Dato for udgivelse
16 Jan 2012 14:43
SKM-nummer
SKM2012.30.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-205456
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Selskabsbeskatning - fritagelse for CFC beskatning
Resumé

Skatterådet fritager det ansøgende forsikringsselskab for CFC-beskatning af datterselskabets indkomst i 10 år. Selskabet har koncession til at drive forsikringsvirksomhed i det pågældende land og på baggrund af det oplyste om kundeforhold og kapitalgrundlag for selskabet og øvrige forsikringsselskaber i det pågældende land, anses betingelserne for fritagelse for opfyldte.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32 stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2011-2, afsnit S.D.5.7

Ansøgning

Ansøger anmoder i henhold til selskabsskattelovens § 32. stk. 2 om fritagelse for CFC-beskatning jf. selskabsskattelovens § 32 stk. 1 af følgende udenlandske datterselskabs indkomst.

Selskabet

Afgørelse

Skatterådet fritager Ansøger for CFC-beskatning jfr. selskabsskattelovens § 32, stk. 1 af følgende selskabs indkomster i 10 år gældende fra og med indkomståret 2010 jfr. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Se begrundelse og betingelser for fritagelsen nedenfor.

Selskabet

Erklæringen bedes i dette konkrete tilfælde tilsendt første gang for indkomståret 2011, da erklæringskravet for indkomstårene 2010 anses for opfyldt ved det oplyste i forbindelse med denne ansøgning.

Sagsfremstilling og begrundelse

Betingelser for tilladelse

Ifølge selskabsskattelovens § 32. stk. 2 kan Skatterådet tillade, at et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke skal være omfattet af CFC-beskatning jf. stk. 1.

Skatterådet kan fastsætte vilkår for en tilladelse, og tilladelsen kan maksimalt gælde i en periode på 10 år.

Det ses af § 32. stk. 2. at dispensation kun kan gives for udenlandske datterselskaber, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 1. Datterselskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed,
 2. Datterselskabet er underlagt offentligt tilsyn i hjemlandet, som svarer til det danske Finanstilsynet
 3. Det kan dokumenteres. at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende
 4. Det kan dokumenteres, at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder som ikke er koncernforbundne med datterselskabet
 5. Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger.
 6. Beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Faktiske forhold og ansøgers opfattelse

Selskabet er et datterselskab af A, som ejes af Ansøger. Ansøger er et dansk aktieselskab og indgår i den obligatoriske sambeskatning med sit danske moderselskab.

Det er Ansøgers opfattelse, at Selskabet opfylder betingelserne for dispensation i selskabsskattelovens § 32, stk. 2:

 1. Selskabet har koncession til at udøve forsikringsvirksomhed i X. Dokumentation er vedlagt ansøgningen.
 2. Selskabet er underlagt offentligt tilsyn fra Finanstilsynet i X. Dokumentation er vedlagt ansøgningen
 3. Hele selskabets præmieindtægt kommer fra kunder hjemmehørende i X. Selskabets kunder findes inden for industrien, andre forsikringsselskaber og slutbrugere.
 4. Selskabet oppebærer alene præmieindtægter fra uafhængige parter. Der henvises til årsrapport for 2009.
 5. Selskabet er underlagt solvens 1 reglerne. Efter disse regler må kapitalbasen ikke være lavere end garantibeløbet som defineret ved lov.
 6. Udbyttet fra forsikringsselskabet er skattefrit.

Selskabets kapitalstruktur er fastlagt således, at kunderne kan tegne forsikringer i tillid til, at der er tilstrækkelig kapital, således at kunderne kan få erstatning når skaden opstår. Selskabets egenkapital (kapitalbase) udgør xxx.xxx pr. 31, december 2009. Det lovpligtige garantibeløb udgør xxx.xxx.

Selskabet solvenskvote kan beregnes til 1,25. Mere end 65 % af skadesforsikringsselskaber i X har en solvenskvote på over 5.

Selskabet har sammenlignet med konkurrenterne en væsentlig lavere solvensmargin. Det er på dette grundlag Ansøgers opfattelse at selskabet ikke er overkapitaliseret.

Det er herefter samlet Ansøgers vurdering at reglerne for dispensation om fritagelse for CFC-beskatning er opfyldte.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Der ansøges om fritagelse for, at Selskabets indkomst omfattes af Ansøgers eventuelle CFC-beskatning.

Selskabet er et datterdatterselskab til Ansøger.

Koncession og underlagt tilsyn

Det er en betingelse for fritagelsen, at det kan dokumenteres, at Selskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og er underlagt offentligt tilsyn, som svarer til det danske Finanstilsyn.

Af tilsendte bilag samt registeret i X fremgår, at Selskabet fra 1996 har koncession til, at drive forsikringsvirksomhed. Koncessionen er flere gange udvidet.

Af tilsendte bilag samt informationer på myndighedens hjemmeside ses, at selskabet er underlagt tilsyn.

Skatteministeriet finder det dermed er dokumenteret og godtgjort, at Selskabet har koncession til at udøve forsikringsvirksomhed og er underlagt et offentligt tilsyn, som svarer til det danske Finanstilsynet

Kundeforhold

Det er en betingelse for fritagelsen, at det kan dokumenteres. at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende og at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder som ikke er koncernforbundne med datterselskabet.

Det er oplyst, at hele Selskabets præmieindtægter kommer fra uafhængige kunder hjemmehørende i X. Selskabets kunder findes inden for industrien, andre forsikringsselskaber og slutbrugere.

