Dato for udgivelse
05 feb 2004 10:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
4. december 2003
SKM-nummer
SKM2004.54.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0162
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fritagelse, arbejdsgiver, arbejdsmarkedsbidrag
Resumé

Klageren, der var fuldt skattepligtig til Danmark, fandtes at have en dansk arbejdsgiver, således at hun var bidragspligtig i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, af lønindkomst fra det danske selskab, uanset at hovedparten af arbejdsfunktionen havde tjent til at løse opgaver for et svensk selskab.

Reference(r)
Lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1

Klagen skyldes, at Told- og Skatteregionen ikke har imødekommet klagerens ansøgning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag efter lov om arbejdsmarkedsfonde § 7, stk. 1, litra a, ligesom hun heller ikke er anset berettiget til fritagelse for betaling af bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag), jf. lov om særlig pensionsopsparing, lov nr. 468 af 1. juli 1998 om ændring af lov om arbejdsmarkedets tillægspension med flere love, § 17, litra f, under arbejde for B AB, Sverige fra den 1. august 2001.

Det fremgår af sagens oplysninger, at klageren den 20. juni 2001 og med virkning fra den 1. august 2001 indgik en ansættelseskontrakt med selskabet C A/S. Af ansættelsesaftalen fremgår bl.a følgende:

”…

2. Stillingsbetegnelse

2.1. Stillingsbetegnelsen er Director Network  Customer Support.

2.2. Medarbejderens daglige ansvar er nærmere defineret i udarbejdet jobbeskrivelse. Medarbejderen refererer til selskabets Vice President, Network & Operations. Medarbejderen arbejder 100 % for B Holding AB, men det juridiske ansættelsesforhold ligger i C A/S.

3. Arbejdssted

3.1. Medarbejderen vil have sin base på C A/S’s kontor, men vil i øvrigt udføre sit arbejde ved de lokaliteter, som B og C-gruppen til enhver til besidder.

4. Arbejdstid

4.1. Med hensyn til den ugentlige arbejdstid tilstræbes det, at arbejdstiden i videst muligt omfang udføres inden for virksomhedens normale arbejdstid, pt. 37 timer pr. uge ekskl. frokost, idet almindeligt forefaldende overarbejde ikke udløser ekstrabetaling, men anses omfattet af den aftalte gage.

4.2. Medarbejderen forpligter sig til at anvende sin fulde arbejdskraft til udførelse af vedkommendes arbejdsopgaver.

4.3. Medarbejderen må ikke uden selskabets forudgående tilladelse påtage sig andet arbejde af erhvervsmæssig karakter, så længe vedkommende er ansat i selskabet.

5. Løn

5.1. Medarbejderen aflønnes med en månedlig gage på kr. 61.000,00, der udbetales månedsvis bagud. Regulering af gagen sker en gang om året med virkning fra 1. januar. Første regulering finder sted med virkning fra 1. januar 2002.

5.2. I tillæg til den månedlige gage udbetales bonus baseret på de opnåede resultater. Målsætningsbonus er DKK 240.000,- pr. år, som opgøres og udbetales kvartalsvis. Betingelser for udbetaling af bonus aftales med nærmeste chef. De første 3 måneder af ansættelsesforholdet garanteres medarbejderen 50 % bonus.

5.3. Optagelse i selskabets pensionsordning er obligatorisk og vil ske ved tiltrædelsen. Hertil indbetaler selskabet 10 % og medarbejderen 5 % hver måned af den til enhver tid gældende løn i henhold til pkt. 5.1. Optagelse er betinget af en tilfredsstillende helbredsattest..

5.4. Selskabet stiller fri bil (leasing) til rådighed for medarbejderen og afholder alle udgifter til bilens drift. Ramme for leasingydelse: 400.000,- DKK.

5.5. Selskabet betaler medarbejderens udgifter til telefon (abonnement og samtaler).

5.6. Selskabet stiller mobiltelefon til rådighed for medarbejderen.

5.7. Selskabet stiller hjemme-PC til rådighed for medarbejderen privat.

….

8. Generelt

8.1 For ansættelsesforholdet gælder Funktionærloven og Ferieloven.

…”

Klagerens stillingsindhold og det daglige ansvar var i en vedlagt jobbeskrivelse defineret som følger:

”…

Stillingsbetegnelse: Director Nordic Network & Customer Support

Navn:

Afdeling: B Holding

Organisatorisk placering: Reference til Vicepresident Network & Operations

Hovedfunktion: Udfra et forretningsmæssigt hensyn, udarbejde og implementerestrategier/retningslinier og processor på Nordisk plan. Dette i tæt samarbejde med de lokale landes ansvarlige chefer for Network og kundesupport områderne. 

Ansvarsområder/ arbejdsopgaver:

Network

Bidrage til strategi og udvikling samt løbende vedligeholdelse af processer for selskabets nordisk netværk. Hovedknudepunktet for netværket er i Sverige, og derfor vil mange arbejdsopgaver være koncentreret her. Der vil dog også være løbende samarbejde med de tre andre nordiske lande omkring service af de lokale udbygninger af netværket.

Ansvar for kontakt til alle Nordiske leverandører til gruppens Netværk med fokus på supportområdet. Varetagelse af kontakten samt statusmøde og div. defineringer af nye ønsker til serviceleverandørerne på Nordisk plan.

Definere og beskrive standard services løsninger – såvel markedsorienteret som teknisk – således at selskabet kan operere udfra et fælles Nordisk grundlag.

Udarbejdelse af Nordisk budget grundlag for nordiske støttesystemer. Dette i tæt samarbejde med Holding IT.

Tilsikre at en nødvendige viden og information omkring hver enkelt service er til stede hos de Nordiske landes NOK organisationer.

Customer Support

Bidrage til strategi og udvikling samt løbende vedligeholdelse af processer for selskabets nordiske kundeserviceorganisationer.

Tilsikre den nødvendige viden og information omkring hver enkelt service er til stede hos de nordiske landes kundeservice organisationer.

Tovholder for udviklingen og kravstiller til fælles nordiske støttesystemer. Tæt samarbejde med den svenske driftsorganisation, der varetager al drift af nordiske støttesystemer.

Succeskriterier i stillingen

Sikre en fælles nordisk planform både i form af fælles processer og fælles accept fra de respektive landeansvarlige.

Tilsikre at dette gøres udfra et forretningsmæssigt hensyn, der varetager både selskabets kunder og aktionærers interesser bedst muligt.

Definering af KPI på nordisk plan.

Være synlig i den nordiske organisation til dette stilles kontorfaciliteter til rådighed for medarbejderen i Holding kontoret i Sverige.”

Det fremgår af sagens oplysninger, at arbejdet primært er udført på B Holding AB´s kontor i Sverige, eller i udlandet på kontorer hos B Holding AB´s datterselskaber i Norge og Finland. Mere end 90 % af arbejdet er udført i udlandet, og alene en mindre del af arbejdet er udført på C A/S´s kontor i Danmark. Det er endvidere oplyst, at klageren har haft hjemmearbejdsplads.

Det er under sagens behandling for Landsskatteretten oplyst, at klageren opholdt sig 2 til 3 gange ugentligt på det svenske kontor og resten af tiden havde skiftende ophold mellem det norske, finske og danske kontor. Klageren pendlede mellem sin bopæl i Danmark og selskabets kontorer i Norge. Sverige og Finland. Klageren har imidlertid haft indbrud i sin bolig hvor alt dokumentation for rejseaktiviteterne blev fjernet. Der er fremlagt en oversigt over rejseudgifterne for klageren, udarbejdet på grundlag af rejseudgifter som C A/S har afholdt i forbindelse med klagerens rejseaktivitet i 2002. C A/S har ikke haft udlæg til rejser i 2001. Oversigten er ikke komplet, da det ikke har været muligt at indhente dokumentation for rejseudgifter afholdt af B AB, idet klageren er fratrådt sin stilling. Ifølge oversigten har klageren fløjet tur-retur København-Stockholm 1 gang i februar, 1 gang i marts, 4 gang i maj, 2 gang i juni, 1 gang i juli, 3 gange i august og 3 gang i september. I alle tilfælde er der rejst frem og tilbage samme dag.

For så vidt angår karakteren af det arbejde som klageren har udført for B Holding AB, er det under sagens behandling for Landsskatteretten oplyst, at holdingselskabet har en overordnet koordineret og udviklende funktion. Det er videre oplyst, at B AB var det fælles selskab, der ejede alle datterselskaber i de nordiske lande, og derfor konsoliderede regnskaber fra de underliggende selskaber med, hvad deraf følger af fælles finansiering, regnskabsaflæggelse, konteringsforskrifter, budgetlægning og budgetopfølgning. Der var desuden en teknisk funktion for fastlæggelse af fælles teknisk strategi, valg af fælles nordiske underleverandører og implementering af fælles nordiske produkter og produktplatforme. Klageren har været ansat i sidstnævnte funktion med teknisk koordinering og projektstyring, herunder kontakt til fælles nordiske leverandører af materiel og service. Arbejdet har bestået i at besøge de enkelte datterselskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland og her bidrage til, at fælles projekter blev implementeret i disse lande under anvendelse af det samme udstyr og servicer, som er aftalt indkøbt fællesnordisk. Klageren deltog i projektet med planlægning, skrivning af projektrapporter og opfølgningsrapporter samt ved deltagelse i møder med leverandører og selskaber.

Klagerens løn er udbetalt af C A/S, men er viderefaktureret til B Holding AB.

Klageren har bevaret bopæl i Danmark og er omfattet af dansk social sikring.

Told- og Skatteregionen har ved den påklagede ansættelse fundet, at klagerens ansøgning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til Den særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) kan imødekommes for så vidt angår den del af arbejdet, der udføres i udlandet, idet klageren under arbejde i udlandet kan anses for at udføre arbejde for en udenlandsk arbejdsgiver. Klageren er derfor fritaget for betaling af arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til Den Særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) af den udenlandske indkomst, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17 f, stk. 1.

