åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår finansielle aktiviteter kan anses for økonomisk virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Udgangspunkt: Finansielle transaktioner er ikke økonomisk virksomhed
  • Finansielle transaktioner kan dog være økonomisk virksomhed
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Se også

Se følgende afsnit for mere information om momspligtige personer og økonomisk virksomhed:

  • afsnit D.A.3.1.2 om momspligtige personer
  • afsnit D.A.3.1.3 om selvstændig virksomhed
  • afsnit D.A.3.1.4.2 om indtægter af en vis varig karakter.

Udgangspunkt: Finansielle transaktioner er ikke økonomisk virksomhed

Erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af selskabsandele udgør ikke i sig selv økonomisk virksomhed. Det forhold, at der erhverves kapitalinteresser i en virksomheder, er ikke i sig selv en udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af varige indtægter, idet et eventuelt udbytte, som kapitalandelen afkaster, kun er en følge af ejendomsretten til godet. Når erhvervelse af andele ikke i sig selv udgør en økonomisk virksomhed i 6. momsdirektivs forstand, gælder det samme for en virksomhed, der består i at afhænde sådanne andele. Se EF-domstolens domme i sagerne C-60/90, Polysar Investments Netherlands BV, C-155/94, Wellcome Trust Ltd, C-442/01, KapHag Renditefonds 35 Spreecenter Berlin-Hellersdorf 3, og C-465/03, Kretztechnik AG.

Tilsvarende gælder for obligationer. Se dommen i sag C-80/95, Harnas & Helm CV.

Finansielle transaktioner kan dog være økonomisk virksomhed

De finansielle transaktioner, som er omhandlet i momssystemdirektivets artikel 135, litra f (tidligere 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d, nr. 5, (ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra e)) kan i visse tilfælde anses for økonomisk virksomhed. Det er fx tilfældet, når de finansielle transaktioner:

  • foretages inden for rammerne af en kommerciel fondshandelsvirksomhed
  • gennemføres via et direkte eller indirekte indgreb i administrationen i de virksomheder, hvori der besiddes en kapitalinteresse
  • ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed, som den pågældende i øvrigt udøver.

Se EF-domstolens domme i sagerne C-60/90, Polysar Investments Netherlands BV, C-155/94, Wellcome Trust Ltd, C-306/94, Régie dauphinoise - Cabinet A. Forest SARL, og C-80/95, Harnas & Helm CV.

De transaktioner, der er omhandlet i 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra d), nr. 5 (og dermed er både momsfritagne transaktioner og økonomisk virksomhed), er de transaktioner, der består i opnåelse af indtægter af en vis varig karakter fra aktiviteter, der går videre end blot erhvervelse og salg af værdipapirer, fx transaktioner, der foretages i forbindelse med udøvelse af handelsvirksomhed med værdipapirer. Se dommene i sag C-77/01, EDM, og sag C-8/03, Banque Bruxelles Lambert SA (BBL).

Investeringsforeninger

SICAV-investeringsforeningernes virksomhed udgør økonomisk virksomhed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 6. momsdirektivs artikel 4, stk. 2. Heraf følger, at SICAV-investeringsforeningerne er afgiftspligtige personer i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 6. momsdirektivs artikel 4. Se EF-domstolens dom i sag C-8/03, BBL.

Holdingselskaber

Et holdingselskabs deltagelse i administrationen af et datterselskab anses som økonomisk virksomhed. Et holdingselskab, der kun besidder kapitalinteresser i andre virksomheder, udøver derimod ikke økonomisk virksomhed, medmindre selskabet samtidig direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes. Det er en betingelse for økonomisk virksomhed, at holdingselskabet griber ind, ud over hvad der følger af de rettigheder, som indehaveren af kapitalinteresserne har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager, og at denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms efter momssystemdirektivets artikel 2. Se EF-domstolens domme i sagerne C-102/00, Welthgrove og C-16/00, Cibo Participations SA.

Handel med pantebreve

Aktiviteter med handel med pantebreve mv., hvor købet af pantebrevene sker med henblik på opnåelse af fortjeneste ved videresalg, er lønsumsafgiftspligtig, idet der er tale om (momsfri) økonomisk virksomhed. Der skal herved være tale om systematiske køb og salg i et ikke uvæsentligt omfang. Se SKM2008.987.SKAT.

Passiv kapitalanbringelse - finansielle virksomheder

Om passiv kapitalanbringelse i pengeinstitutter, forsikringsvirksomheder, pensionskasser og realkreditinstitutter, se SKM2010.445.SKAT og afsnit D.B.2.7.4 om finansielle aktiviteter.

Passiv kapitalanbringelse - fast ejendom

Et holdingselskabs (koncern) køb og besiddelse af byggegrunde kan under visse omstændigheder anses som passiv kapitalanbringelse, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. De betingelser, der er oplistet i SKM2010.445.SKAT, og gælder for finansielle aktiviteter/investeringsaktiviteter, finder ligeledes anvendelse ved vurderingen om momspligt. Se SKM2014.72.SR

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-93/10, GFKL Financial Services AG

En erhvervsdrivende, der for egen risiko køber uerholdelige fordringer til en pris, som er lavere end fordringernes pålydende værdi, leverer ikke tjenesteydelser mod vederlag som omhandlet i artikel 2, nr. 1), og udøver ikke økonomisk virksomhed, der er omfattet af direktivets anvendelsesområde, når differencen mellem fordringernes pålydende værdi og købsprisen afspejler de omhandlede fordringers faktiske økonomiske værdi på tidspunktet for deres overdragelse.

Sammenhold med C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, der er omtalt nedenfor.

C-29/08, AB SKF

Når den foregående erhvervelse og besiddelse af selskabsandele i datterselskaber har udgjort økonomisk virksomhed, så udgør også moderselskabets salg af selskabsandelene økonomisk virksomhed, idet salget dog er en momsfritaget transaktion. Se dommens præmisser 26-34 og 42-53.

Om dommen i øvrigt, se evt. Skatteministeriets kommentar i SKM2011.717.SKAT, eller afsnit D.A.4.5.3, afsnit D.A.11.1.3.2.4 og D.A.11.4.2.

C-435/05, Investrand BV

Egne fordringer. Tiltag, som den afgiftspligtige person på egne vegne har taget med henblik på at inddrive en fordring eller fastslå fordringens værdi, kan ikke sidestilles med økonomisk virksomhed i 6. momsdirektivs forstand. Sådanne tiltag udgør nemlig ikke en udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, eftersom et eventuelt udbytte, som kapitalandelen afkaster, kun er en følge af indehavelse af fordringen, og ikke en modydelse for en økonomisk virksomhed i 6. momsdirektivs forstand.

Sammenhold med C-305/01 omtalt nedenfor

C-465/03, Kretztechnik AG

Et aktieselskab havde udvikling og salg af medicinsk udstyr som forretningsområde. Selskabet blev optaget på børsen i Frankfurt, hvorefter selskabskapitalen blev forhøjet ved udstedelse af ihændehaveraktier.

EF-domstolen udtalte, at en udstedelse af nye aktier ikke udgør en transaktion, som falder ind under anvendelsesområdet for 6. momsdirektivs artikel 2, nr. 1. Ikke økonomisk virksomhed.

Om dommen, se også afsnit D.A.11.1.3.2.

C-8/03, BBL

Investeringsforeninger med variabel kapital (SICAV-investeringsforeninger). Deres transaktioner består i kollektiv investering i værdipapirer af kapital tilvejebragt ved henvendelse til offentligheden. Med den kapital, som medlemmerne indbetaler ved køb af andele, opretter og administrerer SICAV-investeringsforeningerne (for medlemmernes regning og mod vederlag) porteføljer sammensat af værdipapirer. En sådan virksomhed, der går videre end blot erhvervelse og salg af værdipapirer, og som tilsigter opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, udgør økonomisk virksomhed.

