Dato for udgivelse
27 Feb 2004 10:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23. juni 2003
SKM-nummer
SKM2004.98.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1393-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, skattesvig af særlig grov karakter, udeholdte indtægter, unddraget arbejdsmarkedsfondsbidrag
Resumé

T, der drev en sandblæsningvirksomhed, var tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved for perioden 1. januar 1998 – 31. december 2000 at have afgivet urigtige momsangivelser, hvorved statskassen blev unddraget i alt 262.570 kr. i moms.

T var tillige tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter ved i sine selvangivelser for årene 1998 – 2000 med forsæt til skatteunddragelse som indehaver af ovennævnte sandblæsningsvirksomhed at have udeholdt indtægter med i alt 1.050.281 kr. og derved unddraget det offentlige 503.403 kr. i skat. T var samtidig tiltalt for overtrædelse af loven om arbejdsmarkedsfonde ved for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget i selvangivelserne for de pågældende år, hvorved det offentlige blev unddraget 94.254 kr. i bidrag. T var endelig som indehaver af virksomheden tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3, vedrørende regnskabsaflæggelsen i virksomheden. T havde i byretten erkendt sig skyldig i samtlige forhold og blev med en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89, straffet med en betinget frihedsstraf med fængsel i 8 måneder og en tillægsbøde på 840.000 kr. Landsrettens behandling af den indankede dom angik strafudmålingen, idet anklagemyndigheden påstod skærpelse, således at straffen blev gjort ubetinget. Landsretten fandt, at som følge af, at straffen, som T idømtes den 1. juli 2002, var betinget, skulle straffen i nærværende sag i medfør af straffelovens § 61, stk. 1, fastsættes som en fællesstraf med den pågældende straf. 3 voterende fandt, at fællesstraffen burde fastsættes til fængsel i 6 måneder, medens de øvrige 3 voterende fandt, at fællestraffen burde fastsættes til 5 måneder. Fællesstraffen blev fastsat efter udfaldet af stemmeafgivningen til fængsel i 5 måneder. Samtlige voterende fandt efter karakteren og omfanget af overtrædelserne, der havde fundet sted over flere år, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. T blev straffet med fængsel i 5 måneder og en tillægsbøde på 840.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 289, jf. skattekontrolloven § 13, stk. 1
Arbejdsmarkedsfondsloven § 18, stk. 2, jf. stk. 1. litra b
Straffeloven § 302, stk. 1, nr. 2 og 3
Straffeloven § 50, stk. 2                

Vestre Landsrets dom af 23. juni 2003, 5. afdeling S-1393-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Hanne Hartoft).

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Fabrin og Mogens Heinsen med domsmænd

----------

Herning Byrets dom 19. maj 2003, 2. afdeling, SS 2-86/03.

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 15. januar 2003.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

momslovens § 81, stk. 3, stk. 1. nr. 1, ved

som indehaver af virksomheden A.A. Sandblæsning, CVR-nr. ..., med forsæt til afgiftunddragelse for perioden 1. januar 1998 til 31. december 2000 at have afgivet urigtige oplysninger til brug for afgiftskontrollen eller kontrollen med udbetalinger efter § 63, hvorved statskassen blev unddraget i alt kr. 262.570,00 i moms.

2.

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, skattesvig af særlig grov karakter, ved

i sine selvangivelser for årene 1998-2000 indgivet til B. kommune (1998 og 1999) og C. kommune (2000) med forsæt til skatteunddragelse som indehaver af virksomheden A.A. Sandblæsning at have udeholdt indtægter fra sandblæsning af huse m.v. med i alt kr. 1.050.281,00 og derved unddraget det offentlige kr. 503.403,00 i skat.

3.

lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, ved

for indkomstårene 1998, 1999 og 2000 med forsæt til at unddrage det offentlige bidrag at have afgivet urigtige oplysninger om bidragsgrundlaget, idet dette var selvangivet for lavt med i alt kr. 1.050.281,00, hvorved det offentlige blev unddraget kr. 94.254,00 i bidrag.

4.

straffelovens lovens § 302. stk. 1, nr. 2 og 3, ved

i perioden fra den 1. januar 1998 til 31. december 2000 under omstændigheder, der kendetegner forholdet som særligt groft, som indehaver af virksomheden A.A. SandbIæsning, CVR-nr. ..., at have undladt at føre daglig kasserapport, at have undladt at bogføre væsentlige dele af virksomhedens omsætning samt undladt at opbevare dele af regnskabsmaterialet, alt hvorved der ikke skabtes et retvisende billede af virksomhedens økonomiske stilling og resultat.

Anklageyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig i alle forhold.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Tiltalte har forklaret, at han har for mange år siden har haft en maskinhandel. Han startede med at drive virksomhed med sandblæsning omkring 1997. Han fik iværksætterydelse. Han kendte lidt til branchen i forvejen, og han fik mange kunder. Han fik ikke rigtig lavet papirarbejdet. Han prøvede selv at holde styr på det, men det gik ikke. Efterfølgende fik han N.N. til at hjælpe sig. Tiltalte gav ham alle bilag. N.N. arbejdede udelukkende med firmaet. Han blandede sig ikke i den private del. Tiltalte foretog sandblæsning overalt, såsom Vejle og Viborg. Han annoncerede i Lokalradioen. Han har også været på Sjælland for at lave arbejde. Her annoncerede han i avisen. Han fik en fast m2 pris for arbejdet. Han arbejdede alene til at begynde med, men de sidste 2-4 år har han haft et par personer fast ansat. Han havde to biler med to mand på hver bil. Han fik som regel kontant betaling i rede penge eller checks. Kunderne betalte ofte direkte til ham. Disse penge brugte han til at betale regninger med. Han brugte også nogle af pengene til privatforbrug. Virksomheden er i dag solgt til en person ved navn B.B. Tiltalte er ansat i virksomheden, hvor han passer telefon og sørger for ordrer. Hans kuffert indeholdende fakturabøger blev stjålet fra hans bil på et tidspunkt, hvorfor N.N. ikke havde mulighed for at få bilagene. N.N. var ikke klar over, at han tog penge fra til betaling af regninger og til privatforbrug.

Vedrørende sine personlige forhold har han oplyst, at han har boet sammen med C.C. i 10 år, men de bor ikke sammen mere. C.C. ejer ejendommen Vestvej 8, men den går på tvangsauktion i nærmeste fremtid. Han har et særbarn på 15 år, og hun besøger ham ofte.

Der er under sagen foretaget en § 848 undersøgelse af tiltalte. Kriminalforsorgen har i erklæring af 4. april 2003 udtalt, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, såfremt retten finder, at sagen kan afgøres sådan.

Tiltalte er tidligere straffet

ved Herning rets 2. afdelings dom af 1. juli 2002 med fængsel i 30 dage, betinget, prøvetid 1 år, for vold.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Da forholdene er begået forud for dommen af 1. juli 2002, vil straffen for disse forhold være at fastsætte som en tillægsstraf, jf. straffelovens § 89.

Straffen fastsættes til fængsel i 8 måneder efter straffelovens § 289, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 18, stk. 2, jf. stk. 1, litra b, og efter straffelovens § 302, stk. 1, nr. 2 og 3.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal herunder udføre samfundstjeneste i 140 timer, jf. straffelovens § 62.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 840.000 kr., jf. § straffelovens 50, stk. 2.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 8 måneder.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelser:

  1. Tiltalte skal inden for en længstetid på 10 måneder udføre ulønnet samfundstjeneste i 140 timer

  2. Tiltalte må ikke begå noget strafbart i en prøvetid på 16 måneder fra i dag. Prøvetiden ophører dog ved længstetidens udløb.

  3. Tiltalte skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 840.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 23. juni 2003, 5. afdeling, S-1393-03

Retten i Herning, 2. afdeling, har den 19. maj 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 2-86/03).

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, således at straffen gøres ubetinget.

Tiltalte har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Tiltalte har forklaret, at den bolig, han bor til leje i, skal på tvangsauktion. Han passer telefon i sit gamle firma, som han ikke længere er medejer af.

Landsrettens begrundelse og resultat

Da den straf, der idømtes den 1. juli 2002, var betinget, skal straffen i nærværende sag i medfør af straffelovens § 61, stk. 1, fastsættes som en fælles straf med den pågældende straf.

3 voterende finder, at fællesstraffen bør fastsættes til fængsel i 6 måneder, medens de 3 øvrige voterende finder, at fællesstraffen bør fastsættes til fængsel i 5 måneder.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen fastsættes fællesstraffen til fængsel i 5 måneder.

Samtlige voterende finder efter karakteren og omfanget af overtrædelserne, der har fundet sted over flere år, at der ikke er grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Byrettens bestemmelse om tillægsbøde og forvandlingstraf herfor tiltrædes.

Landsretten ændrer herefter dommen i overensstemmelse med det anførte.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 5 måneder.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 840.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.