Dato for udgivelse
09 Feb 2004 11:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16. januar 2004
SKM-nummer
SKM2004.66.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 147/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophør, virksomhed, behold, aktiver, negativ, driftsmiddelsaldo
Resumé

Skatteyderens virksomhed i form af varelager, goodwill, firmanavn, telefonnummer, medarbejderforpligtelser og samtlige driftsmidler, bortset fra en kopimaskine og en skrivemaskine, blev solgt ved aftale af 3. september 1998. Den omstændighed, at skatteyderen beholdt kopimaskinen og skrivemaskinen kunne ikke føre til, at virksomheden ikke var ophørt i indkomståret 1998. Beskatningen af den negative driftsmiddelsaldo var derfor rigtig

Reference(r)

Afskrivningsloven § 6, stk. 1 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004 - 1 E.C.2.4.9.1

Parter

Parter

A
(advokat Ole W. Rasmussen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Hermann, Poul Sørensen, Peter Blok, Asbjørn Jensen og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 11. afdeling den 19. marts 2003.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, som landsretten har anført, tiltræder Højesteret, at virksomheden er ophørt i 1998.

Da salgssummen for driftsmidlerne oversteg saldoen på driftsmiddelkontoen, således at denne blev negativ, følger det af den dagældende afskrivningslovs § 6, stk. 1, 3. pkt., at den negative saldo (genvundne afskrivninger) skal beskattes i 1998, selv om enkelte driftsmidler ikke blev solgt i dette år.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.