Dato for udgivelse
01 mar 2004 09:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
5. februar 2004
SKM-nummer
SKM2004.103.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 197/2001
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Tarifering, spiritus, likør, vin, berettigede forventninger, erstatningsansvar
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt et af appellanten importeret produkt, benævnt "Creme de Cassis", skulle henføres til varekode 2206 eller 2208 i henhold til Den Kombinerede Nomenklatur.

Importøren af Creme de Cassis gjorde under sagen gældende, at produktet skulle henføres til varekode 2206 med den virkning, at produktet skulle afgiftsberigtiges som vin, mens Skatteministeriet gjorde gældende, at produktet skulle henføres til varekode 2208 med den virkning, at produktet skulle afgiftsberigtiges som spiritus.

Herudover gjorde importøren gældende, at selskabet fra en medarbejder hos ToldSkat havde modtaget tilsagn om, at Creme de Cassis skulle tariferes som vin (varekode 2206), hvorfor importøren havde berettigede forventninger, eller Toldskat havde pådraget sig et erstatningsansvar i tilfælde af, at produktet skulle tariferes under varekode 2208.

Højesteret fandt det mest nærliggende at henføre Creme de Cassis til position 2208.70.10, selvom produktet kunne henføres til både varekode 2206 og 2208.

Herudover fandt Højesteret ikke, at importøren havde dokumenteret, at importøren fra en medarbejder hos ToldSkat havde modtaget tilsagn om, at Creme de Cassis skulle tariferes som vin, eller at medarbejderen havde handlet erstatningspådragende.

Skatteministeriet blev på denne baggrund frifundet.

Reference(r)

Almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur
Spiritusafgiftsloven § 1, stk. 1, jfr. § 37 a.

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2004 - 1 B.1

Parter

First Brands A/S
(advokat Anders Drachmann)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Wendler Pedersen, Per Walsøe, Poul Søgaard og Thomas Rørdam

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 5. afdeling den 25. april 2001.

Påstande

Appellanten, First Brands A/S, har gentaget sine påstande.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Anbringender

First Brands har for Højesteret præciseret, at selskabet i første række gør gældende, at dets produkt créme de Cassis skal henføres under gruppe 2206, således at produktet afgiftsberigtiges som vin og ikke som spiritus.

Supplerende sagsfremstilling

For Højesteret er der fremkommet yderligere oplysninger.

Produktet er på flaskeetiketten betegnet "créme de Cassis" og "Liqueur", og det fremgår endvidere af etiketten, at det indeholder vand, sukker, naturlige frugt- og planteekstrakter samt 15 % alkohol.

Forklaringer

Til brug for Højesteret har A afgivet en supplerende forklaring.

Højesterets begrundelse og resultat

Det fremgår af erklæringen af 5. september 1997 fra producenten, Routin S.A., Frankrig, at First Brands' produkt créme de Cassis består af en blanding af solbærknopudtræk, solbærbærudblødning, solbær-koncentreret frugtsaft og alkohol. Af flaskeetiketten - hvor produktet betegnes "Liqueur" - fremgår, at det yderligere indeholder sukker og vand.

Producentens erklæring må forstås således, at den alkohol, der indgår i den nævnte blanding, er tilsat og således ikke fremkommet ved gæring af produktets øvrige ingredienser, men producenten har oplyst, at man har erfaring for, at der under udblødningen af solbærrene sker en naturlig gæring, som tilfører slutproduktet en alkoholmængde svarende til mellem 1,25 og 1,50 %.

Uanset at der ved naturlig gæring tilføres produktet denne alkoholmængde, er det efter Højesterets opfattelse mest nærliggende at henføre First Brands' produkt créme de Cassis til position 2208.70.10 i bilag 1 (Den Kombinerede Nomenklatur) til Kommissionens forordning (EF) nr. 1734/96 af 9. september 1996, jf. Kommissionens Forklarende Bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers Kombinerede Nomenklatur (98/C 287/01) til grupperne 2206 og 2208. Det bemærkes i den forbindelse, at det i Forklarende Bemærkninger er anført, at gruppe 2208 bl.a. omfatter likører, og som eksempel herpå nævnes "Likører, som på grund af deres konsistens og farve benævnes crémes; de er som regel meget søde i smagen og har et forholdsvis lavt alkoholindhold (fx ... solbærlikør ...) ...", jf. også Forklarende Bemærkninger til bl.a. position 2208.70.10.

Herefter - og efter oplysningerne om praksis i de øvrige EU-lande - tiltræder Højesteret, at First Brands' produkt créme de Cassis skal tariferes som likør med den virkning, at det er omfattet af spiritusafgiftslovens § 1, stk. 1, jf, § 37a.

Højesteret tiltræder endvidere, at det ikke er godtgjort, at Dan Poulsen har givet First Brands tilsagn om, at créme de Cassis produktet skulle tariferes som vin (gruppe 2206), eller at han har handlet erstatningsansvarspådragende over for selskabet.

Herefter stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal First Brands A/S betale 35.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.