Indhold

Afsnittet beskriver, hvad momsgrundlaget er i tilfælde, hvor der sker udtagning af varer og ydelser efter ML § 5, stk. 1-3, jf. ML § 28, stk. 1. Se evt. afsnit D.A.4.3 om udtagning.

Afsnittet indeholder:

 • Lovgrundlag
 • Regel
 • Indehaverens eget arbejde medregnes ikke i momsgrundlaget
 • Varer som virksomheden selv har indført fra lande uden for EU
 • Varer og ydelser der udtages i forbindelse med byggeri
 • Eget forbrug af el fra vindmøller mv.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Om kommende ændringer i reglen, se afsnit D.A.8.1.2.5.

Se også:

Om ML § 29 a og dagsbevisordningen i forbindelse med vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton og udtagning til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale eller i øvrigt til virksomheden uvedkommende formål, se afsnit D.A.11.6.3.3.4.

Lovgrundlag

ML § 28, stk. 1, har følgende ordlyd:

"For varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 1-3, er afgiftsgrundlaget indkøbsprisen eller fremstillingsprisen, jf. dog stk. 3, heri ikke indbefattet værdien af den afgiftspligtige persons eget arbejde og afgiften efter denne lov, men medregnet andre afgifter som anført i § 27, stk. 2, nr. 1. Har virksomheden selv indført varen fra steder uden for EU, anses en i overensstemmelse med reglerne i § 32, stk. 1, fastsat værdi som indkøbsprisen. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for varer og ydelser, hvoraf der skal betales afgift ved udtagning efter § 5, stk. 4, når udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale."

De bagvedliggende bestemmelser i momssystemdirektivet har følgende ordlyd:

"Artikel 74

Når en afgiftspligtig person udtager eller anvender en vare fra sin virksomhed, eller når en afgiftspligtig person eller personer, som indtræder i hans rettigheder, når han ophører med sin afgiftspligtige økonomiske virksomhed, ligger inde med varer som omhandlet i artikel 16 og 18, er afgiftsgrundlaget købsprisen for varerne eller for tilsvarende varer eller i mangel af en købspris kostprisen på det tidspunkt, hvor disse transaktioner finder sted.

Artikel 75

Ved levering af ydelser i form af anvendelse af en vare, der indgår i en virksomheds aktiver, til privat brug og ved vederlagsfri levering af ydelser som omhandlet i artikel 26, er afgiftsgrundlaget de udgifter, som den afgiftspligtige person har haft i forbindelse med leveringen af ydelsen.

...

Artikel 77

Ved levering af de i artikel 27 omhandlede ydelser, som af en afgiftspligtig person udføres til brug for dennes virksomhed, er afgiftsgrundlaget normalværdien af den pågældende transaktion."

Regel

Momsgrundlaget for de varer og ydelser, som der skal betales moms af ved udtagning efter ML § 5, stk. 1-3, er indkøbsprisen eller fremstillingsprisen for de pågældende varer og ydelser uden moms.

Ved vurderingen af, om virksomhedens fastsættelse af indkøbs- eller fremstillingsprisen er sket korrekt, vil der i praksis blive lagt vægt på, hvilket beløb ligningsmyndigheden har fastsat en given udtagning til.

Bemærk

Skatteministeren har mulighed for at fastsætte standardbeløb for udtagning. Se ML § 29, stk. 4. Bemyndigelsen er udnyttet i momsbekendtgørelsens §§ 14-16 til at fastsætte standardbeløb for udtagning i landbrugs- og restaurationsvirksomheder. Læs mere herom i afsnit D.A.8.1.4.

Indehaverens eget arbejde medregnes ikke i momsgrundlaget

Til momsgrundlaget medregnes ikke den afgiftspligtige persons eget arbejde. Det betyder, at fysiske personer ikke skal medregne værdien af deres eget arbejde, men kun værdien af virksomhedens ansattes arbejde til momsgrundlaget ved:

 • udtagning, herunder anvendelse, af varer til privat brug mv. Se ML § 5, stk. 1,
 • udtagning af varer og ydelser til formål som nævnt i ML § 42, stk. 1 og 3. Se ML § 5, stk. 2,
 • udtagning af ydelser til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale. Se ML § 5, stk. 3,
 • udtagning af varer og ydelser, i forbindelse med byggeri mv., når udtagningen sker til privat brug for indehaveren eller dennes personale. Se ML § 5, stk. 4.

Bemærk

Hvis udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri mv. sker til andre formål end privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale, skal momsen beregnes efter ML § 28, stk. 3. Se afsnit D.A.8.1.3.

Varer, som virksomheden selv har indført fra lande uden for EU

Hvis virksomheden selv har indført de varer, som udtages, fra lande udenfor EU, skal momsen beregnes af den værdi, der er fastsat efter reglerne i ML § 32, stk. 1. Se afsnit D.A.8.3.

Varer og ydelser der udtages i forbindelse med byggeri

ML § 28, stk. 1, 1. pkt. skal også anvendes ved udtagning af varer og ydelser i forbindelse med byggeri efter ML § 5, stk. 4, når udtagningen sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale. Se afsnit D.A.4.3.5 og afsnit D.A.21.4 om udtagning i forbindelse med byggeri.