Dommen er også omtalt i afsnit D.A.6.2.6.5 og D.A.6.2.6.7.

C-442/01, KapHag

Et personselskab, der optager en selskabsdeltager mod et kontantindskud, leverer ikke over for denne selskabsdeltager en tjenesteydelse mod vederlag i direktivets forstand. Ikke økonomisk virksomhed.

 

C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH.

Factoring. En erhvervsdrivende, der opkøber fordringer med overtagelse af tabsrisikoen og som modværdi fakturerer sine kunder et gebyr, udøver økonomisk virksomhed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i momssystemdirektivets artikel 2 og 9 (tidligere artikel 2 og 4), og er dermed en afgiftspligtig person.

Denne økonomiske virksomhed er ikke omfattet af momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 11, litra c). Se afsnit D.A.5.11.4.4 om forvaltning af egne udlån og D.A.5.11.6.4 om fordringer og inddrivelse af fordringer.

Sammenhold med C-93/10, GFKL Financial Services AG, og C-435/05, Investrand BV, der begge er omtalt ovenfor.

C-77/01, EDM

Et holdingselskab, der yder forrentede lån til selskaber, som holdingselskabet selv har kapitalandele i, er økonomisk virksomhed. Den økonomiske virksomhed foretages i egenskab af afgiftspligtig person, når holdingselskabet anvender beløb, der er en del af virksomhedens formue, til at præstere tjenesteydelserne.

Renter, der betales til en virksomhed som vederlag for bankindskud eller investering i værdipapirer, såsom statsobligationer eller indlånsbeviser, kan ikke udelukkes fra momsens anvendelsesområde, idet de betalte renter ikke følger af den blotte ejendomsret til godet, men er et vederlag for at stille kapital til rådighed for en tredjemand. Virksomheden handler i egenskab af afgiftspligtig person, når den anvender beløb, der er en del af virksomhedens formue, i forbindelse med indskuddene eller investeringerne.

Om dommen, se også D.A.11.4.2.

C-102/00, Welthgrove BV

Et holdingselskabs indgriben i administrationen af sine datterselskaber udgør kun økonomisk virksomhed, i det omfang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms i henhold til 6. momsdirektivs artikel 2 (momssystemdirektivets artikel 2).

Se afsnit D.A.4.1 om 6. momsdirektivs artikel 2 og levering mod vederlag.

C-16/00, Cibo Participations SA

Et holdingselskabs indgriben i administrationen af selskaber, som det har erhvervet kapitalandele i, er en økonomisk virksomhed, i det omfang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er undergivet moms i henhold til 6. momsdirektivs artikel 2 (momssystemdirektivets artikel 2), herunder holdingselskabets levering af tjenesteydelser med hensyn til administration samt finansielle, kommercielle og tekniske forhold til datterselskaberne.

Selv når tjenesteydelser leveres af en aktionær, der modtager udbytte, foreligger der ikke mellem udbyttet og leveringen af tjenesteydelser den direkte forbindelse, som er nødvendig for, at udbyttet kan udgøre modydelsen for disse tjenesteydelser.

Om artikel 2 og levering mod vederlag, se afsnit D.A.4.1.

Om dommen, se evt. også D.A.11.1.3.2.

C-142/99, Floridienne & Berginvest SA

Holdingselskaber, der ud over at drive momspligtig virksomhed, også havde indtægter i form af udbytte fra datterselskaber og renter fra udlån til datterselskaberne.

Domstolen lagde vægt på, at udbyttet - grundet manglende direkte sammenhæng mellem de momspligtige leverancer til datterselskaberne og udbytterne - ikke kunne anses for vederlag for leverancer til datterselskaberne. Modtagelsen af udbytte indgik derfor ikke i den økonomiske virksomhed.