Af regnskabet for 2009 fremgår, at hele præmieindkomsten kommer af forsikringsaftaler som tegnes i X. Ansøger har endvidere bekræftet at Selskabet ikke har haft koncerninterne præmieindtægter i 2010

Skatteministeriet finder herefter det kan lægges til grund, at Selskabet opfylder betingelserne om at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor Selskabet er hjemmehørende og at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder som ikke er koncernforbundne med Selskabet.

Beskatningen af udbyttet fra datterselskabet

Det er en betingelse for fritagelsen, at beskatningen af udbyttet fra selskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Skatteministeriet finder, at betingelsen er opfyldt, da Selskabet er hjemmehørende i EU og beskatning af udbytte fra selskabet ville derfor skulle frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF.

Kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger.

Ansøger har oplyst at Selskabets kapital er fastlagt dels af hensyn til lovgivningens krav og praksis og dels ud fra forretningsmæssige hensyn. Ved sammenligning af andre selskaber er solvenskvote og konsolideringsgraden afgørende for forsikringstagernes tillid til selskabet.

Forsikringsselskaber i X er underlagt gældende regler fra X's finanstilsyn om solvensmargin og garantibeløb. Det lovpligtige garantikrav for Selskabet udgør xxx.xxx, idet Selskabet er omfattet af kravene i gruppe 2. Kapitalbasen (egenkapitalen) må aldrig være lavere end garantikravet. Værdien af aktiverne skal endvidere med marginal overstige de forpligtelser, der er påtaget i henhold til de indgåede forsikringer. Det er oplyst at selskabets egenkapital (kapitalbase) udgør xxx.xxx  pr. 31, december 2009 og xxx.xxx pr. 31, december 2010. Det lovpligtige garantibeløb udgør  xxx.xxx).

Solvenskvoten beregnes som kapitalbasen(egenkapitalen)/solvensmargin (alternativt lovpligtigt garantikrav).

Selskabet solvenskvote kan beregnes til 1,25 ultimo 2009 og 3,2 ultimo 2010.

Af  X's finanstilsyns hjemmeside fremgår, at mere end 65 % af den type forsikringsselskaber havde en solvenskvote på over 5 pr. 31. december 2009 og den 31. december 2010 havde over 70 procent en solvenskvote over 5. Et mindre antal havde en solvenskvote under 2 og nogle selskaber havde en solvenskvote over 20. Ingen havde en solvenskvote under 1.

Ansøger har endvidere oplyst såvel solvenskvote som konsolideringsgraden for en række af selskabets konkurrenter nedenfor. Nøgletallene er beregnet på grundlag af de offentliggjorte regnskaber for 2010. Uddrag af de offentliggjorte regnskaber er fremsendt til Skatteministeriet.

Solvenskvote

Konsolideringsgrad

Selskabet

3,2

66,2

Konkurrent1

5,4

87,0

Konkurrent 2

6,6

124,0

Konkurrent 3

6,6

102,0

Konkurrent 4

3,7

84,0

Under hensyntagen til konkurrenternes nøgletal samt selskabets drift i øvrigt er det Ansøgers opfattelse, at Selskabet ikke er overkapitaliseret.

Endeligt er det oplyst, at der kan ske ændringer i solvenskravene fremover idet der i EU indføres ensartede solvenskrav - benævnt solvens II.

Det var hensigten, at Solvens II reglerne skal implementeres med virkning pr. 1. januar 2013. Da Rådet og Parlamentet fortsat ikke har opnået enighed om en række centrale elementer, forventes implementeringstidspunktet p.t. udskudt indtil 1. januar 2014. Med Solvens II reglerne bliver beregning af selskabernes kapitalkrav ensrettet i alle EU-lande. De enkelte selskabers risikoprofil afspejles i kapitalkravene. Overordnet er formålet med Solvens II reglerne, at sikre forsikringstagerne yderligere herunder sikre gennemsigtighed på det europæiske finansmarked.

Hos Selskabet pågår der p.t. arbejde med forberedelse for Solvens II reglerne. Selskabet har endnu ikke færdiggjort dette arbejde. Selskabet forventer dog ikke at kravene til solvensgraden ændres med Solvens II reglerne.

Det er Ansøgers opfattelse at Selskabet sammenlignet med konkurrenterne har en væsentlig lavere solvensmargin og således ikke er overkapitaliseret.

Skatteministeriet skal her henvise til at det af bemærkningerne til lov nr. 313 af 21. maj 2002 fremgår, at der ved vurderingen af om selskabet har en kapitalstyrke, som overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger bl.a. kan indgå: "den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern."

Skatteministeriet finder på baggrund af det oplyste, at selskabets kapitalgrundlag kan anses for ikke at overstige, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Der er lagt vægt på de fremlagte oplysninger om beregning af selskabets solvenskvote mv. og det forudsættes, at der ikke sker væsentlige ændringer hertil i diskvalificerende retning.

Konklusion

På baggrund af ovenstående og på baggrund af de oplysninger Ansøger har fremlagt, indstiller Skatteministeriet, at ansøgningen om fritagelse for, at Selskabet omfattes af CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra 2010.

Det betinges dog, at Ansøger årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede.

Erklæringen bedes i dette konkrete tilfælde tilsendt første gang for indkomståret 2011, da erklæringskravet for indkomståret 2010 anses for opfyldt ved det oplyste i forbindelse med denne ansøgning.

Der forbeholdes den skatteansættende myndighed ret til at efterprøve om erklæringen er korrekt, og Ansøger er således forpligtet til på forlangende at dokumentere i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v. der er lagt til grund ved denne tilladelse ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.