Dato for udgivelse
24 Feb 2004 10:57
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.82.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
4. afdeling, B-2308-02
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Film, rettighed, konsulent, honorar, indkomstmodtager
Resumé

Skatteyderen i sagen havde modtaget et konsulenthonorar for bistand i forbindelse med et projekt om filmrettigheder. Han gjorde gældende, at hans søn, der var uddannet inden for filmbranchen, havde udført ca. 2/3 af arbejdet, og at han derfor var rette indkomstmodtager heraf.

Landsretten fandt for det første, at der ikke var fremlagt nogen dokumentation, der direkte godtgjorde sønnens hævdede arbejdsindsats. Landsretten henviste til, at der ikke forelå anden dokumentation vedrørende sønnens hævdede arbejdsindsats udover sønnens og skatteyderens forklaringer for landsretten. Herudover lagde landsretten til grund, at skatteyderen var den, der havde indgået konsulentaftalen, og som udførte det egentlige konsulentarbejde i forbindelse med projektet, og at han alene har været den berettigede og forpligtede i forhold til den mundtlige konsulentaftale, hvorfor han også var rette indkomstmodtager af hele konsulentvederlaget.

Ministeriet frifundet.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4

  

Parter

A
(advokat Jens Ravnkilde)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Jakob Krogsøe).

Afsagt af landsdommerne

Nicolaisen, Rosenløv og Thomas Lohse (kst.)

Den 2. maj 2002 afsagde Landsskatteretten kendelse i anledning af en klage indgivet af sagsøgeren, A vedrørende dennes skatteansættelse for indkomståret 1994. I kendelsen hedder det:

"...

Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkt

Honorar indtægtsført i selskab på Bahamas anset for

 

personlig indkomst

1.152.046 kr.

Sagen har været forhandlet med klagerens repræsentant, der ligeledes har haft lejlighed til at udtale sig ved et retsmøde.

Sagen er opstået på baggrund i oplysninger fra ToldSkat ...1 modtaget i ToldSkat...3 den 22. januar 1998 hidrørende fra Rigspolitiet i forbindelse med filmprojekter udbudt af G1 Consult & Finance A/S. ToldSkat har på grundlag heraf anset bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1 for suspenderet, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 4.

Det er oplyst, at ToldSkat har forelagt klagerens sag for Lovadministrationen med henblik på en vurdering af, om der skulle gøres strafansvar gældende vedrørende klagerens selvangivelse for indkomståret 1994. ToldSkat har efterfølgende besluttet, at der ikke vil blive rejst sigtelse for et strafbart forhold.

Ifølge fremlagte stiftelsesdokumenter med videre blev H1 Entertainment Limited (selskabet) registeret på Bahamas den 16. juni 1994 med en selskabskapital på 5.000 USD. Klageren og dennes søn B ejer hver 50 % af selskabskapitalen, og var i 1994 begge direktører i selskabet. Der var ikke yderligere ansatte i selskabet.

Det fremgår af fremlagt "Corporate banking account agreement" til Bank of Bermuda, Guernsey, at selskabets navn er H1 Entertainment Limited med registreret adresse hos G2, Merport Building, Freeport, Bahamas. Som postadresse er der anført, A, ..., Denmark.

Klagerens repræsentant har oplyst, at H1 Entertainment Ltd., Bahamas driver virksomhed med formidling af udenlandske filmrettigheder, og at baggrunden for oprettelsen af selskabet var at etablere et selskab, der udelukkende tager sig af udenlandske forretninger. Repræsentanten har endvidere oplyst, at B, der i perioden 1991- 1994 var bosat i USA, inden stiftelsen af H1 Entertainment Ltd. havde hjulpet bl.a. G1 A/S og advokat KK med at undersøge markedet for filmrettigheder i USA. B forestod den daglige drift, som klageren blev delagtiggjort samt medinddraget i via kopi af aftaler med videre, der bl.a. blev fremsendt til klageren pr. fax. Alle forhandlinger og aftaler vedrørende H1 Entertainment Ltd. foregik således i USA eller i andre lande udenfor Danmark.

