Arbeidsavtale

Arbeidsgiver: xxx Sykehus, adresse, Norge.

Arbeidstaker: Lege.

Stilling: Overlege/spesiallege ved xxx sykehus.

Sykehuset har som arbejdsgiver den fulde beslutningsmyndighet i arbeidsforholdet

Arbeidsforholdets varighet: F.o.m. uke xx, 2003 to.m. uke xx, 2003 (f.o.m. xxxxxx to.m. xxxxxx).

Arbeidstid: Normal daglig arbejdstid.

Vakter: Maks. 4 sekundærvakter/2 uker, inkl. mellomliggende lørdag og søndag/2 uker.

Lønn m.v.: DKK xx.xxx netto, inkl. feriepenge og etter norsk skatt.

Lønnutbetaling og skattetrekk ivaretas av arbejdsgiver.

Ferie: Etter ferielovens bestemmelser.

Taushetsplikt: Legen er underlagt gjeldende regler om taushetsplikt

Andre forhold: Arbeidstaker vil motta rejseplan, flybilletter, opplysninger om bolig, avdeling og arbejdsforhold i god tid før arbeidsperiode.

xxx,_____________2003

 

______________________________ ______________________________
Arbeidsgiver Arbeidstaker

Denne arbeidsavtalen er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene.