Indhold

Dette afsnit giver en generel introduktion til momsfritagelserne i ML §§ 34-36.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelserne i ML §§ 34-36
  • Forskelle og ligheder mellem ML §§ 34-36 momsfritagelser og ML § 13 momsfritagelser
  • Fortolkning af momsfritagelsesbestemmerne.

Momsfritagelserne i ML §§ 34-36

Momsfritagelserne i ML §§ 34-36 fritager en række leverancer af varer og ydelser samt en række erhvervelser og indførsler af varer og tilknyttede ydelser for moms. Momsfritagelserne er fastsat på grundlag af de bagvedliggende momsfritagelsesbestemmelser i Direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet), først og fremmest direktivets artikler 138-166.

De konkrete momsfritagelser for leverancer er beskrevet i afsnit D.A.10.1.

Momsfritagelserne i forbindelse med erhvervelser er beskrevet i afsnit D.A.10.2.

Momsfritagelser i forbindelse med indførsel af varer og visse tilknyttede ydelser er beskrevet i afsnit D.A.10.3.

Forskelle og ligheder mellem ML §§ 34-36 momsfritagelser og ML § 13 momsfritagelser

Momsfritagelserne i ML §§ 34-36 adskiller sig fra momsfritagelserne i ML § 13 (momssystemdirektivets artikler 132-136) ved, at ML § 13 momsfritagelserne er fritagelser for aktiviteter, fx skoleundervisning, mens ML §§ 34-36 momsfritagelserne som udgangspunkt er fritagelser for konkrete leverancer i forbindelse med i øvrig momspligtig virksomhed.

Som udgangspunkt er der ikke fradragsret for købsmoms i forbindelse med aktiviteter fritaget efter ML § 13. Der er derimod fradragsret for den købsmoms, der vedrører momsfritagne leverancer efter ML §§ 34-36.

Det betyder, at leverancer mv., der er momsfritagne efter ML §§ 34-36 i praksis sker til 0-momssats (formelt set er der dog tale om momsfritagelser, ikke 0-sats). De pågældende transaktioner bliver hermed helt fritaget for momsbelastning i modsætning til de aktiviteter, der er momsfrie efter ML § 13.

Bemærk

En del af de virksomheder, der er momsfritaget efter ML § 13, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Læs mere om de lønsumsafgiftspligtige virksomheder i afsnit D.B.2.

Fortolkning af momsfritagelsesbestemmerne

For en beskrivelse af EU-domstolens praksis for fortolkningen af momsfritagelsesbestemmelserne, se afsnit D.A.5.23.

Se også

  • afsnit D.A.5.23 om baggrundsviden om momsfritagelserne i ML § 13
  • afsnit D.A.11 om fradrag.