Dato for udgivelse
27 feb 2004 10:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. juli 2003
SKM-nummer
SKM2004.96.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, S-1941-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, passivitet, skatteansættelser, momssvig, uregistreret momsvirksomhed
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til skatteunddragelse ved at have undladt at underrette skattemyndighederne om, at skatteansættelserne var for lave, idet T havde indtægter på ikke under 300.000 kr. fra selvstændig vognmandsvirksomhed, som han ikke oplyste om, hvorved det offentlige for indkomstårene 1999 og 2000 blev unddraget ikke under 120.000 kr. i skat. T var tillige tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til momsunddragelse ved i perioden 8. marts 1999 - 7. august 2000 at have drevet momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret, hvorved det offentlige blev unddraget ikke under 90.000 kr. i moms. T blev i byretten fundet skyldig i den rejste tiltale og straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 200.000 kr.  Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen, idet T påstod formildelse, navnlig at fængselsstraffen blev gjort betinget. Landsretten fandt straffen passende, og efter forholdets karakter og grovhed fandt landsretten ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste. Landsretten stadfæstede derfor dommen.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 16
Momsloven § 81, jf. § 47, stk. 1 og § 57, stk. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 30. juli 2003, 8. afdeling, S-1941-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Torben Groth Madsen besk.)

Afsagt af landsdommerne

Ulla Langholz, C. Levy og Henrik Waaben med domsmænd

----------

Nakskov Byrets dom af 7. maj 2003,1.00090/2003

Politimesteren i Nakskov har ved et anklageskrift af 19. februar 2003 og efter ændring under domsforhandlingen endelig rejst tiltale mod T for

1.

skattekontrolloven § 16 ved

i indkomstårene 1999 og 2000 med forsæt til unddragelse at have undladt at underrette skattemyndighederne om at skatteansættelserne var for lave, idet tiltalte havde indtægter på ikke under 300.000 kr. fra selvstændig vognmandsvirksomhed, som han ikke oplyste om, hvorved det offentlige for indkomstårene 1999 og 2000 er blevet unddraget ikke under 120.000 kr. i skat.

2.

lov om merværdiafgift § 81 jf. § 47 stk. 1 og § 57 stk. 1 ved

i perioden fra den 8. marts 1999 til den 7. august 2000 med forsæt til unddragelse at have drevet momspligtig virksomhed uden at være momsregistreret, hvorved det offentlige er blevet unddraget ikke under 90.000 kr. i moms til staten.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsels- og bødestraf.

Tiltalte har efter ændring af anklageskriftet erkendt sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af tiltalte samt af vidnet V.1.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Domsmandsrettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 16 og efter lov om merværdiafgift § 81, jf. § 47, stk. 1, og § 57, stk. 1, til fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 200.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

To dommere finder under henvisning til forholdets karakter ikke, at der er grundlag for at gøre straffen betinget.

En dommer finder under henvisning til oplysningerne om tiltaltes personlige forhold det imidlertid upåkrævet, at den idømte straf fuldbyrdes, hvorfor denne dommer stemmer for, at straffuldbyrdelsen udsættes.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 200.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er 40 dages fængsel.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Østre Landsrets dom af 30. juli 2003, 8. afdeling, S-1941-03

Nakskov Rets dom af 7. maj 2003 (1.00090/2003) er anket af T med påstand om formildelse, navnlig således at fængselsstraffen gøres betinget, eventuelt med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte har ikke givet møde i landsretten.

Landsrettens bemærkninger

Straffen findes passende, og efter forholdets karakter og grovhed finder landsretten ikke grundlag for at gøre straffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t

Nakskov Rets dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.