Klagerens repræsentant har vedrørende selskabets aktivitet bl.a. oplyst, at selskabet sælger og køber rettigheder til film, og at selskabet over for G1 fungerede som agent/formidler over for købere i Europa og sælgere i USA. Klagerens repræsentant har oplyst, at B i 1993 forestod al aktivitet i Los Angeles, mens klageren var selskabets kontaktperson i Danmark. Formålet med Bs ophold i USA var at videreuddanne sig som filmproducent på AFI (American Film Institute). Sideløbende havde B arbejde ved adskillige filmstudier vedrørende filmprojekter. Til illustration af de uden for Danmark udførte aktiviteter er der fremlagt kopi af telefaxer dateret 1993 fra KK til klageren i Los Angeles, hvori forhandlinger vedrørende filmrettigheder er beskrevet. Klagerens repræsentant har endvidere fremlagt kopi af diverse korrespondance fra 1994, herunder en række telefaxer og breve fra B vedrørende stiftelsen af selskabet, breve til selskabets bank fra B, selskabet, breve til G2 fra B, selskabet, samt breve til Mr. VP & CR fra B.

Endvidere er der fremlagt kopi af diverse udgiftsbilag for aktiviteter i selskabet, bankmeddelelser om pengeoverførsler til/fra selskabet, samt kopi af checks underskrevet af B.

Klagerens repræsentant har i forbindelse med fremlæggelse af bilagene gjort opmærksom på, at disse blot udgør uddrag af en større bilagsmængde.

Klagerens repræsentant har oplyst, at årsagen til, at en del af korrespondancen tillige er adresseret til klageren, er at der mellem Danmark og Californien er en tidsforskel på 9 timer, hvorfor det er vanskeligt at kommunikere mellem de pågældende steder i normal forretningstid. Da klageren og B på grund af den nære familiemæssig tilknytning, ofte var i kontakt med hinanden, forgik kommunikationen mellem aktører i Danmark og B under tiden mest hensigtsmæssigt ved at inddrage klageren.

Klagerens repræsentant har endvidere oplyst, at der ikke blev udarbejdet egentlige regnskaber for H1 Entertainment Limited, da der efter reglerne for selskaber hjemmehørende på Bahamas ikke er krav om dette. Der er i forbindelse hermed fremlagt brev af 21. september 1994 fra "G2" til B, Danmark vedrørende H1 Entertainment Limited.

Der er efterfølgende blevet udarbejdet en opgørelse over selskabets indtægter og udgifter i 1994. Klagerens repræsentant har oplyst, at dette var muligt, idet enhver form for betaling af udgifter med videre skete via bankoverførsler.

Det fremgår bl.a. af det udarbejdede regnskab af 29. november 1999, at H1 Entertainment Ltd. i perioden 1. januar 1994 til 31. december 1994 har haft indtægter fra licensaftaler og salg af rettigheder på i alt 163.326 kr., udgifter til køb af rettigheder på 7.500 kr., rejseudgifter på 27.780 kr., administrationsomkostninger på 27.738 kr. samt renteindtægter på 1.375 kr. Periodens resultat udgjorde herefter 101.683 kr. Det fremgår af kontoen for licensaftaler og salg af rettigheder, at der pr. 1. august 1994 er modtaget et beløb på 128.053 kr. fra G3 Securities, samt at der pr. 29. september 1994 er modtaget et beløb på 35.274 kr. fra G3 Securities. Det fremgår af kontoen for rejseudgifter, at der har været rejseudgifter for KK, B samt klageren.[De anførte beløb er rettelig USdollar, ikke kroner].

Klagerens repræsentant har oplyst, at klageren frem til juli 1993 var ansat som direktør i G4-koncernen.

Klagerens repræsentant har oplyst følgende omkring H2 Productions:

September 1988: B, klagerens søn, indregistrerer i september måned 1988 H2 Productions som en personlig virksomhed.

August 1990: B afmelder H2 Productions, idet han rejser til USA.

September 1990: B opretter H2 Productions, USA.

Efteråret 1993: Klageren opretter H2 Productions som en personlig virksomhed.

1995: B vender tilbage til Danmark fra USA.

1996: H2 Productions drives som et A/S.

