Dato for udgivelse
27 Feb 2004 10:34
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10. juni 2003
SKM-nummer
SKM2004.94.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
6. afdeling, S-2343-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Skattesvig, momssvig, urigtig selvangivelse, urigtige momsangivelser, mangelfuld regnskabsaflæggelse
Resumé

T, der drev en grillbar, var tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige skat ved dels for indkomståret 1996 at have selvangivet sin skattepligtige indkomst for lavt med 122.937 kr. hvorved det offentlige blev unddraget 58.640 kr. i skat, dels at have forsøgt at udeholde 31.110 kr. i indtægter fra sin grill-virksomhed, hvorved det offentlige blev forsøgt unddraget 15.600 kr. i skat. T var tillige som indehaver af ovennævnte grill-virksomhed tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage statskassen afgift ved dels for perioden 15. januar – 31. december 1996 at have angivet afgiftstilsvaret for lavt, hvorved statskassen blev unddraget 30.734 kr. i moms, dels for perioden 1. januar – 31. marts 1997 at have angivet afgiftstilsvaret for lavt, hvorved statskassen blev unddraget 7.827 kr. i moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom, tiltrådte retten af de af byretten anførte grunde og tillige efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket, og at frihedsstraffen ikke var gjort betinget. Landsretten stadfæstede i det hele byrettens dom, hvorefter T blev straffet med fængsel i 14 dage og en tillægsbøde på 100.000 kr.

Reference(r)

Skattekontrolloven § 13, stk. 1
Momsloven § 83, stk. 1, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 21 og § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 10. juni 2003, 6. afdeling, S-2343-02

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(Advokat Peter Ross Jensen).

Afsagt af landsdommerne

Kristian Petersen, Lilholt og Anne-Vibeke Dolleris (kst.) med domsmænd

----------

Aalborg byrets dom af 23. april 2002, 4. afdeling, SS 4-01813/01

I denne sag, der er behandlet under medvirken af domsmænd, tiltales T ifølge anklageskrift af 12. juli 2001 til straf for overtrædelse af

1.

skattekontrollovens § 13, stk. 1,

ved som indehaver af A.A. Burger, Fjordby, med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 1996 at have indgivet urigtig selvangivelse, idet den skattepligtige indkomst er selvangivet for lavt med 122.937 kr., hvorved det offentlige er unddraget 58.640 kr. i skat,

2.

skattekontrollovens § 13, stk. 1, jfr. straffelovens § 21,

ved med forsæt til at unddrage det offentlige skat for indkomståret 1997 at have forsøgt at udeholde 31.110 kr. i indtægter fra sin virksomhed A.A. Burger, Fjordby, hvorved det offentlige er forsøgt unddraget 15.600 kr. i skat,

3.

momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af A.A. Burger, Fjordby, med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 15. februar 1996 til 31. december 1996 at have angivet afgiftstilsvaret for lavt, hvorved statskassen er unddraget 30.734 kr. i moms,

4.

momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1,

ved som indehaver af A.A. Burger, Fjordby, med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. januar 1997 til 31. marts 1997 at have angivet afgiftstilsvaret for lavt, hvorved statskassen er unddraget 7.827 kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, en tillægsbøde på ikke under 100.000 kr.

Anklagemyndigheden har under domsforhandlingen nedlagt en subsidiær påstand om, at forholdene tilregnes tiltalte som groft uagtsomt.

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Tiltalte har ikke bestridt, at de i anklageskriftet angivne beløb er udeholdt af omsætningen i hans grillbar, men har nægtet sig skyldig med henvisning til, at han ikke har haft det fornødne forsæt.

Tiltalte og 3 vidner har forklaret som gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ved sagens afgørelse lægges det til grund, at driften af tiltaltes virksomhed foregik således, at opgørelsen af den daglige omsætning og kasseafstemning ikke blev foretaget i hele 2. halvår af 1996, samt i 1. kvartal 1997 frem til ToldSkats kontrolbesøg d. 22. marts 1997, og at der ikke blev opbevaret revisionsruller, hvorved kontrol af omsætningen umuliggjordes. Det lægges videre til grund, at den eneste revisionsrulle, der har kunnet kontroleres, har vist en usædvanlig høj andel opslag på kassen uden indtastning af beløb, såkaldte 0-opslag. Den skønnede størrelse af den udeholdte omsætning - hvilket skøn der ikke er grundlag for at tilsidesætte - kan for 1996 opgøres til ca. 20 % af den af tiltalte opgivne omsætning.

Retten finder, at tiltalte som eneindehaver af virksomheden var ansvarlig for, at denne blev drevet med systematisk mangelfuld bogføring over en længere periode, og tiltalte må på det ovenfor nævnte grundlag ihvertfald måttet anse det for overvejende sandsynligt, at denne driftform bevirkede at der skete unddragelse af skatter og afgifter.

Det bemærkes, at tiltaltes ansvar for iagttagelse af elementære regnskabsmæsssige forskrifter ikke kan anses for bortfaldet med henvisning til manglende kritik og vejledning fra revisor, eller til dispositioner foretaget af medarbejdere og familie . Det bemærkes herved, at tiltalte har drevet virksomhed i en årrække og har deltaget i virksomhedens drift i hele perioden omfattet af anklageskriftet.

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.

Straffen fastsættes efter skattekontrollovens § 13, stk. 1, tildels jfr. straffelovens § 21, momslovens § 81, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 1, til fængsel i 14 dage.

Der findes ikke at være grundlag for at gøre straffen betinget.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på kr.100.000 med forvandlingsstraf af fængsel i 30 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 14 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Tiltalte betaler sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 10. juni 2003, 6. afdeling, S-2343-02

Retten i Aalborg, 4. afdeling, har den 23. april 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 4-01813/01).

Tiltalte har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Tiltalte og vidnet revisor V.1 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Der er endvidere afgivet vidneforklaring af V.2.

Tiltaltes og vidnernes forklaringer er gengivet i retsbogen.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket, og at frihedsstraffen ikke er gjort betinget.

Det tiltrædes, at straffen i overensstemmelse med sædvanlig praksis er fastsat som sket.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.