åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.D.5.7 Fritagelse for CFC-beskatning for selskaber og fonde" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

SEL § 32, stk. 2 Efter ansøgning kan det tillades, at datterselskaber, som er forsikringsselskaber, realkreditselskaber, som er forsikringsselskaber, realkreditselskaber eller banker, kan opnå en undtagelse fra CFC-reglerne, hvis datterselskabet opfylder visse nærmere betingelser. Det gælder tillige, at selskaber med tilladelse som fondsmæglerselskaber eller investeringsforvaltningsselskab og som er underlagt offentligt tilsyn, også omfattes af dispensationsadgangen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

 

Datterselskabet skal ved ansøgningen dokumentere eller sandsynliggøre, at:

1.  det har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-,  eller bankvirksomhed.

2.  det er underlagt offentligt tilsyn i sit hjemland, som svarer til det danske Finanstilsyn.

3.  den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Private kunder er hjemlandskunder, hvis den pågældende bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomhed udført i det pågældende land. Kravet vil som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så stort som virksomhed med udenlandske kunder, ligesom kravet som hovedregel vil være opfyldt, hvis alene op til 1/3 af indtægterne i datterselskabet stammer fra virksomhed med udenlandske kunder. 

4.  den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med datterselskabet, jf. LL § 2, stk. 2. Kravet vil her som hovedregel være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så stort som virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

5.  datterselskabets kapitalgrundlag ikke overstiger, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger. Ved denne vurdering kan bl.a. indgå: Den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern.

6.  beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende. Denne betingelse svarer til betingelsen i SEL § 2, stk. 1, litra c, 3. pkt., om udbytte til selskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark.

 

Et selskab, som opfylder betingelserne, må siges at drive almindelig forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed uden væsentlig grænseoverskridende aktivitet. Selskabet bør derfor ikke være omfattet af CFC-reglerne, og vil således opnå en fritagelse for CFC-beskatning.

Tilladelsen gives af Skatterådet, som fastsætter vilkår for tilladelsen, som maksimalt kan være 10 indkomstår pr. tilladelse. Tilladelsen gives under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i datterselskabet, som har betydning for tilladelsen. Skatterådet kan eksempelvis fastsætte vilkår om, at det danske moderselskab årligt skal indsende materiale, som viser status i datterselskabet vedrørende aktiviteter med ikke-hjemlige kunder og kapitalstyrke.

I SKM2008.225.SR tillod Skatterådet, at A A/S ikke var omfattet af SEL § 32, stk. 1, jf. SEL § 32, stk. 2, for den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.355.SR tillod Skatterådet, at et udenlandsk datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Det fremgår af sagen, at selskabet tidligere har fået afslag på fritagelse som følge af selskabets kapitalisering. SKAT er dog i den nye sag blev præsenteret for nye oplysninger, som betyder, at selskabet ikke kan betragtes som overkapitaliseret. Baggrunden for den nye vurdering er, at der blev fremlagt oplysninger om datterselskabets investeringsstrategi, som har betydning for nøgletallet kapitaldækning. SKAT fandt det derudover også værsentligt, at solvensmargen blev brugt som yderligere sammenligningsgrundlag med konkurrenter i det pågældende udland. Sammenlagt betyder de nye oplysninger, at datterselskabet ikke længere kan betragtes som overkapitaliseret.

I SKM2008.482.SR tillod Skatterådet, at en dansk banks udenlandske datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år. Der blev blandt andet lagt vægt på, at over 85 % af datterselskabets indkomst kom fra virksomhed med kunder i det pågældende udland samt at over 69 % af indkomsten kom fra virksomhed med uafhængige parter.I SKM2008.482.SR tillod Skatterådet, at det pågældende datterselskab blev fritaget for CFC-beskatning, mod datterselskabet i 2008 udloddede overskydende likviditet, så kriteriet, om selskabets kapitalgrundlag, fandtes opfyldt. I SKM2008.1030.SR har Skatterådet dog tilladt, at betingelsen, om udlodning i 2008 for datterselskabet, ikke opretholdes.

