Der er fritagelse for moms af ydelser i forbindelse med indførsel af varer fra steder uden for EU, hvis ydelsens værdi indgår i momsgrundlaget efter ML § 32, stk. 1. Se ML § 36, stk. 2. Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 144 i dansk ret.

Fritagelsen omfatter med virkning fra 1. juli 2011 også ydelser i forbindelse med indførsel af løsøregenstande, der finder sted som led i en flytning. Se artikel 46 og artikel 65 i Momsforordningen.

Selve løsøregenstandene, der indføres i forbindelse med en flytning, er fritaget for moms, se afsnit D.A.10.3.3, og momsfritagelsen i henhold til ML § 36, stk. 2, kan således også finde anvendelse ved indførsel af varer, der i sig selv er fritaget for moms.

Se også EU-Domstolens dom i sag C-276/16, Federal Express Europe Inc.

Hvis et skibs fører kan dokumentere, at værdien af de ydelser, som er betalt for losning af varer, skal indgå i momsgrundlaget, er ydelserne fritaget for moms efter den her omhandlede bestemmelse. Se SKM2008.554.SKAT.

Se i øvrigt afsnit D.A.8.3 med hensyn til, hvilke ydelser der indgår i momsgrundlaget.

Hvis værdien af en ydelse skal medregnes til momsgrundlaget, og det ikke er sket, er importøren betalingspligtig for den manglende momsafregning. Se afsnit D.A.13.5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

EU-domme

C-461/21, SC Cartrans Preda SRL

►Registreringen af en indførselstransaktion, fx toldmyndighedens udarbejdelse af en summarisk indførselsangivelse eller en summarisk forsendelsesangivelse, indebærer ikke i sig selv, at transporten mellem indførelsesstedet og et bestemmelsessted i et andet EU-land systematisk bliver medregnet i momsgrundlaget for den indførte vare. På den anden side er momssystemdirektivets artikel 86, stk. 1, litra b), artikel 86, stk. 2, og artikel 144 til hinder for, at et EU-land automatisk nægter fritagelse for transportydelser knyttet til indførsel af varer med den begrundelse, at der ikke er forelagt specifikke dokumenter foreskrevet i den nationale lovgivning. Der skal indrømmes fritagelse, hvis der er fremlagt andre dokumenter, hvis ægthed og pålidelighed der ikke er anledning til at betvivle, og som kan godtgøre, at de betingelser, som fritagelsesbestemmelserne opstiller for retten til momsfritagelse, er opfyldt.◄

 

C-276/16, Federal Express Europe Inc.

Federal Express Europe Inc., den italienske filial af FedEx Corporation-koncernen, udførte ankommende (inbound) transportydelser, som bestod i at varetage forsendelser fra udlandet og sørge for den efterfølgende levering af disse forsendelser til modtagere i Italien. FedEx opkrævede ikke moms af transportydelserne. Der blev ikke betalt moms af varerne, herunder transportydelserne, ved indførslen, da der var tale om forsendelser af varer af ringe værdi eller uden erhvervsmæssig værdi, som for det første var fritaget for importafgifter i henhold til artikel 27 i forordning nr. 918/83 og for det andet var fritaget for moms efter Momssystemdirektivets artikel 143, litra b).

EU-Domstolen fandt, at transportomkostningerne til endelig indførsel af varer skulle være fritaget for moms, for så vidt som deres værdi indgik i afgiftsgrundlaget, skønt de ikke var blevet pålagt moms ved toldstedet i forbindelse med indførslen.

EU-Domstolen fastslog, at artikel 144 sammenholdt med artikel 86, stk. 1, litra b) i Momssystemdirektivet, skulle fortolkes således, at den var til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, der som betingelse for anvendelse af momsfritagelsen for accessoriske ydelser, herunder transportydelser, ikke alene stiller krav om, at ydelsernes værdi indgår i afgiftsgrundlaget, men også om, at disse ydelser faktisk skal have været pålagt moms ved toldstedet i forbindelse med indførslen.