Dato for udgivelse
13 Jan 2012 13:07
SKM-nummer
SKM2012.27.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-107254
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Fritagelse, CFC-beskatning, datterdatterselskaber, leasingvirksomhed
Resumé

Ansøgende bank anmoder om fritagelse for CFC beskatning af indkomst i en række datterdatterselskaber. Skatterådet fritager for CFC-beskatning af et datterdatterselskabs indkomst i 10 år. Skatterådet afslår, at fritage for CFC-beskatning af 4 datterdatterselskabers indkomster samt et datterselskabs indkomst. Skatterådet tager herved bl.a. stilling til, at det er en forudsætning for at Skatterådet kan fritage for beskatning af indkomst i et datterselskab eller et datterdatterselskab, at det pågældende selskab selv driver en virksomhed som er omfattet at dispensationsadgangen og at selskabet selv har koncession og er underlagt tilsyn. Datterdatterselskaber der f.eks. udelukkende driver leasingvirksomhed opfylder således ikke betingelserne, uanset om selskabets moderselskab, der er i samme land, har koncession og er underlagt tilsyn.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 32 stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen, Selskaber og aktionærer 2011-2, afsnit S.D.5.7

Skatterådet tog på mødet den 13. december 2011 stilling til en banks anmodning om fritagelse for CFC-beskatning

Banken anmoder i henhold til selskabsskattelovens § 32. stk. 2 om fritagelse for CFC-beskatning jf. selskabsskattelovens § 32 stk. 1 af 6 udenlandske datterselskabers og datterdatterselskabers indkomster.

Afgørelse

Skatterådet fritager Banken for CFC-beskatning af et selskabs (Selskab 5) indkomster i 10 år gældende fra og med indkomståret 2008, jfr. selskabsskattelovens § 32, stk. 1.

Det betinges, at Banken årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår indsender erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede. Se begrundelse og forudsætninger for fritagelsen nedenfor.

Skatterådet afslår, at fritage Banken for CFC-beskatning af indkomster i Selskab 1-4 samt Selskab 6's indkomster.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatterådet har ved tidligere afgørelse givet dispensation vedrørende størstedelen af Bankens udenlandske datterselskaber og filialer, således at disse blev fritaget for CFC-beskatning i en 10-årig periode.

Denne anmodning omfatter yderligere fem selskaber (Selskab 1-4 samt Selskab 6 i det følgende), som ikke var omfattet af ovennævnte afgørelse, samt et selskab (Selskab 5), som Skatterådet afslog at give dispensation for. Dispensation for Selskab 5 vil, efter ansøgers opfattelse, kunne gives med virkning fra 1. januar 2008, hvor investeringsforvaltningsvirksomhed blev omfattet af dispensationsadgangen jf. lov nr. 98 af 10. februar 2009.

Banken driver bankvirksomhed mv. i Danmark.

De udenlandske datterselskaber og filialer driver ligeledes bankvirksomhed og anden finansiel virksomhed i henhold til koncessioner i de pågældende lande.

Det skal i den forbindelse særligt fremhæves, at af de seks selskaber, som er omfattet af denne anmodning, er det kun Selskab 5 der har koncession til at udøve finansiel virksomhed. Ingen af de øvrige selskaber omfattet af anmodningen har selvstændige koncessioner til, at udøve forsikrings-. realkredit-, bank-. fondsmægler- eller investeringsforvaltningsvirksomhed. Ifølge rådgivers oplysninger er disse selskaber dog omfattet af disse moderselskabers koncession på den måde, at moderselskabernes koncession giver ret til at eje aktier i datterselskaber.

Koncernens kundeportefølje består primært af virksomheder, men i nogle lande har de respektive datterselskaber også en solid personkundeportefølje.

Baggrunden for den valgte koncernstruktur var oprindeligt en strategisk satsning. Banken driver således almindelig bankvirksomhed, og er ikke placeret i de pågældende lande med henblik på at opnå skattemæssige fordele i forhold til Danmark eller andre lande.

Banken ejer selskaberne 1 - 4 via et lokalt moderselskab i samme land som selskaberne. Selskaberne 1-4 er således datterdatterselskab til Banken.

Selskab 1

Aktiviteten i Selskab 1 består primært af at administrere ejendomsbesiddelserne. Selskab 1 er efter rådgivers opfattelse p.t. et ejendomsselskab, og dermed ikke aktuelt er omfattet af selskabsskattelovens 32, jf. nærmere herom nedenfor. Rådgiver har dog alligevel valgt at medtage selskabet i anmodningen, da selskabets status som ejendomsselskab selvsagt kan blive ændret i fremtiden.

