Indhold

Dette afsnit handler om de tilfælde, hvor der er momsfritagelse ved endelig indførsel af varer fra steder udenfor EU. Ved endelig indførsel forstås i denne sammenhæng, at varerne efter indførslen er bestemt til at forblive indenfor EU. Se ML § 36, stk. 1, nr. 2 og 3.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagelse efter EU's regler mv., ML § 36, stk. 1, nr. 2
 • Momsfritagelse for erhvervsmæssige småforsendelser, ML § 36, stk. 1, nr. 3
 • Varer, som medbringes af rejsende
 • Overgangbestemmelser ved udvidelser af EU
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Momsfritagelse efter EU's regler mv., ML § 36, stk. 1, nr. 2

Der eksisterer en fællesskabsordning for told, hvorefter der gives toldfrihed ved indførsel af varer under særlige omstændigheder. Se forordning (EF) nr. 1186/2009 og afsnit F.A.29 Definitiv toldfrihed.

Der er som udgangspunkt momsfritagelse ved indførsel af varer fra steder udenfor EU i samme omfang og på de samme betingelser, som der er toldfrihed for de pågældende varer ved indførslen efter fællesskabsordningen. Der kan dog ikke ske momsfri indførsel af varer, der er omfattet af forordningens kapitler V, VI, XI og XIV samt artikel 104, litra q. Se momsbekendtgørelsens § 2.

Momsbekendtgørelsens §§ 3-9 indeholder en række yderligere afvigelser fra toldreglerne.

Momsbekendtgørelsens §§ 2-9 gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra b) og c), jf. direktiv 2006/79/EF og direktiv 2009/132/EF i dansk ret.

Baggrunden for, at der gives momsfritagelse i disse tilfælde, er, at momsprovenuet ikke skønnes at stå i et rimeligt forhold til den administrative indsats, som ville være forbundet med opkrævning af momsen.

Det er ikke varens art, der er afgørende for momsfriheden, men derimod de særlige omstændigheder, varen indføres under, eksempelvis afsenderens eller modtagerens status, varernes benyttelse eller oprindelse.

Den her omhandlede momsfritagelse omfatter:

