Østre Landsrets kendelse af 27. september 1999 15. afdeling, B-0702-95

Parter

H1 A/S

mod

Skatteministeriet.

Afsagt af landsdommerne

Birte Lynæs, Karsten 8o Knudsen og Rosenløv (kst.)

Under deldomsforhandling den 6. september 1999 har landsretten i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 7, til særskilt behandling udskilt spørgsmålet om, hvorvidt skattemyndighedernes afgørelse er ugyldig, som påstået af sagsøger H1 A/S.

Parterne har procederet i overensstemmelse med deres påstandsdokumenter.

Efter votering afsagde landsretten i medfør af retsplejelovens § 253, stk. 2, sålydende

kendelse

Indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet, hvorvidt den pågældende skatteansættelse er ugyldig, må anses som en del af sagens realitet.

Vedrørende sagens faktum lægger landsretten til grund, at såvel ToldSkat som Landsskatteretten har fastslået, at der er sket en forhøjelse af indkomstansættelsen for H3 Export ApS, der har ført til en forhøjelse af sambeskatningsindkomsten for samme skatteår (1991/92).

Der følger af principperne i selskabsskattelovens § 33, at en forhøjelse er mulig, uanset at selskabet er opløst. En genoptagelse af likvidationsboet kan ikke anses som påkrævet, medmindre likvidationsboet derved vil blive tilført egentlige aktiver, medens en korrektion, der alene har til formål at korrigere sambeskatningsindkomsten i moderselskabet, ikke kræver sådan genoptagelse.

Den omstændighed, at skattemyndighederne alene har fremsendt meddelelse om ApS'ets ændrede indkomstansættelse til moderselskabet sammen med meddelelsen om den ændrede sambeskatningsindkomst, findes ikke at betyde, at afgørelsen er ugyldig på grund af sagsbehandlingsfejl. Dette gælder, allerede fordi moderselskabet havde påtaget sig at indsende ApS'ets selvangivelse, og dermed måtte anses at have fuldmagt til tillige at modtage svar.

Efter det anførte vil H1 A/S ikke få medhold i, at skattemyndighedernes afgørelse af 26. februar 1993 om forhøjelse af sambeskatningsindkomsten for skatteåret 1991/92 er ugyldig.

Med disse bemærkninger

b e s t e m m e s

Sagen fremmes til videre behandling i realiteten.

Sagen udsat på skriftlig forberedelse med frist til den 25. otkober 1999.