Selskab 2.

Selskabet beskæftiger sig med finansiel leasing af driftsmidler og transportmidler.

Selskab 3

Selskabet beskæftiger sig med administration og udvikling af det lokale moderselskabs agentnetværk. Herudover tilbyder selskabet forbrugere pengeoverførselsydelser vedrørende boligformål. Selskabet bestyrer en kæde af bankautomater, som primært drives af tredjeparter. Via bankautomaterne kan kunder foretage betalinger af husleje, men også betale fakturaer fra offentlige forsyningsselskaber, teleselskaber, kabel-tv osv.

Selskab 4

Selskabet ejer alle ejendomme i denne del af Banken-koncernen, og selskabet udfører derfor følgende opgaver:

  1. Generel ejendomsadministration. herunder udarbejdelse af budgetter, forskellige beregninger og korrespondance med lejere etc.
  2. Køb og salg af fast ejendom
  3. Optimering af koncernens kontorbehov
  4. Diverse administration vedrørende Selskab 3 Selskab 2.

På samme måde som for Selskab 1 skal bemærkes, at Selskab 4 også er et ejendomsselskab, der ikke aktuelt er omfattet af selskabsskattelovens § 32, jf. nærmere herom nedenfor. Rådgiver har dog alligevel valgt at medtage selskabet i anmodningen, da selskabets status som ejendomsselskab ligeledes kan blive ændret i fremtiden.

Selskab 5

Et lokalt moderselskab i det pågældende land ejer samtlige aktier i dette selskab. Banken ejer 99,92% af aktierne i det lokale moderselskab. Selskab 5 er således også et datterdatterselskab til Banken.

Selskab 5 var medtaget i den tidligere anmodning om dispensation, men dispensation blev ikke givet for dette selskab. Begrundelsen herfor var, at selskabets aktivitet, ud over bankvirksomhed, også bestod i finansiel aktivitet, som efter danske regler ville kræve en ekstra koncession (ud over bankkoncessionen).

Ved lov nr. 98 af 10. februar 2009 blev dispensationsadgangen udvidet, således at der i dag også kan gives dispensation for fondsmægler- og investeringsforvaltningsvirksomhed underlagt offentligt tilsyn.

Selskab 5 beskæftiger sig med såvel bankvirksomhed som fondsmæglervirksomhed, og i forlængelse af lov nr. 98 af 10. februar 2009 bør selskabet nu også kunne omfattes af en dispensation efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Der har til brug for sagsbehandlingen været fremsendt regnskabsmæssige oplysninger.

Koncession og underlagt tilsyn

Selskab 5 har en licens, udsted af myndigheden i det pågældende land, som giver ret til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed mv.

Det er endvidere oplyst, at selskabet er under tilsyn.

Selskabet forvalter kontanter og værdipapir, primært i pensionsfonde.

Kundeforhold og transaktioner med koncernforbundne virksomheder

Det er oplyst at Selskabet udelukkende har lokale kunder.

Rådgiver har fremsendt oversigt over transaktioner med koncernforbundne virksomheder.

Kapitalisering

Rådgiver har oplyst, at investeringsforvaltningsselskabet i det pågældende land som minimum skal have en egenkapital svarende til en selskabskapital på EUR xxx.xxx. Der er endvidere et krav om, at kapitaldækningsforholdet (capital adequacy ratio) som minimum skal udgøre 1:1.

Kapitaldækningsforholdet beregnes ved, at den opgjorte regulerede egenkapital divideres med den opgjorte minimumskapital. Egenkapitalen reguleres ved at den regnskabsmæssige egenkapital reduceres med årets overskud samt værdien af immaterielle aktiver og forudbetalinger.

(...)

Selskabets kapitaldækningsforhold kan på grundlag af det fremsendte beregnes til 3,24 i 2010. Hvis der i den regulerede likvide egenkapital medtages den del af årets overskud som ikke udloddes ville kapitaldækningsforholdet være 4,68.

Rådgiver har oplyst, at Investeringsforvaltnings virksomheders kapitaldækningsforhold ved udgangen af 2010 var 4,8 i henhold til en rapport.

Selskab 6

Banken ejer samtlige aktier i Selskab 6.

Selskab 6 driver virksomhed med finansiel leasing i et EU-land.

Betingelse for tilladelse

Selskabsskattelovens § 32, stk. 2

Ifølge selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kan Skatterådet tillade, at et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke skal være omfattet af CFC-beskatning jf. stk. 1.