Hvis virksomheden anvender egne varer og ydelser til byggeri, hvor virksomheden skal betale moms efter ML §§ 6 -7, skal momsen beregnes som beskrevet i ML § 28, stk. 3. Se afsnit D.A.8.1.3.

Eget forbrug af el fra solcelleanlæg, vindmøller mv.

Landsskatteretten har i SKM2017.266.LSR og SKM2017.267.LSR, som vedrører solcelleanlæg, der var tilmeldt nettoårsafregning på årsbasis, truffet afgørelse om, at momsgrundlaget, hvoraf der skal betales udtagningsmoms, skal opgøres efter momslovens § 28, stk. 1, jf. § 5, stk. 1.

Momslovens § 28, stk. 1, indeholder ikke hjemmel til at anvende en fast afskrivningsperiode på 5 år. Der skal derfor ved opgørelsen af fremstillingsprisen for den udtagne elektricitet tages udgangspunkt i den faktiske fremstillingspris, herunder den faktiske leve- og brugstid for solcelleanlægget.

Se også SKM2018.638.SKTST, hvoraf det bl.a. fremgår, at ændringen, der følger af Landsskatterettens afgørelser SKM2017.266.LSR og SKM2017.267.LSR vedrørende opgørelse af udtagningsmoms, også gælder for andre momsregistrerede virksomheder end solcelleanlæg og vindmøller. Ændringen finder også anvendelse for andre momsregistrerede virksomheder, hvor der er fastlagt en opgørelsesmetode for udtagningsmomsen, som er en anden end opgørelse på grundlag af den faktiske levetid. Ændringen omfatter opgørelse af udtagningsmoms for både varer og ydelser. Se afsnit D.A.3.1.4.2.1.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere
kommentarer

EU-domme

C-72/05, Hausgemeinschaft Jörg und Stefanie Wollny

Domstolen fastslår, at med "de udgifter, som den afgiftspligtige har haft i forbindelse med tjenesteydelsen", som omhandlet i 6.momsdirektivs artikel 11, punkt A, stk. 1, litra c, (momssystemdirektivets artikel 75) skal forstås de udgifter, f.eks. anskaffelses- eller opførelsesomkostninger vedrørende det nævnte gode - i det konkrete tilfælde en fast ejendom - som har givet ret til fradrag af moms, og uden hvilken den omhandlede private anvendelse - af ejendommen - ikke havde kunnet finde sted.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2017.267.LSR

Sagen vedrørte et spørgsmål om opgørelsen af salgsmoms for et solcelleanlæg, der var tilmeldt nettoafregning på årsbasis (Gruppe 6), også kaldet den "gamle" ordning.

For perioden udviste anlægget et nettounderskud, idet solcelleanlæggets produktion af elektricitet var mindre end klagerens forbrug.

Landsskatteretten bemærkede, at den producerede elektricitet enten blev leveret til elselskabet eller forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning.

Landsskatteretten fandt, at salgsmomsen for den elektricitet, der blev leveret til elselskabet, skulle opgøres efter ML § 27, stk. 1, jf. ML § 4, stk. 1.

Salgsmomsen for den elektricitet, der var udtaget og forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning, skulle opgøres efter ML § 28, stk. 1, jf. ML § 5, stk. 1.

Landsskatteretten fandt endvidere, at der ved opgørelsen af fremstillingsprisen efter ML § 28, stk. 1, skulle tages udgangspunkt i en forventet levetid for solcelleanlægget, og der var således ikke tilstrækkelig hjemmel til i alle tilfælde at anvende en afskrivningsperiode på 5 år for solcelleanlæg.

Se SKM2018.638.SKTST om konsekvenserne af afgørelsen.
SKM2017.266.LSR

Sagen vedrørte et spørgsmål om opgørelsen af salgsmoms for et solcelleanlæg, der var tilmeldt nettoafregning på årsbasis (Gruppe 6), også kaldet den "gamle" ordning.

For perioden udviste anlægget et nettooverskud, idet solcelleanlæggets produktion af elektricitet var større end klagerens forbrug.

Landsskatteretten bemærkede, at den producerede elektricitet enten blev leveret til elselskabet eller forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning.

Landsskatteretten fandt, at salgsmomsen for den elektricitet, der blev leveret til elselskabet, skulle opgøres efter ML § 27, stk. 1, jf. ML § 4, stk. 1.

Salgsmomsen for den elektricitet, der var udtaget og forbrugt direkte af klageren selv i den private husholdning, skulle opgøres efter ML § 28, stk. 1, jf. ML § 5, stk. 1.

Landsskatteretten fandt endvidere, at der ved opgørelsen af fremstillingsprisen efter ML § 28, stk. 1, skulle tages udgangspunkt i en forventet levetid for solcelleanlægget, og der var således ikke tilstrækkelig hjemmel til i alle tilfælde at anvende en afskrivningsperiode på 5 år for solcelleanlæg.

Se SKM2018.638.SKTST om konsekvenserne af afgørelsen.