I SKM2008.469.SR tillod Skatterådet, at 11 udenlandske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.541.SR tillod Skatterådet, at 2 danske datterselskaber blev fritaget for CFC-beskatning for den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.558.SR tillod Skatterådet, at udenlandske datterbanker i 3 forskellige lande blev fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år. Der blev blandt andet lagt vægt på, mellem 79-100 % af datterbankernes indkomst kom fra virksomhed med hjemlandskunder samt, at mellem 91-100 % af datterbankernes indkomst kom fra virksomhed med uafhængige parter.

I SKM2008.678.SR blev et datterselskab, som driver forsikringsvirksomhed fritaget for CFC-beskatning i den maksimale periode på 10 år.

I SKM2008.882.SR blev der givet fritagelse til tre danske datterselskaber og deres filialer samt for et udlandsk fast driftssted og for en udenlandsk filial, da betingelserne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 fandtes opfyldt. I SKM2009.821.SR blev der også meddelt fritagelse for CFC-beskatning for et dansk forsikringsselskabs udenlandske filial.

I SKM2008.925.SR blev der meddelt fritagelse til et dansk realkreditinstitut og en dansk bank, da kriterierne i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 vurderes opfyldt.

I SKM2008.1005.SR fik et dansk datterselskab afslag på fritagelse på CFC-beskatning, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da selskabet blev betragtet som overkapitaliseret. Skatterådet tillod dog, at det pågældende selskabs filialer blev fritaget. Ligeledes tillod Skatterådet, at et andet dansk datterselskab i samme koncern og dets filialer blev fritaget, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

SKM2010.49.SR Et dansk moderselskab søgte Skatterådet om fritagelse for CFC-beskatning for tre af sine datterselskaber, beliggende i Danmark, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Moderselskabet anmodede om fritagelse fra indkomståret 2008. Skatterådet meddelte fritagelse til det ansøgte.

SKM2010.352.SR Skatterådet tillader, at forsikringsselskabet A A/S' udenlandske datterselskab, B og udenlandske filial, C fritages for CFC-beskatning i 10 indkomstår fra og med indkomståret 2009, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2 og § 8, stk. 2, 6. pkt. C-filialen var etableret ultimo 2008, og der var ikke allokeret nogen "egenkapital" dertil. Skatterådet forudsatte for sin tilladelse, at egenkapitalen i C-filialen udvikler sig naturligt i takt med C-filialens opbygning og dens drift.

SKM2010.548.SR Skatterådet tillader, at moderselskabet A A/S' danske datterselskab, B A/S fritages for CFC-beskatning i 10 indkomstår fra og med indkomståret 2008, jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2. Samtidig meddeler Skatterådet afslag på ansøgning om CFC-fritagelse vedrørende øvrige af A A/S' danske og udenlandske datterselskaber. En udenlandsk filial var ikke omfattet af en tidligere afgivet fritagelse for CFC-beskatning vedrørende filialens hovedkontor.

SKM2011.234.SR Skatterådet tillader, at moderselskabet A A/S fritages for CFC-beskatning vedrørende to udenlandske filialer samt et udenlandsk datterselskab for den maksimale periode på 10 år gældende fra henholdsvis indkomstårene 2007 og 2008, jf. SEL § 32, stk. 2 og § 8, stk. 2, 6. pkt.

SKM2011.238.SR Skatterådet afslår anmodning om fritagelse for CFC-beskatning, da det udenlandske datterselskab ikke anses at opfylde betingelsen om, at den væsentligste del af indkomsten skal komme fra virksomhed med reelle lokale kunder. Skatterådet mener, at de reelle kunder i det udenlandske datterselskab er de bagvedliggende investorer, som betragtes som en investeringsforening.

SKM2011.538.SR Skatterådet tillader dispensation for CFC-beskatning til et dansk moderselskab for dets datterselskab i udlandet.◄