 • Privatpersoners indførsel af personlige ejendele ved tilflytning her til landet fra steder udenfor EU (flyttegods). Dette gælder også motorkøretøjer, der indføres som flyttegods, men kun hvis motorkøretøjet udelukkende anvendes privat. Se momsbekendtgørelsens § 3. Hvis køretøjet i de første 12 måneder efter indførslen sælges, pantsættes eller udlejes, skal der betales moms. Værktøj, udstyr og instrumenter, der er nødvendige for den pågældende privatpersons erhverv, er også omfattet af momsfritagelsen. Se også afsnit F.A.29.3 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele.
 • Varer, som indføres i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Se afsnit F.A.29.3 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele.
 • Personlige ejendele erhvervet ved arv. Se afsnit F.A.29.3 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele.
 • Elevers og studerendes personlige udstyr, skolemateriale, løsøre og bohave. Se afsnit F.A.29.3 Privatpersoners indførsel af personlige ejendele.
 • Forsendelser af varer fra en privatperson fra steder udenfor EU til en privatperson her i landet. Hvis forsendelsen indeholder varer til en værdi af over 360 kr., er forsendelsen i sin helhed udelukket fra momsfritagelsen. Der gives ikke momsfritagelse for tobaksvarer, alkoholholdige drikkevarer, parfume og toiletvand. Se momsbekendtgørelsens § 9 og afsnit F.A.29.4 Anden indførsel af personlig karakter. Fritagelsen er betinget af,
  • at forsendelsen kun sker lejlighedsvis
  • at den indeholder varer til personligt brug
  • at der ikke er tvivl om, at varerne ikke er bestemt til erhvervsmæssige formål
  • at den som nævnt består af varer, hvis samlede værdi ikke overstiger 360 kr. (om begrebet "samlede værdi" se "Momsfritagelse for erhvervsmæssige småforsendelser ML § 36, stk. 1, nr. 3" nedenfor), og
  • at den sendes til modtageren uden nogen form for vederlag, dvs. sendes som gave. Landskatteretten fandt i en konkret sag, at det ikke var tilstrækkeligt til at bevise, at der forslå en gave, at afsenderen efterfølgende fremsendte en erklæring om, at der var tale om en gave. Se SKM2002.80.LSR.
 • Hædersbevisninger i form af ordener, pokaler, trofæer og lignende. Se afsnit F.A.29.4 Anden indførsel af personlig karakter.
 • Gaver, der modtages i forbindelse med mellemfolkeligt samarbejde. Se afsnit F.A.29.4 Anden indførsel af personlig karakter.
 • Varer beregnet til brug for statsoverhoveder. Se afsnit F.A.29.4 Anden indførsel af personlig karakter.
 • Audiovisuelt materiale af uddannelsesmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, jf. bilag 1 til Rådets direktiv 2009/132/EF, uanset hvilken anvendelse de er bestemt til. Det er en betingelse, at materialet er fremstillet af FN eller af en af FN's særorganisationer. Se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 1.
 • Samlerobjekter og kunstgenstande af undervisningsmæssig, videnskabelig eller kulturel karakter, hvis de ikke er bestemt til salg, og de indføres af institutioner, der er godkendt til toldfrihed efter Rådets forordning (EF) nr. 1186/2009. Se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 2, og med hensyn til godkendelse af institutioner "Uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kulturelt materiale" i afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Forsøgsdyr samt visse biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning, når de erhverves af en godkendt institution. Momsfritagelse for forsøgsdyr er betinget af, at de pågældende forsøgsdyr er erhvervet vederlagsfrit. Se momsbekendtgørelsens § 6 og med hensyn til godkendelse af institutioner "Forsøgsdyr samt biologiske og kemiske stoffer beregnet til forskning" i afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Terapeutiske stoffer fra mennesker og reagensmidler til bestemmelse af blod- og vævstyper. Se afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Farmaceutiske produkter til brug ved internationale sportsarrangementer. Se afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Varer, der indføres til generelle formål i forbindelse med velgørende eller filantropisk virke, som indføres af myndigheder eller godkendte velgørende organisationer, når varerne erhverves vederlagsfrit. Se momsbekendtgørelsens § 7 og med