Dato for udgivelse
27 Feb 2004 10:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. juni 2003
SKM-nummer
SKM2004.99.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
12. afdeling, S-0288-03
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig – urigtig momsangivelse
Resumé

T, der drev landbrugsvirksomhed, var tiltalt for med forsæt til at unddrage det offentlige afgift at have overtrådt momslovgivningen for perioden 1. januar – 31. marts 2001 ved at have angivet for lav salgsmoms, hvorved det offentlige blev unddraget 150.000 kr. i moms. Ved landsrettens behandling af den indankede dom tiltrådte retten af de grunde, som byretten har anført, også efter bevisførelsen for landsretten, at T var fundet skyldig som sket. Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter T blev straffet med en betinget frihedsstraf på fængsel i 14 dage og en tillægsbøde på 150.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 4. juni 2003, 12. afdeling, S-0288-03

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Arne Jensen, Silkeborg).

Afsagt af landsdommerne

Marie S. Mikkelsen, Vogter og Gitte Kuhlwein (kst.) med domsmænd

----------

Silkeborg byrets dom 8. januar 2003, SS 1.00834/02

Denne sag er behandlet under medvirken af domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 9. oktober 2002.

T er tiltalt for overtrædelse af

momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, (seneste lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000)

ved med forsæt til momsunddragelse for perioden 1. januar 2001 - 31. marts 2001 at have angivet for lavt salgsmoms, hvorved staten blev unddraget kr. 150.000 i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf og en tillægsbøde, jf. straffelovens § 50, stk 2.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1, af V.2 og af V.3.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Efter det foreliggende har tiltalte ved angivelsen af moms for 1. kvartal 2001 angivet momsen af salg på 223.892 kr. med 73.892 kr. eller 150.000 kr. for lidt, og nedenunder korrekt angivet de indgående momsbeløb med 31.107 kr. og 6.192 kr. samt 64 kr., medens det der nedenunder skrevne afgiftsbeløb er anført med 36.529 kr. eller 150.000 kr. for lidt.

Idet tiltalte ved sin urigtige udfyldelse af denne momsangivelse var i besiddelse af et fra N.N. Landboforening modtaget koncept til korrekt angivelse af både salgsmomsen og af afgiftsbeløbet, og idet tiltaltes forklaring om at have angivet salgsmomsen og afgiftsbeløbet 150.000 kr. for lavt som følge af kaffepletter på konceptet, som i øvrigt ikke er bragt til veje, må tilsidesættes som usandsynlig, findes tiltalte, der dengang havde likviditetsvanskeligheder, at måtte antages at have foretaget den urigtige afgiftsangivelse med forsæt til momsunddragelse.

Straffen fastsættes til fængsel i 14 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1.

Da det ikke findes påkrævet, at fængselsstraffen kommer til fuldbyrdelse, jf.. straffelovens § 56, stk. 2, udsættes straffuldbyrdelsen på vilkår som nedenfor anført.

Tiltalte findes tillige at burde straffes med en i medfør af straffelovens § 50, stk. 2, fastsat tillægsbøde på 150.000 kr. med forvandlingsstraf af fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte, T, skal straffes med fængsel i 14 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder på betingelse af, at tiltalte ikke begår noget strafbart i 1 år fra denne dom.

Tiltalte skal endvidere betale en bøde på 150.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.

----------

Vestre Landsrets dom af 4. juni 2003, 12. afdeling, S-0288-03

Retten i Silkeborg har den 8. januar 2003 afsagt dom i 1. instans (SS 1.00834/02).

Tiltalte, T, har påstået frifindelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at frihedsstraffen kun gøres betinget mod vilkår om samfundstjeneste.

Forklaringer

Tiltalte og vidnerne V.1 og V.3 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1. instans.

Tiltalte har supplerende forklaret, at han i begyndelsen af 2001 drev landbrug som hovederhverv. Det er sædvanligt, at mælkekvoten efter salg afregnes i to dele. Han modtog afregningen. Han gjorde sig ikke tanker om, hvordan han skulle betale momsbeløbet nævnt på afregningen. Han vidste ikke, at momsbeløbet skulle betales i første kvartal 2001. Han skrev de kaffeplettede tal over, som han kunne læse dem. Han regnede ikke tallene efter. Det gjorde han aldrig. Han har i sin besiddelse en afskrift af den kaffeplettede momsangivelse, som han sendte originalen af til Told og Skat. Hans telefaxmaskine, som han kopierede udkastet til momsangivelsen med til eget brug, var næsten løbet tør for toner, så han har selv ridset tallene op med kuglepen. Afskriften har han senere sendt til ToldSkat med telefax af 15. maj 2002. Han omtalte ikke den spildte kaffe under mødet med ToldSkat. Han betalte ikke den angivne moms fra 1. kvartal 2001. Han har siden solgt ejendommen med overskud efter betaling af gæld, herunder momsgæld, og købt en mindre ejendom, som han driver med planteavl som fritidslandbrug.

V.1 har supplerende forklaret, at hun ikke sendte selve momsregnskabet sammen med udkastet til momsangivelsen. Udtrykket "Sendt hjem 23/5-2001" viser, at hun denne dag sendte udkastet til momsangivelse, men ikke den pågældende edb-udskrevne side, som notatet står på.

V.3 har supplerende forklaret, at momsbeløbet nu er betalt til dels ved modregning. Tiltalte har tidligere, i hvert fald i 2000, været afregningspligtig for hvert halvår. Vidnet skrev til tiltalte i juli 2001. Denne sag er rejst som kontrolsag.

Landsrettens begrundelse og resultat

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes med samme begrundelse, som byretten har anført, at straffen er fastsat som sket.

Det tiltrædes, at frihedsstraffen er gjort betinget, og der er ikke grundlag for at knytte vilkår om samfundstjeneste hertil.

Landsretten stadfæster derfor dommen. Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes. Prøvetiden regnes fra denne landsretsdom.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.