Skatterådet kan fastsætte vilkår for en fritagelse, og fritagelsen kan maksimalt gælde i en periode på 10 år.

Det ses af § 32, stk. 2. at fritagelse kun kan gives for udenlandske datterselskaber, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  1. Datterselskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed,
  2. Datterselskabet er underlagt offentligt tilsyn i hjemlandet, som svarer til det danske Finanstilsynet
  3. Det kan dokumenteres. at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende
  4. Det kan dokumenteres, at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder som ikke er koncernforbundne med datterselskabet
  5. Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger.
  6. Beskatningen af udbyttet fra datterselskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Ansøgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter rådgivers opfattelse er alle disse betingelser opfyldte.

Ad betingelse nr. 1 - Koncession til at udøve forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed

I nærværende sag er Selskab 1-4 samt Selskab 5 datterdatterselskaber af Banken, hvorimod Selskab 6 er et direkte ejet datterselskab af Banken. Af disse selskaber er det som tidligere nævnt kun Selskab 5, der direkte har en selvstændig koncession til at udføre finansiel virksomhed. jf. nærmere nedenfor.

Selskabsskattelovens § 32, stk. 2 nævner kun datterselskaber, og det er på den baggrund uklart om datterdatterselskaber skal have en selvstændig koncession for at kunne opnå dispensation, eller om det er tilstrækkeligt, at deres moderselskab i det pågældende land har en koncession.

Dispensationsadgangen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 blev indført ved lov nr. 313 af 21. maj 2002, og som nævnt ovenfor efterfølgende udvidet ved lov nr. 98 af 10. februar 2009.

Det er ikke hensigten med CFC-reglerne, at datterselskaber, som i et andet land driver forsikrings- eller bankvirksomhed med koncession, og som er underlagt offentligt tilsyn, skal omfattes af CFC-reglerne, når datterselskabet hovedsageligt driver virksomhed med uafhængige parter i sit eget hjemland.

Som nævnt driver Banken bankvirksomhed med koncession i de enkelte lande. I relation til nærværende ansøgning er det kun Selskab 5 der har en direkte koncession (til at drive fondsmæglervirksomhed). De øvrige selskaber er alle datterdatterselskaber, som ikke har selvstændige koncessioner til at udøve forsikrings-. realkredit-. bank-. fondsmægler- eller investeringsforvaltningsvirksomhed. Disse datterdatterselskaber er dog omfattet af moderselskabets koncession på den måde, at moderselskabets koncession giver mulighed for at eje aktier i datterselskaber. Herudover driver disse datterdatterselskaber alle en virksomhed, der ligger i naturlig forlængelse af Bankens virksomhed. Der er således tale om leasingvirksomhed samt investeringsvirksomhed i øvrigt.

Det fremgår ikke af bemærkningerne til selskabsskattelovens § 32, stk. 2, hvorvidt datterselskaber i udlandet, der driver anden finansiel virksomhed i datterdatterselskaber, også vil kunne omfattes af dispensationen fra CFC-beskatning. Det synes dog naturligt, at dispensationen også omfatter den virksomhed, som foregår i datterdatterselskaber, hvis aktiviteten ligger i naturlig forlængelse af bankvirksomheden, og den pågældende aktivitet ville være tilladt efter danske regler.

I det omfang. datterdatterselskaber driver virksomhed, som Banken ville kunne drive i henhold til lov om finansiel virksomhed, burde også datterdatterselskaberne være omfattet af dispensationen. Det kan efter rådgivers opfattelse ikke være afgørende for dispensationsadgangen, om virksomheden drives i datterselskabet, der har koncession til at drive bankvirksomhed, eller i et selvstændigt datterdatterselskab.

Det følger af lov om Finansiel virksomhed § 7, at pengeinstitutter i Danmark "...

kun må udøve virksomhed som nævnt i bilag 1 samt virksomhed efter §§ 24-26.... " i lov om finansiel virksomhed. I tilknytning hertil følger det af samme lovs § 24, at:

"Pengeinstitutter, realkredit institutter og forsikringsselskaber kan drive virksomhed, der er accessorisk til den virksomhed, der er givet tilladelse til. Finanstilsynet kan bestemme, at den accessoriske virksomhed skal udøves af et andet selskab.

Stk. 2. Pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber må gennem dattervirksomheder drive anden finansiel virksomhed."

