åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "D.A.8.1.1.6.2 Kort om tab på debitorer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver, at kreditor kan fradrage tab på debitorer i momsgrundlaget, når tabet vedrører leverede varer og ydelser og tabet er konstateret.

Afsnittet indeholder:

  • Kreditor
  • Debitors stilling
  • Overdragelse til en lavere værdi
  • Undtagelse: Særordningerne for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester 
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Kreditor

Der kan i momsgrundlaget fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer, der vedrører leverede varer og ydelser, når tabet konstateres. Se ML § 27, stk. 6.

Vederlaget skal altså medregnes i momsgrundlaget, men i det omfang virksomheden konstaterer tab på fordringen, kan det konstaterede tab fradrages i momsgrundlaget på det senere tidspunkt. Se afsnit A.A.8.3.1.1.4 om periodiseringsregler. Det er ved lov nr. 554 af 2. juni 2014 med virkning fra 1. januar 2015 præciseret i lovteksten, at fradraget foretages, når tabet konstateres.

Når en virksomheds krav ved dom er anset for modregnet i et modkrav, skal modregning sidestilles med betaling. Se TfS1999, 886LSR.

Hvis fordringerne senere betales helt eller delvist, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i momsgrundlaget.

Selvom fordringerne senere betales, skal 80 pct. dog ikke medregnes, hvis betalingen er opnået efter konkurslovens § 96, hvorefter krav på punktafgifter i de fleste tilfælde er privilegerede. Se afsnit D.A.8.1.1.6.6.

Fradrag i momsgrundlaget for momsen af tab på debitorer forudsætter, at leverancerne har været momsbelagt. Se SKM2001.33.LSR.

Fradrag i momsgrundlaget for momsen af tab på debitorer forudsætter også, at momsen er angivet. Se SKM2005.294.LSRSKM2010.246.BR og SKM2012.380.LSR.

Tab på debitorer kan altså fradrages i momsgrundlaget, når følgende betingelser er opfyldt:

Debitors stilling

Debitor skal ikke regulere købsmomsen, selv om kreditor får tilladelse til at regulere sit momsgrundlag for tab på den pågældende debitor.

Grunden er, at der for debitor ikke er tale om en ændring af det oprindelige fakturabeløb.

Overdragelse til en lavere værdi

Overdragelse af en fordring til eje til en lavere værdi end pålydende medfører ikke ret til fradrag i momsgrundlaget for kursdifferencen. Se AFG1980, 738DEP.

Eventuel momsmæssig regulering for tab, som måtte være foretaget af virksomheden forud for overdragelsen af fordringerne (fx foreløbig regulering på grundlag af en erklæring fra kurator i et konkursbo eller regulering i forbindelse med nedskrivning af fordringerne på grundlag af en konkret vurdering), skal derfor fuldt ud tilbageføres i forbindelse med afhændelse af fordringerne til tredjemand.

Der kan heller ikke foretages fradrag i momsgrundlaget i tilfælde,

  • hvor der opstår kursdifference som følge af, at der i forbindelse med overdragelse af en virksomhed til ny indehaver foretages en generel (lineær) nedskrivning af den samlede debitormasse
  • hvor der foretages nedskrivning af nogle nærmere angivne debitorer på grundlag af en vurdering af disse, sådan at fordringen overdrages til den ny indehaver til en lavere værdi end den nominelle.

Undtagelse: Særordningerne for elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester

Ved lov nr. 554 af 2. juni 2014 er der i ML § 27, stk. 6, indsat en undtagelse med virkning fra 1. januar 2015. Undtagelsen omfatter leverancer omfattet af særordningerne for ikkeetablerede afgiftspligtige personer, der leverer elektroniske ydelser, teleydelser og radio-og-tv-spredningstjenester til ikkeafgiftspligtige personer i EU. Se D.A.16.2.2, D.A.16.2.3 og D.A.16.2.5.5.4

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

xSKM2015.461.BRx

xEt anpartsselskab blev erklæret konkurs i november 2009. Kurator afmeldte virksomheden for momsregistrering, og der blev ikke foretaget angivelse eller indbetaling af momstilsvar for 4. kvartal 2009.
SKAT foretog en foreløbig fastsættelse af momsen for 4. kvartal 2009 med opfordring til at angive moms og betale det korrekte beløb inden 5 dage.
Cirka et år efter anmodede kurator SKAT om refusion af moms, herunder en fordring mod et A/S, som var gået konkurs.
Det var ubestridt, at fordringen mod A/S´et var uerholdelig, men det sagsøgende anpartsselskab havde imidlertid ikke opgjort et afgiftsgrundlag, hvori der kunne foretages fradrag. Der var ikke angivet eller betalt salgsmoms i forbindelse med leverancen til A/S´et. Når momsen for 4. kvartal 2009 ikke var angivet eller betalt, var konkursboet ikke berettiget til regulering af momsgrundlaget.
SKATs foreløbige fastsættelse af afgiftstilsvaret kunne ikke sidestilles med en egentlig angivelse fra virksomheden.x

SKM2010.246.BR

Fradrag på tab for vederlag for en momspligtig ydelse kunne kun ske, når der var sket afregning overfor SKAT af den moms, som leverancen havde udløst.