Vedrørende renterne fra udlån til datterselskaber udtalte domstolen bl.a., at et holdingselskabs almindelige geninvestering af udbytte, som det modtager fra sine datterselskaber, og som i sig selv er udelukket fra momsens anvendelsesområde, i form af lån til disse datterselskaber ikke under nogen omstændigheder udgør en momspligtig virksomhed. Renterne af sådanne lån skal tværtimod anses for afkast af den blotte ejendomsret til godet, og de er således fradragsordningen uvedkommende.

Om dommen, se også D.A.11.4.2.

C-80/95, Harnas & Helm CV

Erhvervelse og besiddelse af obligationer samt afkast af obligationerne. Obligationerne blev ikke anvendt til nogen anden virksomhedsaktivitet. Ikke økonomisk virksomhed.

 

C-306/94, Régie dauphinoise

Finansielt provenu, som en virksomhed, der administrerer fast ejendom, får fra investeringer foretaget for dens egen regning af midler betalt af ejerne eller lejerne, må anses for afkast af økonomisk virksomhed. Baggrunden er, at aktiviteten ligger i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af den momspligtige virksomhed.

Om dommen, se også D.A.11.4.2.

C-155/94, Wellcome Trust Ltd

En formuebestyrers køb og salg af aktier og andre værdipapirer i forbindelse med forvaltningen af aktiverne i en velgørende fond kunne ikke anses for omfattet af begrebet økonomisk virksomhed i 6. momsdirektivs artikel 4, stk. 2. Fonden forvaltede blot en investeringsportefølje på samme måde som en privat investor.

 

C-60/90, Polysar

Et holdingselskab, hvis formål kun er at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder, uden at det direkte eller indirekte griber ind i administrationen af disse virksomheder - bortset fra hvad der følger af de rettigheder, holdingselskabet har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager - er ikke en afgiftspligtig person. Selskabet har derfor ikke ret til momsfradrag.

Om dommen, se også D.A.11.4.2.

Højesteret

U.1996.1688/2H

I sagen, der omhandlede den skatteretlige behandling af aktier med tilhørende brugsret, fastslog Højesteret, at dét at en indehaver af en aktie mod betaling af 2/50 af lejlighedens andel af ejendommens driftsudgifter fik brugsret til en timesharelejlighed, i momsretlig henseende skulle betragtes som en ydelse, der leveres mod vederlag. Det beløb, der udgjorde forskellen mellem den nominelle værdi af timeshare-aktien, der svarede til aktiens indre værdi, og det beløb, som køberen af aktien havde betalt, måtte anses for vederlag for retten til at råde over lejligheden.

 

Landsretsdomme

SKM2014.270.VLR

Sagen vedrører spørgsmålet, om udstedelsen af B-aktier i H1 Golf A/S er fritaget for moms efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra e, eller om udstedelsen af aktierne skal anses for hel eller delvis levering af en spilleret og dermed for en momspligtig leverance, jf. momslovens § 4, stk. 1.

Selskabet udbød aktier i H1 Golf A/S fra oktober 2007, og selskabet udbød tegning af B-aktier med henblik på styrkelse af selskabets kapitalgrundlag, for at selskabet kunne opfylde sin målsætning om at etablere og drive et førsteklasses golfanlæg å ...1. B-aktierne kunne frit overdrages.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten ikke grundlag for at anse udstedelsen af B-aktierne for salg af en spilleret og dermed for en momspligtig transaktion. Det forhold, at tegningen af en B-aktie i H1 Golf A/S for nogle af aktionærerne måtte have været begrundet også i et ønske om at få adgang til golfbanen, kunne ikke føre til et andet resultat.

Landsrettens dom er ikke indbragt for Højesteret, idet Skatteministeriet har vurderet, at landsretten har truffet afgørelse efter en konkret og samlet vurdering af sagen. Landsrettens dom går derfor ikke imod højesteretsdom i U.1996.1688/2H, men den anlægger en konkret vurdering af aktieudstedelsen i sagen, som fører til et andet resultat end højesteret gjorde i sagen om aktieudstedelse og retten til at anvende en timesharelejlighed.

Landsskatteretskendelser

SKM2001.99.LSR

En finansiel koncern skulle ikke medregne resultatandele vedrørende anparter i behold til omsætningen i forbindelse med beregningen af den delvise fradragsprocent efter momslovens § 38, stk. 1. Landsskatteretten lagde til grund, at fællesregistreringen ikke har øvet indflydelse på driften af de kommanditselskaber, hvori det har ejet anparter. Henset hertil findes de omhandlede resultatandele ikke at være udtryk for udnyttelsen af et gode med henblik på at opnå varige indtægter, men alene en følge af ejendomsretten til godet, jf. præmis 13 i EF-domstolens dom i sag C 60/90 (Polysar).

 

SKAT

SKM2015.199.SR

 ►Skatterådet bekræftede, at likvidationen af A Ltd. ikke ville udløse skat eller moms til Danmark for D ApS for så vidt angår D ApS' aktier i A Ltd., der ansås for at være afstået af D ApS i forbindelse med likvidationen af A Ltd.I forhold til et tidligere afgivet bindende svar (SKM2014.246.SR)  til de samme parter præciseredes det, at det er en forudsætning for gennemførelse af en skattefri fusion, at fusionen kan gennemføres selskabsretligt.

Skatterådet bekræftede desuden, at likvidationen af A Ltd. ikke udløste skat eller moms til Danmark for A Ltd. for så vidt angår A Ltd.'s aktiver og passiver, der ansås for at være afstået af A Ltd. i forbindelse med likvidationen af A Ltd.

På baggrund af en samlet vurdering af sagens faktiske oplysninger er det SKATs opfattelse, at hverken A Ltd. eller D ApS ved de af selskaberne foretagne aktiviteter har udøvet økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand. Aktiviteterne falder derfor udenfor momslovens anvendelsesområde.Allerede derfor udløser likvidationen af A Ltd. ikke moms til Danmark for D ApS. ◄

 

 SKM2014.72.SR 

 Skatterådet fandt, at et holdingselskabs (moderselskab) køb og besiddelse af byggegrunde under visse betingelser kan anses som passiv kapitalanbringelse, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.
Det tillægges bl.a. vægt, at grundene ikke er anskaffet med henblik på salg, at de hverken ved anskaffelsen eller på et senere tidspunkt har givet anledning til momsfradrag samt at de ikke på noget tidspunkt har været anvendt til privat brug for hovedaktionæren.
De betingelser, der er oplistet i SKM2010.445.SKAT, og gælder for finansielle aktiviteter/ investeringsaktiviteter, finder ligeledes anvendelse ved den momsmæssige vurdering:
1) Købet af grundene skal finansieres med midler, der må henregnes til selskabets egenkapital.
2) Køb og besiddelse af fast ejendom må ikke indgå som et led i selskabets kommercielle aktivitet.
3) Der skal føres et særskilt regnskab med investeringsaktiviteten.

Er også omtalt i D.A.3.1.4.2.1 og D.A.5.9.5

SKM2011.820.SR

Skatterådet fandt, at spørgers overtagelse af en række finansielle aktiviteter fra et andet koncernselskab ikke ville medføre, at spørger skal opgøre en delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1. Skatterådet fandt, at de pågældende aktiviteter kan anses for at være bitransaktioner af finansiel karakter, som der efter bestemmelsen kan ses bort fra, ved opgørelsen af fradragsretten.

 

SKM2010.373.SR

Skatterådet fandt, at en koncerns interne bankdrift bestående i udlån til datterselskaber, "Cash pools" og valutaterminsforretninger udgjorde økonomisk virksomhed, og at der forelå leverancer mod vederlag. Skatterådet fandt dog, at der ikke var tale om transkationer i direkte, permanent og nødvendig forlængelse af moderselskabets aktiviteter (råvarehandel). Da den interne bankdrift endvidere indebar en yderst begrænset anvendelse af indkøbte varer og ydelser for hvilke, der var fradragsret, fandt Skatterådet, at der var tale om passiv kapitalanbringelse i betydningen bitransaktioner bestående i finansielle transaktioner.