Dato for udgivelse
27 feb 2004 10:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24. juni 2003
SKM-nummer
SKM2004.97.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
23. afdeling, S-3364-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Grov toldsvig, indsmuglede cigaretter
Resumé

T.1 og T.2 var tiltalte for grov toldsvig efter straffelovens § 289 ved i perioden fra den 29. januar - 20. februar 2001 med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter at have erhvervet og modtaget 1.382.400 stk. uberigtigede cigaretter, der var skjult i 8 paller med profilbrædder, hvorved statskassen blev unddraget 1.855.019 kr. i told og afgifter. T.1 var desuden tiltalt i et hæleriforhold og T.2. var tiltalt for en overtrædelse af politivedtægten. Ved landsrettens behandling af den indankede dom blev T.1 frifundet for hæleriforholdet, idet landsretten ikke fandt, at tiltalen opfyldte betingelserne i retsplejelovens § 831, medens landsretten vedrørende smugleriforholdet fandt, at angivelsen af tiltalen opfyldte betingelserne i retsplejelovens § 831, og også efter bevisførelsen for landsretten fandtes T.1 og T.2 af de i byretsdommen anførte grunde skyldig i dette forhold. Landsretten fandt ikke grundlag for at nedsætte straffene, som for T.2´s vedkommende blev fastsat som en tillægsstraf. Landsretten stadfæstede herefter dommen i det omfang, den var påanket, således T.1 og T.2 hver især blev straffet med fængsel i 10 måneder og begge tilpligtet at betale det unddragne beløb på 1.855.019 kr. i told og afgifter.

Reference(r)

Straffeloven § 289, jf. toldloven § 73, stk. 3, jf. stk. 2

Østre Landsrets dom af 24. juni 2003, 23. afdeling, S-3364-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

1)T.1
(advokat Erik Gaarn, besk.)

2)T.2
(advokat Mogens Popp-Madsen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Mogens Kroman, Gitte Rubæk Pedersen (kst.), og Kirstine E. Bünemann (kst.) med domsmænd).

-----------

Københavns Byrets dom af 7. august 2002, 17. afdeling, 17.5489/02

Politidirektøren i København har ved et anklageskrift af 19. februar 2002 rejst tiltale mod T.1 og T.2 for

1.

T.1,

ved ca. den 11. februar 2001 på Strøget, af en ukendt person, for 400 kr., at have købt, og senere anvendt, 2 praktiserede SIM-kort, telefonnummer 20 71 81 58 og 20 70 81 63, hvilke SIM-kort var stjålet fra N.N. Radio i ...centeret.

2.

begge,

overtrædelse af straffelovens § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, ved

i perioden fra den 29. januar til den 20. februar 2001, på Vestvej 8, Fjordby, med forsæt til at undgå betaling af told og afgifter, at have erhvervet og modtaget 1.382.4000 uberigtigede cigaretter, der var skjult i 8 paller med profilbrædder, hvorved statskassen blev unddraget 1.855.019 kr. i told og afgifter.

3.

T.2,

overtrædelse af politivedtægten § 65, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 4, ved

den 23. marts 2002, kl. 03.00 i ...gade ud for nr. 6, København, at have udvist en voldelig optræden, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende, idet han uden anledning sparkede til en cykel tilhørende A.A. og efterfølgende hældte en øl ud i hovedet på samme A.A., da denne påtalte forholdet over for sigtede.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere i medfør af toldlovens § 73, stk. 4, nedlagt påstand om, at de tiltalte skal betale told og afgifter med 1.855.019 kr.

Tiltalte T.1 har nægtet sig skyldig.

Tiltalte T.2 har erkendt sig skyldig i forhold 3, men har iøvrigt nægtet sig skyldig.

Der er afgivet forklaring af de tiltalte samt af vidnerne V.1, politiassistent V.2, V.3, V.4, politiassistent V.5, politiassistent V.6 og politiassistent V.7.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Begge de tiltalte har under sagen været frihedsberøvet i isolation fra den 21. februar 2001 til den 21. marts 2001.

De tiltalte er ikke tidligere straffet af betydning for nærværende sag.

Domsmandsrettens bemærkninger

Ad forhold 1

Vedrørende tiltalte T.1

Retten finder det ved bevisførelsen godtgjort, at tiltalte har gjort sig skyldig som anført i anklageskriftet. Retten har herved på grundlag af tiltaltes egen forklaring om, at han købte kortene på Strøget af en person, hvis navn han ikke ønsker at oplyse, og at han ved køb af de to kort for cirka 400 kr. kunne tale ubegrænset i en periode på 2-3 uger fundet, at det må have stået tiltalte klart, at kortene hidrørte fra en berigelsesforbrydelse.

Ad forhold 2

Vedrørende tiltalte T.1 og tiltalte T.2

Retten finder det ved bevisførelsen med den fornødne sikkerhed godtgjort, at de tiltalte har gjort sig skyldige som anført i anklageskriftet.

Retten har således efter en samlet vurdering af oplysningerne i sagen fundet at måtte forkaste de tiltaltes forklaringer om, at de ikke vidste, at de omhandlede cigaretter var skjult i pallerne. Retten har herved blandt andet lagt vægt på, at leverancen af pallerne indeholdende cigaretterne skete til dem på Vestvej 8, og at der var en særdeles omfattende telefonisk kontakt til tiltalte T.2 fra en eller flere ukendte personer fra telefonbokse i tidsrummet omkring modtagelsen af pallerne, samt at de tiltalte forestod videretransport af pallerne til adressen Nordgade 16 og herunder påbegyndte en sortering af pallerne, men har afgivet modstridende forklaringer om formålet med videretransporten til Nordgade. Retten har endvidere lagt til grund, at de tiltalte, trods deres benægtelse heraf, ikke har kunnet undgå at bemærke, at en af pallerne fra leverancen i januar var åbnet og indeholdt et hulrum, idet politiet ved en hemmelig ransagning den 16. februar 2001 konstaterede, at en palle var åbnet.

