Dato for udgivelse
02 feb 2012 08:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 jan 2012 11:05
SKM-nummer
SKM2012.70.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 177/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Due diligence, datterselskab, moderselskab, revisor, advokat
Resumé

  
Skatteyderen i sagen var et selskab, som havde købt et andet selskab i henhold til en "eller ordre" klausul, som skatteyderens hollandske moderselskab havde indgået i en aftale med sælgeren af selskab, som skatteyderselskabet købte.

Skatteyderselskabets hollandske moderselskab havde indgået en aftale i august 1999 om køb af aktier i det af datterselskabet senere overtagne selskab. Denne købsaftale var betinget af flere forhold, og reelt var sælgeren frit stillet til at afgøre, om aftalen skulle indgås eller ej. Skatteyderselskabets hollandske moderselskab var berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge aftalen til et helejet datterselskab uden forudgående accept fra sælgerens side.

Det hollandske moderselskab blev i juli, september og oktober 1999 opkrævet advokat- og revisorudgifter for knap 2 mio. kr. og betalte fakturaerne. Den 21. december 1999 valgte sælgeren, at aftalen skulle afsluttes, hvilket det hollandske moderselskab tiltrådte. Man meddelte samtidig, at rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen blev overdraget til skatteyderselskabet.

I 2000 fakturerede det hollandske moderselskab skatteyderselskabet de afholdte udgifter til advokat og revisor.

Højesteret lagde til grund, at det hollandske selskab oprettede skatteyderselskabet som et datterselskab, der skulle være holdingselskab for driftsselskabet, og at det hollandske selskab lånte skatteyderselskabet til køb af aktierne samt - uanset overdragelsen til det danske holdingselskab af driftsselskabet - fortsat havde forpligtelser over for sælgeren.

På den baggrund fandt Højesteret, at der reelt var tale om en udvidelse af det hollandske selskabs erhvervsvirksomhed, hvorfor der ikke tilkom skatteyderselskabet fradragsret efter den dagældende ligningslovs § 8 J, for de af det hollandske selskab afholdte udgifter til advokat og revisor. Højesteret fandt heller ikke grundlag for at antage, at der var tale om et midlertidigt udlæg afholdt for skatteyderselskabet.
  

Reference(r)
Ligningsloven § 7 J (dagældende)
  
Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-1 E.A.2.1.3
Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-1 E.A.2.1.4.2

Parter

H1 Danmark A/S
(advokat Poul Bostrup)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Børge Dahl, Asbjørn Jensen, Poul Søgaard, Jens Peter Christensen og Hanne Schmidt.

Sagens baggrund og parternes påstande

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 11. afdeling den 10. juni 2010.

Påstande

Appellanten, H1 Danmark A/S, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Supplerende sagsfremstilling

I aftale af 13. august 1999 mellem A/S G1 (sælger) og H1 B.V. (køber) hedder det bl.a.:

"...

1.

Vilkår og betingelser for salg og køb af aktierne i H2

 

Sælger accepterer herved, at hvis nærværende aftale ikke opsiges i henhold til paragraf 3, vil denne ved indgåelsen sælge, overdrage og levere aktierne til køber, og køber accepterer, at hvis nærværende aftale ikke opsiges i henhold til paragraf 3, vil denne erhverve og acceptere overdragelse og levering af aktierne ved indgåelsen på de vilkår og betingelser, der er indeholdt i nærværende aftale.

   

2.

Købesum

   

2.1

Købesummen for aktierne aftales til DKK 243.442.340,43 ("købesummen").

   

2.2

Køber overdrager umiddelbart efter underskrivelsen af nærværende aftale en bankgaranti til sælger til fordel for denne i relation til købers forpligtelser samt forpligtelser, der påhviler en eventuel rettighedserhverver i henhold til nærværende aftale, på et maksimalt beløb på DKK 300.000.000 i den form, der er anført i appendiks 10 ("bankgarantien").

   

...

 
   

3.

Betingelse

   

3.1

Indgåelse (som defineret nedenfor) er betinget og afhængig af gennemførelsen af det ubetingede salg af hele G1's aktiebeholdning i køber.

   

3.2

Sælger underretter straks køber efter opfyldelsen af betingelsen i paragraf 3.1.

   

3.3

Sælger har, efter eget valg og til enhver tid ved meddelelse til køber, ret til helt eller delvist at give afkald på opfyldelse af betingelsen i paragraf 3.1.

   

3.4

Hvis betingelsen i paragraf 3.1 ikke er blevet opfyldt eller fraskrevet i henhold til paragraf 3.3 før 27. august 1999, har sælger ret til efter eget valg den 27. august 1999 eller på et senere tidspunkt forud for indgåelsen og 1. oktober 1999, afhængigt af hvilket tidspunkt der indtræder først, ved meddelelse til køber at opsige nærværende aftale...