Det fremgår endvidere af bilag 1 til lov om finansiel virksomhed, at pengeinstitutter blandt andet må drive virksomhed, som omfatter indlån og udlån, betalingsformidling (forbrugerkreditter, realkreditlån, finansiel leasing), udstedelse og administration af betalingsmidler (kreditkort, bankveksler), sikkerhedsstillelse og garantier, emission af værdipapirer, pengeformidling samt forretninger for egen regning med værdipapirer, finansielle instrumenter etc.

For så vidt angår Selskab 3 bemærker rådgiver at selskabet bestyrer en kæde af bankautomater, som primært drives af tredjeparter. Via bankautomaterne kan kunder foretage betalinger af husleje, men også betale fakturaer fra offentlige forsyningsselskaber, teleselskaber, kabel-tv osv.

Det er rådgivers vurdering, at denne ydelse omfattes af begrebet accessorisk virksomhed, som danske pengeinstitutter må udøve, og at en dansk bank således ville kunne udføre denne type af virksomhed.

Udmøntningen af, hvad der mere præcist skal forstås ved begrebet accessorisk virksomhed fastlægges gennem Finanstilsynets konkrete afgørelser. Rådgiver henviser i øvrigt til Finanstilsynets praksis og til lovkommentarer til bestemmelsen i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynets praksis bygger på, at der skal være tale om en virksomhed på områder, der er forbundet med eller ligger i naturlig forlængelse med pengeinstituts virksomhed. Fra tidligere afgørelser kan nævnes, at pengeinstitutter må administrere forretningers klubkortordninger, hvor korthaver får adgang til rabatter og informationer vedrørende forhandlede produkter og at pengeinstitutter må eje og drive internetportaler, herunder e-handelspladser, og derved deltage i betalingsformidling, der finder sted i forbindelse med handel på e-handelspladsen (under forudsætning at indtægten fra reklamevirksomheden via en sådan portal er uvæsentlig i forhold til indtjeningen i forbindelse med betalingsformidlingen).  

Det er på denne baggrund rådgivers opfattelse, at vurderingen af, hvorvidt de udenlandske datterdatterselskaber opfylder kravene for at være omfattet af dispensationen, skal ske efter danske regler på området.

Særligt vedrørende Selskab 6.

Selskab 6 er som tidligere nævnt et datterselskab til Banken, og selskabet har ikke en selvstændig koncession til at drive selskabets virksomhed. Efter rådgivers opfattelse ændrer dette faktum dog ikke på at selskabet kan opnå dispensation i henhold til selskabsskattelovens § 32, stk. 2, jf nærmere i det følgende:

Hvis Selskab 6 var etableret som en filial i et EU-land, ville filialen høre under Bankens danske banklicens, og dermed være under tilsyn fra det danske finanstilsyn.

Danske banker har ifølge lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 1, som henviser til bilag 1, ret til at udøve finansiel leasing. Hvis Banken drev sådan aktivitet i en filial i et EU-land. ville filialen være omfattet af dispensationsadgangen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 forudsat selvfølgelig, at de øvrige kriterier i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 var opfyldt.

Efter rådgivers opfattelse bør der, ved anvendelse af dispensationsreglen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2, ikke være forskel på, om Bankens aktivitet i et EU-land drives i filialform eller i selskabsform. Det modsatte synspunkt vil formentlig være i strid med den frie etableringsret i EU-traktatens artikel 49 og 56.

Rådgivers bemærkninger til skatteministeriets indstilling:
"Skatteministeriet indstiller, at Banken ikke bliver fritaget for CFC-beskatning vedrørende datterselskabet Selskab 6, da datterselskabet ikke har koncession til at udøve forsikrings- realkredit, fondsmægler-, investeringsforvaltnings, eller bankvirksomhed og heller ikke er underlagt et offentligt tilsyn, som svarer til det danske tilsyn.

Selskab 6 er 100% direkte ejet af Banken i Danmark og driver virksomhed med finansiel leasing.

Efter de danske tilsynsregler må pengeinstitutter drive virksomhed med finansiel leasing, og der er ingen krav i relation til om virksomheden udøves i banken eller i et selvstændigt datterselskab. Hvis virksomheden udøves i et datterselskab, er der ingen krav til at dette datterselskab skal have en dansk bankkoncession eller i det hele taget være under tilsyn. Det danske Finanstilsyn udøver ikke tilsyn over danske selskaber, der udøver finansiel leasing, heller ikke hvis de er ejet af banker. Det er blot udtrykkeligt nævnt i lov om finansiel virksomhed, at finansiel leasing, er en type af virksomhed, som danske banker må udøve når - eller måske rettere på trods af, at - de har en bankkoncession.

