åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvad der forstås ved begrebet momspligtig person (afgiftspligtig person).

Afsnittet indeholder:

  • Momspligtig person
  • Europæisk økonomisk firmagruppe.

Momspligtig person

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed. Se ML § 3, stk. 1.

Ved afgiftspligtig person forstås enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Se momssystemdirektivet, artikel 9, stk. 1, 1. afsnit.

Europæisk økonomisk firmagruppe

En europæisk økonomisk firmagruppe, der er stiftet i henhold til forordning (EØF) nr. 2137/85, og som leverer varer eller ydelser mod vederlag til sine medlemmer eller tredjemænd, er en afgiftspligtig person i henhold til artikel 9, stk. 1, i direktiv 2006/112/EF. Se artikel 5 i Forordning (EU) nr. 282/2011 (Momsforordningen).

Se også

Se også:

  • afsnit D.A.3.1.2.2 om hvilke personer, der kan være momspligtige
  • afsnit D.A.3.1.3 om selvstændig virksomhed
  • afsnit D.A.3.1.4 om økonomisk virksomhed
  • afsnit D.A.4.1 om leverancer mod vederlag.