Det er oplyst, at klageren drev H2 Productions fra sin privatadresse Danmark. Det fremgår af resultatopgørelsen for 1994 for H2 Productions, at der var indtægter på 764 kr., samt udgifter på 222.243 kr. til filmmaterialer, rejser, repræsentation, administration med videre.

Klageren har for indkomståret 1994 selvangivet et underskud af virksomhed/udlejningsejendom på 146.527 kr.

ToldSkat har bl.a. modtaget følgende materiale:

- Betalingsoverførsel af 2. marts 1994 på 11.500 USD, svarende til 76.763 kr., hvor G3 Securities Inc. ApS står anført som ordregiver, mens B står anført som betalingsmodtager ved konto i Bank of America.

- Faktura af 7. april 1994 fra H1 Entertainment Ltd., Guernsey, til G3 Securities Inc. ApS på 935.800 kr. På fakturaen er det anført, at der er tale om "Consulant Fee for services done by H1 Entm. Ltd. regarding filmdeal", og at beløbet skal indsættes på en konto i Bank of Bermuda, Guernsey.

- Betalingsoverførsel af 12. april 1994 på 128.057 USD, svarende til 860.131 kr., hvor G3 Securities Inc. ApS står anført som ordregiver, mens H1 Entertainment Ltd. står anført som betalingsmodtager ved konto i Bank of Bermuda, Guernsey.

- Faktura af 30. juni 1994 fra H1 Entertainment Ltd., G2, Bahamas til G3 Securities Inc. ApS på 935.800 kr. På fakturaen er det anført, at der er tale om "Consultant Fee for services done by H1 Entm. Ltd. regarding filmdeal", og at beløbet skal indsættes på en konto i Bank of Bermuda, Guernsey.

- Betalingsoverførsel af 7. juli 1994 på 128.053 USD, svarende til ca. 860.131 kr., hvor G3 Securities Inc. ApS står anført som ordregiver, mens H1 Entertainment Ltd. står anført som betalingsmodtager ved konto i Bank of Bermuda, Guernsey. På betalingsoverførslen er det anført, at denne er til dækning af "Payment G1".

- Betalingsoverførsel af 27. september 1994 på 35.274 USD, svarende til 215.152 kr., hvor G1 Consult & Finance A/S står anført som ordregiver, mens H1 Entertainment står anført som betalingsmodtager ved konto i Bank of Bermuda, Guernsey. På betalingsoverførslen er det anført, at denne er til dækning af "Consultant fee for H1 Entm. Ltd fra G1 Consult, Denmark".

- Oversigt over provision vedrørende filmkøb. Det fremgår heraf, at der er købt film for 92.200.247 kr., og at der udfra dette beløb er beregnet provisioner til "G5", "KK" og "A". "A" får ud fra oversigten en provision på i alt 935.800 kr.

G3 Securities Inc. ApS og G1 Consult & Finance A/S har begge adresse på ...Danmark.

ToldSkat har endvidere modtaget en række breve fra 1993 og 1994 vedrørende konstruktion af filmrettighedsprojekter samt opfølgning på disse, herunder korrespondance mellem G5 Entertainment og klageren/H2 Productions, korrespondance mellem advokat KK og klageren, korrespondance mellem LB og klageren, samt korrespondance mellem G1 Consult & Finance A/S og klageren/H2 Productions. H1 Entertainment Ltd. er ikke anført på brevene.

ToldSkat har søgt at fremskaffe selskabsoplysninger om H1 Entertainment Ltd., Guernsey fra Ibis International. Ibis International har ved brev af 11. august 1998 oplyst, at der ikke er registreret et selskab under dette navn i Guernsey. Klageren har oplyst, at H1 Entertainment Ltd. først var indregistreret på Guernsey, men da Guernsey havde for mange filmfirmaer, blev det aldrig oprettet, men i stedet registreret på Bermuda [retteligt Bahamas]. Fakturaen af 7. april 1994 blev derfor aldrig effektueret, men senere faktureret fra Bahamas den 30. juni 1994 og betalt 7. juli 1994.