Hvis Selskab 6 var hjemmehørende i Danmark, ville selskabet uden tvivl være omfattet af dispensationsmuligheden, da Banken kunne drive denne type af virksomhed i et dansk datterselskab indenfor rammerne af den danske bankkoncession.

Selskab 6 er dog ikke hjemmehørende i Danmark, men i et andet EU-land.

Det er rådgivers klare opfattelse, at hvis de danske regler tillader en dispensation for et datterselskab, der er hjemmehørende i Danmark og udøver finansiel leasing, skal de danske regler også finde anvendelse på et datterselskab etableret i et andet EU-land på samme grundlag og forudsætninger, som selskabet ville operere under, hvis det var etableret i Danmark. Der er ingen forskelle i de tilsynsmæssige forhold på situationen om Banken udøvede finansiel leasing gennem et dansk datterselskab eller et datterselskab i et andet EU-land. Banken må netop udøve denne virksomhed efter de danske tilsynsregler og der er ingen krav til tilsyn af et tilsvarende dansk datterselskab. Ud fra danske tilsynsregler, må Banken udøve finansiel leasing - uanset om dette sker gennem et dansk datterselskab eller et datterselskab i et andet EU-land.

Forudsætningerne for at kunne opnå dispensation fra CFC-beskatning i SEL § 32, stk. 2 er, at Banken har koncession til at drive pengeinstitutvirksomhed og at den virksomhed, som banken driver således skal kunne rummes indenfor lov om finansiel virksomhed. Derfor mener vi, at Skatteministeriets baserer ovennævnte konklusion på et fejlagtigt grundlag. Endvidere mener vi, at Skatteministeriets konklusion er i strid med den frie etableringsret og dermed diskriminerer etableringen af leasingselskab i et andet EU-land.

I lyset af ovenstående, skal vi anmode om, at Banken fritages for CFC-beskatning vedrørende datterselskabet Selskab 6."

Sammenfattende kan det således konstateres, at alle seks selskaber, som indgår i denne anmodning, opfylder kravet om at besidde en koncession til at udøve forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomhed.

Ad betingelse nr. 2 - Underlagt offentligt tilsyn i hjemlandet, som svarer til det danske Finanstilsynet

Selskab 5 er under tilsyn af det finanstilsyn der er i det pågældende land.

Ingen af de fem øvrige selskaber omfattet af denne anmodning er under selvstændigt offentligt tilsyn i de respektive lande, men af samme årsager som beskrevet i forrige afsnit kan dette ikke være afgørende for, hvorvidt der kan opnås dispensation i henhold til selskabsskattelovens § 32, stk. 2.

Ad betingelse nr. 3 - Væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2009-4, afsnit S.D.5.7, at private kunder under denne betingelse skal regnes for hjemlandskunder, hvis kunden bor i landet, mens virksomheder anses for at være hjemlandskunder, hvis kundeforholdet vedrører virksomheden udført i det pågældende land.

Det fremgår endvidere, at kravet som hovedregel vil være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed på det hjemlige marked er mindst dobbelt så store som indtægter fra virksomhed med udenlandske kunder.

Betingelse nr. 3 er opfyldt for alle selskaber.

Ad betingelse nr. 4 - Væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder, som ikke er koncernforbundne med selskabet

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2009-4, afsnit S.D.5.7, at denne betingelse som hovedregel vil være opfyldt, hvis datterselskabets indtægter fra virksomhed med uafhængige er mindst dobbelt så store som indtægter fra virksomhed med koncernforbundne virksomheder.

Betingelse nr. 4 er opfyldt for alle andre selskaber end Selskab 1, 3 og 4. Selskab 1 og 4 er imidlertid aktuelt ejendomsselskaber, hvorfor betingelsen ikke har nogen betydning i relation til disse.

For så vidt angår Selskab 3. bemærkes, at betingelse nr. 4 som udgangspunkt ikke er opfyldt, men selskabets indtægter fra transaktioner med koncernforbundne parter er ifølge vores klient skattepligtige i selskabets hjemland og en dispensation vil således ikke være i strid med formålet med betingelsen.

Ad betingelse nr. 5 - Datterselskabernes kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af forsikrings-, realkredit- eller bankvirksomheden tilsiger

Betingelse nr. 5 er ligeledes opfyldt, idet ingen af datterselskabernes kapitalgrundlag overstiger de opgjorte solvensprocenter.