   

3.5

Hvis den betingelse, der er anført i paragraf 3.1, ikke er opfyldt eller fraskrevet i henhold til paragraf 3.3, og nærværende aftale ikke er opsagt i henhold til paragraf 3.4 før den 1. oktober 1999, har sælger efter eget valg og uanset årsag den 1. oktober 1999 eller et hvilket som helst efterfølgende tidspunkt forud for indgåelsen ret til at opsige nærværende aftale ved meddelelse herom til køber...

   

3.6

Hvis den i paragraf 3.1 anførte betingelse ikke er opfyldt, eller hvis den er fraskrevet i henhold til paragraf 3.3, og nærværende aftale ikke er opsagt i henhold til paragraf 3.4 eller 3.5 før d. 31. december 1999, ophører nærværende aftale med udgangen af denne dato...

   

...

 
   

5.

Due diligence

   

5.1

Køber anerkender herved at have udført sit/sin eget/egen uafhængige review, analyse og due diligence-undersøgelse af H2, dennes datterselskaber og deres aktiver og passiver, og at denne med henblik herpå har besøgt H2-gruppens lokaler i ...1 og andre steder i Danmark og Storbritannien og har haft adgang til bøger og optegnelser, relevante selskabsdokumenter, kontrakter og andre oplysninger, der var til rådighed i Data Room, som anført på den liste, der er overdraget af sælger og vedhæftet som appendiks 3 hertil.

   

5.2

Nærværende aftale er derfor baseret på resultaterne af købers due diligence-undersøgelser samt garantier, erklæringer og løfter, der er anført i denne aftale.

   

5.3

Sælger kan ikke stilles til ansvar for manglende nøjagtighed af en erklæring eller et løfte eller misligholdelse af en garanti i nærværende aftale i det omfang, at en sådan unøjagtighed eller misligholdelse er meddelt køber i den redegørelse om virksomhedens forhold, der er indgået mellem parterne på samme dato som denne og vedhæftet som Appendiks 4, eller i ethvert dokument, der er vedhæftet og henvist til i redegørelsen om virksomhedens forhold eller bilaget dertil (forudsat, at en kopi af et sådant dokument er stillet til rådighed for køber på eller forud for datoen herfor), herunder, men ikke begrænset til, ethvert dokument, der er anført i Data Room Index (vedhæftet som Appendiks 3) (og enhver henvisning heri til "redegørelse om virksomhedens forhold" anses også for at indeholde en henvisning til ethvert sådant dokument, der er vedhæftet eller henvist til i redegørelsen om virksomhedens forhold eller bilaget dertil, bortset fra hvad der er anført i det foregående).

   

5.4

Køber lover sælger og anerkender, at:

   
 

(a) Denne har haft fuld lejlighed til at besigtige og gennemgå al fast ejendom tilhørende H2 og dennes datterselskaber og foretage egne undersøgelser med henblik på at konstatere sådan fast ejendoms stand og status.

   
 

(b) Denne er tilfreds med den faste ejendoms stand.

   
 

(c) Købesummen afspejler og tager højde for standen af den faste ejendom.

   

...

 
   

15.

Overdragelse

   

15.1

Nærværende kontrakt gælder og er bindende for parterne og disses repræsentanter, efterfølgere og rettighedserhververe. Hverken køber eller sælger har ret til at overdrage nærværende aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden, idet et sådant samtykke ikke må nægtes eller forsinkes urimeligt, og enhver overdragelse uden et sådant forudgående skriftligt samtykke er ugyldig. Køber kan imidlertid overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale eller dele heraf, herunder, men ikke begrænset til, fordelen ved alle erklæringer og garantier og skadesløsholdelser i henhold til aftalen, uden forudgående samtykke fra sælger til købers datterselskab, dog således at hvis det datterselskab, til hvilket rettighederne og forpligtelserne er overdraget, ophører med at være købers datterselskab, skal de rettigheder og forpligtelser, der er overdraget, føres tilbage til køber eller et andet af købers datterselskaber. Hvis køber foretager en sådan overdragelse, skal denne underrette sælger herom.

   

15.2

Køber accepterer at sørge for, at eventuelle rettighedserhververe vedrørende dennes forpligtelser i henhold til nærværende aftale overholder alle sådanne forpligtelser. Uanset paragraf 15.1 kan købers forpligtelser i henhold til nærværende paragraf 15.2 ikke overdrages.

..."

I et brev af 21. december 1999 til H1 B.V. meddelte G1, at G1 gav afkald på betingelsen i aftalens pkt. 3.1., og at indgåelsesdatoen for aftalen var den 22. december 1999.

I en aftale mellem H1 B.V. og H1 Danmark A/S dateret den 21. december 1999 hedder det:

"...

Vi overdrager hermed alle vore rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen af 13. august 1999 med A/S G1 vedrørende erhvervelsen af H2 A/S (Aftalen) til H1 Danmark A/S i henhold til aftalens paragraf 15.

For H1 B.V.