ToldSkat har fundet, at klageren må anses for rette indkomstmodtager af provisionsindtægterne på i alt 1.152.046 kr. udbetalt til H1 Entertainment Limited, Bahamas.

Man har herved bl.a. henset til, at al korrespondance vedrørende konstruktionen af filmrettighedsprojekterne er stilet til og sendt fra klageren, og således ikke H1 Entertainment Ltd. H1 Entertainment Ltd. må anses at have været ren fiktion med henblik på at undgå beskatning i Danmark, idet der bl.a. er henset til, at der udover klageren og B ikke har været ansatte i selskabet, ligesom der ikke er udarbejdet regnskaber for selskabet, samt at postadressen har været hos klageren i Danmark.

Vedrørende det fremlagte regnskab udarbejdet den 29. november 1999 bemærkes det, at regnskabet ikke er underskrevet af direktionen, ligesom der ikke er medsendt bilag og dokumentation for, at årets resultat på 101.683 USD befinder sig på bankkontoen den 31. december 1994. Uanset om der havde foreligget underliggende dokumentation for det udarbejdede regnskab ville dette dog ikke have været grundlag for en ændret afgørelse.

Endvidere er der henset til, at det ikke kan anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at B har stået for den daglige drift. Navnet B optræder således ikke af korrespondancen vedrørende filmrettighederne. Endvidere bemærkes det, at brevet af 21. september 1994 fra "G2" til B er stilet til klagerens adresse i Danmark.

...

Landsskatterettens bemærkninger

Der findes efter det oplyste ikke tilstrækkeligt grundlag for at anse ToldSkats afgørelse for ugyldig som følge af mangelfuld partshøring/sagsbehandling fra ToldSkats side, idet der herved bl.a. er henset til, at der var aftalt et møde mellem klagerens advokat og ToldSkat, men at mødet blev aflyst på advokatens foranledning. Der må herefter antages på tilstrækkelig måde at have været givet adgang for klager til at kommentere myndighedernes synspunkter, ligesom advokaten har afgivet et indlæg den 13. december 1999.

Landsskatteretten finder af de af ToldSkat angivne grunde, at selskabet på Bahamas skatteretligt ikke kan anerkendes som et fra selskabsdeltagerne selvstændigt skattesubjekt. Der er herved særlig henset til, at selskabet var registreret hos et advokatfirma uden egen adresse, at selskabet var uden ansatte udover klageren og hans søn som direktører, og at selskabet var uden pligt til at udfærdige regnskaber. Der er videre henset til, at selskabet havde postadresse hos klageren i Danmark, at korrespondance vedrørende formidling/konsulentydelser omkring erhvervelse af filmrettigheder er stilet til og besvaret af klager, hvorfor denne virksomhed må anses for drevet af klager, og honorarindtægterne derfor må henføres som personlig indkomst hos virksomhedens udøver. Det af advokaten herom anførte kan ikke føre til et andet resultat.

Retten finder på dette grundlag og efter det i øvrigt foreliggende, at klageren må anses for rette indkomstmodtager af honoraret på 860.131 kr. af 7. juli 1994 fra G3 Securities Inc. ApS, samt honoraret på 215.152 kr. af 27. september 1994 fra G1 Consult & Finance A/S, i alt 1.075.283 kr. Det bemærkes herved, at det er disse beløb, som er tilgået selskabet for den omhandlede virksomhed, og at det ikke kan anses for dokumenteret eller sandsynliggjort, at B har ydet en arbejdsindsats, som kan begrunde overførsel af disse honorarer til ham.

Retten kan endvidere tiltræde det af ToldSkat anførte om, at det efter det oplyste om forholdene omkring selskabet på Bahamas må tilregnes klageren som groft uagtsomt, at han ikke medtog honorarindtægterne ved selvangivelsen for 1994, idet der herved er henset til, at klageren således som der rent faktisk blev disponeret burde have været klar over, at selskabet under de foreliggende omstændigheder ikke ville kunne anses for et selvstændigt skattesubjekt efter danske regler. Retten finder derfor, at fristen i dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1 har været suspenderet efter § 35, stk. 3, indtil det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt skatteansættelse, og den påklagende ansættelse for indkomståret 1994 er derfor ikke ugyldig på grund af forældelse.