Ad betingelse nr. 6 - Beskatning af udbytte fra datterselskaberne til moderselskabet skal frafaldes eller nedsættes efter Moder-/Datterselskabs-direktivet eller en dobbeltbeskatnings aftale

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med de pågældende lande. Alle landene er desuden medlemmer af EU og de pågældende selskaber er således omfattet af såvel Moder-/Datterselskabsdirektivet som de respektive dobbeltbeskatningsaftaler. Hvis de seks datterdatterselskaber var ejet direkte af Banken ville Banken jf. bestemmelsen i SEL § 13, stk. 1 nr. 2 kunne modtage skattefrit udbytte fra disse selskaber.

Sammenfatning

Det kan efter rådgivers opfattelse, på ovenstående baggrund konstateres, at alle betingelser for at opnå dispensation efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2 er opfyldt og at anmodningen således kan imødekommes.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Selskaberne 1, 2, 3 og 4

Der ansøges om fritagelse for, at de 4 selskabers indkomster omfattes af Bankens CFC-beskatning. Selskaberne er Bankens datterdatterselskaber.

Omkring den første betingelse om, at datterselskabet skal have koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed er oplyst, at selskaberne er datterdatterselskaber, som ikke har selvstændige koncessioner.

Selskabernes moderselskab, har en bankkoncession og er fritaget for CFC beskatning ved tidligere meddelt tilladelse.

Det er af rådgiver fremført, at de 4 datterdatterselskaber er omfattet af moderselskabets koncession på den måde, at moderselskabets koncession giver mulighed for at eje aktier i datterselskaber.

Selskaberne er heller ikke under selvstændigt offentligt tilsyn.

Skatteministeriet finder det ikke godtgjort, at de 4 datterdatterselskaber via moderselskabets koncession kan anses for, at have koncession til at drive bankvirksomhed mv.

Det er en betingelse for at opnå dispensation efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2, at datterselskabet har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og er underlagt offentligt tilsyn.

Begrebet datterselskab defineres i selskabsskattelovens § 32, stk. 6 som et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte er aktionær og hvor koncernen har bestemmende indflydelse efter selskabsskattelovens § 31 C. Eftersom indirekte ejerskab medregnes ved bedømmelsen, medfører dette, at definitionen af et datterselskab tillige omfatter datterdatterselskaber.

Problemstillingen kan yderligere belyses af de afgivne svar til skatteudvalgt i forbindelse med indførslen af dispensationsadgangen. Disse ses i et høringsnotat (bilag 19 til L99 2001, 2. samling). Der fremgår følgende:

" [......]

F&P finder det endvidere uhensigtsmæssigt, at dispensationsadgangen ifølge lovforslaget kun gælder for det enkelte datterselskab med koncession til at udøve forsikringsaktivitet i udlandet. Som eksempel kan nævnes den situation, hvor et dansk forsikringsselskab har 2 datterselskaber i samme udland, der hver for sig er omfattet af dispensationsmuligheden. Her bør der være mulighed for at give en dispensation for den udenlandske finansielle datterkoncern under ét.

Det bemærkes afslutningsvis, at der som minimum bør indføjes en særlig dispensationsadgang for genforsikring. Da genforsikring er en global aktivitet, der ikke altid kræver koncession eller offentligt tilsyn.

Kommentar:

[....]

Det skal understreges, at det er hvert enkelt datterselskab, som skal bedømmes ved dispensationen. [...]"

Et datterdatterselskab skal således også have koncession til, at drive bankvirksomhed mv. og være underlagt offentligt tilsyn for, at opnå dispensation.

Da ingen af de 4 datterdatterselskaber har selvstændig koncession, eller kan dokumenteres at være omfattet af det lokale moderselskabs koncession til at drive bankvirksomhed mv., er betingelserne for at opnå fritagelse efter selskabsskattelovens § 32, stk. 2 allerede af den grund ikke opfyldt.

For god ordens skyld skal dog også bemærkes, at selskaberne 1 og 4 der efter det oplyste ejendomsselskaber, ikke på nuværende tidspunkt driver virksomhed som er omfattet af selskabsskattelovens § 32, stk. 2 hvorfor der også af den grund må afvises at fritage disse selskabers evt. skattepligtige CFC indkomst fra CFC beskatning.

Skatteministeriet indstiller, at Banken ikke bliver fritaget for CFC-beskatning vedrørende disse 4 datterselskaber jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, da selskaberne hverken har koncession til, at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed eller er underlagt offentligt tilsyn.

Selskab 5:

Der ansøges om fritagelse for, at Selskab 5 omfattes af Bankens CFC-beskatning.

Selskab 5 er således også et datterdatterselskab til Banken.

Koncession og underlagt

Selskab 5 har en licens der giver ret til at drive investeringsforvaltningsvirksomhed mv.

