Dato for udgivelse
25 Feb 2004 13:54
SKM-nummer
SKM2004.89.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
99/03-4740-00066
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Livrente, beregningsgrundlag, fradrag, fordeling, pensionsbeskatning
Resumé

Et pensionsselskab ønsker at udbyde en ny type livrente, hvor størrelsen af de fremtidige pensionsydelser skulle beregnes efter hver indbetaling. For de nuværende forsikringer beregnes størrelsen af ydelserne ud fra alle de præmier, der er aftalt betalt i hele perioden. Spørgsmålet var herefter, om den nye type livrente skattemæssigt skulle behandles som én eller flere pensionsordninger. Finanstilsynet oplyste, at livrenten forsikringsteknisk anses for én samlet ordning.

Ligningsrådet fandt på den baggrund, at ordningen også skattemæssigt måtte anses for én samlet ordning. Der skal derfor ikke ske fordeling af fradraget for de enkelte års indbetalinger over 10 år.

Reference(r)

Pensionsbeskatningsloven § 18

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-1 A.C.1.3.2

Spørgsmål

Kan den årlige indbetaling på en livrente, hvor størrelsen af pensionsydelsen beregnes efter hver indbetaling, fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den pågældende kundes skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori indbetalingen forfalder?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Årsagen til spørgsmålet er, at pensionsselskabet som følge af udviklingen på finansmarkederne ønsker at begrænse sine fremtidige forpligtelser. Dette sker ved at tilbyde et produkt, hvorefter hver enkelt af forsikringsejerens indbetalinger anvendes til køb af forsikringsydelser, hvis størrelse beregnes på grundlag af det beregningsgrundlag, der gælder på indbetalingstidspunktet.

Pensionsselskabet oplyser, at for de nuværende forsikringer beregnes størrelsen af de ydelser, der kan fås for alle de præmier, der er aftalt betalt i hele perioden. Beløbet bliver anført i den pensionsoversigt, der sendes til forsikrede som en bekræftelse af den indgåede forsikringsaftale.

Ved de fremtidige ordninger indgås en aftale med en kunde om, at der hvert år i 10 år indbetales det samme beløb, f.eks. 100.000 kr., til en privat oprettet pensionsordning med løbende udbetalinger, der opfylder betingelserne i pensionsbeskatningslovens kap. 1.

Når første indbetaling modtages, beregnes størrelsen af den livrente, der kan fås for den første indbetaling. Størrelsen af de ydelser, der kan fås for indbetalingen, er anført i den pensionsoversigt, der sendes til forsikrede som en bekræftelse af den indgåede forsikringsaftale.

Når næste indbetaling modtages, forhøjes livrenten med det beløb, der kan fås for den næste indbetaling. Der udstedes derefter en ny pensionsoversigt, der viser, hvor meget ydelserne er vokset til som følge af denne indbetaling. Det samme gælder for hver af de følgende indbetalinger.

Pensionsselskabet anfører endvidere, at standses eller nedsættes størrelsen af den aftalte indbetaling, før der er gået 10 år, vil det bevirke ændring af forsikredes skattepligtige indkomst tilbage i tiden i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Spørgsmålet er herefter, om der gennem de enkelte års indbetalinger skattemæssigt anses oprettet en ny ordning hvert år, eller om aftalen skattemæssigt skal anses for en samlet ordning.

Finanstilsynet har oplyst, at den nye ordning forsikringsteknisk må anses for én samlet ordning.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Det bemærkes, at den nye ordning alene ændrer beregningsgrundlaget for ydelserne i forhold til de nuværende ordninger. Styrelsen finder ikke, at en sådan ændring har betydning for, om hver indbetaling må anses for en selvstændig ordning, eller om hele ordningen anses for én samlet ordning.

Styrelsen anser derfor skattemæssigt den påtænkte model for én samlet ordning. Der er herved navnlig lagt vægt på Finanstilsynets oplysning om den forsikringstekniske vurdering af spørgsmålet.

Indbetalingerne vil være fradragsberettigede i det indkomstår, hvor de forfalder, jf. Pensionsbeskatningslovens § 18 stk. 1, 1. pkt. Der skal således ikke ske fordeling af de enkelte års indbetalinger over 10 år efter reglen om kapitalindskud i lovens§ 18, stk. 3.

Styrelsen indstillede derfor, at spørgsmålet besvaredes med "Ja".

Ligningsrådet tiltrådte indstillingen.