Den påklagede ansættelse nedsættes herved til 1.075.283 kr.

Retten har herved ikke taget stilling til, i hvilket omfang beløbet på 1.075.283 kr. skal reduceres med fradrag for udgifter, der er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, idet det overlades til den stedlige skattemyndighed at foretage den nærmere talmæssige opgørelse heraf.

Herefter bestemmes

Honorar indtægtsført i selskab på Bahamas anset for personlig indkomst, 1.152.046 kr., nedsættes til 1.075.283 kr.

..."

Under denne sag, der er anlagt den 30. juli 2002, har sagsøgeren nedlagt endelig påstand om, at ansættelsen af sagsøgerens skattepligtige indkomst for indkomståret 1994 hjemvises til fornyet behandling ved myndighederne. Til støtte for denne påstand har sagsøgeren gjort gældende, at de omhandlede provisionsindtægter ikke kun skal beskattes hos ham, men skal fordeles mellem sagsøgeren og B i forhold til deres respektive arbejdsindsatser i forbindelse med erhvervelse, sikring og vedligeholdelse af disse indtægter, og at denne fordeling skal foretages af skattemyndighederne.

Skatteministeriet har påstået frifindelse, subsidiært hjemvisning svarende til sagsøgerens påstand.

I et faxbrev af 29. oktober 1993 fra advokat KK til sagsøgeren, der da opholdt sig i Los Angeles, er det anført:

"Kære A !

Vedlagt fremsender jeg til orientering kopi af skrivelse af dags dato, som samtidig hermed er telefaxet til TB, vedlagt de nu udarbejdede "gældsbreve".

Hele processen ser, som du kan se af skrivelsen til TB, ud til at falde på plads allerede i indeværende uge, hvilket betyder, at det første selektive salgsarbejde vil kunne påbegyndes primo næste uge, idet både vores "tax opinion" og "legal opinion" har tiltrådt aftalen med G5 Entertainment, selvsagt under forudsætning af at den samme dokumentation anvendes.

Jeg har af hensyn til forståelsen af finansieringen via de to gældsbreve, som er en såkaldt "back-to-back finansiering" lavet en skitse, som jeg vedlagt fremsender til dig, idet jeg håber, at du vil lette forståelsen for dig, ligesom den i sin tid lettede forståelsen for mig.

Lad os forsøge at kontakte hinanden senere i dag.

De bedste hilsener og fortsat god fornøjelse."

Af et brev af 9. februar 1994 fra sagsøgeren til G1 Consult & Finance A/S fremgår følgende:

"Att.: Hr. MT

Vedr.: Filmrettigheder, indkøbt hos G6 Inc. Los Angeles, USA.

Jeg har nu haft lejlighed til at gennemgå vurderingen af de rettigheder, som G1 Consult & Finance A/S har erhvervet fra ovenstående selskab. Vurderingerne er gengivet i appendix, vedhæftet denne skrivelse.

Vurderingerne er foretaget af den uafhængige valuar, MA, , Los Angeles.

De faktorer, som i forbindelse med vurderingen er lagt til grund finder jeg relevante og dækkende, herunder særligt de angivne oplysninger vedrørende filmenes hidtidige indtjening, idet filmene på de vurderede territorier og media alle er released.

Som konklusion på min undersøgelse kan jeg meddele, at jeg kan tilslutte mig resultatet, af den af MA foretagne vurdering, som jeg finder rimelig.

Jeg skal for en god ordens skyld erklære, at jeg er helt uafhængig af samtlige parter i handelen af ovennævnte rettigheder, ligesom jeg ikke har nogen økonomisk interesse heri."

I et faxbrev af 31. januar 1995 fra G1 Consult & Finance A/S til sagsøgeren hedder det:

"Vedr.: Indtjeningsbilag på film for alle filmselskaberne

Hej A.

Vi er af R1 blevet opfordret, at fremskaffe kontoudtog til filmselskaberne. Kontoudtogene bliver udarbejdet af DP men dertil skal der - som i de foregående perioder - udarbejdes indtjeningsbilag fra G5.

Kunne vi bede dig om at sætte dig i forbindelse med G5 og bede dem om at udarbejde Statement of Revenue [opgørelse af indtægter] for alle selskaberne og for perioden 30.06.94 - 31.12.94.

Det vil være os en stor hjælp.

Skulle der være behov for yderligere informationer står vi naturligvis til rådighed.

På forhånd tak."

I en fremlagt talopstilling vedrørende filmkøb, der angiveligt skal være udfærdiget af G3 Securities Inc. ApS, findes et sammentalt beløb på 935.000 kr. i en rubrik med teksten "A Provision".

Forklaringer

Der er under domsforhandlingen den 16. oktober 2003 afgivet forklaring af sagsøgeren samt vidneforklaring af B.

A har forklaret, at advokat KK i 1993 rettede henvendelse til ham og fortalte, at han havde en klient, MK, der var interesseret i at købe rettigheder til amerikanske film. Advokaten, der vidste, at sagsøgerens søn, B, var i filmbranchen og opholdt sig i USA, spurgte ham, om han med sønnens bistand kunne finde frem til firmaer i USA, der ville sælge sådanne rettigheder. Han traf aftale med advokat KK herom, og det blev aftalt, at dette projekt skulle honoreres med 1 % af salgsbeløbet for rettighederne. Der blev ikke affattet noget skriftligt om denne aftale, da han og KK kendte hinanden godt. Der blev ikke aftalt noget om dækning af omkostninger i forbindelse med arbejde, der ikke førte til salg. Han fik B til at undersøge mulighederne for køb af sådanne rettigheder, og der blev herefter indgået kontrakt med G5 Entertainment Inc. Sagsøgeren deltog sammen med KK i oktober 1993 i møder i USA herom. Efterfølgende var der mange dokumenter, som sagsøgeren gennemgik, og han havde det opfølgende arbejde, hvor han optrådte som et mellemled mellem B i USA og KK. Han var således til et møde sammen med KK i Cannes i 1994. Han stiftede i 1994 H1 Entertainment Limited, som skulle tage sig af køb af filmrettighederne. Dette selskab ejedes af ham og B med hver en halvpart. Han vil anslå sit eget tidsforbrug med projektet til at andrage 60-70 timer, hvortil kommer rejser til i alt ca. 30 timer. Det samlede provisionsbeløb androg godt 1 mio. kroner.

A har om sit brev af 9. februar 1994 til G1 Consult & Finance A/S forklaret, at det vedrører en sagkyndig vurdering, som han har foretaget. Han er dog ikke fuldstændig sikker på, om brevet angår netop projektet i denne sag.

B har forklaret, at han er administrerende direktør i G7 Produktion. Han er uddannet som filmproducer i USA, hvor han opholdt sig fra 1991 til udgangen af 1994. I sensommeren 1993 kontaktede hans far ham og fik ham til at påtage sig den opgave at finde firmaer i USA, der solgte de filmrettigheder, som G1 Consult & Finance A/S var interesseret i at erhverve. Han fandt frem til 17 firmaer, som havde rettigheder til både produktion og distribution af film. Han havde i den forbindelse en række møder og telefonsamtaler, og det endte med, at der blev indgået aftale med firmaet G5 Entertainment, der rådede over så stor filmportefølje, at dette firma alene kunne dække G1s behov. Han har alene forestået arbejdet med at indgå aftale med G5 Entertainment, men har dog også deltaget i det efterfølgende arbejde med for eksempel gennemgang af kontrakter vedrørende hver enkelt film. Aftalen med G1 medførte kun provision på 1 % til H1 Entertainment Limited i de tilfælde, hvor der kom en aftale i stand om køb af rettigheder til en film; ellers blev kun omkostninger til rejser mv. dækket. Den indbyrdes fordeling af provisionsindtægterne mellem ham og hans far har ikke været drøftet, men han antog, at de skulle deles lige. Han vil anslå sit eget arbejde med projektet til at have et omfang af i alt 200 til 250 timer, hvoraf cirka halvdelen er anvendt til møder og telefonsamtaler og cirka en tredjedel til rejser. Det beløb på 11.500 dollar, som han modtog den 2. marts 1994, vedrørte refusion af udlæg. H1 Entertainment Limited blev først stiftet, da man vidste, at der ville komme provisionsindtægter.

