Dato for udgivelse
27 Feb 2004 10:50
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
3. juni 2003
SKM-nummer
SKM2004.100.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
10. afdeling, S-4162-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, urigtige momsangivelser, unddragelse af lønsumsafgift, uregistreret, lønsumspligtig
Resumé

T var som direktør og hovedanpartshaver i et busselskab tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen med forsæt til at unddrage det offentlige afgift ved for perioden 1. april 1997 – 31. december 1999 for selskabet at have angivet den udgående afgift for lavt og den indgående afgift for højt  med i alt 94.670 kr., hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med dette beløb. T var tillige som direktør og hovedanpartshaver i ovennævnte bussselskab tiltalt for overtrædelse af lønsumsafgiftsloven ved med forsæt til afgiftsunddragelse at have drevet lønsumspligtig virksomhed i perioden 1. april 1997 – 31. december 1999 uden at være registreret herfor, samt at have undladt at angive og indbetale lønsumsafgift for samme periode med i alt 100.043 kr. , hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med dette beløb. Ved landsrettens behandling af den indankede dom blev det vedrørende momsforholdet lagt til grund, at virksomhedens for perioden 1. april 1997 -31. december 1998 havde angivet virksomhedens momstilsvar for højt med i alt 29.552 kr. og for året 1999 havde angivet momstilsvaret for lavt med i alt 124.222 kr., idet den udgående afgift blev angivet for lavt med 66.544 kr. og den indgående afgift blev angivet for højt med 57.678 kr. Landsretten fandt efter oplysningerne om edb-nedbrud i begyndelsen af 1999, at det ikke var godtgjort, at T ved momsangivelserne for 1999 havde haft forsæt til afgiftsunddragelse eller havde udvist grov uagtsomhed, hvorfor T blev frifundet for momsforholdet. Vedrørende forholdet med lønsumsafgift lagde landsretten til grund, at T i gerningsperioden var bekendt med, at selskabet var lønsumsafgiftspligtigt og udtrykkelig var blevet gjort bekendt hermed såvel ved revisionspåtegninger som fra et vidne, og T blev derfor fundet skyldig i dette forhold. T blev af landsretten straffet med en betinget frihedsstraf på fængsel i 10 dage og betaling af en tillægsbøde på 100.000 kr.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Lønsumsafgiftsloven § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 3. juni 2003, 10. afdeling,. S-4162-02:

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat C. H. Futtrup besk.).

Afsagt af landsdommerne

Blinkenberg, B. Vollmond, og Elisabet Michelsen (kst.) med domsmænd

----------

Maribo Byrets dom af 25. september 2002, SS338/2002

Denne sag er behandlet med domsmænd.

Anklageskrift er modtaget den 19. juli 2002.

T er tiltalt for

1.

ved som direktør og hovedanpartshaver i selskabet A.As Busser ApS, at have overtrådt momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt.

ved med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. april 1997 til 31. december 1999 at have angivet den udgående afgift for selskabet A.As Busser Aps for lavt og den indgående afgift for højt med i alt 94.670 kr., hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med dette beløb.

2.

ved som direktør og hovedanpartshaver i selskabet A.As Busser ApS,

at have overtrådt lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 2, stk. 1, og § 6, stk. 3,

ved med forsæt til afgiftsunddragelse for perioden 1. april 1997 til 31. december 1999 at have drevet lønsumspligtig virksomhed uden at være registreret herfor, samt have undladt at angive og indbetale lønsumsafgiftstilsvar for samme periode med i alt 100.043 kr., hvorved det offentlige blev unddraget afgifter med dette beløb.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf samt idømmelse af en tillægsbøde.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaring af V.1 og V.2.

Forklaringerne er gengivet i retsbogen.

Rettens bemærkninger

Ad 1.

