Dato for udgivelse
25 Jan 2012 11:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2012 09:51
SKM-nummer
SKM2012.40.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-226237
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Personskat, beskatning af søfolk, sikkerhedsarbejde, skibe, DIS
Resumé

Skatterådet bekræfter, at sikkerhedsarbejde ombord på skibe, der sejler i piratfyldte farvande, kan anses for lønarbejde erhvervet ombord på et skib, idet det vurderes, at det hører til de opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand. Det afhænger dog af en konkret vurdering, hvorvidt der i det enkelte ansættelsesforhold er tale om skibe, registreret i DIS samt omfattet af tonnageskatteloven.

Hjemmel

Lov om beskatning af søfolk § 2 
Lov om beskatning af søfolk § 5

Reference(r)

Lov om beskatning af søfolk § 2 
Lov om beskatning af søfolk § 5

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, Almindelig Del, afsnit A.B.3.

Spørgsmål:

Vil Spørger i overensstemmelse med "Lov om beskatning af søfolk § 5, stk. 2" kunne udbetale lønvederlag uden indeholdelse af indkomstskatter til selskabets ansatte, der udfører sikkerhedsopgaver ombord på skibe, der er registreret i "Dansk Internationalt Skibsregister"?

Svar:

Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er et nystiftet selskab og er samtidig tilknyttet X-koncernen, der gennem en årrække har leveret sikkerhedsydelser i såvel Danmark samt globalt.

Spørger er stiftet på baggrund af et øget behov for levering af sikkerhedsydelser i tilknytning til virksomheders/rederiers gennemførsel af sejladser i pirattruede farvande. I forbindelse med etablering af selskabets forretningsgrundlag, vil selskabet levere sikkerhedsydelser ombord på såvel danske som udenlandske skibe. I denne forbindelse vil nogle danske skibe eventuelt være registreret i "Dansk Internationalt Skibsregister" (DIS).

Spørgers opfattelse og begrundelse

Som anført ovenfor er spørger et nystiftet selskab, der alene har til formål at levere sikkerhedsydelser ombord på skibe, der gennemfører sejlads i pirattruede farvande. Leveringen af sikkerhedsydelserne vil bestå af bevæbnede sikkerhedsvagter, der befinder sig ombord under skibets sejlads på de aftalte specifikke pirattruede farvande.

I forlængelse af "Lov om beskatning af søfolk" er lønvederlag optjent ombord på skibe, der er registreret i DIS, fritaget for dansk beskatning. I denne forbindelse kan det desuden oplyses, at ledelsen hos spørger påtænker, at fastsætte lønvederlaget for sikkerhedsvagter ombord på DIS-skibe under hensyntagen til, at lønvederlaget vil være fritaget for beskatning. Således vil lønvederlaget blive nedsat i forhold til lønvederlag, der udføres på skibe, der ikke indgår i DIS-registeret.

Ledelsen hos spørger er desuden opmærksomme på, at der skal foretages normal indeholdelse af indkomstskatter ved udbetaling af lønvederlag for arbejde udført på skibe, der ikke indgår i DIS-registeret.

Det er repræsentantens opfattelse, at spørger kan udbetale lønvederlag uden indeholdelse af indkomstskatter, idet de leverede sikkerhedsydelser efter repræsentantens vurdering vil være omfattet af DIS-reglerne, idet følgende forhold er opfyldt:

  • Sikkerhedsvagterne er udelukkende ansat til at foretage arbejde ombord på de aktuelle skibe.
  • Sikkerhedsarbejdet kan og udføres alene, mens de aktuelle skibe er i almindelig drift (sejlads)
  • Sikkerhedsvagterne indgår eller kan indgå som en del af skibets sikkerhedsbesætning,
  • Sikkerhedsydelserne kan ikke udføres af landbaseret personale.

Ledelsen hos spørger har endvidere kontaktet "Udligningskontoret for dansk søfart", der oprindeligt blev etableret til at varetage administrationen mv. i forlængelse af Folketingets vedtagelse af loven om Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

Ledelsen fra Udligningskontoret har telefonisk oplyst, at spørger, efter deres opfattelse, vil være omfattet af reglerne om udbetaling af lønvederlag uden indeholdelse af indkomstskatter, ved udførelsen af sikkerhedsydelser ombord på DIS-skibe.

Repræsentanten mener derfor, at spørger i overensstemmelse med gældende regler vil være berettiget til at udbetale lønvederlag uden indeholdelse af indkomstskatter til ansatte, der udfører sikkerhedsopgaver ombord på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS).

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål:

Det ønskes bekræftet, at spørger kan udbetale lønvederlag uden indeholdelse af indkomstskatter til selskabets ansatte, der udfører sikkerhedsopgaver ombord på skibe, der er registreret i "Dansk Internationalt Skibsregister" (DIS).

Lovgrundlag

Efter statsskattelovens § 4 betragtes som skattepligtig indkomst den skattepligtiges samlede årsindtægt, herunder arbejdsindkomst, uanset om indtægten hidrører her fra landet eller fra udlandet og som udgangspunkt uanset fremtrædelsesformen, hvis der ikke i lovgivningen i øvrigt er gjort positive undtagelser herfra.

Af Skatteministeriets ligningsvejledning 2011-2, almindelig del, afsnit A.B.3.1. fremgår følgende:

..."Lønindkomst, som erhverves ved arbejde om bord på skibe m.v., beskattes efter skattelovgivningens almindelige regler med de undtagelser, der følger af SØBL..." (lov om beskatning af søfolk).

Af ovennævnte vejledning, afsnit A.B.3.2. fremgår videre, at:

..."Begrænset skattepligtige søfolk beskattes som udgangspunkt på samme måde som andre skattepligtige lønmodtagere. Dog beskattes begrænset skattepligtige på danske skibe, der er registreret i det almindelige skibsregister, og som sejler udenfor begrænset fart, med 30 pct. af bruttoindtægten, mens begrænset skattepligtige på danske DIS-skibe er fritaget for beskatning..."

I lov om beskatning af søfolk § 5, fremgår det at:

..."§ 5. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på denne indkomst. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på dødsboer omfattet af dødsboskattelovens § 1, stk. 2. Gratialer og fratrædelsesgodtgørelser m.v., jf. ligningslovens § 7 U, er omfattet af 1. pkt., når den pågældende ydelse har direkte tilknytning til arbejde udført om bord på skib som nævnt i 1. pkt.

Stk. 2. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, litra j, svarer ikke skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven. Stk. 1, 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Skattefritagelse efter stk. 1 og 2 er betinget af, at løn og godtgørelser m.v. er fastsat under hensyn til skattefritagelsen.

Stk. 4. Personer, som kan anvende stk. 1, er ikke omfattet af ligningslovens § 9 A, stk. 1-9..."

Lov om beskatning af rederivirksomhed, (tonnageskatteloven)

I lov om beskatning af søfolk, § 2 fremgår følgende:

..." § 2. I denne lov forstås ved:

1. Dansk skib : Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet med en bruttotonnage på 20 t eller derover, og som udelukkende anvendes til erhvervsmæssig befordring af passagerer eller gods eller som bugser- og bjærgningsfartøj. Et skib, som er registreret med hjemsted på Færøerne, i Grønland eller i udlandet med en bruttotonnage på 20 t eller derover, og som uden besætning overtages til befragtning af et dansk rederi, sidestilles med dansk skib. Et skib, som er registreret med hjemsted her i landet, og som uden besætning overtages til befragtning af et færøsk, grønlandsk eller udenlandsk rederi, anses ikke for et dansk skib..."

Praksis

SKM2006.602.DEP, hvor Skatteministeriets departement redegør for administrationen af refusionsordningen for sandsugere og for andre spørgsmål vedrørende sømandsbeskatningsloven.

TfS 1996, 33 LSR fandt Landsskatteretten, at lønnen til en elektrotekniker, hvis arbejde bestod i betjeningen af navigationssystemerne på skibe udrustet til seismiske undersøgelser, blev anset for optjent om bord, idet de udførte arbejdsopgaver var en bestanddel af og indgik som led i skibets almindelige drift.

Uanset, at den pågældende ikke var ansat af rederiet, berettigede den optjente løn til fradrag efter sømandsfradragsloven.

Begrundelse

Der spørges om, hvorvidt begrænset skattepligtige søfolk kan anses omfattet skattefritagelsesbestemmelsen i lov om beskatning af søfolk, § 5, stk. 2. (SØBL).

Som anført i SØBL § 5, stk. 2 skal der ikke svares skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, såfremt betingelsen om, at det pågældende skib er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), og hvor skibet anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskatteloven kan anses opfyldt.

I Skatteministeriets juridiske vejledning, afsnit A.B.3.1.1. anføres følgende om lønindkomst erhvervet ved arbejde ombord:

..."En person har erhvervet lønindkomst ved arbejde om bord i følgende situationer:

1) Ved ansættelse til arbejde ombord, når den pågældende indgår i skibets normale driftsbesætning og udelukkende udfører opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand.

2) Ved ansættelse af midlertidig karakter til særlige vedligeholdelses- eller reparationsarbejder ombord. Det er en forudsætning, at arbejdet udføres, mens skibet er i almindelig drift, at den pågældende indgår eller vil kunne indgå i skibets sikkerheds- eller driftsbesætning, og at arbejdet ikke umiddelbart vil kunne udføres af landbaseret personale.

3) Ved påmønstring af skib med henblik på at udføre opgaver i forbindelse med skibets særlige tilrigning, last, arbejdsopgaver eller sejlads, når den pågældende indgår som en del af skibets driftsbesætning.

4) Ved arbejde ombord på skibe, som er ude af drift på grund af reparationsarbejde, midlertidig oplægning og lignende af højst seks måneders varighed. Det er en betingelse, at den pågældende umiddelbart før reparationsarbejdet eller den midlertidige oplægning var omfattet af lov om beskatning af søfolk, og at ansættelsesforholdet ikke alene er indgået med henblik på arbejde ombord på skib ude af drift.

Skibsværftsarbejdere, landbaserede reparatører m.v. er ikke omfattet.

5) Ved udførelse af tilsynsopgaver af indtil seks måneders varighed i forbindelse med nybygning af skib, når skibet efter færdiggørelsen opfylder betingelserne for at sømanden er berettiget til sømandsfradrag, og den pågældende umiddelbart efter færdiggørelsen påmønstres skibet, jf. nr. 1 og 3.

6) Ved kursusophold m.v. af indtil tre måneders samlet varighed inden for en 12-månedersperiode, forudsat at den pågældende umiddelbart før kursusopholdet var omfattet af nr. 1, og at den pågældende under kursusopholdet fortsat er ansat af rederiet.

Nødvendige rejsedage i forbindelse med påmønstring og afmønstring anses for arbejde udført ombord på skib. Omfanget kan højst udgøre 14 dage inden for en 12-månedersperiode.

Ved bedømmelsen af, om lønmodtageren er ansat på sædvanlige forhyringsvilkår, lægges der vægt på, om lønmodtageren er ansat på løn- og arbejdsvilkår svarende til de, som gælder efter kollektive overenskomster indgået mellem arbejdsmarkedets parter for arbejde af den pågældende karakter, og at forhyringsvilkårene i det hele taget svarer til sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår for ansatte med samme anciennitet..."

Skattefritagelse efter stk. 2 er endvidere betinget af, at løn og godtgørelser m.v. er fastsat under hensyn til skattefritagelsen, jf. SØBL § 5, stk. 3.

Spørger har i de faktiske oplysninger tilkendegivet, at der for nogle af de ansattes vedkommende vil være tale om arbejde ombord på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og hvor lønnen derefter fastsættes under hensyntagen til, at lønvederlaget vil være fritaget for beskatning.

Skatteministeriet anser sikkerhedsarbejde ombord på skibe, der sejler i piratfyldte farvande for lønarbejde erhvervet ombord på et skib, idet skatteministeriet vurderer at det hører til de opgaver, der vedrører skibets almindelige drift i bred forstand.

Skatteministeriet kan imidlertid ikke ud fra de foreliggende oplysninger vurdere, hvorvidt arbejdet udføres ombord på skibe omfattet af skattefritagelsen i SØBL § 5, stk. 2.

For de medarbejdere, der måtte arbejde på skibe, der ikke er registreret i DIS vil skattefritagelsen i medfør af SØBL § 5, stk. 2 derimod ikke være gældende. Spørger oplyser imidlertid også, at være enig heri, jf. det herom anførte under spørgers opfattelse.

Skatteministeriet bemærker, at der herved alene er taget stilling til hvorvidt arbejdsopgaven er omfattet af sømandsbeskatningsloven og ikke hvorvidt der konkret er tale om skibe, registreret i DIS samt omfattet af tonnageskatteloven.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med et ja.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.