Procedure

A har til støtte for sin påstand anført, at det alene er hans og Bs forklaringer i retten om hver deres arbejdsindsats i forbindelse med provisionsindtægterne, der må lægges til grund, når det skal afgøres, hvordan disse indtægter skal fordeles mellem disse to personer. På denne baggrund kan det statueres, at cirka 2/3 af arbejdet er udført af B og kun cirka 1/3 af A. Bevisbedømmelsen er fri, og det kan ikke kræves, at der er støtte for disse forklaringer i sagens skriftlige materiale. Herefter skal påstanden om hjemvisning tages til følge, idet det faktiske grundlag for den afgørelse, som Landsskatteretten har truffet, har vist sig at være urigtig.

Skatteministeriet har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at A ikke har ført bevis for, at han ikke skulle være rette modtager af hele provisionsbeløbet på 1.075.283 kr. Sagens skriftlige grundlag giver ikke støtte for at antage, at B skulle have haft nogen andel i arbejdet med provisionsindtægterne. As og Bs forklaringer kan i denne situation ikke tillægges betydning, især ikke i den foreliggende situation, hvor der er interessefællesskab mellem dem, og hvor B ikke var skattepligtig i Danmark i 1994. Brevet af 9. februar 1994 fra A til G1 Consult & Finance A/S indicerer, at det er ham, der har udført konsulentarbejdet, og det underbygges af talopstillingen vedrørende filmkøb, hvor et beløb på 935.000 kr. er anført som "A Provision". Selvom retten skulle lægge de afgivne forklaringer om fordelingen af As og Bs arbejde med provisionsindtægterne til grund, har disse forklaringer ikke relevans for afgørelsen af, hvem der er rette indkomstmodtager af provisionsbeløbet, da det er A, der er konsulenten og som har klientrelationen til G1 Consult & Finance A/S. Det er også ham, der ifølge sin egen forklaring er berettiget og forpligtet i forhold til aftalen, som han indgik med advokat KK på vegne G1 Consult & Finance A/S. Det er derfor A, der har krav på hele konsulenthonoraret, selvom han måtte have gjort brug af B som "underentreprenør".

Landsrettens bemærkninger

Sagen drejer sig om opgørelsen af As indkomst for 1994, idet et beløb på 1.075.283 kr. svarende til et honorar i forbindelse med et filmrettighedsprojekt er anset for As personlige indkomst.

A har endeligt gjort gældende, at honoraret skal fordeles mellem sagsøgeren og hans søn B.

Der er imidlertid ikke fremlagt dokumenter, der direkte godtgør, at B i væsentlig grad har deltaget i eller udført arbejde vedrørende filmrettighedsprojektet. De fremlagte dokumenter vedrører bl.a. korrespondance til og fra A angående projektet, herunder et brev af 9. februar 1994 fra A til G1 Consult & Finance A/S, hvori A beskriver sin gennemgang af en valuarvurdering af filmrettigheder, som G1 har erhvervet fra G5 Entertainment. A oplyser blandt andet i brevet, at "som konklusion på min undersøgelse kan jeg meddele, at jeg kan tilslutte mig resultatet af den foretagne vurdering, som jeg finder rimelig". Der foreligger således ikke anden dokumentation vedrørende det arbejde, som B skal have udført end pågældendes og sagsøgerens egne forklaringer.

Herefter lægges det efter bevisførelsen til grund, at A var den, der forhandlede og indgik aftale med G1, og som udførte det egentlige konsulentarbejde i forbindelse med projektet, og at alene han har været den berettigede og forpligtede i forhold til den mundtlige aftale, som han ved advokat KKs mellemkomst indgik med G1 vedrørende film-rettighedsprojektet. A er således rette indkomstmodtager af det beløb, hans selvangivelse for 1994 er blevet forhøjet med.

Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet frifindes.

Sagsøgeren, A, skal inden 14 dage i sagsomkostninger til sagsøgte betale 42.000 kr.