Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i områder for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit C.A Personbeskatning indgår i Skattestyrelsens del af Skatteforvaltningens fælles juridiske vejledning.

Se også

Se også det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.

I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens - herunder Skattestyrelsens - område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit C.A. Personbeskatning handler om:

 • Principperne for personers indkomstopgørelse (C.A.1)
 • Principperne for indkomst og fradrag (C.A.2)
 • Indtægter (C.A.3)
 • Fradrag (C.A.4)
 • Personalegoder (C.A.5)
 • Gaver, legater og gevinster (C.A.6)
 • Rejseudgifter (C.A.7)
 • Beskatning af ægtefæller (C.A.8)
 • Beskatning af børn (C.A.9)
 • Pensions-, forsikrings- og opsparingsordninger mv. (C.A.10)
 • Renter (C.A.11)
 • Arbejdsmarkedsbidrag for lønmodtagere mv. (C.A.12).
Tema(er)
Personalegoder, gaver, legater og gevinster. Indtægter, ægtefæller, børn. Rejsereglerne og AM-bidrag. Fradrag for gaver og løbende ydelser Pensionsordninger
Hvad er nyt?

Vedr. afsnit C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag

Ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 er der ekstraordinært sket en midlertidig forhøjelse af fradragslofterne i BoligJobordningen i indkomståret 2021.

Fradraget for arbejdsløn til de omfattede serviceydelser kan således i indkomståret 2021 udgøre op til 25.000 kr. pr. person. Det samme gælder for håndværksydelser.

Hvis begge lofter udnyttes fuldt ud, vil der således kunne opnås fradrag for op til i alt 50.000 kr. i 2021.

For indkomståret 2021 medregnes udgifter til fradragsberettigede serviceydelser endvidere med et beløb svarende til 135 pct. af udgiften. Herved opnås en forøget fradragsværdi i forhold til serviceydelser.

Vedr. afsnit C.A.5.5 Gaver, gratialer og gevinster

Ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 er der indført skattefrihed for arbejdsgiverbetalt gavekort til visse oplevelser på op til 1.200 kr.

De nye regler om gavekort gælder for kalenderåret 2021 og fremgår af LL § 16, stk. 17.

Det nærmere indhold heraf er beskrevet i et nyt underafsnit: C.A.5.5.3 Gavekort til visse oplevelser.

Vedr. afsnit C.A.5.14.1.6 Den skattepligtige værdi - procentreglen (beskatning af fri bil)

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 ændres procentreglen, således at den årlige værdi fra og med den 1. juli 2021 for resten af indkomståret 2021 sættes til 24,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten.

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 ændres desuden miljøtillægget. Miljøtillægget forhøjes til 250 pct. for resten af indkomståret 2021.

Vedr. afsnit C.A.5.14.1.9 Udgifter i forbindelse med firmabil (beskatning af fri bil)

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 er værdien af ladestandere og installation af ladestander (ladestik), der er stillet til privat rådighed af arbejdsgiveren ved den skattepligtiges bopæl sammen med privat rådighed over en elbil eller pluginhybridbil, gjort skattefri under visse forudsætninger.

Vedr. afsnit C.A.5.15 Sundhedsydelser

Ved lov nr. 533 af 27. marts 2021 er der indført skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler, der modtages som led i et ansættelsesforhold mv.

De nye regler fremgår af LL § 30, stk. 7 og 8. Det nærmere indhold heraf er beskrevet i et nyt underafsnit: C.A.5.15.7 Undtagelse 6: Arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler.

Vedr. afsnit C.A.5.17.3 Aktier, købe- og tegningsretter omfattet af LL § 7 P (Individuelle ordninger)

I afsnit C.A.5.17.3 er der indsat et nyt underafsnit C.A.5.17.3.4 om "Nye, mindre virksomheder". Afsnittet omhandler den nye regel i LL § 7 P, stk. 7, der giver mulighed for, at nye, mindre virksomheder kan tildele medarbejderaktier svarende til op mod 50 pct. af årslønnen. Der er en række betingelser, som udover betingelserne i afsnit C.A.5.17.3.3, skal være opfyldt for at anvende reglerne i LL § 7, stk. 7. Betingelserne fremgår af LL § 7 P, stk. 7, nr. 1 - 9. 

Vedr. afsnit C.A.6.1 og afsnit C.A.6.2

Der er foretaget en omstrukturering og omskrivning af visse afsnit i C.A.6.1 og i C.A.6.2.

Vedr. afsnit C.A.10.3.2.3

SKM2021.334.SKTST Styresignal - præciserende - om pensionsordninger i pensionsinstitutter i Storbritannien, som har været godkendt fradragsberettiget i Danmark inden Storbritanniens udtræden af EU/EØS, er indarbejdet.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.A Personbeskatning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.