Dato for udgivelse
09 mar 2004 15:41
SKM-nummer
SKM2004.111.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/02-301-00799
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, journalistisk virksomhed, kursusvirksomhed, artikler, redigering pressefoto
Resumé

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 7 og nr. 3

Henvisning

Momsvejledningen 2004-1 D.11.3

Henvisning

Momsvejledningen 2004-1 D.11.7

På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen udabejdet følgende retningslinier for momsfritagelse og momspligt for freelancejounalister. Hvis arbejdet udføres af en lønmodtager for en arbejdsgiver, er arbejdet/opgaven ikke omfattet af momspligt.

Momsfritagelse

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 3 er skoleundervisning og undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning, der har karakter af skoleundervisning, fritaget for moms. Momsfritagelsen omfatter ikke kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod institutioner m.v.

Retningslinier for salgsmoms (udgående moms)

De retningslinier, der er beskrevet for trykte medier omfatter også materialet, når det gengives på web.

Generelt kan det anføres, at for at en journalistisk ydelse kan være momsfritaget, skal journalisten have en sædvanlig grad af redaktionel frihed og skal præstere en individuel, selvstændig, skabende indsats, der har en vis originalitet.

Hvis den ydelse, som journalisten leverer ikke har den nødvendige grad af kunstnerisk og redaktionel frihed er leverancen momspligtig.

En forudsætning for, at de artikler og andre produkter, der nævnes idet følgende er fritaget, er således, at journalisten har en sædvanlig grad af redaktionel frihed

En forudsætning for, at den redigering der nævnes er fritaget, er således, at redigeringen er bearbejdning af en tekst under sædvanlig redaktionel frihed. Gennemgang og ændring af en tekst uden sædvanlig redaktionel frihed er ikke momsfritaget.

   

Momsfrit

Momspligtigt

1. Artikler til aviser, fagblade, magasiner, ugeblade og andre regelmæssigt udkommende publikationer

x

 
2.

Artikler til medarbejderblade/personaleblade

x

 
3.

Redigering og produktionstilrettelæggelse af medarbejderblade/personaleblade/fagblade mv.

 

 

 
 • redigering

x

 
 
 • produktionstilrettelæggelse
 

x

 
 • lay/out
 

x

4.

Artikler til informations/kundeaviser udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder

x

 
5.

Redigering/lay-out/produktionstilrettelæggelse af informations/kundeaviser, udgivet af såvel offentlige myndigheder som private virksomheder:

   
 
 • redigering

x

 
 
 • lay-out
 

x

 
 • produktionstilrettelæggelse
 

x

6.

Lay-out af blade mv.

 

 x

7.

Artikler til byfestaviser, turistaviser o.lign

 x

 
8.

Udarbejdelse af pressemeddelelser for offentlige myndigheder og for private virksomheder:

   
 
 • egentlig journalistisk arbejde med sædvanlig grad af redaktionel frihed

x

 
 
 • bunden arbejdsopgave f.eks. tekstrevision af et foreliggende oplæg
 

x

9.

Udarbejdelse af oplysende pjecer og tryksager for offentlige myndigheder og for private virksomheder:

 

 

 
 • journalistisk skrivearbejde med sædvanlig redaktionel frihed

x

 
 
 • revision af teksten i et oplæg fra myndigheder/virksomheden
 

x

 
 • lay-out
 

x

 
 • produktionstilrettelæggelse
 

x

10.

Udarbejdelse af informative annoncetekster for offentlige myndigheder og private virksomheder: 

 


 

 
 • tekstudformning, hvis der er sædvanlig grad af redaktionel frihed

x

 
 
 • revision af teksten i et oplæg fra myndighederne/virksomheden
 

x

 
 • lay-out
 

x

 
 • kontakt til indryknings-medierne
 

x

11.

Andre former for informationsarbejde for offentlige myndigheder:


 


 

 
 • journalistisk information, f.eks. udarbejdelse af tekster, radioprogrammer. videoprogrammer

x

 
 
 • konsulentarbejde
 

x

 
 • videoproducentarbejde (økonomisk og ledelsesmæssigt ansvar for en given produktion)
 


x

 
 • lay-out
 

x

 
 • produktionstilrettelæggelse
 

x

12.

Tilrettelæggelse af fagbøger/håndbøger

 

 x

13. Journalistisk skrivning af fagbøger/håndbøger

 x

 
14.

Produktion af TV/videoprogrammer.:

 

 

 
 • den del af arbejdet, der er journalistisk - udarbejdelse af synopsis, drejebog, manuskript, klippemanus, forredigering, medredigering

x

 
 
 • levering af ideer og research til TV-programmer i form af forslag til udformning af den indholdsmæssige side og af udsendelsens billede-valg og udtryk

x

 
 
 • producentarbejde (den, der står med det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for en given produktion)
 

x

15.

Produktion af radioprogrammer/indslag

 

 

 
 • den del af arbejdet, der er journalistisk

x

 
 
 • producentarbejde
 

x

 

16. Tekstning af TV-udsendelser

 

 

 
 • oversættelse, der er mere "fri", og hvortil der eventuelt også kræves en vis gendigtning af teksten

x

 
 
 • direkte oversættelse af en tekst, som translatørvirksomhed
 

x

 
 • direkte oversættelse af teknisk og kommercielt materiale, som forudsætter en særlig teknisk ekspertise
 

x

17.

