Dato for udgivelse
23 Jan 2012 12:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
30 Dec 2011 10:38
SKM-nummer
SKM2012.36.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 10F-2562/2009
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage + Når man ønsker en sag genoptaget + Fradrag og afskrivninger
Emneord
Genoptagelse, afvisning, søgsmålsfrist
Resumé

I en sag mod Skatteministeriet og ...1 Kommune havde sagsøgeren blandt andet nedlagt påstand om, at han for hvert af indkomstårene 1998-2006 havde ret til fradrag for pålagte børnebidrag.

Skatteministeriet nedlagde påstand om afvisning, og retten havde truffet afgørelse om, at dette spørgsmål skulle påkendes særskilt.

Da der ikke forelå en kendelse fra Landsskatteretten vedrørende indkomstårene 1998, 1999 og 2000, om det spørgsmål, som sagsøgeren ønskede at få prøvet, afviste retten sagen for disse indkomstår, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1.

Retten afviste endvidere sagen for så vidt angår indkomstårene 2001, 2002 og 2003, da Højesteret ved dom af 11. maj 2011 allerede havde behandlet det samme spørgsmål.

Endelig afviste retten sagen for så vidt angår indkomstårene 2004, 2005 og 2006, idet sagsøgeren ikke havde indbragt Landsskatterettens kendelse af 12. december 2008 rettidigt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3.

I sagen mod ...1 Kommune afviste retten en påstand om, hvorvidt kommunalvalgene i 2001 og 2005 havde været berettiget afholdt.
  

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 1
Skatteforvaltningsloven § 48, stk. 3
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.3.3
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.3.5.1
Redaktionelle noter

Sagen er anket til landsretten og efterfølgende afvist

Parter

A
(Advokat Olav Willadsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Clara Trolle)

og

...1 Kommune
(Kammeradvokaten ved advokat Clara Trolle)

Afsagt af byretsdommer

Henrik Kirk Jensen

Sagens baggrund og parternes påstande

Deldom vedrørende sagsøgers, As, søgsmål mod henholdsvis

sagsøgte, Skatteministeriet, vedrørende årsopgørelser for skatteårene fra 1998 - 2006 og

sagsøgte, ...1 Kommune, vedrørende kommunalvalgene i 2001 og 2005.

A har fremsat følgende påstande:

B: Skatteministeriet tilpligtes at ændre As årsopgørelser for årene 1998 - 2006, således at der for hvert af årene gives fradrag for et års pålagt børnebidrag.

Subsidiært i forhold til B: Skatteministeriet tilpligtes at erstatte et beløb svarende til manglende fradrag og renter for fuldt betalt børnebidrag for 1998 - 2006.

C: ...1 Kommune tilpligtes at anerkende, at de to foregående kommunalbestyrelsesvalg i ...1 er uberettigede afholdt.

Subdidiært i forhold til C: ...1 Kommune tilpligtes at anerkende, at 2005 - kommunalbestyrelsesvalget i ...1 er uberettiget afholdt.

Skatteministeriet og ...1 Kommune har fremsat påstand om afvisning.

Oplysningerne i sagen

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

A har forklaret, at han var medlem af kommunalbestyrelsen i ...1 Kommune i 1993 til 1997. I 1997 stillede han op til kommunalvalget på egen liste, men han blev ikke valgt. Han stillede tillige forgæves op til kommunalvalget i 2001. Kommunen forhindrede ham ved at foretage ulovlige panteudlæg i at blive valgt til kommunalbestyrelsen, da vælgerne ikke ville tage ham seriøst, hvis han havde gæld til kommunen.

Parternes synspunkter

A har i påstandsdokumentet anført følgende:

"...

Ad påstand B:

Når sagsøgte Skatteministeriet først ved bilag 50 af 12/12 2008 erkender, at alt er betalt, så er rettelseskravet ikke forældet.

Alternativt er det culpøst ikke gennem 12 år at have givet sagsøgeren fradraget, som man først indrømmede i 2008, og derfor skal sagsøgte 1 erstatte tabet ved denne fejlligning.