Det er endvidere oplyst, at selskabet er under tilsyn.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at det herefter kan lægges til grund, at Selskab 5 har koncession til at udøve virksomhed, der efter vedtagelsen af lov nr. 98 af 10. februar 2009 må anses for omfattet af dispensationsadgangen i selskabsskatteloven § 32, stk. 2. 

Kundeforhold

Det er en betingelse for fritagelsen, at det kan dokumenteres, at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder i det land, hvor datterselskabet er hjemmehørende og at den væsentligste del af indkomsten kommer fra virksomhed med kunder som ikke er koncernforbundne med datterselskabet

Det er oplyst, at Selskab 5 udelukkende har kunder i sit hjemland.

Rådgiver har fremsendt en oversigt over transaktioner med koncernforbundne virksomheder.

Selskab 5 kan herefter antages, at opfylde betingelsen om hovedsagelig, at drive virksomhed med lokale kunder, som ikke er koncernforbundne med selskabet.

Beskatningen af udbyttet fra datterselskabet

Det er en betingelse for fritagelsen, at beskatningen af udbyttet fra selskabet til moderselskabet vil skulle frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i direktiv 90/435/EØF eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor datterselskabet er hjemmehørende.

Skatteministeriet finder, at betingelsen er opfyldt, da selskabet er hjemmehørende i EU og beskatning af udbytte fra selskabet ville derfor skulle frafaldes eller nedsættes efter direktiv 90/435/EØF hvis Banken havde været den direkte ejer.

Kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Datterselskabets kapitalgrundlag må ikke overstige, hvad driften af forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomheden tilsiger.

Selskabets egenkapital udgør ved udgangen af 2010 ca. kr. xx.xxx ud af en balancesum på ca. kr. xx.xxx.

Hovedparten af selskabets midler er placeret i obligationer mv. Ved udgangen af 2010 udgør selskabets obligationsbeholdning ca. kr. xx.xxx. Selskabets kapital syntes således umiddelbart, at overstige det der er nødvendig driftskapital for selskabet. 

Endvidere skal bemærkes, at der ved udgangen af 2010, henstår kr x.xxx som uudloddet overskud. Ifølge Rådgiver vil det dog blive udloddet. Det bør dog også nævnes, at selskabet er stiftet med en selskabskapital, der overstiger minimumskravet.

Rådgiver har oplyst, at der for investeringsforvaltningsselskabet i det pågældende land er et krav om, at kapitaldækningsforholdet (capital adequacy ratio) som minimum skal udgøre 1:1.

Kapitaldækningsforholdet beregnes ved, at den opgjorte regulerede egenkapital divideres med den opgjorte minimumskapital. Selskab 5's kapitaldækningsforhold beregnes i 2010 til 3,24. Medtages uudloddet overskud kan kapitaldækningsforholdet beregnes til 4,68.

Rådgiver har oplyst, at investeringsforvaltningsvirksomheders kapitaldækningsforhold ved udgangen af 2010 var 4,8 i henhold til tilsynets rapport for 2010.

Det må således lægges til grund, at selskabets kapitaldækning er lidt lavere end gennemsnittet for sådanne virksomheder i det pågældende land.

Af bemærkningerne til lov nr. 313 af 21. maj 2002 fremgår, at der ved vurderingen af om selskabet har en kapitalstyrke, som overstiger, hvad driften af den koncessionerede virksomhed tilsiger bl.a. kan indgå: "den sædvanlige kapitalstyrke i branchen i det pågældende land, det offentlige tilsyns krav og anbefalinger i det pågældende land samt kapitalstyrken i andre selskaber (indenfor samme branche) i samme koncern."

Skatteministeriet finder på den baggrund, at selskabets kapitalgrundlag kan anses for ikke at overstiger, hvad driften af virksomheden tilsiger.

Der er lagt vægt på de fremlagte oplysninger om beregning af selskabets kapitaldækningsforhold, det gennemsnitlige kapitaldækningsforhold for investeringsforvaltningsvirksomheder i landet samt det oplyste om, at selskabets uudloddede overskud vil blive udloddet. Det forudsættes, at der ikke sker væsentlige ændringer hertil i diskvalificerende retning.

Konklusion

På baggrund af ovenstående og på baggrund af de oplysninger rådgiver har fremlagt, indstiller Skatteministeriet, at ansøgningen om fritagelse for, at Selskab 5 omfattes af Bankens CFC-beskatning efter selskabsskattelovens § 32, stk. 1, imødekommes for den maksimale periode på 10 år gældende fra 2008.