Da sagsøgeren ikke havde afregnet moms for forpagtningsafgiften, var der ikke grundlag for fradrag i momsgrundlaget for det påståede tab på forpagtningsvederlaget, uanset konkurslovens regler vedrørende den konkursretlige stillingtagen til fordringer og tab i forhold til konkursens indtræden.

Efter det oplyste blev det endvidere lagt til grund, at forpagteren i det meste af den periode, hvor aftalen med bortforpagteren var gældende, ikke var i stand til at betale den opkrævede forpagtningsafgift fuldt ud, hvilket sagsøgeren var bekendt med. Som følge heraf og efter en samlet bedømmelse af den indgåede aftale mellem bortforpagteren og forpagteren, som må anses for at være en del af et skattemæssigt arrangement, findes det ikke godtgjort, at dette aftaleforhold var en normal forretningsmæssig disposition. På den baggrund kunne opgjorte tab heller ikke af den grund fradrages i medfør af ML § 27, stk. 6.

Landsskatteretskendelser

SKM2012.380.LSR  Virksomheden har ikke udstedt fakturaer for de varer og ydelser, som den anfører at have leveret til G1 ApS, og der er ikke afregnet salgsmoms i forbindelse med arbejdet. Ifølge praksis er det en forudsætning for anvendelse af ML § 27, stk. 6, at der er sket afregning af den salgsmoms, som leverancen har udløst, jf. herved SKM2010.246.BR. Da virksomheden ikke har afregnet moms for de varer og ydelser, som den anfører at have leveret, kan der allerede af den grund ikke foretages fradrag i momsgrundlaget i medfør af ML § 27, stk. 6. Ydermere bemærkes, at virksomheden ikke har foretaget retslige skridt i form af sagsanlæg e.l. med henblik på inddrivelse af det anførte krav. 

SKM2005.294.LSR

Det blev ved sagens afgørelse lagt til grund, at klageren havde angivet og afregnet salgsmoms af de kreditsalg til B, som lå til grund for det ønskede momsfradrag af tab på B. Eftersom B havde afgivet insolvenserklæring i fogedretten, måtte klagerens fordring på B anses for tabt på dette tidspunkt.

SKM2001.33.LSR

Et selskabs leverancer af juletræer til en tysk kunde var ikke momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, da kunden ikke var momsregistreret. Med henvisning til at det mellem selskabet og den tyske køber havde været forudsat, at salget var momsfritaget efter ML § 34, stk. 1, nr. 1, fastslog Landsskatteretten, at fakturabeløbet er ekskl. moms. Der skulle derfor beregnes moms med 25 pct. af hele det fakturerede beløb på 541.602 kr., jf. ML § 27, stk. 1, jf. ML § 33.

Retten fastslog, at fradrag for momsen af tab på debitorer, jf. ML § 27, stk. 6, forudsætter, at leverancerne har været momsbelagte. Da virksomheden ikke havde rejst krav mod den tyske kunde for momsbeløbet på de 25 pct. af fakturabeløbet, kunne momsbeløbet ikke anses for at være konstateret tabt, og der kunne derfor ikke godkendes fradrag herfor efter ML § 27, stk. 6.

TfS1999, 886LSR

Landsskatteretten bemærkede, at klagerens krav på C ved Østre Landsrets dom af 30/3 1998 måtte anses for modregnet i C's tilsvarende erstatningskrav mod klageren. Idet modregning skulle sidestilles med betaling, havde klageren altså modtaget betaling for de omhandlede fakturabeløb inkl. moms.

Klageren havde derfor ikke konstateret et tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser, jf. ML § 27, stk. 6, og der kunne derfor ikke godkendes fradrag for momsen deraf.

SKAT

AFG1980, 738DEP

Der kunne ikke foretages fradrag i den momspligtige omsætning for den kursdifference, der opstod ved transport (salg eller overdragelse) til trediemand af et tilgodehavende for leverancer af varer og momspligtige ydelser til en lavere værdi end fordringens nominelle værdi.