hensyn til godkendelse af organisationer "Vareforsendelser til velgørende og filantropiske organisationer" i afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Genstande beregnet til blinde. Der kan gives momsfritagelse for andre varer end tryksager i relief til blinde og svagtseende, herunder trykte billeder og fotografier, og braillepapir. Se momsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, og om de nævnte varetyper afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Genstande beregnet til andre handicappede end blinde, som indføres af institutioner og organisationer, som hovedsageligt uddanner eller bistår handicappede, og varerne er modtaget som gave. Se momsbekendtgørelsens § 8, stk. 1. Der kan indrømmes fritagelse, selvom tilsvarende varer fremstilles i EU. Se momsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.
 • Varer til fordel for katastroferamte. Se afsnit F.A.29.5 Indførsel af materiale og varer beregnet til aktiviteter af almen interesse.
 • Investeringsgoder og andet udstyr, der indføres som led i overflytning af aktiviteter, hvis varerne er bestemt til udøvelse af en aktivitet, der ikke er momsfritaget efter ML § 13. Der kan dog ikke ske momsfri indførsel af investeringsgoder, for hvilke der ikke er fradragsret for moms efter ML § 42, stk. 1, eller for hvilke der alene er begrænset fradragsret efter ML § 42, stk. 3. Se momsbekendtgørelsens § 4, og afsnit D.A.11.5.
 • Vareprøver af ringe værdi. Se afsnit F.A.29.6 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet.
 • Tryksager og genstande af reklamemæssig art. Se afsnit F.A.29.6 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet. Bemærk at momsfritagelse kun gives i samme omfang og under samme betingelser, som fastsat for toldfritagelsen.
 • Officielle publikationer, der udsendes som led i udøvelsen af offentlig myndighed i steder uden for EU. Fritagelsen omfatter også officielle publikationer, der udsendes af internationale organisationer, offentligretlige institutioner og organer etableret i steder uden for EU. Det er en betingelse for fritagelsen, at der er betalt moms af publikationerne i steder uden for EU, og at den betalte moms ikke er godtgjort ved udførslen. Se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 3.
 • Produkter, der anvendes eller forbruges under en udstilling eller et lignende arrangement. Se afsnit F.A.29.6 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet.
 • Varer, der indføres med henblik på undersøgelse, analyse eller afprøvning. Se afsnit F.A.29.6 Indførsel i forbindelse med udøvelse af handelsmæssig aktivitet.
 • Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transporttilbehør til at fastgøre og beskytte varer under transport. Se afsnit F.A.29.7 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport.
 • Strøelse og foder bestemt til dyr under transport. Se afsnit F.A.29.7 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport.
 • Brændstof og smøremidler i motorkøretøjer og specialcontainere. Se afsnit F.A.29.7 Indførsel af varer, der er nødvendige til brug ved transport.
 • Forsendelse af dokumenter til organer, der varetager beskyttelse af ophavsret og industriel eller kommerciel ejendomsret. Se afsnit F.A.29.8 Indførsel af dokumenter.
 • Oplysningsmateriale til turistformål. Se afsnit F.A.29.8 Indførsel af dokumenter.
 • Forskellige dokumenter og genstande. Se afsnit F.A.29.8 Indførsel af dokumenter. Der gives dog ikke momsfritagelse for stempelmærker og lignende som dokumentation for, at afgift er betalt i et land udenfor EU. Se momsbekendtgørelsens § 2, sidste sætning.
 • Tryksager, der udsendes ved valg til Europa-Parlamentet, eller som ved nationale valg i oprindelseslandet for tryksagerne udsendes af officielt anerkendte, udenlandske politiske organisationer. Det er en betingelse for fritagelsen, at der er betalt moms af tryksagerne i steder uden for EU, og at den betalte afgift ikke er godtgjort ved udførslen. Se momsbekendtgørelsens § 5, stk. 4.
 • Materialer til opførelse, vedligeholdelse eller udsmykning af mindesmærker eller soldaterkirkegårde. Se afsnit F.A.29.9 Indførsel i forbindelse med begravelse.
 • Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave. Se afsnit F.A.29.9 Indførsel i forbindelse med begravelse

Momsfritagelse for erhvervsmæssige småforsendelser ML § 36, stk. 1, nr. 3

Indførsel af varer ved erhvervsmæssige forsendelser fra steder udenfor EU er som hovedregel fritaget for moms, når forsendelsens samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Se ML § 36, stk. 1, nr. 3. Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra b) og c), jf. direktiv 2009/132/EF, artikel 23, i dansk ret.

Det er SKATs opfattelse, at begrebet "samlede værdi" skal forstås sådan, at den samlede værdi omfatter skatter, told mv., der er opkrævet udenfor EU eller betales i forbindelse med indførslen - dog med undtagelse af moms som følge indførslen, men ikke omfatter biomkostninger, eksempelvis transport- og forsikringsomkostninger. Se afsnit F.A.29.2 Forsendelser af ringe værdi.

Tobaksvarer, alkoholholdige varer, parfume og toiletvand er dog ikke omfattet af momsfritagelsen for erhvervsmæssige forsendelser, og der skal derfor betales moms ved indførsel af sådanne forsendelser, selvom forsendelsens samlede værdi ikke overstiger 80 kr.

►Dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende, der sendes til Danmark fra lande uden for EU, er heller ikke omfattet af momsfritagelsen for erhvervsmæssige forsendelser, selvom forsendelsens samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Det samme gælder for magasiner, tidsskrifter og lignende, der efter trykning i et EU-land sendes ud af EU for derfra at blive sendt til Danmark.◄

Skatterådet har i et bindende svar udtalt, at reklame for udlejning af sommerhuse (kataloger) fra danske sommerhusudlejningsbureauer og medlemsblade fra foreninger, der efter trykning i Danmark forsendes via Ålandsøerne til privatpersoner i Danmark, er omfattet af begrebet "erhvervsmæssige forsendelser". Katalogerne og medlemsbladene er dog også omfattet af "magasiner, tidsskrifter og lignende", og der skal derfor betales moms i forbindelse med indførslen, selvom forsendelsen samlede værdi ikke overstiger 80 kr. Se SKM2007.66.SR.

Varer, som medbringes af rejsende

Der er endvidere momsfritagelse ved indførsel af varer, som medbringes af rejsende fra steder udenfor EU. Denne momsfritagelse følger dog ikke af momsloven eller momsbekendtgørelsen, men af §§ 117-121 og §§ 123-125 i toldbehandlingsbekendtgørelsen som ændret ved bekendtgørelse nr. 1665 af 27. december 2013. Se afsnit F.A.28 Rejsegods. Bestemmelserne gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, litra b) og c) og Direktiv 2007/74/EF, som har erstattet Direktiv 69/169/EØF i dansk ret.

Overgangsbestemmelser ved udvidelser af EU

Den 1. maj 2004 blev EU udvidet med Den Tjekkiske Republik, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien, Slovakiet og Cypern.

Der gælder særlige overgangsregler for varer, herunder for transportmidler, fra disse lande, som inden den 1. maj 2004 blev henført under en ordning for midlertidig opbevaring, aktiv forædling, midlertidig indførsel med fuldstændig fritagelse for told og afgifter, eller blev oplagt på toldoplag, frilager eller i Københavns Frihavn, og som fraføres efter den 1, maj 2004. Se momsbekendtgørelsens § 10.

Overgangsreglerne betyder, at varerne kan forblive under den pågældende ordning, selvom landene blev medlem af EU. Dvs. at der ikke indtræder pligt til at betale importmoms på tidspunktet for udvidelsen. Til gengæld skal der som udgangspunkt betales importmoms, når varerne forlader ordningen.

Overgangsreglerne gjaldt tilsvarende for varer, som inden tidspunktet for udvidelsen i et af landene blev anbragt under en forsendelses- eller transportordning mellem EU og det pågældende land. 

Den 1. januar 2007 blev EU udvidet med Bulgarien og Rumænien, og der gælder tilsvarende overgangsregler for denne udvidelse. Se momsbekendtgørelsens § 11.

Den 1. juli 2013 blev EU udvidet med Kroatien, og der gælder tilsvarende overgangsregler for denne udvidelse. Se momsbekendtgørelsens § 12.

Bestemmelserne gennemfører Momssystemdirektivets artikler 405-410 i dansk ret.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse
samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.80.LSR

Afsenderen af en forsendelse til en person i Danmark drev internetvirksomhed i USA med salg af CD'er videoer mv. Den konkrete forsendelse bestod af 2 stk. cd'er og 2 stk. videobånd og var oprindelig angivet med en værdi af 80 USD, svarede til 576,42 kr., og var ikke angivet som gave. Efterfølgende blev fremlagt en erklæring fra afsenderen om, at der var tale om en gave. LSR fandt, at det ikke i tilstrækkeligt omfang var dokumenteret, at den omhandlede forsendelse var en gave. Der skulle derfor betales moms i medfør af momslovens § 12 i forbindelse med indførsel af forsendelsen.

 

Skatterådet

SKM2007.66.SR

Skatterådet har udtalt, at reklame for udlejning af sommerhuse (kataloger) fra danske sommerhusudlejningsbureauer og medlemsblade fra foreninger, der efter trykning i Danmark forsendes via Ålandsøerne til privatpersoner i Danmark, er omfattet af begrebet "erhvervsmæssige forsendelser". Katalogerne og medlemsbladene er dog også omfattet af "magasiner, tidsskrifter og lignende", og der skal derfor betales moms i forbindelse med indførslen, selvom forsendelsen samlede værdi ikke overstiger 80 kr.