Det betinges dog, at Banken årligt og senest samtidig med indsendelsen af selvangivelse for det pågældende indkomstår tilsender den skatteansættende myndighed en erklæring om, at de betingelser og forudsætninger, der ligger til grund for denne tilladelse i al væsentlighed er uændrede.

Erklæringen bedes i dette konkrete tilfælde tilsendt første gang for indkomståret 2011, da erklæringskravet for indkomstårene 2008, 2009 og 2010 anses for opfyldt ved det oplyste i forbindelse med denne ansøgning.

Der forbeholdes den skatteansættende myndighed ret til, at efterprøve om erklæringen er korrekt, og Banken er således forpligtet til på forlangende, at dokumentere i hvilket omfang de oplysninger og sammenligningstal m.v. der er lagt til grund ved denne tilladelse, ikke har ændret sig i en diskvalificerende retning.

Selskab 6

Banken ejer samtlige aktier i Selskab 6.

Selskab 6 driver virksomhed med finansiel leasing i et EU-land og selskabet har ikke en selvstændig koncession til, at drive bankvirksomhed mv.

I henhold til selskabsskattelovens § 32 stk. 2 kan Skatterådet tillade, at et datterselskab med koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og underlagt offentligt tilsyn ikke skal være omfattet af stk. 1, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte. 

Af høringsnotat udarbejdet i forbindelse med indførslen af dispensationsadgangen (bilag 19 til L99 2001, 2. samling) fremgår følgende:

"Endelig skal det påpeges, at en bankvirksomhed med accessoriske aktiviteter, som anses for at være naturlige dele af en bankvirksomhed, også kan opnå dispensationer fra CFC-reglerne efter § 32, stk. 2. Der må blot stilles det krav, at bankens hovedområde er traditionel bankvirksomhed."

Samt som også gengivet ovenfor vedrørende selskaberne 1-4:

"Det skal understreges, at det er hvert enkelt datterselskab, som skal bedømmes ved dispensationen. [...]"

Det er på den baggrund klart, at det er en forudsætning for at Skatterådet kan fritage et datterselskab, at det pågældende datterselskab selv driver en virksomhed som er omfattet at dispensationsadgangen og at datterselskabet selv har koncession og er underlagt tilsyn. Selskab 6 driver virksomhed med finansiel leasing. Selskabet driver således ikke en virksomhed der er der omfattet af dispensationsadgangen i selskabsskattelovens § 32 stk. 2.

Ansøger finder Selskab 6 bør anses for omfattet af Bankens danske banklicens da virksomheden efter rådgivers opfattelse ville have været det, hvis den havde været udøvet gennem en filial i et EU-land.

Ansøger anfører, at hvis Selskab 6 var etableret som en filial i et EU-land, ville filialen høre under Banken's danske banklicens, og dermed være under tilsyn fra det danske finanstilsyn. Ansøger finder, at dispensationsreglen i selskabsskattelovens § 32, stk. 2 kan være i strid med etableringsretten i EU-traktatens artikel 49 og 56.

Skatteministeriet finder ikke, at der lægges hindringer i vejen for bankens ret til, at etablere sig via et datterselskab eller filial, jf. rådgivers henvisning til EU-traktatens artikel 49 og 56. For at opnå dispensation jf. selskabsskattelovens § 32, stk. 2, kræves det blandt andet, at datterselskabet eller filialen har koncession til at drive bankvirksomhed mv. og er underlagt offentligt tilsyn. Uanset om banken vælger, at etablere virksomhed i et andet land, i form af et datterselskab eller en filial, er kravet, at der er meddelt koncession, og at bankvirksomheden mv. er underlagt offentlig tilsyn. Kravet er således enslydende uanset etableringsformen, hvorfor EU-traktatens artikel 49 og 56 ikke krænkes.

Foranlediget af Ansøgers bemærkning til indstillingen skal Skatteministeriet understrege, at det er hvert enkelt datterselskab, som skal bedømmes ved dispensationen, uanset om det pågældende datterselskab er hjemmehørende i Danmark eller i et andet land.

Skatteministeriet indstiller, at Banken ikke bliver fritaget for CFC-beskatning vedrørende datterselskabet Selskab 6 jf. selskabsskattelovens § 32 stk. 2, da selskabet ikke har koncession til at udøve forsikrings-, realkredit-, fondsmægler-, investeringsforvaltnings- eller bankvirksomhed og heller ikke er underlagt et offentligt tilsyn som svarer til det danske finanstilsyn.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skatteministeriets indstilling.