Regionen har derimod fundet, at klagerens ansøgning om fritagelse for betaling af arbejdsmarkedsbidrag og bidrag til Den særlige Pensionsopsparing (SP-bidrag) ikke kan imødekommes for så vidt angår den del af arbejdet, der udføres i Danmark, idet klageren under arbejde i Danmark er omfattet af bidragspligten i arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 17 f, stk. 1.

Regionen har herved bl.a henset til, at klageren udfører arbejde i Danmark og er fuldt skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 1. Den danske indkomst indgår i bidragsgrundlaget efter arbejdsmarkedsfondslovens  § 8, stk. 1, litra a, idet indkomsten er A-indkomst omfattet af kildeskattelovens § 43, stk. 1. Det forhold at klageren under arbejde i Danmark for sin danske arbejdsgiver alene udfører arbejde for en udenlandsk virksomhed, der ikke har hjemting eller fast driftsted her i landet, kan ikke føre til et andet resultat. Regionen har videre henset til, at der hverken er tale om B-indkomst efter kildeskattelovens § 44, litra b eller lønindkomst udbetalt gennem en dansk befuldmægtiget efter reglerne i kildeskattelovens § 43, stk. 1, som indgår i bidragsgrundlaget, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra a.

Klagerens repræsentant har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at klageren fra den 1. august 2001 skal anses for at være fritaget for betaling af arbejdsmarkeds- og særligt pensionsbidrag for den del af lønnen, der vedrører arbejde udført i Danmark.

Til støtte for påstanden har repræsentanten bl.a. anført, at klageren er ansat af C A/S, men at hun arbejder 100 % for B AB i Sverige. Af praktiske årsager udbetales lønnen fra C A/S i Danmark, men viderefaktureres til B Holding AB i Sverige. Mere end 90 % af arbejdet udføres i udlandet primært på B Holding AB´s hovedkontor i Sverige, men tillige på kontorer hos B Holding AB´s datterselskaber i Norge og Finland. Kun en mindre del af arbejdet udføres på C A/S´s kontor i Danmark.

Repræsentanten har videre anført, at det svenske selskab hverken har hjemting eller fast driftsted i Danmark. Klageren oppebærer således ikke lønindtægt for beskæftigelse udført for C A/S i Danmark, men for det svenske selskab, B Holding AB. Den svenske arbejdsgiver har instruktionsbeføjelsen, afholder lønudgifter og andre udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Som følge af, at disse driftsudgifter belaster det svenske selskabs omkostningskonto, kan lønindkomsten ikke anses som A-indkomst efter kildeskattelovens §  43, stk. 1, jf. TfS 1998.206 modsætningsvis.

Repræsentanten har endelig anført, at det svenske selskab har den direkte ledelse af og ansvaret for arbejdspladsen og det arbejde der er udført, at arbejdsfunktionerne tjener til at løse det svenske selskabs opgaver og at fastlæggelsen af antallet af medarbejdere og deres kvalifikationer sker under hensyn til arbejdet i B Holding AB, jf. TfS 1999.655. Fra praksis er der endvidere henvist til SU 1993.369.

Told- og Skattestyrelsen har over for Landsskatteretten indstillet, at afgørelsen stadfæstes.

Landsskatteretten skal udtale:

Det fremgår af arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, at bidragspligten påhviler personer, der har lønindkomst m.v. fra beskæftigelse udført her i landet eller fra beskæftigelse udført i udlandet, Grønland eller Færøerne, for en arbejdsgiver her i landet, og som er skattepligtig efter kildeskattelovens §§ 1 eller 2 stk. 1, litra a, c, g, j eller k.

Det er ved afgørelsen lagt til grund som ubestridt, at klageren i omhandlede periode er fuldt skattepligtig til Danmark efter bestemmelsen i kildeskattelovens § 1.

Retten finder efter en samlet vurdering, at klageren fra den 1. august 2001 skal anses for at have haft en dansk arbejdsgiver, C A/S.

Uanset at klagerens arbejdsfunktioner har tjent til at løse opgaver for B Holding AB og at klagerens løn har været endeligt afholdt af B Holding AB, må det tillægges overvejende betydning, at ansættelseskontrakten er indgået mellem klageren og det danske selskab samt at det juridiske ansættelsesforhold ligger i det danske selskab. Der er endvidere lagt vægt på, at klageren har base i det danske selskabs lokaler og at ansættelsesforholdet er undergivet funktionærloven og ferieloven. Endelig er der lagt vægt på, at lønnen fastsættes efter danske forhold og udbetales af det danske selskab.

På den baggrund finder retten, at klageren er bidragspligtig i henhold til arbejdsmarkedsfondslovens § 7, stk. 1, litra a, og § 8, stk. 1, litra a, af lønindkomst fra C A/S fra den 1. august 2001, og bidragspligtig i henhold til § 17 f i lov om arbejdsmarkedets tillægspension.