Regel

ML § 27, stk. 2 har følgende ordlyd:

"I afgiftsgrundlaget medregnes:

  1. Told og afgifter, der i henhold til andre love er opkrævet af tidligere omsætningsled, eller som betales i forbindelse med indførsel fra steder uden for EU eller ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, eller som det påhviler virksomheden at betale i forbindelse med den pågældende levering.
  2. Biomkostninger som udgifter til provision, emballage, forsendelse, forsikring og lign., som leverandøren forlanger afholdt af aftageren.
  3. Tilslutnings- og oprettelsesafgifter og andre beløb, som leverandøren afkræver modtageren som betingelse for levering af varer og ydelser.
  4. Agentprovision og lign. samt auktionssalær.
  5. Kreditkøbstillæg, finansieringstillæg og lign."

Momssystemdirektivets artikel 78 har følgende ordlyd:

"Følgende elementer medregnes i afgiftsgrundlaget:

  1. skatter, told, importafgifter og andre afgifter med undtagelse af selve momsen
  2. biomkostninger såsom provisions-, emballage-, transport- og forsikringsomkostninger, som leverandøren forlanger afholdt af kunden.

Medlemsstaterne kan ved anvendelsen af stk. 1, litra b), betragte omkostninger, der er omfattet af en særskilt aftale, som biomkostninger."