Hjemlen er her culpareglen.

Evt. forældelse kan tidligst løbe fra landsskatterettens kendelse i 2008, så ingen forældelse er indtrådt.

Efter skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1 (primært nr. 1, 2, og 8) kan også tidligere års omgøres.

Når der som her er oplyst fra SKAT, at alt er betalt (bilag 22), hvilket udsagn SKAT ikke afviste ved proceduren i landsskatteretten, hvilket er stadfæstet af landsskatteretten (bilag 50), og hvilken afgørelse ingen af sagens parter har anfægtet, så må det lægges til grund, at alt er betalt.

Det passer også med oplysningerne om løntilbageholdelser, modregninger i overskydende skat (bilag 8) m.v., som de sagsøgte ikke kunne redegøre for jfr. t.eks. sagsøgte 2's skrivelse af 6/4 2005 (bilag 10) og Østre Landsrets kendelser af 24/11 2005 (bilag 13 og 14) og byrettens kendelse af 15/2 2007 (bilag 26).

Uanset det er fradraget nægtet.

Når beviserne nu kommer for betalingerne, skal fradrag gives.

Ad. påstand C.

Sagsøger har protesteret såvel i 2001 som 2005, eftersom valgene har været afholdt på urigtigt måde.

Stemmeoptællingen er sket i strid med den kommunale valglov § 74 stk. 1, 2. pkt., hvorefter optællingen er offentlig.

Det var den ikke.

Efter § 93 kan enhver vælger klage, og efter § 95 kan valget erklæres ugyldigt.

Derfor skal begge valg eller i hvert fald 2005-valget tilsidesættes.

Det er således urigtigt, hvad der angives fra sagsøgte 2's side. Det er om klage til sagsøgte 2 og Indenrigsministeriet er positivt urigtigt.

Når sagsøgeren mod protest hindres i at kontrollere stemmeoptællingen, så må valghandlingerne tilsidesættes.

Der er således ikke grundlag for afvisning af hverken påstand B eller C.

..."

Skatteministeriet har vedrørende påstand B og indkomstskatteårene 1998 - 2000 anført, at skatteansættelserne er endelige, og at der ikke kan ske en prøvelse af skatteansættelserne under nærværende sag. Det følger af skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, at en afgørelse om en skatteansættelse først kan indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af Landsskatteretten, jf. U 1995.265 H. For indkomstårene 1998 - 2000 foreligger der ingen administrativ afgørelse om fradrag for børnebidrag, hvorfor spørgsmålet ikke kan behandles af domstolene.

Vedrørende indkomstårene 2001 - 2003 har Skatteministeriet anført, at As krav angår genoptagelse af indkomstårene 2001 og 2002 og fradragsret for børnebidrag i indkomståret 2003, hvilket er identisk med de spørgsmål, som blev afgjort af Højesteret ved dom af 11. maj 2011, der er fremlagt som sagens bilag D [SKM2011.329.HR.red.SKAT].

A kan ikke får de selv samme spørgsmål prøvet under denne sag for byretten, hvorfor hans påstand vedrørende disse indkomstår skal afvises.

Vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 har Skatteministeriet anført, at det er uklart, hvad sagsøgeren ønsker, at få prøvet under denne sag vedrørende indkomstårene 2004, 2005 og 2006. A har derfor ikke en retlig interesse i at får prøvet skatteansættelserne for indkomstårene 2004, 2005 og 2006.

Landsskatterettens kendelse af 12. december 2008 kan ikke prøves under nærværende sag, idet A ikke har overholdt den i skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, 1. pkt., fastsatte søgsmålsfrist, hvorefter en endelig administrativ afgørelse ikke kan indbringes for domstolene, senere end 3 måneder efter at afgørelsen er truffet.

