Indhold

Dette afsnit beskriver, at et tab er konstateret, når fogedforretning har været forgæves.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Et tab anses for konstateret, når

  • det af udskrift af udlægsbogen fremgår, at fogedforretning for den pågældende fordring har været forgæves, eller når
  • det ved udskrift af udlægsbogen kan dokumenteres, at en anden kreditor inden for et tidsrum af højst 6 måneder har foretaget forgæves udlægsforretning hos den pågældende debitor.

Det er en forudsætning for at foretage fradrag i momsgrundlaget, at det af det foreliggende regnskabsmateriale mv. fremgår, hvorledes de udestående fordringer er behandlet, og at regnskabet i øvrigt føres på en måde, så det sikres, at de fradragne beløb momsberigtiges i det omfang, de senere måtte indgå.

Se AFG1980, 738DEP.

Der er ved fastsættelsen af fristen på 6 måneder sket en tilpasning til bestemmelserne i RPL § 490. En fordringshaver, som ikke har fået tilstrækkeligt udlæg til at dække sin fordring, kan altså først begære afholdt fornyet udlægsforretning, når der er forløbet 6 måneder siden sidste udlægsforretning.

Fogedretten kan i øvrigt afvise at foretage udlægsforretning hos skyldneren, hvis fogedretten er bekendt med, at der inden for den nævnte frist har været afholdt en forretning, hvor det ikke har været muligt at opnå dækning.

En insolvenserklæring, som afgives af skyldneren under en fogedforretning, vil kunne danne grundlag for momsmæssig regulering. Tilsvarende vil en erklæring fra fogedretten om, at debitor inden for 6 måneder har afgivet insolvenserklæring, og begæringen om udlægsforretning efter reglerne i RPL § 490 derfor afvises, kunne sidestilles med dokumentation for forgæves udlægsforretning.

Eksempler

Tabet på en fordring er først konstateret på det tidspunkt, hvor skyldneren afgiver insolvenserklæring i fogedretten. Tabet ansås ikke for konstateret i et tidligere år, hvor kravet havde været bestridt for domstolene. Se SKM2012.31.ØLR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer    

Landsretsdomme

SKM2012.31.ØLR

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor. Byretten fandt, at tabet på en fordring først i skatte- og momsmæssig henseende var konstateret i 2009 på det tidspunkt, hvor skyldneren afgav insolvenserklæring i fogedretten. Tabet var ikke konstateret i 2004/2005, hvor kravet havde været bestridt for domstolene. Det var heller ikke konstateret i 2008, hvor det havde været genstand for en reel tvist under en voldgiftssag.

Stadfæster SKM2011.192.BR

Skatteministeriet

AFG1980, 738DEP

Registrerede virksomheder kan foretage fradrag i momsregnskabet for moms af tab på debitorer når det af udskrift af fogedprotokollen fremgår, at fogedforretning for den pågældende fordring har været forgæves, eller når det ved udskrift af fogedprotokollen kan dokumenteres, at en anden kreditor inden for et tidsrum af højst 6 måneder har foretaget udlægsforretning hos den pågældende debitor uden at kunne opnå fuld dækning for sit tilgodehavende.

Det er i alle tilfælde en forudsætning for at foretage fradrag, at det fremgår af det foreliggende regnskabsmateriale mv., hvorledes de udestående fordringer er behandlet, og at regnskabet i øvrigt føres på en sådan måde, at det sikres, at de fradragne beløb momsberigtiges i det omfang, de senere måtte indgå.