Bladtegninger

 x

 
18.

Pressefotografisk arbejde

 

 x

Særligt om kursusvirksomhed og undervisningsopgaver

   

Momsfrit

Momspligtigt

a.

Skolemæssig undervisning, faglig uddannelse eller undervisning med erhvervsmæssigt sigte som almindelig undervisning af børn og unge, undervisning på videregående uddannelsesinstitutioner og aftenskoleundervisning

x

 
b.

Kurser i f.eks. personlig udvikling

 

x

c.

Kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært er rettet mod virksomheder og institutioner mv.

 

x

d.

Levering af undervisning til en kursusvirksomhed, altså, når freelanceren er underleverandør af undervisningsydelser til en kursusvirksomhed

x

 

Blandede arbejdsopgaver

Hvis journalisten udfører en samlet arbejdsopgave, der indeholder både momspligtige -og frie ydelser, må det undersøges, hvad der særligt karakteriserer den pågældende arbejdsopgave og afgøres, om journalisten leverer flere uafhængige hovedydelser eller en enkelt ydelse, som består af en hovedydelse med sekundære ydelser. Ved denne vurdering skal man tage hensyn til samtlige omstændigheder ved den pågældende levering. Det har ikke afgørende betydning for vurderingen om der er aftalt en samlet pris for leveringen. En ydelse skal anses for sekundær i forhold til en hovedydelse, når den ikke for kunderne (en gennemsnitsforbruger) udgør et mål i sig selv, men er et middel til at udnytte hovedydelsen på de bedst mulige betingelser.

 • Hvis det er flere uafhængige ydelser, afgøres momspligten for hver enkelte ydelse.
 • Drejer det sig derimod om en hovedydelse med sekundære ydelser, følger de sekundære ydelser momsreglerne for hovedydelsen.

Et eksempel på dette kunne være følgende: En freelancer leverer en artikel til et ugeblad, hvor der indgår citater af tekststykker på et fremmedsprog, som oversættes ordret til dansk i artiklen. Den samlede levering af artiklen vil være momsfri. Man vil således ikke anse oversættelserne for at være en selvstændig momspligtig translatørydelse.

Faktura for blandede arbejdsopgaver

Hvis en faktura omfatter både momspligtige og momsfritaget leverancer, skal den indeholde oplysning om, hvilke af leverancerne der er momspligtige. De momspligtige leverancer skal anføres for sig med særsklit sammentælling.

Retningslinier for købsmoms (indgående moms)

Indkøb, som kun vedrører de momspligtige arbejdsopgaver

Freelanceren har fuld fradragsret for købsmomsen af varer og ydelser, der udelukkende bruges til de momspligtige arbejdsopgaver.

Indkøb, som kun vedrører de momsfrie arbejdsopgaver

Freelancere har ikke fradragsret for indkøb, som kun vedrører de momsfrie opgaver, heller ikke hvis man har både momspligtige og momsfrie arbejdsopgaver.

Indkøb, som vedrører både momspligtige og momsfrie arbejdsopgaverFor indkøb (fællesomkostninger), som vedrører både de pligtige og de frie aktiviteter, kan freelanceren fratrække en del af momsen.

Denne del skal beregnes på grundlag af forholdet mellem freelancerens salg af momspligtige varer og ydelser og freelancerens samlede salg i det pågældende regnskabsår ( momsen skal ikke regnes med). Der gælder dog særlige regler ved køb af biler.

Når købsmomsen gøres op for en momsperiode, kan freelanceren bruge det foregående regnskabsårs salgstal til en foreløbig opgørelse. Når regnskabsåret er gået, skal freelanceren opgøre det faktiske forhold mellem årets salg af momspligtige varer og ydelser og det samlede salg. På dette grundlag skal freelanceren så foretage en endelig regulering af momsen for det pågældende regnskabsår.

Eksempel på beregning af delvis fradragsret

Samlet salg af varer og ydelser

300.000 kr.

Salg af momspligtige varer og ydelser

100.000 kr.

Fradragsprocenten udgør
(100.000/300.000) x 100

33,3 pct.,
- som rundes op til 34 pct.

Indkøb som vedrører både momspligtige arbejdsopgaver og private formål

Momsen på indkøb, freelanceren bruger til såvel momspligtige som private formål, kan medregnes til købsmomsen med den andel, som skønsmæssigt vedrører den momspligtige virksomhed. Det gælder f.eks. indkøb af el, gas, vand og telefon.

Salg til udlandet

Danmark betragtes som leveringssted for alle de journalistiske ydelser, der leveres af en freelancer, som har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed eller et fast forretningssted her i landet. Det er altså de danske momsregler,der skal anvendes. Dette gælder dog ikke for undervisnings- og kursusvirksomhed.

Dansk Journalistforbund

Dansk Journalistforbund har oplyst, at de vil udgive en pjece om den momsmæssige behandling af freelancejournalister m.fl. Pjecen vil indeholde de her offentliggjorte retningslinier.