...1 Kommune har vedrørende påstand C anført, at A ikke har en aktuel retlig interesse i at få prøvet påstand C ved domstolene. De valgte kommunalbestyrelser for såvel kommunalvalget i 2001 og kommunalvalget i 2005 er for længst fratrådt og blevet afløst af en ny kommunalbestyrelse, hvorfor det gøres gældende, at A ikke har nogen aktuel retlig interesse i at få prøvet om kommunalbestyrelsesvalgene er uberettigede afholdt.

En prøvelse af As påstand C vil således ikke føre til en ændres retstilstand for ham, hvorfor denne påstand bør afvises, jf. U.2004.3051H. Hertil kommer, at der ikke foreligger dokumentation for, at A har klaget over kommunalbestyrelsesvalget, der blev afholdt i 2001: Myndighederne har således ikke behandlet eller truffet en forvaltningsretlig afgørelse herom, hvorfor der ikke er grundlag for domstolsprøvelse, jf. grundlovens § 63. Påstand C skal derfor af denne grund afvises.

Rettens begrundelse og afgørelse

A har fremsat påstand B, hvorefter Skatteministeriet tilpligtes at ændre hans årsopgørelser for årene 1998 - 2006, således at der for hvert af årene gives fradrag for et års pålagt børnebidrag.

Vedrørende årsopgørelserne for 1998, 1999 og 2000 er der ikke truffet en administrativ afgørelse om yderligere fradrag for børnebidrag. Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 48, at medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skattemyndighed først indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af den øverste administrative klageinstans på området. Da årsopgørelserne for skatteårene 1998, 1999 og 2000 ikke kan indbringes for domstolene, afvises påstanden vedrørende disse skatteår.

Vedrørende årsopgørelserne for 2001, 2002 og 2003 stadfæstede Højesteret den 11. maj 2011 Østre Landsrets dom af 27. februar 2008, hvor Skatteministeriet blev frifundet i en sag anlagt af A vedrørende ret til yderligere fradrag i den skattepligtige indkomst for børnebidrag i indkomstårene 2001 - 2003. Da årsopgørelserne for skatteårene 2001, 2002 og 2003 vedrørende yderligere fradrag for børnebidrag er behandlet ved Højesterets dom, afvises As nye påstand om det samme.

Vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 afsagde Landsskatteretten kendelse den 12. december 2008. Sagen er anlagt den 1. juni 2009, og således mere end 3 måneder efter, at kendelsen af afsagt, jf. skatteforvaltningslovens § 48, stk. 2 [stk. 3.red.SKAT]. Påstandene vedrørende indkomstårene 2004 - 2006 afvises derfor.

En realitetsbehandling af As subsidiære påstand til påstand B, hvorefter Skatteministeriet tilpligtes at erstatte et beløb svarende til manglende fradrag og renter for fuldt betalt børnebidrag for 1998 - 2006, ville indebære en fornyet prøvelse af årsopgørelserne for årene 1998 - 2006, uanset at skatteansættelserne, som anført ovenfor ikke kan indbringes for domstolene. Den subsidiære påstand til påstand B afvises derfor.

A har fremsat påstand om, at kommunalvalgene i 2001 og 2005 er uberettigede afholdt. Efter lov om kommunale valg § 93, stk. 1, kan enhver vælger i kommunen klage over valget, og afgørelse herom kan indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren, jf. § 94.

A har ikke dokumenteret, at han indgav en klage vedrørende kommunalvalgene i 2001 og 2005, idet bemærkes at klagen af 17. november 2005 blev indgivet af listen for ... og JN. Under disse omstændigheder har A ikke en retlig interesse i at få prøvet påstandene.

A skal som tabende part betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til hver af parterne Skatteministeriet og ...1 Kommune til dækning af udgift til advokatbistand. Ved fastsættelsen af sagsomkostninger har retten taget hensyn til at Skatteministeriet og ...1 Kommune var repræsenteret af samme advokat, og at sagerne blev sluttet efter en delhovedforhandling.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

As påstand B samt subsidiær påstand hertil afvises.

As påstand C samt subsidiær påstand hertil afvises.

A skal inden 14 dage betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til hver af parterne Skatteministeriet og ...1 Kommune.