Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse af indførsel af varer, der foretages af væbnede styrker fra andre EU-lande og af væbnede styrker fra andre lande, der er parter i NATO, og om momsfritagelse af indførsel af materiel mv. med henblik på at opfylde traktatlige forpligtelser.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML § 36, stk. 4-6, har følgende ordlyd:

"§ 36. (...)

Stk. 4. Indførsel af varer, som foretages her i landet af væbnede styrker fra andre EU-lande, og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, er fritaget for afgift.

Stk. 5. Indførsel af varer, som foretages her i landet, af væbnede styrker fra andre lande, der er parter i NATO, og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar, er fritaget for afgift.

Stk. 6. Told- og skatteforvaltningen meddeler med henblik på opfyldelse af traktatlige forpligtelser afgiftsfrihed for indførsel fra steder uden for EU af

1) varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Staters regering som led i det fælles forsvar,

2) materiel, der oplægges midlertidigt i depoter her i landet af udenlandske NATO-magter efter aftale med den danske regering,

3) materiel og udstyr i forbindelse med gennemførelsen af arbejder under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram."

ML § 36, stk. 4-5, blev indsat i ML ved § 5 nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Det tidligere stk. 4, blev herefter stk. 6.

Momssystemdirektivet artikel 143, stk. 1, litra ga) og h) har følgende ordlyd:

"Artikel 143

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: (...)

ga) indførsel af varer, som foretages i medlemsstater af væbnede styrker fra andre medlemsstater, og som er bestemt til brug for disse styrker eller for det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik

h) indførsel af varer, som foretages i en medlemsstat, der er part i den nordatlantiske traktat, af væbnede styrker fra andre stater, der er parter i nævnte traktat, og som er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar".

Regel

Andre EU-lande

Indførsel af varer, som foretages her i landet af væbnede styrker fra andre EU-lande, er fritaget for afgift. Det er en betingelse, at varerne er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Se ML § 36, stk. 4. 

Momsfritagelsen blev indført med virkning fra den 1. juli 2022 ved § 5, nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Bestemmelsen indebærer, at forsvarsindsatsen under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) momsmæssigt sidestilles med forsvarsindsatser under NATO.

NATO

Indførsel af varer, som foretages her i landet, af væbnede styrker fra andre lande, der er parter i NATO, er fritaget for afgift. Det er en betingelse, at varerne er bestemt til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker udgør et led i det fælles forsvar. Se ML § 36, stk. 5.

Momsfritagelsen blev indført med virkning fra den 1. juli 2022 ved § 5, nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Med bestemmelsen indføres en eksplicit hjemmel til momsfritagelse i disse situationer, som tidligere har været indfortolket i ML § 36, stk. 3.

Traktatlige forpligtelser

Told- og Skatteforvaltningen meddeler med henblik på at opfylde traktatlige forpligtelser momsfritagelse for indførsel fra steder uden for EU af

  • varer, der er betalt af midler stillet til rådighed af De Forenede Staters regering som led i det fælles forsvar,
  • materiel, der oplægges midlertidigt i depoter her i landet af udenlandske NATO-magter efter aftale med den danske regering, og
  • materiel og udstyr i forbindelse med gennemførelsen af arbejder under NATO's fællesfinansierede infrastrukturprogram.

Se ML § 36, stk. 6, tidligere stk. 4.