Efter tiltaltes forklaring lægges det til grund, at momsunddragelsen i det væsentligste er opstået på grund af EDB-nedbrud ved årsskiftet 1998/1999, der medførte, at tiltalte måtte rekonstruere 1998-regnskabet samt bogføre manuelt, og at tiltalte herunder beregnede moms ved hjælp af de fakturaer, som fandtes i selskabet. Det lægges endvidere til grund, at momsrestancen i det væsentligste vedrører manglende afregning af udgående moms vedrørende en kontraktsmæssig forpligtelse, hvor der ikke udstedtes fakturaer, og hvor tiltalte var klar over, at selskabet udførte dette kontraktsmæssige arbejde. Herefter, og når tillige henses til størrelsen af det unddragne beløb, samt det forhold at beløbet først efteranmeldes efter ToldSkats kontrolbesøg den 21. juni 2000, findes tiltalte forsætligt at have overtrådt momsloven som beskrevet i den rejste tiltale.

Ad 2.

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at selskabet er lønsumsafgiftspligtigt i gerningsperioden, at tiltalte blev gjort bekendt hermed ved revisorpåtegningerne for årsregnskaberne 1997, 1998 og 1999, ligesom det efter vidnet V.1s forklaring lægges til grund, at han havde talt med tiltalte herom, og at selskabet på trods heraf først blev registreret som lønsumsafgiftpligtigt efter ToldSkats kontrolbesøg den 21. juni 2000. Herefter findes tiltalte forsætligt at have overtrådt lønsumsafgiftsloven i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt, og lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1. nr. 2, .if. §2, stk. 1, og § 6, stk. 3.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder de betingelser, som er angivet nedenfor, jf. straffelovens § 56, stk. 2.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 190.000 kr. jf. straffelovens § 50. stk. 2.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage.

Retten har ved strafudmålingen undtagelsesvist fundet det forsvarligt at gøre straffen betinget henset til, at det unddragne beløb er betalt, samt oplysningerne om tiltaltes gode personlige forhold.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 30 dage.

Straffen skal ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte overholder følgende betingelse:

1) Tiltalte må ikke begå noget strafbart i 1 år fra i dag.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 190.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 9.000 kr. med tillæg af moms i salær til den beskikkede forsvarer, advokat C.-H. Futtrup.

----------

Østre Landsrets dom af 3. juni 2003, 10. afdeling, S-4162-02

Maribo Rets dom af 25. september 2002 (SS 338/2002) er anket af T med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af tiltalte og vidnerne V.1 og V.2, der alle har forklaret i det væsentlige som i byretten.

Ad forhold 1.

Efter det for landsretten oplyste, må det lægges til grund, at virksomheden for perioden 1. april 1997 til 31. december 1998 angav virksomhedens momstilsvar for højt med i alt 29.552 kr. og for 1999 angav momstilsvar for lavt med i alt 124.222 kr., idet den udgående afgift blev angivet for lavt med 66.544 kr. og den indgående afgift blev angivet for højt med 57.678 kr. Efter det anførte om virksomhedens momsangivelser i den i anklageskriftet anførte periode, og det oplyste om edb-nedbruddet i begyndelsen af 1999, findes det ikke godtgjort, at tiltalte ved momsangivelserne for 1999 har haft forsæt til afgiftsunddragelse eller har udvist grov uagtsomhed. Tiltalte frifindes derfor for dette forhold.

Ad forhold 2.

Efter bevisførelsen for landsretten må det lægges til grund, at tiltalte i gerningsperioden var bekendt med, at selskabet var lønsumsafgiftspligtig og udtrykkelig blev gjort bekendt hermed ved revisionspåtegningerne på årsregnskaberne fra 1997 og 1998, og ved revisor V.1s mundtlige redegørelse i forbindelse med gennemgangen af disse regnskaber. På denne baggrund findes tiltalte skyldig i dette forhold.

Straffen efter lønsumsafgiftslovens § 18, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, if. stk. 2, nr. 1, og § 6, stk. 3, fastsættes til fængsel i 10 dage.

Efter det oplyste om det unddragne beløbs størrelse og til, at det er betalt, samt til oplysningerne om tiltaltes personlige forhold gøres straffen betinget som nedenfor bestemt.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en tillægsbøde på 100.000 kr., subsidiært fængsel i 30 dage.

I øvrigt stadfæstes dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T straffes med fængsel i 10 dage.

Fuldbyrdelsen af straffen udsættes og bortfalder efter forløbet af en prøvetid på 1 år fra i dag på betingelse af, at tiltalte ikke begår strafbart forhold i prøvetiden.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 100.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 30 dage.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten.