Indhold

Dette afsnit beskriver beskatningen, når en medarbejder får flere af hvert gode stillet til rådighed.

Afsnittet indeholder

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Der er grænser for omfanget af telefoner, computere med tilbehør og internetforbindelser, som den enkelte arbejdstager kan få stillet til rådighed for egen privat benyttelse. En arbejdsgiver kan godt stille flere goder af samme art til rådighed, fx to fastnettelefoner, hvis der er en reel begrundelse herfor, såsom at medarbejderen har flere boliger.

Det må afgøres konkret, om der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en arbejdstager eksempelvis får stillet to telefoner til rådighed for privat benyttelse. Det kan være, at der rådes over flere boliger, at den ene telefon har en begrænset anvendelsesmulighed osv. Hvis der ikke er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at der stilles yderligere telefoner til privat rådighed, beskattes telefonudgifterne vedr. sådanne yderligere telefoner efter de almindelige regler i LL § 16, stk. 1. Tilsvarende gælder for computer med tilbehør og internetadgang. Den praksis, som gjaldt i relation til multimediebeskatningen, videreføres således.

Det gælder generelt for computer med tilbehør, telefon og datakommunikation, at arbejdstagerens private rådighed dækker, at øvrige personer i arbejdstagerens husstand også har mulighed for at bruge goderne. Der må imidlertid ikke være tale om, at arbejdsgiveren direkte stiller goderne til rådighed for medarbejderens ægtefælle, børn, venner mv.'s private brug. Arbejdsgiverens betaling af sådanne goder, som stilles til direkte rådighed for øvrige personer i husstanden eller vennekredsen, bliver derfor skattepligtige for medarbejderen udover den ansattes beskatning af fx egen fri telefon.

Værdiansættelsen af goderne stillet til rådighed for øvrige personer sker efter de almindelige regler i ligningslovens § 16, stk. 1. Medarbejderen skal således også beskattes af markedsværdien af de goder, der stilles til rådighed for andre i husstanden.

Eksempler og praksis  

Afgørelser truffet efter de tidligere gældende regler om multimediebeskatning kan i et vist omfang stadig inddrages ved vurderingen. I afsnittet indgår derfor fortsat afgørelser truffet efter de tidligere gældende regler.

Skatterådet har i en konkret sag fastslået, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt således, at yderligere multimedier ikke var omfattet af de dagældende regler om multimediebeskatning, men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Se SKM2010.403.SR.

Der stilles dog skærpede krav til den arbejdsmæssige begrundelse, jo flere af det samme gode, som en virksomhed vil stille til rådighed for medarbejderne. Se SKM2012.24.SR om de dagældende regler om multimediebeskatning. Se afgørelsen beskrevet i afgørelsesskemaet.

Eksempel 1: Flere telefoner - kun beskatning af fri telefon

En medarbejder får en fastnettelefon installeret i sin faste bolig, og medarbejderen får en fastnettelefon installeret i sit sommerhus. Medarbejderen har et job, hvor der er behov for at kunne få fat på vedkommende uden for normal arbejdstid. Medarbejderen har telefon til rådighed for privat brug og skal beskattes af fri telefon. Da der er en reel begrundelse for, at medarbejderen har to fastnettelefoner, omfatter beskatningen på 3.000 kr. (2021) begge telefoner, og medarbejderen skal ikke beskattes yderligere. Det er et krav, at det også faktisk er medarbejderen, der har fået stillet godet til rådighed og benytter det. Andre personer i medarbejderens husstand kan dog også benytte godet uden skattemæssige konsekvenser.

Eksempel 2: Flere telefoner - beskatning af fri telefon og beskatning af øvrige telefoner

En medarbejder får 4 mobiltelefoner stillet til rådighed for privat brug af arbejdsgiveren. Der er ikke nogen særskilt begrundelse herfor. Medarbejderen har telefon til rådighed for privat brug og skal beskattes af fri telefon. Da der ikke er en reel begrundelse for, at medarbejderen har 4 mobiltelefoner, skal medarbejderen ud over beskatningen af fri telefon på 3.000 kr. (2021) også beskattes af markedsværdien af de 3 mobiltelefoner.

Skatterådet har udtalt, at betalte arbejdsgiveren bl.a. også telefonudgifter for en medarbejders ægtefælle og børn, var dette ikke omfattet af medarbejderens egen beskatning efter de dagældende regler om multimediebeskatning for telefon, men skulle beskattes selvstændigt som et almindeligt personalegode hos medarbejderen. Medarbejderen skulle således også beskattes af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3, som her udgjorde det faktiske beløb, som arbejdsgiveren havde betalt for goderne. Skatterådet fastslog desuden, at det ikke ville gøre nogen forskel, hvis telefonforbindelserne stod i medarbejderens navn. Se SKM2009.692.SR (erstatter SKM2009.677.SR).

Eksempel 3: Flere telefoner - kun beskatning af fri telefon

En medarbejder har valgt en mobiltelefon i den lønpakke, som arbejdsgiveren tilbyder med finansiering gennem en fleksibel lønaftale ("lønomlægning"). Denne mobiltelefon er udelukkende til medarbejderens personlige private brug. Derudover stiller arbejdsgiveren en mobiltelefon til rådighed for medarbejderen som arbejdstelefon, som medarbejderen tager med hjem, fordi kunder eller arbejdsgiveren skal kunne få fat i medarbejderen. Medarbejderen har telefon til rådighed for privat brug og skal beskattes af fri telefon. Da der er en reel begrundelse for, at medarbejderen har to telefoner, nemlig at kunder eller arbejdsgiveren altid skal kunne komme igennem til medarbejderen på arbejdstelefonen, er begge mobiltelefoner omfattet af beskatningen af fri telefon på 3.000 kr. (2021), og medarbejderen skal ikke beskattes yderligere. Det forudsættes, at mobiltelefonerne ikke reelt er stillet til rådighed for andre i medarbejderens husstand.

Skatterådet har konkret fundet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 computere og 2 telefoner til rådighed for hver medarbejder, og at medarbejderne derfor alene skulle beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem på telefonen, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Se SKM2009.687.SR. Tilsvarende afgørelse i SKM2012.719.SR.

Skatterådet har desuden taget stilling til en situation, hvor medarbejdere fik stillet en stationær og en bærbar pc til rådighed af arbejdsgiveren. Den stationære med stor skærm og stort tastatur var til arbejde og private formål i hjemmet. Den bærbare computer var til brug for mødeaktivitet eller tjenstlige rejser, som medarbejderne ofte var på, ligesom den skulle anvendes ved skiftende opholdsadresse (bopæl og sommerbolig). Skatterådet fandt, at der var en reel begrundelse for de 2 computere og forudsatte, at computer nr. 2 ikke var stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige husstand. Medarbejderne skulle derfor alene beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Se SKM2010.79.SR.

Skatterådet har i en sag fastslået, at en tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til den dagældende multimediebeskatning er en computer. Medarbejderne i sagen fik både stillet en bærbar computer og en tablet til rådighed. Det var oplyst, at Ipad'en ikke kunne erstatte den bærbare computer, som blev brugt til slutrapportering hjemme. Ipad'en skulle anvendes til at udføre forskellige former for måle- og verifikationsopgaver, og dermed bruges i et industrielt miljø til datafangst tæt på kilden, og at Ipad'en til dette brug var let og mobil, og kunne køre en hel dag på en enkelt opladning.  På den baggrund fandt Skatterådet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar computer. Begge multimedier var derfor omfattet af multimediebeskatningen, og der skulle ikke ske særskilt beskatning af Ipad'en. Se SKM2011.352.SR.

Skatterådet afgjorde bl.a., at en Ipad i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning var en computer. Skolelærere fik som en del af et særligt undervisningsprojekt midlertidigt stillet en Ipad til rådighed for undervisningen udover den bærbare computer, de allerede havde, og som de blev beskattet af efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ipad'en skulle bruges til det omhandlede projekt, hvor det ikke var muligt at anvende den bærbare computer. Den bærbare computer skulle imidlertid primært anvendes til skriftlige opgaver. Skatterådet fandt på den baggrund, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar pc, og begge computere ville derfor være omfattet af multimediebeskatning, forudsat at der ikke var tale om lønomlægning for de eksisterende multimedier. Se SKM2011.607.SR

I det følgende refereres to afgørelser efter de dagældende regler om multimediebeskatning om flere computere, som indgik i lønomlægning. Den fra 1. januar 2012 gældende formodningsregel for computere finansieret ved lønomlægning ville allerede fordi computerne var finansieret ved lønomlægning, føre til, at der skulle ske beskatning af de yderligere computere. Afgørelserne illustrer dog fortsat, hvad der kunne være en arbejdsmæssig begrundelse. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

I en sag om medarbejdernes erhvervelse af en 3. bærbar computer via kontantlønsnedgang, hvor bærbar computer nr. 2 allerede var erhvervet via kontantlønsnedgang, fandt Skatterådet, at det havde formodningen imod sig, at medarbejderne ville finansiere to computere, der skulle anvendes i arbejdsgiverens interesse. I sagen havde computerne ikke forskellige funktionaliteter og der var ikke tale om at medarbejderne havde flere boliger. Den i sagen angivne arbejdsmæssige begrundelse om at kunne teste softwareprogrammer på flere computere samtidig kunne i sig selv godt efter omstændighederne begrunde, at en ansat fik stillet tre computere til rådighed i hjemmet. Det forhold, at computer to og tre var anskaffet via kontantlønsnedgang, talte dog for, at der var en stor privat interesse fra de ansattes side for at få to ekstra bærbare computere stillet til rådighed i hjemmet. Det forhold at man havde en medarbejderpolitik om fuld fleksibilitet med hensyn til arbejdsstedet var ikke tilstrækkelig begrundelse for en ændret opfattelse. Computer nummer tre ville derfor udløse særskilt beskatning og ikke være omfattet af den dagældende multimediebeskatning, som medarbejderne allerede var omfattet af for de øvrige computere. Uanset computer nummer tre ikke ville være omfattet af multimediebeskatningen, kunne den indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Se SKM2010.397.SR.

Modsat fandt Skatterådet i en anden sag, at der ikke umiddelbart var en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en Ipad til rådighed for medarbejderne. Det var oplyst, at medarbejderne skulle have multimedierne for at kunne følge med i den teknologiske udvikling til gavn for arbejdspladsen og for at kunne arbejde hjemme, på vej til og fra arbejde i fx tog samt medbringe multimedierne til kundemøder mv. Ved afgørelsen henså Skatterådet også til, at multimediet skulle anskaffes via lønomlægning. Se SKM2011.398.SR.

Skatterådet fandt ligeledes i endnu en sag, at der var en arbejdsmæssig begrundelse efter de dagældende regler om multimediebeskatning for at stille enten en yderligere pc eller en Ipad til rådighed for medarbejderne, også selvom det skete via lønomlægning. Skatterådet henså til, at medarbejderne fra deres arbejdscomputer havde adgang til følsomme kundesystemer, som virksomheden ønskede at beskytte mest muligt ved at stille en ekstra computer til rådighed til mindre krævende opgaver, og til når arbejdsPC'en var logget på kundernes systemer. Skatterådet fandt imidlertid ikke, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille både en ekstra pc og en Ipad til rådighed udover arbejdscomputeren. Både Ipad'en og den yderligere computer kunne ubegrænset anvendes privat, og der var tale om en aftale om lønomlægning. Skatterådet fandt ikke at have de tilstrækkelige oplysninger i sagen til at vurdere, om der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille 2 mobiltelefoner til rådighed. Se SKM2012.24.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende telefon:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.719.SR

Skatterådet bekræftede, at telefon nr. 2 og evt. abonnement ville være omfattet af beskatningen af fri telefon, uagtet at der blev indgået aftale om lønomlægning for telefon nr. 2, idet der forelå en reel arbejdsmæssig begrundelse for begge telefoner.

Tilsvarende afgørelse i SKM2009.687.SR

SKM2012.24.SR

Skatterådet fandt ligeledes i endnu en sag, at der var en arbejdsmæssig begrundelse efter de dagældende regler om multimediebeskatning for at stille enten en yderligere pc eller en Ipad til rådighed for medarbejderne, også selvom det skete via lønomlægning. Skatterådet henså til, at medarbejderne fra deres arbejdscomputer havde adgang til følsomme kundesystemer, som virksomheden ønskede at beskytte mest muligt ved at stille en ekstra computer til rådighed til mindre krævende opgaver, og til når arbejdsPC'en var logget på kundernes systemer. Reel arbejdsmæssig begrundelse. Skatterådet fandt imidlertid ikke, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille både en ekstra pc og en Ipad til rådighed udover arbejdscomputeren. Både Ipad'en og den yderligere computer kunne ubegrænset anvendes privat, og der var tale om en aftale om lønomlægning. Ikke reel arbejdsmæssig begrundelse. Skatterådet fandt ikke at have de tilstrækkelige oplysninger i sagen til at vurdere, om der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille 2 mobiltelefoner til rådighed. Skatterådet udtalte yderligere, at en skærm på 24 tommer i overensstemmelse med den hidtil gældende praksis var sædvanligt tilbehør til en computer. Sædvanligt tilbehør. Desuden var 2 ud af 3 netværksharddiske sædvanligt tilbehør, mens en harddisk med Blue-Ray-brænder på baggrund af tal om udbredelsen ikke fandtes at være sædvanligt tilbehør til en computer. Ikke sædvanligt tilbehør.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville derfor ikke få det samme resultat i forhold til computere og lønomlægning. Se afsnit C.A.5.2.4.3

SKM2011.607.SR

Skatterådet afgjorde bl.a., at en Ipad i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning var en computer. Omfattet af beskatningen. Skatterådet afgjorde bl.a., at en Ipad i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning var en computer. Skolelærere fik som en del af et særligt undervisningsprojekt midlertidigt stillet en Ipad til rådighed for undervisningen udover den bærbare computer, de allerede havde, og som de blev beskattet af efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Ipad'en skulle bruges til det omhandlede projekt, hvor det ikke var muligt at anvende den bærbare computer. Den bærbare computer skulle imidlertid primært anvendes til skriftlige opgaver. Skatterådet fandt på den baggrund, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar pc, og begge computere ville derfor være omfattet af multimediebeskatning, forudsat at der ikke var tale om lønomlægning for de eksisterende multimedier. Reel begrundelse.

 

SKM2010.403.SR.

Skatterådet fastslog, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt, at yderligere multimedier ikke var omfattet af de dagældende multimediebeskatning men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Ikke reel begrundelse.

Se også

SKM2009.787.SR om kontantlønsnedgang og tv-pakker med internet.

SKM2009.692.SR

Multimediebeskatning efter de dagældende regler, når arbejdsgiveren dækkede den ansattes telefonudgifter, selvom telefonen stod i ægtefællens navn. Arbejdsgiveren betalte også telefonudgifter for ægtefælle og børn. Det var ikke omfattet af egen multimediebeskatning, men skulle beskattes selvstændigt som et almindeligt personalegode hos den ansatte af markedsværdien efter LL § 16, stk. 3, som her udgjorde det faktiske beløb, som arbejdsgiveren havde betalt. Det ville ikke gøre nogen forskel, hvis telefonforbindelserne stod i den ansattes navn. Til rådighed for andre i husstanden.

Se også

SKM2010.397.SR om tre bærbare computere.

SKM2009.687.SR

Reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 bærbare computere og 2 mobiltelefoner til rådighed. Medarbejderne skulle derfor alene multimediebeskattes efter de dagældende regler. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Telefon nr. 2 og computer nr. 2 kunne indgå i en kontantlønsnedgang uden, at det medførte ændringer i beskatningen. Reel begrundelse.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville derfor ikke få det samme resultat i forhold til computere og lønomlægning. Se afsnit C.A.5.2.4.3.

Skemaet viser relevante afgørelser på området vedrørende computer:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.398.SR

En tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til de dagældende regler om multimediebeskatning er en computer. Skatterådet fandt, at der ikke umiddelbart var en reel arbejdsmæssig begrundelse for både at stille en bærbar computer og en Ipad til rådighed for medarbejderne. Det var oplyst, at medarbejderne skulle have multimedierne for at kunne følge med i den teknologiske udvikling til gavn for arbejdspladsen og for at kunne arbejde hjemme, på vej til og fra arbejde i fx tog samt medbringe multimedierne til kundemøder mv. Ved afgørelsen henså Skatterådet også til, at multimediet skulle anskaffes via lønomlægning. Ikke reel begrundelse.

Den fra 1. januar 2012 gældende formodningsregel for computere finansieret ved lønomlægning ville, allerede fordi den var finansieret ved en lønomlægning, føre til, at der skulle ske beskatning af de yderligere computere. Afgørelsen illustrer dog fortsat, hvad der ikke kunne være en arbejdsmæssig begrundelse. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

SKM2011.352.SR

En tablet som fx en Ipad eller en Samsung Galaxy i relation til den dagældende multimediebeskatning er en computer. Medarbejderne i sagen fik både stillet en bærbar computer og en tablet til rådighed. Det var oplyst, at Ipad'en ikke kunne erstatte den bærbare computer, som blev brugt til slutrapportering hjemme. Ipad'en skulle anvendes til at udføre forskelige former for måle- og verifikationsopgaver, og dermed bruges i et industrielt miljø til datafangst tæt på kilden, og at Ipad'en til dette brug var let og mobil, og kunne køre en hel dag på en enkelt opladning.  På den baggrund fandt Skatterådet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at en Ipad netop i deres tilfælde ville have en anden anvendelse end en bærbar computer. Begge multimedier var derfor omfattet af multimediebeskatningen, og der skulle ikke ske særskilt beskatning af Ipad'en. Reel begrundelse.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville derfor ikke få det samme resultat i forhold til computere og lønomlægning. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

SKM2010.403.SR

Skatterådet fastslog, at det er en konkret vurdering, hvorvidt der er en reel begrundelse for, at arbejdsgiveren stiller flere multimedier af samme art til rådighed for medarbejderen. Skatterådet fandt, at yderligere multimedier ikke var omfattet af den dagældende multimediebeskatning men skulle beskattes særskilt hos de medarbejdere, der efter en konkret vurdering ikke kunne anses for at opfylde betingelsen om et reelt arbejdsmæssigt behov for flere multimedier til rådighed. Multimedierne ville dog kunne indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor var opfyldt. Ikke reel begrundelse.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville allerede fordi den var finansieret ved en lønomlægning, føre til, at der skulle ske beskatning af de yderligere computere. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

SKM2010.397.SR

Medarbejdernes erhvervelse af en 3. bærbar computer via kontantlønsnedgang, hvor bærbar computer nr. 2 allerede var erhvervet via kontantlønsnedgang. Skatterådet fandt, at det havde formodningen imod sig, at medarbejderne ville finansiere to computere, der skulle anvendes i arbejdsgiverens interesse. Computerne havde ikke forskellige funktionaliteter, og der var ikke tale om, at medarbejderne havde flere boliger. Den i sagen angivne arbejdsmæssige begrundelse om at kunne teste softwareprogrammer på flere computere samtidig kunne i sig selv godt begrunde, at en ansat fik stillet tre computere til rådighed i hjemmet. Det forhold, at computer to og tre var anskaffet via kontantlønsnedgang, talte dog for, at der var en stor privat interesse fra de ansattes side for at få to ekstra bærbare computere stillet til rådighed i hjemmet. Det forhold, at man havde en medarbejderpolitik om fuld fleksibilitet med hensyn til arbejdsstedet, var ikke tilstrækkelig begrundelse for en ændret opfattelse. Computer nummer tre ville derfor udløse særskilt beskatning og ikke være omfattet af den multimediebeskatning, som medarbejderne allerede var omfattet af. Uanset computer nummer tre ikke ville være omfattet af multimediebeskatningen, kunne den indgå i en kontantlønsnedgang, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt. Ikke reel begrundelse.

Den fra 1. januar 2012 gældende formodningsregel for computere finansieret ved lønomlægning ville allerede fordi den var finansieret ved en lønomlægning, føre til, at der skulle ske beskatning af de yderligere computere. Afgørelsen illustrer dog fortsat, hvad der kunne være en arbejdsmæssig begrundelse. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

SKM2010.79.SR

Medarbejdere fik stillet en stationær og en bærbar pc til rådighed af arbejdsgiveren. Den stationære med stor skærm og stort tastatur var til arbejde og private formål i hjemmet. Den bærbare computer var til brug for mødeaktivitet eller tjenstlige rejser, som medarbejderne ofte var på. Der var en reel begrundelse for de 2 computere forudsat, at computer nr. 2 ikke var stillet til rådighed til direkte brug for den øvrige husstand. Kunne ske ved en kontantlønsnedgang. Reel begrundelse.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville derfor ikke få det samme resultat i forhold til computere og lønomlægning. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.

SKM2009.687.SR

Reel arbejdsmæssig begrundelse for, at arbejdsgiveren stillede 2 computere og 2 telefoner til rådighed. Medarbejderne skulle derfor alene beskattes efter de dagældende regler om multimediebeskatning. Der blev lagt vægt på, at det var oplyst, at telefon nr. 1 enten var en vagttelefon, eller at kunder mv. altid skulle kunne komme igennem, og at computer nr. 2 havde en større anvendelsesmulighed end computer nr. 1. Det var desuden forudsat, at såvel telefon nr. 2 og computer nr. 2 ikke direkte var stillet til rådighed for den øvrige del af husstanden. Telefon nr. 2 og computer nr. 2 kunne indgå i en kontantlønsnedgang uden, at det medførte ændringer i beskatningen. Reel begrundelse.

Fra 1. januar 2012 gælder der en formodningsregel for computere, der indgår i en lønomlægning, og afgørelsen ville derfor ikke få det samme resultat i forhold til computere og lønomlægning. Se afsnit C.A.5.2.4.3 om computere og lønomlægning.