf. dog § 10. Dette kapitel og kapitel 7 gælder dog ikke, hvis fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i de af Danmarks Statistik beregnede forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks. Dette kapitel og kapitel 7 gælder heller ikke, hvis fordringen alene reguleres i forhold til udviklingen i tilsvarende officielle forbrugerprisindeks eller nettoprisindeks inden for Den Europæiske Union eller dens medlemsstater. Dette kapitel og kapitel 7 gælder altid for fordringer, der ganske vist opfylder betingelserne i 2. og 3. pkt. for ikke at være omfattet, men som herudover reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i et andet grundlag, jf. 1. pkt., og for fordringer, som reguleres på grundlag af valuta og prisindeks som nævnt i 2. og 3. pkt., der ikke vedrører samme område. Prisindeks i et land, der deltager i euroen, og euroen antages at vedrøre samme område."

Praksis

Den juridiske vejledning C.B.1.7.2 Strukturerede fordringer:

" Hvornår er der tale om en struktureret fordring?

For at fordringen er omfattet af KGL § 29, stk. 3, skal der være tale om en fordring omfattet af KGL § 1. Se C.B.1.2 om hvilke fordringer, der er omfattet af kursgevinstloven.

Fordringen skal reguleres på et grundlag, der kan lægges til grund for en finansiel kontrakt. Det kan fx være prisudviklingen på valuta, aktier, sølv, guld eller korn.

Det kan også være kursudviklingen i hedgeforeninger og andre investeringsselskaber. Det er uden betydning, om reguleringen sker på grundlag af udviklingen i bestemt opregnede værdipapirer i hedgeforeningen eller efter kursudviklingen i hedgeforeningen, uden at de underliggende værdipapirer er opregnet.

Ved vurderingen af, om udviklingen kan lægges til grund for en finansiel kontrakt, skal der lægges vægt på, om der vil være en reel risiko for, at der bliver indfriet til en anden kurs end kurs pari. Se SKM2006.705.SR.

Det er ikke en betingelse, at hele gælden reguleres i overensstemmelse med det aftalte grundlag. Er der kun tale om en delvis regulering af fordringen, vil fordringen også være omfattet af regelsættet."

SKM2008.573.SR

"Obligation udstedt i fremmed valuta, hvor indfrielsen skulle ske til en kurs, der blev beregnet på grundlag af forholdet mellem den akkumulerede budgetterede leje og den akkumulerede realiserede leje af et hotel under opførelse, var omfattet af KGL § 29, stk. 3."

Begrundelse

Skatteministeriet har ud fra det oplyst lagt til grund, at spørger er omfattet KGL § 12 og at obligationen er omfattet af KGL § 1.

For at være omfattet af KGL § 29, stk. 3, 1. pkt., skal obligationen "reguleres helt eller delvis i forhold til udviklingen i priser og andet på værdipapirer, varer og andre aktiver m.v., når blot udviklingen er af en karakter, som kan lægges til grund i en finansiel kontrakt".

Det er Skatteministeriet opfattelse, at den nævnte formulering skal forstås bredt og der ikke er tale om en udtømmende opremsning, jf. SKM2008.573.SR.

Det fremgår af det oplyste, at "På udløbstidspunktet vil obligationens oprindelige hovedstol blive tilbagebetalt med fradrag for eventuelle tab i Deutsche Banks låneportefølje, som obligationens hovedstol har dækket".

Det er Skatteministeriets vurdering, at den nævnte regulering er omfattet KGL § 29, stk. 3, 1. pkt., da obligationens værdi følger værdien på låneporteføljen og denne regulering vil kunne lægges til grund i en finansiel kontrakt.

Det skal bemærkes, at obligationen ikke er omfattet af de nævnte undtagelser i KGL § 29, stk. 3.

På baggrund af ovenstående er det Skatteministeriets vurdering, at obligationen er omfattet af KGL § 29, stk. 3.

Skatteministeriet skal bemærke, at et eventuelt tab skal fradrages efter reglen i KGL § 32, stk. 2. Se Den juridiske vejledning C.B.1.8.4.2.

Indstilling

Skatteministeriet indstillede, at der svares "nej" til spørgsmål 1.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling og begrundelse.