Dato for udgivelse
02 Feb 2004 11:05
SKM-nummer
SKM2004.41.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
1009/04-000077
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Ligningsrådet fandt, at der kunne gives tilladelse til efterfølgende at udtage en blandet benyttet bil af virksomhedsordningen, da disposition var omfattet af skattestyrelseslovens § 37 D.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 37 D
Virksomhedsskatteloven § 1

Henvisning

Ligningsvejledningen 2004-2 E.G.2.2.1 E.G.2.2.2

 

Henvisning

Processuelle regler på ToldSkats område 2004-1 G.9

Skatteyder der anvender virksomhedsordningen påklagede den skatteansættende myndigheds, afgørelse af 15. september 2003, vedrørende anmodning om ændring af selvangivelsen, jf. skattestyrelseslovens § 37 D.

Skatteyder solgte den 30. november 2000 en bil, der var i virksomhedsordningen. Det beroede imidlertid på en fejl, at bilen ikke blev ført ud af virksomheden til privatøkonomien primo 2000, men først den 30. november 2000.

Det forhold, at bilen ikke blev overført primo 2000 medførte, at han blev ansat af fri bil i alt 70.016 kr., med et fradrag for driftsudgifter på 30.429 kr. Skatteansættelsen for indkomståret 2000 blev således forhøjet med i alt 39.587 kr.

Skatteyderen anmodede derfor om tilladelse til at føre bilen ud af virksomhedsordningen primo 2000.

Det var endvidere oplyst, at skatteyderen havde tilkendegivet, at bilen var en privat benyttet bil, idet de løbende omkostninger, for hele indkomståret 2000, var selvangivet som private udgifter.

Den skatteansættende myndigheds indstilling og begrundelse

"Ændring af disponering i virksomhedsordningen er ikke omfattet af bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 37 D, i det omgørelse af disponeringen positivt forhindres af anden lovgivning, jf. virksomhedsskattelovens § 2, stk. 2.

Disponeringen i virksomhedsskatteordningen har efter ligningsafdelingens opfattelse, ikke haft utilsigtede skattemæssige virkninger, idet reglerne for blandet bil i virksomhedsordningen er kendt af både dig og din revisor, og værdi af fri bil i tidligere indkomstår korrekt er selvangivet efter Ligningslovens § 16, stk. 4.

Ligningsafdelingen har ikke ændret på disponeringen i virksomhedsordningen, men alene fulgt op på den selvangivne disponering."

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Hvis forudsætningen om, at bilen i år 2000 ikke var blandet benyttet, men udelukkende privat anvendt, som anført af skatteyder, er korrekt, skal anmodningen ikke forelægges Ligningsrådet. Biler som alene er privat benyttet kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Dette fremgår af virksomhedsskattelovens § 1. Ved forelæggelsen for Ligningsrådet forudsatte styrelsen således, at bilen i indkomståret 2000 var blandet benyttet, som anført af den skatteansættende myndighed.

Af skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1 fremgår, at Skatteministeren kan tillade, at en skattepligtig kan ændre et valg i selvangivelsen, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse af betydning for valget og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. Ifølge lovens stk. 2, skal anmodning om tilladelse efter stk. 1 fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den skatteansættelse, der begrunder anmodningen. Skatteministeren kan efter anmodning fra en skattepligtig dispensere fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at der ikke vil kunne opnås tilladelse, hvis der foreligger strafbare forhold, eller hvis der er tale om forsøg på skatteunddragelse.

Af bemærkningerne fremgår endvidere, at det er en betingelse for tilladelsen, at det tidligere trufne valg som følge af myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssige virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godtgøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes.

I bemærkningerne til lovforslaget er der nævnt et eksempel, hvori det fremgår, at skatteyderen kan ændre sit tidligere valg med hensyn til dispositioner i virksomhedsordningen. På dette grundlag kan styrelsen ikke tilslutte sig den skatteansættende myndigheds begrundelse for indstillingen.

I nærværende sag vil en ændring af valget, således at bilen føres ud af virksomhedsordningen primo 2000 medføre, at forhøjelsen bortfalder, og skatteansættelsen skal foretages under anvendelse af reglerne for blandet benyttede biler udenfor virksomhedsordningen. En bil, der føres ud af virksomhedsordningen, skal overføres i hæverækkefølgen efter reglerne i virksomhedsskattelovens § 5, stk. 1, medmindre værdien bogføres på mellemregningskontoen.

Styrelsen finder, at der er hjemmel i skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 1 til at foretage et sådan valg, og at betingelserne i lovens stk. 1 er opfyldt.

Styrelsen finder endvidere, at betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 D, stk. 2 er opfyldt. Den 5. maj 2003 ændrede den skatteansættende myndighed skatteansættelserne for indkomstårene 2000 og 2001. Den 8. september 2003 anmodede skatteyder om ændring af valget i henhold til skattestyrelseslovens § 37 D. Skatteyder havde således fremsendt sin anmodning om ændring af selvangivelsen, indenfor fristen af 6 måneder

Det er styrelsens vurdering, at der ikke foreligger strafbare forhold, eller forsøg på skatteunddragelse.

Da betingelserne i skattestyrelseslovens § 37 D således i det hele er opfyldt, indstilles, anmodningen i henhold til skattestyrelseslovens § 37 D imødekommes.

Ligningsrådet

tiltrådte indstillingen.