Ad forhold 3

Vedrørende tiltalte T.2

Ved tiltaltes uforbeholdne tilståelse, der bestyrkes ved de iøvrigt i sagen foreliggende oplysninger, findes det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig som anført i anklageskriftet.

For tiltalte T.1 fastsættes straffen efter straffelovens § 290, og § 289, jf. toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, til fængsel i 10 måneder.

For tiltalte T.2 fastsættes straffen efter straffelovens § 289, jf toldlovens § 73, stk. 3, jf. stk. 2, og politivedtægtens § 65, stk. 1, jf. § 3, stk. 1, og § 4, til fængsel i 10 måneder.

Påstanden om betaling af told og afgifter tages til følge som nedenfor bestemt.

Endvidere tages en erstatningspåstand efter retsformandens bestemmelse til følge som nedenfor bestemt.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T.1 straffes med fængsel i 10 måneder.

Tiltalte T.2 straffes med fængsel i 10 måneder.

De tiltalte skal endvidere betale 1.855.019 kr. i told og afgifter.

Tiltalte T.1 skal endvidere inden 14 dage betale 331, 57 kr. til Sonofon.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger. Herunder skal tiltalte .T.1 betale 22.000 kr. + moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat Erik Gaarn, hvoraf 10.000 kr. + moms tidligere foreløbigt er afholdt af statskassen, samt 4.500 kr. + moms i salær til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Finn Holm Jørgensen, hvilket beløb tidligere foreløbigt er afholdt af statskassen. Tiltalte T.2 skal betale 22.000 kr. + moms til den beskikkede forsvarer, advokat Mogens Popp-Madsen, hvoraf 10.000 kr. + moms tidligere foreløbigt er afholdt af statskassen, samt 4.500 kr. + moms i salær til den tidligere beskikkede forsvarer, advokat Finn Holm Jørgensen, hvilket beløb tidligere foreløbigt er afholdt af statskassen.

-----------

Østre Landsrets dom af 24. juni 2003, 23. afdeling, S-3364-02

Københavns Byrets 17. afdelings dom af 7. august 2002 med påstand om frifindelse (17.5489/02) er anket af T.1 med påstand om frifindelse og af T.2 med påstand om frifindelse i forhold 2.

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse.

Tiltalte T.1 har vedrørende forhold 1 gjort gældende, at den manglende angivelse af straffehjemmel bevirker, at de formelle betingelser for tiltalens udformning ikke er opfyldt, hvorfor der allerede af den grund bør ske frifindelse.

Begge de tiltalte har vedrørende forhold 2 gjort gældende, at den manglende præcisering af, hvilket punktum i straffelovens § 289, der udgør straffehjemlen, må medføre, at der skal ske frifindelse.

Anklagemyndigheden har for så vidt angår forhold 1 bemærket, at det må antages, at der i anklageskriftet i sagen har været en angivelse af, at straffehjemlen i forhold 1 er straffelovens § 290, men at denne angivelse ved en fejl ikke er blevet gengivet i byrettens dom. Vedrørende forhold 2 har anklagemyndigheden gjort gældende, at tiltalen er tilstrækkeligt præcist angivet og således opfylder de formelle betingelser.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af de tiltalte, der begge har forklaret i det væsentlige som i byretten.

De i byretten af vidnerne V.1, politiassistent V.2, V.3, V.4, politiassistent V.5, politiassistent V.6 og politiassistent V.7 afgivne forklaringer er dokumenteret i medfør af retsplejelovens § 965 c, stk. 4.

Tiltalte T.2 er ved Gentofte Rets dom af 20. december 2002 straffet for overtrædelse af straffelovens § 244 med 10 dagbøder hver på 200 kr.

Vedrørende forhold 1 bemærkes, at anklagemyndigheden ikke under domsforhandlingen har fremlagt anklageskriftet, og landsretten har derfor ikke haft mulighed for at konstatere, hvorledes tiltalen i forhold [1.red] har været formuleret i anklageskriftet. Anklagemyndigheden har ikke anmodet om adgang til at berigtige angivelsen af tiltalen, hvorved bemærkes, at gerningstidspunktet ligger forud for den 1. juli 2001, hvor straffelovens § 290 trådte i kraft. Herefter finder landsretten ikke, at tiltalen opfylder betingelserne i retsplejelovens § 831, og frifindes derfor tiltalte T.1 i dette forhold.

Angivelsen af tiltalen i forhold 2 findes at opfylde betingelserne i retsplejelovens § 831, og også efter bevisførelsen for landsretten findes de tiltalte af de grunde, der er anført i dommen, skyldig i forhold 2.

Landsretten finder ikke grundlag for at nedsætte straffene, der for så vidt angår tiltalte T.2 fastsættes som en tillægsstraf jf. straffelovens § 89.

Dommens bestemmelse om betaling af told og afgifter tiltrædes.

Landsretten stadfæster herefter dommen i det omfang, den er påanket, idet det bemærkes, at tiltalte T.1 i byretten anerkendte erstatningspligten vedrørende 331,57 kr. til Sonofon, som vedrørende det beløb, tiltalte har talt i mobiltelefon for.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod de tiltalte T.1 og T.2 stadfæstes.

For tiltalte T.1 skal statskassen betale sagens omkostninger for landsretten.

Tiltalte T.2 skal betale sagens omkostninger for landsretten.