(underskrevet)

Godkendt og accepteret den 22. december 1999

For H1 Danmark A/S

(underskrevet)

..."

I et referat af et bestyrelsesmøde afholdt den 22. december 1999 i H1 Danmark A/S hedder det bl.a.:

"...

Efter den ekstraordinære generalforsamling i selskabet den 21. december 1999 var punkterne på dagsordenen:

(1)

At godkende købet af H2 A/S i henhold til aftalen af 13. august 1999 mellem A/S G1 og H1 B.V. (Aftalen).

(2)

At godkende overdragelsen af H1 B.V.'s rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til selskabet.

(3)

At godkende, at selskabet låner op til DKK 245 mio. af H1 B.V. med henblik på at erhverve H2 A/S.

Beslutningerne blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

..."

Anbringender

H1 Danmark har navnlig anført, at faktureringen fra selskabets hollandske moderselskab, H1 B.V., af de advokat- og revisorudgifter på 1.946.612 kr., som moderselskabet har betalt for "due diligence"-undersøgelser forud for købet af H2 A/S, er en ren viderefakturering af et midlertidigt udlæg for det danske datterselskab til dette som rette omkostningsbærer.

Skatteministeriet har heroverfor fremhævet, at H1 Danmark ikke var part i aftalen om afholdelse af advokat- og revisorudgifter. Fakturaerne for udgifterne blev i overensstemmelse hermed sendt til H1 B.V. og betalt af dette selskab, længe før H1 Danmark den 21. december 1999 blev erhvervet af H1 B.V. som et skuffeselskab.

Højesterets begrundelse og resultat

Det fremgår af sagen, at H1 B.V. som led i udvidelse af sin erhvervsvirksomhed den 13. august 1999 indgik aftale med G1 A/S om køb af samtlige aktier i H2 A/S for ca. 243 mio. kr. Købet var betinget af G1s efterfølgende godkendelse. Umiddelbart efter aftalens underskrivelse skulle H1 B.V. til sikkerhed for sine og en eventuel rettighedserhververs forpligtelser i henhold til aftalen stille bankgaranti over for G1 for et maksimalt beløb på 300 mio. kr.

Forud for denne aftale havde H1 B.V. med bistand fra et dansk og et engelsk advokatfirma samt et engelsk revisionsselskab foretaget bl.a. "due diligence"- undersøgelser af H2. Udgifterne til advokat og revisor på 1.946.612 kr. blev afholdt af H1 B.V. i henhold til fakturaer udstedt af advokatfirmaerne og revisionsselskabet den 23. juli, den 24. september og den 11. oktober 1999.

Det fremgår af pkt. 15.1 i aftalen mellem H1 B.V. og G1, at H1 B.V. uden G1s samtykke kunne overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til et af H1 B.V. ejet datterselskab. Hvis et datterselskab, der fik overdraget disse rettigheder og forpligtelser, ophørte med at være H1 B.V.'s datterselskab, skulle rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen føres tilbage til H1 B.V. eller et andet af H1 B.V.'s datterselskaber. Det fulgte endvidere af pkt. 15.2 i aftalen, at H1 B.V. skulle sørge for, at det eventuelle datterselskab overholdt alle H1 B.V.'s forpligtelser efter aftalen, og H1 B.V. kunne ikke frigøre sig for denne forpligtelse.

Da G1 den 21. december 1999 bestemte, at aftalen om salget af H2 skulle gennemføres, indkøbte H1 B.V. et skuffeselskab, H1 Danmark A/S, til hvilket H1 B.V. samme dag overdrog sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen af 13. august 1999 med G1. Dagen efter, den 22. december 1999, besluttede bestyrelsen i H1 Danmark at godkende, at H1 Danmark lånte op til 245 mio. kr. af H1 B.V. med henblik på at erhverve H2, og at godkende. at H1 Danmark købte H2 i henhold til aftalen af 13. august 1999.

H1 B.V. oprettede således H1 Danmark som et datterselskab, der var holdingselskab for H2. H1 B.V. lånte H1 Danmark pengene til købet af aktierne i H2. H1 B.V. havde uanset overdragelsen af aktierne i H2 til H1 Danmark fortsat forpligtelser over for G1.

På den anførte baggrund finder Højesteret. at der reelt var tale om en udvidelse af H1 B.V.'s erhvervsvirksomhed, og at der derfor ikke tilkommer H1 Danmark fradragsret efter ligningslovens dagældende § 8 J, stk. 1, for de udgifter til revisor og advokat, der var afholdt af H1 B.V. Der er ikke grundlag for at anse H1 B.V.'s betaling af de 1.946.612 kr. for et midlertidigt udlæg afholdt for H1 Danmark. Udgifterne til "due diligence"-undersøgelser må anses for afholdt i H1 B.V.'s egen interesse med henblik på H1 B.V.'s eventuelle køb af en dansk erhvervsvirksomhed.

Med denne begrundelse stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Danmark A/S betale 50.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.