Samarbejdsaftale II

Som ordregiver: xx Sykehus, Norge/Sverige.

Som ordremodtager: ApS

Aps påtager sig administration, management og servicering af følgende stilling:

Stilling: Overlæge/speciallæge/sygeplej. ved xx afdeling, xx Sykehus.

Arbejdstager i ovennævnte stilling ansættes af ordregiver.

Arbejdstagers tjeneste indebærer normal dagarbejdstid fra mandag til fredag samt max. x vagter/uge.

Administrationsperiode: xxxxxxx med mulighed for forlængelse efter forudgående aftale med Aps

Administration vedr. ansættelserne er outsourcet til Aps. Outsourchings ydelsen omfatter:

  1. Aps formidler arbejdstagere med de af arbejdsgiver/ordregiver definerede kvalifikationer til de givne opgaver.
  2. Autorisationer.
  3. Udfærdigelse af arbejdskontrakt mellem arbejdsgiver og arbejdstager.
  4. Erhvervsansvars- og erhvervsrejseforsikring.
  5. Rejsearrangement t/r fra bolig til arbejdssted.
  6. Månedlige lønspecifikationer outsourcet til revisionsfirma. Lønspecifikationer udfærdiges på baggrund af indberetning fra arbejdstager og arbejdsgiver/ordregiver.
  7. Aps indsender E101-formular til Den Sociale Sikringsstyrelse.

Arbejdsgivers/ordregivers forpligtelser:

  1. Arbejdsgiver/ordregiver betaler løn til den ansatte, relevante afgiftsandele, samt sørger for betaling af norske/svenske skatter og opfyldelse af krav til indberetningspligt vedr. løn og trekkoplysninger til lokale skattevæsen vedrørende den ansatte.
  2. Stiller fri passende bolig til rådighed for den ansatte og har ansvaret for slutrengøring efter den ansatte.
  3. Betaling af outsourchings ydelse / administrationshonorar til Aps.

Totalomkostninger for arbejdsgiver/ordregiver : DKK xx.xxx pr. uge.

Administrationshonorar: DKK xx.xxx pr. uge.

Totalomkostninger for arbejdsgiver/ordregiver ved ekstravagter: Hverdagsvagt DKK x.xxx ; Lørd-søn-helligdag DKK x.xxx.

Administrationshonorar for ekstravagter: Administrationshonorar for ekstravagt udgør DKK x.xxx.

Efterregulering af administrationshonorar foretages på baggrund af den udførte og indberettede arbejdsplan fra den ansatte og arbejdsgiver/ordregiver.

Fakturering: Aps fakturerer administrationshonorar.

Betalingsbetingelser: Netto + 14 dage. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 3 % renter pr. påbegyndt måned. Beløbet indbetales til Aps.

Bankforbindelse: xxxxxxxxxx. Konto-nr.: xxxx xxxxxxxxxx - S.W.I.F.T adresse xxxxxxxx.

Ovenstående samarbejdsaftale accepteres.

 

_________________________________ ______________________________
Ordregivers underskrift ApS
Dato:_____________________________ Dato:__________________________

Denne skrivelse eksisterer i 2 originale eksemplarer, en hos ordregiver og en hos ordremodtager.